metodický návod Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na prípravné konanie pozemkových úprav č.5644/2020-3010

julény anton

metodický návod a všeobocné informácie o projektoch, MN, prípravné konanie, zákony

pôvodný dokument nájdete na stránkach MPaRV v sekcii Legislatíva, pôda, pozemky.

diskusia o metodických návodoch alebo možnosť zadať otázku nájdete na týchto stránkach v sekcii pozemkové úpravy/metodické návody.

Určené pre: pozemkové a lesné odbory okresných úradov, odbory opravných prostriedkov okresných úradov, pozemkové referáty

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Sekcia pozemkových úprav
Číslo: 5644/2020-3010 Z: 4038/2020 Bratislava, 29. januára 2020

V nadväznosti na zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov vydáva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „ministerstvo“) tento metodický návod na konanie o začatí pozemkových úprav–prípravné konanie pozemkových úprav.

Článok 1. Účel metodického návodu

 1. Tento metodický návod má zabezpečiť jednotnosť postupov konania orgánov štátnej správy na úseku pozemkových úprav pri príprave pozemkových úprav podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
 2. Každé konanie o pozemkových úpravách sa vyznačuje jedinečnosťou z dôvodu odlišností, ktoré ho ovplyvňujú vzhľadom na rôznorodosti pomerov v jednotlivých regiónoch Slovenska.
 3. Tento metodický návod nemôže vystihnúť všetky možné  prípady,  s ktorými  sa správne  orgány  v praxi stretnú. Jeho účelom je v najväčšej miere vystihnúť najbežnejšie situácie a dopomôcť tak  k čo najkorektnejšiemu a najlepšiemu výsledku práce v procese konania o pozemkových úpravách.
 4. Pri plánovanom postupe podľa materiálu „Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR“ ide o rozsah prác, aký ešte v podmienkach SR nebol realizovaný a dotkne sa postupne takmer všetkých občanov. Je nevyhnutné, aby mal správny orgán k dispozícii usmernenie, podľa ktorého bude možné efektívne, pružne a v požadovanej kvalite vyhotoviť záverečný elaborát prípravného konania ako podklad pre verejné obstarávanie aj celé konanie pozemkových úprav.

Článok 2. Pojmy a skratky

 • CÚD – centrálne úradné doručovanie
 • DMR – (digitálny model reliéfu); rastrový model nadmorských výšok územia SR vo formáte ESRI GRID
 • ISKN – informačný systém katastra nehnuteľností
 • JPÚ – jednoduché pozemkové úpravy so zjednodušenou dokumentáciou, ak sa rieši len časť katastrálneho územia alebo hospodárskeho obvodu,
 • KN – kataster nehnuteľností
 • KO – katastrálny operát
 • KP – krajinný plán, resp. krajinno-ekologický plán
 • LPIS – (Land Parcel Identification System); diely pôdnych blokov
 • nariadené pozemkové úpravy – začaté z dôvodov uvedených v §2 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách
 • NS – nový stav
 • OKO – obnova katastrálneho operátu
 • OR – Obchodný register
 • PK – prípravné konanie, resp. konanie o začatí pozemkových úprav
 • povolené pozemkové úpravy – začaté z dôvodov uvedených v §2 ods. 3 zákona o pozemkových úpravách
 • PPÚ – projekt pozemkových úprav
 • PS – pôvodný stav
 • – pozemkové úpravy
 • RPS – register pôvodného stavu
 • SGI – súbor geodetických informácií katastra nehnuteľností
 • SHR – samostatne hospodáriaci roľník
 • SPI – súbor popisných informácií (údajov) katastra nehnuteľností
 • správca lesného majetku – správca lesného majetku vo vlastníctve štátu (§2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch)
 • správny orgán – prvostupňový orgán štátnej správy na úseku pozemkových úprav (v súčasnosti pozemkový a lesný odbor okresného úradu)
 • správny poriadok – zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • stavebný zákon – zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
 • UO – určený operát je najvhodnejší operát bývalých pozemkových evidencií stanovený orgánom katastra na evidovanie tých pozemkov, ktoré nie sú zobrazené na katastrálnej mape a na evidovanie práv k týmto pozemkom
 • ÚSES – územný systém ekologickej stability
 • VKM – vektorová katastrálna mapa
 • zákon 504/2003 – zákon NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon 66/2009 – zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon o ochrane PP – zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon o pozemkových úpravách – zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
 • ZBGIS – Základná báza údajov pre geografický informačný systém
 • ZUNP – zásady umiestnenia nových pozemkov
 • ZÚPÚ – združenie účastníkov pozemkových úprav

