aktualizované, často kladené otázky

združenie účastníkov pozemkových úprav

Za riadenie a koordináciu všetkých aktivít v rámci konania o pozemkových úpravách a zapájanie účastníkov do konania zodpovedá okresný úrad. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor komunikuje a koordinuje  činnosti s obcou, účastníkmi pozemkových úprav, so zhotoviteľom pozemkových úprav, zhotoviteľom miestneho územného systému ekologickej stability, s orgánmi štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností,  ochrany poľnohospodárskej ...

600 otázok a odpovedí o projektovaní pozemkových úprav

odkazy na zákonyzákon o pozemkových úpravách otázky, ktoré sa vyskytli pri opakovaných skúškach projektantov pozemkových úprav (§25a, oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav) a skúškach pracovníkov okresných úradov (§5, Orgány štátnej správy v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy, ods.6 a 7).

určenie príspevku na SZO a VZO

Vývoj pohľadu na tabuľku pre výpočet príspevku (viď Metodické štandardy) bol trocha dlhší, kým som sa dostal k zmysluplnej interpretácii tabuľky. Na začiatku bola len intuitívne vytvorená tabuľka, kde sú požiadavky, možnosti a spôsoby určenia krytia. Tabuľka je však nezrozumiteľná, leboi jej prvotným účelom bola kontrola. Navrhol som preto postup určenia príspevku účastníkov na SZO ...

zastupovenie vlastníka

Musí sa vlastník alebo nájomca pozemkových úprav zúčastniť? Ako by mal postupovať, ak sa chce dať niekým zastupovať? Môže byť zástupcom aj iný vlastník pozemku, v obvode pozemkových úprav? Vlastník alebo nájomca sa nemusí pozemkových úprav zúčastniť, môže tak urobiť prostredníctvom svojho zástupcu. Toho musí poveriť písomne a poverenie musí byť notársky overené. Zástupcom môže byť ...

primeranosť nových pozemkov

Pri pozemkových úpravách nedostane každý taký pozemok, aký by si predstavoval. Na aké náhrady má nárok, napríklad ak mal pozemok s určitým porastom a stavbami a nový bude bez porastu, bez stavieb. Alebo pozemok, na ktorom mal spoluvlastnícky podiel, výhodne umiestnený, napríklad na okraji lánu v blízkosti zastavaného územia a dostane pozemok v strede. Alebo ...

význam veľkosti výmery a príspevok

Ten, kto má väčší pozemok alebo spoluvlastnícky podiel prispieva tak väčším podielom na spoločné zariadenia, než ten, kto má pozemok alebo spoluvlastnícky podiel menší. Mohli by ste sa aj k tomu vyjadriť? Má taký majiteľ aj prevahu pri prijímaní rozhodnutí? Vlastníci schvaľujú jednotlivé etapy podobne ako pri hlasovaní akciových spoločností, výmera podielov určuje počet akcií. ...

vlastníctvo spoločných opatrení

Pri pozemkových úpravách vlastníci prídu o časť výmery, ktorá sa použije na vybudovanie spoločných ciest, zariadení, protipovodňových a protieróznych opatrení. Kto sa stane majiteľom týchto pozemkov? Vlastníkom sa spravidla vydávajú nové poľnohospodárske pozemky. Pretože projekt pozemkových úprav rieši územie komplexne z pohľadu vlastníctva, užívania a ochrany, nový pozemok by mal byť chránený pred negatívnymi prejavmi a vlastník by ...

aké sú poplatky?

S akými poplatkami musia vlastníci a nájomcovia počítať, aké náklady spojené s prácami na pozemkových úpravách musia uhradiť? Projekty pozemkových úprav ak sú nariadené hradí štát, vlastníci prispievajú v niektorých prípadoch na spoločné opatrenia pôdou. Žiadne iné poplatky sa neplatia. Podľa zákona č.330/1991 Z.z., §22 platí: prevody vlastníctva k nehnuteľnostiam vykonané na základe tohto zákona ...

aké sú etapy?

Pozemkové úpravy sú rozdelené na jednotlivé etapy. Mohli by ste na nejakých praktických príkladoch upozorniť, aké rozhodnutia sa prijímajú v jednotlivých etapách a aké nároky si v rámci nich môžu vlastníci a nájomcovia uplatňovať, dokedy najneskôr a akým spôsobom? Vlastníci spravidla vstupujú do projektu osobne pri prejednávaní ich návrhov a požiadaviek na umiestnenie nových pozemkov. Kým ...