číselníky firiem, projektantov a pracovníkov

julény anton

číselník firiem, nastavenie, ppú.projekt, zoznam oprávnených projektantov

každý projekt umožňuje samostatné nastavenie spracovateľa, odberateľa a správny orgán. ich zoznam sa vytvára v číselníku firiem. základné zoznamy sú súčasťou prvotnej inštalácie.

firma, odberateľ, spracovateľ, správny orgán, účastníci

v číselníku firiem sa nachádzajú zoznamy právnických osôb, ktoré sú účastníkmi konania v iných vzťahoch ako vlastníci a účastníci, napr. dodávateľské firmy, ktoré vstupujú do projektov, často sa vyskytujúce právnické osoby (napríklad banky, exekútori), projektanti pozemkových úprav a podobne.

zoznam právnických osôb sa používa pri definícii projektu, kde sa určuje správny orgán, spracovateľ a odberateľ (investor) a tieto údaje sa používajú v tlačových zostavách, v súboroch fúvi a podobne. tento zoznam sa používa aj pri určení overovateľa projektov.

po pridaní nového záznamu sa pridá prázdny riadok.

jednotlivé právnické osoby sa na rozdiel o iných zoznamov musia odlišovať skratkou, ktorá musí byť jedinečná v rámci zoznamu ostatné údaje sa nastavia podľa potreby. V zozname projektov sa uvedie len skratka pre správny orgán, spracovateľa a odberateľa. pre nariadené pozemkové úpravy by mal byť správny orgán a odberateľ rovnaký. Na všeobecné použitie môžte používať skratku „opu“ pre všeobecné označenie okresného úradu, „firma“ pre všeobecné označenie firmy spracovateľa a „nofirma“ pre všeobecné určenie odberateľa (investora).

pracovníci

zoznam pracovníkov je interný zoznam pracovníkov, ktorý sa používa pri jednaniach s vlastníkom, pri spracovaní projektu, ak na projekte pracuje viacero pracovníkov a nahrádza aj prihlásenie užívateľa. Ku každému novému záznamu sa vytvára v zozname účastníkov a vlastníkov zodpovedajúci záznam, ktorý sa používa v tlačových zostavách, napr. zápisniciach z jednaní.

zoznam sa nastavuje v nastavení projektu.

projektanti

zoznam projektantov je zoznam oprávnených projektantov pozemkových úprav. to zoznamu projektantov sa údaj môže preniesť do zoznamu pracovníkov (a teda aj účastníkov). Identifikačné číslo je súčasne aj číslo oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav.

číselník účastníkov

tento zoznam je určený pre zjednodušenie spracovania projektov, lebo umožňuje prenos všeobecných účastníkov projektu, zhromažďuje účastníkov, ktorí sa v projektoch môžu opakovať, napr. oprávnené osoby z ťarchy alebo vecného bremena, ako sú banky, energetické a transportné firmy, exekútori, prípadne orgány štátnej správy, napr. účastníci konania VZFÚ a podobne.