Článok 3. Legislatívny rámec

 1. Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku–najmä tretia časť-§19.
 2. Pozemkovými úpravami sú zmeny v usporiadaní pozemkov na určitom území vykonané za účelom vytvorenia pôdne ucelených hospodárskych jednotiek podľa potrieb jednotlivých vlastníkov pôdy a s ich súhlasom a podľa celospoločenských požiadaviek na tvorbu krajiny, životného prostredia a na investičnú výstavbu.
 3. O vykonaní pozemkových úprav a v súvislosti s tým o výmene alebo prechode vlastníckych práv, o určení hraníc pozemkov alebo o zriadení, prípadne zrušení vecného bremena k dotknutým pozemkom rozhoduje okresný úrad na základe dohody vlastníkov. V prípade, že sa vlastníci nedohodnú, rozhoduje okresný úrad za podmienok ustanovených zákonom. Rozhodnutie okresného úradu preskúma na návrh účastníka súd.
 4. Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov–prvá časť–prvý a druhý oddiel, paragrafy 1-8h.
 5. Obsahom pozemkových úprav je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného vykonávané vo verejnom záujme v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka.
 6. Verejným záujmom je aj odstránenie neprehľadnosti vo vlastníckych a užívacích vzťahoch a náprava dlhodobo neriešeného nepriaznivého stavu, zníženie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva a tým posilnenie právnej istoty a právneho postavenia k pozemkom, pretože menšinový spoluvlastník v podstate nemôže reálne vykonávať svoje vlastnícke práva.
 7. Dôvody pozemkových úprav sú vymedzené v ustanovení §2 ods. 1, písm. a)–k) zákona o pozemkových úpravách. Dôvody nie sú stanovené taxatívne, ale ako najčastejšie a typické prípady. Pozemkové úpravy možno povoliť aj z iných dôvodov, ak sa preukáže ich opodstatnenosť.
 8. Ustanovenia §§3 a 4 zákona o pozemkových úpravách definujú obvod pozemkových úprav, jeho určenie a zisťovanie priebehu hraníc, obvod projektu pozemkových úprav a jeho prípadné zmeny počas konania o pozemkových úpravách.
 9. Orgány štátnej správy na úseku pozemkových úprav a ich kompetencie popisuje §5 zákona o pozemkových úpravách.
 10. Podrobné definície dôležitých pojmov obsahuje §6 zákona o pozemkových úpravách. V ňom sú vymenovaní účastníci konania, niektoré špecifiká pri zastupovaní účastníkov konania a definícia pojmu pôvodný pozemok.
 11. Pred rozhodnutím o nariadení alebo povolení pozemkových úprav správny orgán nariadi konanie o začatí pozemkových úprav (ďalej len „prípravné konanie“). Procesné podrobnosti prípravného konania sú uvedené v §7 zákona o pozemkových úpravách.
 12. Ukončenie prípravného konania rozhodnutím o povolení alebo nariadení pozemkových úprav je obsahom §§8 a 8b zákona o pozemkových úpravách.
 13. Legislatívny rámec konania o začatí pozemkových úprav vytvárajú aj §§8c–8h zákona o pozemkových úpravách, ktoré sa zaoberajú aj odlišnosťami postupov v prípravnom konaní s prihliadnutím na dôvod pozemkových úprav.
 14. V zmysle §30 ods.1 zákona o pozemkových úpravách ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, platia pre konanie vo veci pozemkových úprav všeobecné predpisy o správnom konaní, t.j. správny poriadok.

