združenie účastníkov pozemkových úprav

julény anton

Za riadenie a koordináciu všetkých aktivít v rámci konania o pozemkových úpravách a zapájanie účastníkov do konania zodpovedá okresný úrad. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor komunikuje a koordinuje  činnosti s obcou, účastníkmi pozemkových úprav, so zhotoviteľom pozemkových úprav, zhotoviteľom miestneho územného systému ekologickej stability, s orgánmi štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností,  ochrany poľnohospodárskej pôdy, lesného hospodárstva  a s ďalšími dotknutými inštitúciami. Obec spravidla poskytuje okresnému úradu a združeniu účastníkov logistickú podporu, najmä pri organizovaní stretnutí. Na ustanovujúcom zhromaždení účastníkov pozemkových úprav vzniká zo zákona združenie účastníkov. Výkonným orgánom združenia účastníkov je predstavenstvo, ktoré zastupuje združenie účastníkov v konaní o pozemkových úpravách. Prostredníctvom predstavenstva si účastníci konania obstarávajú spoločné záležitosti a realizujú časť svojich práv a povinností. Združenie účastníkov je jedným z najdôležitejších článkov pri spracovaní projektov. … čítaj viac

združenie účastníkov pozemkových úprav, ZÚNP

600 otázok a odpovedí o projektovaní pozemkových úprav

julény anton

odkazy na zákonyzákon o pozemkových úpravách otázky, ktoré sa vyskytli pri opakovaných skúškach projektantov pozemkových úprav (§25a, oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav) a skúškach pracovníkov okresných úradov (§5, Orgány štátnej správy v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy, ods.6 a 7). 464

metodický návod, metodický návod a všeobocné informácie o projektoch, MPaRV SR, pozemkové úpravy, ppú.projekt, skúšky, zákon č.330/1991 Zb., zákony

návrhy a pripomienky k zákonu, metodickým návodom a listom a spracovaniu projektov pozemkových úprav

julény anton

formulár je určený na formálny popis návrhu, požiadavky alebo pripomienky k zákonu o pozemkových úpravách, metodickým listom a samozrejme aj spracovaniu pozemkových úprav. môžte sa na to pozerať ako na nástroj, ako neformálne tieto požiadavky zadať, na jednom mieste a vytovriť ich zoznam, ku ktorému budú mať prístup všetci účastníci procesu. 337

metodický návod a všeobocné informácie o projektoch, zákon č.330/1991 Zb., zákony

pozemkové úpravy: vyrovnanie v peniazoch alebo ako mariť pozemkové úpravy

julény anton

vyrovnanie v peniazoch predstavuje relatívne jednoduchý nástroj na „upratanie“ vlastníctva s minimálnymi výmerami. Aj keď novela zákona priniesla povinnosť správcom vlastníkov s nezisteným pobytom povinné vyrovnanie v peniazoch, nepriniesla podstatné a jednoznačné určenie pravidiel a priniesla ďalšie nejednoznačnosti, resp. nesúlady medzi metodickým návodom a listami, vyhláškami a zákonom. Ak sa pozeráme na vyrovnanie v peniazoch ako na efektívny nástroj na riešenie problémov pozemkového vlastníctva, teda spoločenskej objednávky na znižovanie počtu spoluvlastníckych vzťahov, zvyšovanie minimálnej výmery vlastníckych podielov a podobne, tak nezostáva nič iné, ako gratulovať zákonodarcom v ich podpore marenia pozemkových úprav. podobnú situáciu sme tu mali už pred desiatimi rokmi, viď vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 1856/2012-430 zo dňa 14.5.2012 o spôsobe zaokrúhľovania, ktorá reagovala na zmenu meny takmer okamžite, teda len štyri roky po prijatí Eura. Hodnoty areálov BPEJ vo vyhláške č.38/2005 Z.z. sa … čítaj viac

hodnoty, mapa, spracovanie projektov, účelové mapovanie, vyrovnanie v peniazoch

Cover for Anton Julény, projektant pozemkových úprav
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
ďalšie..