Vývoj pohľadu na tabuľku pre výpočet príspevku (viď Metodické štandardy) bol trocha dlhší, kým som sa dostal k zmysluplnej interpretácii tabuľky. Na začiatku bola len intuitívne vytvorená tabuľka, kde sú požiadavky, možnosti a spôsoby určenia krytia. Tabuľka je však nezrozumiteľná, leboi jej prvotným účelom bola kontrola.

Navrhol som preto postup určenia príspevku účastníkov na SZO a VZO. Dúfam, že takýto postup bude zrozumiteľný. Vysporiadanie SZO (spoločné zariadenia a opatrenia) a VZO (verejné zariadenia a opatrenia) z výmery štátu a obce sú spojité nádoby a nedajú sa oddeliť.

Problém určenia príspevku spočíva v snahe o detailizáciu štruktúry vlastníctva existujúcich výmer rôznych správcov pozemkov vo vlastníctve štátu a ich neochote prispieť na výmeru SZO, prípadne niektorých typov VZO. S neochotou SPF sa stretávame skoro stále a z ich postoja a požiadaviek vyplýva jeden fakt: SPF nie je zástancom pozemkových úprav.

Na jednej strane sa požaduje striktné dodržiavanie zákona, na druhej strane jeho porušenie. Ako ináč sa dá nazvať snaha SPF zachovať výmery obce pod navrhovanými SZO, hoci podľa zákona má na výmeru SZO prispievať štát? Prečo má SPF alebo LSR problém s poskytnutím výmer na komunikácie, ktoré sú mimo lesných alebo nelsných pozemkov? Aby sme takýmto špekuláciám zabránili, vytvoril som algoritmus na určenie príspevku účastníkov na SZO a VZO, ktorý je určený nielen pre komplexné, ale aj pre jednoduché pozemkové úpravy.

V prvom rade treba povedať, že pre krytie výmer riešime majetok štátu v správe (typ účastníka 1), majetok obce (typ účastníka 2) a neknihované parcely, ktoré je možné použiť na pôvodné účely aj v jednoduchých pozemkových úpravách. Preto sme prestali rozlišovať správcov (napr. SPF, SVP, LSR, ŽŠR a podobne) a všetky výmery sa schovali pod jednu strechu.

zákon č.330/1991 Zb.

zákon č.330/1991 Zb. však hovorí jednoznačne a dúfam, že môj výklad je správny:

§11, ods. 7) Ak je potrebné pre spoločné zariadenia a opatrenia vyčleniť nevyhnutnú výmeru poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov alebo inej pôdy, použijú sa najprv pozemky vo vlastníctve štátu a potom pozemky obce. Ak nie je dostatok výmery pozemkov vo vlastníctve štátu a obce v uvedenom poradí, postupuje sa podľa §12 ods. 8. Ak sú pozemkové úpravy povolené, štát a obec prispievajú v rozsahu neknihovaných pozemkov7a) a následne sa postupuje podľa §12 ods. 8.

a tu je §12:

§12, ods. 8) Potrebu pozemkov na spoločné zariadenia a opatrenia znášajú všetci účastníci okrem vlastníkov, ktorí súhlasili s vyrovnaním v peniazoch, a to podľa pomeru ich nárokov na vyrovnanie k výmere všetkých pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav (§ 11 ods. 3). Obdobne sa postupuje pri prírastku alebo úbytku výmery pozemkov v dôsledku nového merania, pričom povinnosť podľa prvej vety sa vzťahuje aj na vlastníkov, ktorí súhlasili s vyrovnaním v peniazoch. Pozemky určené na spoločné zariadenia a opatrenia z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. g) poskytuje štát. Pozemky určené na verejné zariadenia a opatrenia poskytuje ten, komu prejdú do vlastníctva alebo správy nové pozemky určené na verejné zariadenia a opatrenia.

V tomto bode vidíme aj určitý nesúlad a medzeru v zákone. Možno je požiadavka SPF správna, ale je v nesúlade so znením zákona. Myslím, že by sme mali riešiť len prírastok potrieb na SZO, prípadne VZO vyššieho záujmu (cesty II. A III. triedy v správe VUC a taká bola aj info od SPF, že ich bude kryť zo štátnej pôdy). Zákon však hovorí jednoznačne: existujúce vlastníctvo obce objektov (existujúcich) SZO sa nezohľadňuje a teoreticky obec získa tieto výmery buď na krytie VZO alebo proste získa poľnohospodársku pôdu. Môže preto dôjsť k hraničnej situácii, že ak obec v RPS vlastní všetky objekty SZO a štát má dostatok výmery, tak sa z nej budú kryť objekty SZO a obec získa výmeru na VZO alebo nové pozemky.

Ak to chce SPF zmeniť, tak nech zmení zákon. Dá sa vyložiť aj ináč: SPF závidí a závisť je smrteľný hriech.

príklad č.1

Spracovanie príspevku na SZO a VZO je v XLS tabuľke a má špecifický postup, aby bolo jasné, ako sa kryjú výmery.

Najskôr sa použije výmera štátu na krytie objektov SZO.

Po priradení výmery štátu pre SZO sa dostaneme do stavu, že v riadku č.35 a stĺpci D (štát) máme menej, ako je požiadavka na SZO.

Z výmery štátu sa kryjú aj nesúlady písomných a grafických výmer (buď sa kryjú z výmery štátu alebo sa použijú na krytie výmer SZO alebo VZO). Týmto spôsobom sa rieši prvá časť krytia nárokov podľa §11, ods.7

Ak použijeme všetku, tak výmera štátu (stĺpce 1.nekn. a 2.štát) dostanú do záporných čísel
a následne to upravíme tak, aby tam bola nula, ale nenulové hodnoty sa objavia v stĺpci rozdiel v riadku 35.

Údaj v riadku č.35, stľpcoch C až G by mal byť nulový (alebo kladný) a dostaneme sa ktomu tak, že sa upraví výmera, ktorú štát poskytne na SZO. V zásade je jedno, v ktorom riadku alebo riadkoch sa údaj upraví, lebo rozdiel v riadku sa tiaž musí vynulovať. V tomto prípade sa rozdiel v stĺpci Ia riadku 8 kryje z výmery obce (druhý bod §11, ods.7)

Z výmery v stĺpci 3.obec sa doplní výmera objektov SZO tak, aby v stĺpci rozdiel bola nula
doplnia sa aj ostatné krytia z výmery obce. Ak sme sa dostali sem a v riadku 35 nemáme „záporné čísla“, tak je určenie príspevkov dostatočne transparentné. Ak sú tam kladné čísla, tak to znamená, že obec alebo štát majú výmeru, z ktorej sa im vytvoria nové, štandardné pozemky. V tomto prípade je príspevok účastníkov nulový, lebo výmera SZO a VZO sa dala celá pokryť výmerou štátu a obce.

príklad č.2

V prípade iného katastrálneho územia, kde štát nevlastní žiadne pozemky, obec len malú časť sa príspevok určí nasledovne:

Všetka výmera obce ide na VZO a na krytie sa použije aj rozdiel medzi výmerou písomných parciel a výmerou obvodu projektu a doplní sa výmerou od vlastníkov

Následne sa upraví hodnota v bunke „príspevok od vlastníkov“ tak, aby bola krytá celková výmera SZO a VZO (po zmene príspevku sa upraví aj hodnota v disponibilnej výmere od vlastníkov).

A výsledok je nasledovný

V tomto prípade sa výmera VZO kryje ťiastočne z výmery obce (jedná sa o existujúcu cestu) a výmery vlastníkov (21,0250 %).

Príklad č.1 nájdete na tomto odkaze.