Článok 4. Prípravné konanie pozemkových úprav

 1. Samotnému konaniu o pozemkových úpravách vždy predchádza prípravné konanie podľa §7 zákona o pozemkových úpravách.
 2. Prípravné konanie sa vykonáva za účelom:
  1. preverenia dôvodov, naliehavosti a účelnosti vykonania pozemkových úprav,
  2. určenia hraníc obvodu pozemkových úprav, určenia pozemkov, ktoré sú vyňaté z pozemkových úprav,
  3. zistenia záujmu vlastníkov o pozemkové úpravy ak majú byť povolené z dôvodov podľa §2 ods. 1 písm. b), h), j) a k) zákona o pozemkových úpravách.
 3. V prípravnom konaní správny orgán najmä:
  1. vykoná potrebné zisťovanie,
  2. prerokuje dôvody a predpoklady začatia pozemkových úprav s obcou,
  3. prerokuje s orgánom štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností potreby revízie údajov katastra nehnuteľností,
  4. v spolupráci s orgánmi územného plánovania určí záväznosť územnoplánovacích podkladov v obvode projektu pozemkových úprav a možnosti ich využitia,
  5. zabezpečí, aby pred rozhodnutím o návrhu na vykonanie pozemkových úprav boli účastníci konania vhodnou formou a v mieste konania zvyčajným spôsobom informovaní o plánovanom konaní,
  6. v spolupráci s obcou zriadi na účely prípravného konania prípravný výbor; prípravný výbor sa nezriaďuje, ak nevzniká združenie účastníkov pozemkových úprav podľa §23 ods. 4 zákona o pozemkových úpravách,
 4. obstará odborné posudky a vyjadrenia potrebné na konanie o pozemkových úpravách,
  • vyzve Slovenský pozemkový fond alebo správcu, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy navrhol pozemky na účely vyrovnania vo vlastníctve štátu, ktoré sú umiestnené v tom istom okrese,  v ktorom  mal  vlastník  pôvodné  pozemky  pred  zmenou  štátnej  hranice,  ak  ide      o pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa §2 ods. 1 písm. i) zákona o pozemkových úpravách,
  • vyzve obec, na ktorej území sa nachádza osídlenie alebo jeho časť, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy navrhla pozemky na účely vyrovnania, ktoré obec vlastní, ak ide o pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa §2 ods. 1 písm. j) zákona o pozemkových úpravách a zároveň vyzve Slovenský pozemkový fond, aby v tej istej lehote navrhol pozemky na účely vyrovnania vo vlastníctve štátu, ktoré sú umiestnené v tom istom okrese, v ktorom sa nachádza prevažná časť osídlenia,
  • vyzve žiadateľa, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy navrhol pozemky na účely vyrovnania, ktoré má vo svojom výlučnom vlastníctve a ktoré sú umiestnené v tom istom katastrálnom území, v ktorom sa nachádza hospodársky dvor, ak ide o pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa §2 ods. 1 písm. k) zákona o pozemkových úpravách,
  • zisťuje vhodnosť navrhnutých pozemkov na účely vyrovnania pre vykonanie pozemkových úprav.
 5. Jednotlivé činnosti podľa odseku 3 nemusia byť vykonané vždy všetky, špecifiká konania podľa jednotlivých dôvodov sú upravené tak v §7 ako aj v §§8c až 8h zákona o pozemkových úpravách.
 6. Vecne je prípravné konanie ukončené, keď správny orgán dospeje k záverečnému úsudku o tom, či sa preukázali dôvody podľa §2 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách a vypracuje elaborát prípravného konania a správu so zhodnotením výsledkov prípravného konania. Procesne je prípravné konanie ukončené rozhodnutím a to podľa §8 zákona o pozemkových úpravách, alebo v zmysle  správneho  poriadku.   Ak  majú   byť   pozemkové   úpravy   nariadené,  medzi  vecným a procesným ukončením prípravného konania vznikne časový odstup z dôvodu verejného obstarávania zhotoviteľa pozemkových úprav.
 7. Podľa súčasného znenia zákona o pozemkových úpravách je možné vykonávať jednoduché pozemkové úpravy pre všetky dôvody uvedené v §2 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách.
 8. Z charakteru dôvodov, vymenovaných v §2 ods. 1 písm. b), c), h) až k) zákona o pozemkových úpravách, vyplýva, že sa zrejme vzťahujú len na časť katastrálneho územia a konanie bude spravidla prebiehať formou jednoduchých pozemkových úprav. Zároveň sú tieto dôvody tak špecifické, že je potrebné prispôsobiť aj činnosti v prípravnom konaní a v konaní o pozemkových úpravách týmto špecifikám  odlišne  pre  jednotlivé  dôvody,  ako  je  to  uvedené  v §7  a  §§  8c  –  8h  zákona      o pozemkových úpravách.
 9. Nie je možné vykonávať pozemkové úpravy formou JPÚ v rámci jedného konania a jedného obvodu projektu  pozemkových  úprav  zároveň  z viacerých  dôvodov,  uvedených  v §2  ods.  1  zákona   o pozemkových úpravách.
 10. V tomto metodickom návode sú uvedené podrobné kroky prípravného konania podľa jednotlivých dôvodov vykonávania pozemkových úprav, aj keď niektoré činnosti sa pre každý dôvod opakujú. Správny orgán použije uvedené postupy primerane aj pre dôvody, ktoré nie sú v zákone explicitne vymenované.

