MN, MPaRV SR, pozemkové úpravy

julény anton

dodacie podmienky ZoD k projektom PÚ: operatívne stanovisko MPRV SR vo veci preberacieho konania pred fakturáciou prvých fakturačných celkov

pre určité katastrálne územia, pravdepodobne sa bude postupovať aj pre ostatné katastrálne územia, dokument je zo 17. júla 2020. Pri príprave dodacích podmienok na obstaranie predmetných projektov PÚ v období, keď boli v platnosti niektoré iné súvisiace ustanovenia platných právnych predpisov, sa do zmlúv o dielo dostali dodacie podmienky (ako platná súčasť zmluvy) aj v ...

dočasný metodický návod pre vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav v rámci operátu obvodu

toto je návrh metodického návodu a nemusí byť schválený v tejto podobe. V nadväznosti na zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov vydávajú Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ...

metodický návod Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na prípravné konanie pozemkových úprav č.5644/2020-3010

pôvodný dokument nájdete na stránkach MPaRV v sekcii Legislatíva, pôda, pozemky. diskusia o metodických návodoch alebo možnosť zadať otázku nájdete na týchto stránkach v sekcii pozemkové úpravy/metodické návody. Určené pre: pozemkové a lesné odbory okresných úradov, odbory opravných prostriedkov okresných úradov, pozemkové referáty Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Sekcia pozemkových úpravČíslo: 5644/2020-3010 Z: 4038/2020 ...