Článok 5. Začatie pozemkových úprav

A) pozemkové úpravy z dôvodov podľa §2 ods. 1 písm. a) zákona o pozemkových úpravách

 1. Podľa §2 ods. 1 písm. a) zákona o pozemkových úpravách sa pozemkové úpravy vykonávajú, ak je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu, vyvolaných historickým vývojom pred jeho účinnosťou.
 2. Charakteristickou črtou je, že sa vykonávajú spravidla naraz v celom katastrálnom území (zvyčajne mimo zastavaného územia obce). Sú zamerané na komplexné riešenie viacerých problémov v danom území. V konaní sa vyhotovuje úplná dokumentácia ako je uvedená v článku 13 tohto metodického návodu.
 3. Ministerstvo každoročne po komisionálnom vyhodnotení kritérií predloží do vlády SR materiál s návrhom zoznamu katastrálnych území vrátane návrhu finančného krytia týchto pozemkových úprav, v ktorých sa po jeho schválení vládou začnú prípravné konania pozemkových úprav z dôvodu podľa §2 ods. 1 písm. a) zákona o pozemkových úpravách.
 4. Správny orgán nariadi prípravné konanie pre schválené katastrálne územia v jeho územnom obvode bezodkladne. Po úspešnom vecnom ukončení týchto prípravných konaní sa začne verejné obstarávanie pozemkových úprav. Elaborát prípravného konania slúži aj ako podklad pre verejné obstarávanie.
 5. Katastrálne územia, nachádzajúce sa v zozname oprávnených katastrálnych území pre výber na spracovanie a vykonanie nových projektov PÚ, budú hodnotené kritériami, rozdelenými do troch skupín. Prvú skupinu predstavujú všeobecné povinné kritériá (tzv. „vlastnícke“), ktoré sú nemenné a posudzujú sa vždy pre každé oprávnené katastrálne územie. Druhú skupinu tvoria odborné výberové kritéria rezortné (tzv. „užívacie“) a tretiu skupinu odborné výberové kritéria mimorezortné. Odborné výberové kritériá možno meniť, prípadne dopĺňať o nové kritériá podľa aktuálnej potreby.
 6. V prípravnom konaní je potrebné venovať zvýšenú pozornosť tým odborným rezortným a mimorezortným kritériám podľa ods. 5, ktoré pri hodnotení komisiou vstupovali do zvýšenia priority či naliehavosti vykonania pozemkových úprav pre konkrétne katastrálne územie.
 7. V prípravnom konaní správny orgán musí zistiť všetky skutočnosti a zhromažďuje informácie, ktoré bude využívať počas celého následného konania o pozemkových úpravách. V prípravnom konaní sa identifikujú problémy najmä z toho hľadiska, ako ovplyvnia časový harmonogram a rozpočet konania. V prípravnom konaní musí správny orgán navrhnúť optimálny časový harmonogram prác a stanoviť rozpočet nákladov na financovanie pozemkových úprav.

B) Pozemkové úpravy z dôvodov uvedených v §2 ods.1 písm. c) až g) a i) zákona o pozemkových úpravách

 1. Ak ide o pozemkové úpravy z dôvodov uvedených v §2 ods. 1 písm. c) až g) a i) zákona o pozemkových úpravách, správny orgán ich vykonanie nariaďuje.
 2. Z charakteru jednotlivých dôvodov vyplýva, že sa môžu týkať buď celého katastrálneho územia (okrem dôvodu v §2 ods. 1 písm. i) zákona o pozemkových úpravách), alebo iba časti katastrálneho územia, prípadne hospodárskeho obvodu. Ak sa majú pozemkové úpravy vykonávať iba v časti katastrálneho územia, môžu sa vykonávať formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou.
 3. Ak sú pozemkové úpravy nariadené formou JPÚ, skladbu a rozsah vyhotovovanej dokumentácie pozemkových úprav s odôvodnením určí na základe výsledkov prípravného konania správny orgán v rozhodnutí podľa §8 zákona o pozemkových úpravách.
 4. Pozemkové úpravy nariadené z dôvodu podľa §2 ods. 1 písm. d) až g) a i) zákona o pozemkových úpravách sú financované z prostriedkov štátu a môžu ich iniciovať ústredné orgány štátnej správy.
 5. V prípravnom konaní správny orgán musí zistiť všetky skutočnosti a zhromažďuje informácie, ktoré bude využívať počas celého následného konania o pozemkových úpravách. V prípravnom konaní sa identifikujú problémy najmä z toho hľadiska, ako ovplyvnia časový harmonogram a rozpočet konania. V prípravnom konaní musí správny orgán navrhnúť optimálny časový harmonogram prác a stanoviť rozpočet nákladov na financovanie pozemkových úprav.

C) Pozemkové úpravy z iných dôvodov, ako sú uvedené v §2 ods.2 zákona o pozemkových úpravách

 1. Ak sa majú pozemkové úpravy vykonávať z iných dôvodov, ako sú uvedené v §2 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách, podáva žiadosť o pozemkové úpravy fyzická alebo právnická osoba. Jedná sa o návrhové konanie, pričom pre niektoré dôvody konania je presne vymedzený okruh možných navrhovateľov.
 2. Z charakteru jednotlivých dôvodov vyplýva, že sa vykonávajú spravidla iba v časti katastrálneho územia, prípadne hospodárskeho obvodu. Cieľom konania je vyriešenie jedného dominantného problému.
 3. Spravidla budú teda pozemkové úpravy povolené formou jednoduchých pozemkových úprav. Skladbu a rozsah vyhotovovanej dokumentácie pozemkových úprav s odôvodnením určí na základe výsledkov prípravného konania správny orgán v rozhodnutí podľa §8 zákona o pozemkových úpravách.
 4. Prípravné konania pre JPÚ bývajú časovo a obsahovo menej náročné, správny orgán si však tiež musí zistiť všetky skutočnosti a podklady pre budúce konanie. V prípravnom konaní sa posudzujú všetky zistenia najmä z toho hľadiska, či sú nimi preukázané odôvodnenosť a účelnosť vykonania pozemkových úprav a či sú splnené všetky podmienky podľa zákona o pozemkových úpravách.
 5. V prípravnom konaní je vhodné zvoliť také poradie činností, aby konanie bolo efektívne. Ak totiž správny orgán zistí nesplnenie čo len jednej podmienky pre povolenie pozemkových úprav, nebude sa už ďalej zaoberať ostatnými postupmi prípravného konania. Napríklad, ak v prípravnom konaní je potrebné preukázať záujem vlastníkov a správny orgán zistí, že záujem nie je dostatočný, prípravné konanie skončí nepovolením pozemkových úprav bez toho, aby sa vykonávali ďalšie úkony prípravného konania.
 6. Žiadateľ v žiadosti o pozemkové úpravy alebo v jej prílohe uvedie:
  • meno, priezvisko a bydlisko žiadateľa alebo názov a adresu právnickej alebo fyzickej osoby,
  • označenie katastrálneho územia,
  • dôvod vykonania JPÚ podľa §2 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách,
  • návrh obvodu JPÚ.

Článok 6.

Nariadenie prípravného konania

 1. Pozemkové úpravy možno začať na podnet správneho orgánu z dôvodov uvedených v §2 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách alebo na žiadosť účastníka z dôvodov uvedených v §2 ods. 3 zákona o pozemkových úpravách.
 2. Správny orgán posudzuje podané požiadavky z formálneho hľadiska aj z hľadiska opodstatnenosti. Formálne náležitosti podania uvádza správny poriadok (najmä v §19), opodstatnenosť je potrebné preukázať v prípravnom konaní.
 3. Ak žiadosť alebo jej príloha nespĺňa náležitosti uvedené v článku 5 ods. 6, správny orgán vyzve žiadateľa na ich doplnenie s upozornením, že ak ich nedoplní, zastaví konanie o návrhu podľa §30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku.
 4. Správny orgán nariadi prípravné konanie do 30 dní od podania žiadosti o povolenie pozemkových úprav; ak ide o nariadené pozemkové úpravy, nariadi prípravné konanie bezodkladne. Nariadenie prípravného konania zverejní v dotknutých obciach na verejne prístupnom mieste. V záujme informovania širokej verejnosti sa nariadenie zverejní aj na internete na Portáli pozemkových úprav.
 5. Na nariadenie prípravného konania sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, je na posúdení správneho orgánu na akú dobu a akým spôsobom sa nariadenie zverejní. Vhodné je určiť lehotu zverejnenia najmenej 15 dní a ostatné podmienky obdobne ako pri verejnej vyhláške, môže to však byť aj na celú dobu trvania prípravného konania a doplnkovo aj takou formou, aby sa zabezpečila čo najširšia informovanosť. Následne v konaní sa však postupuje podľa správneho poriadku a využívajú sa jeho ustanovenia o náležitostiach podania, lehotách, priebehu konania, zisťovaní podkladov pre rozhodnutie, súčinnosti s účastníkmi konania, atď… Všetky dôležité zistenia a výsledky prerokovaní je potrebné zaznamenať do spisu, najmä formou zápisnice, správy, prešetrovacieho náčrtu a pod..
 6. Nariadenie prípravného konania obsahuje najmä:
  1. názov katastrálneho územia,
  2. dôvod vykonávania PÚ podľa §2 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách,
  3. meno, priezvisko a bydlisko žiadateľa alebo názov a adresu právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá o vykonanie žiada, alebo informáciu o konaní z vlastného podnetu,
  4. navrhnutý obvod PÚ,
  5. zdôvodnenie nariadenia prípravného konania.
 7. Všetky úkony (činnosti) v prípravnom konaní, najmä zriadenie prípravného výboru, potrebné zisťovania a preverenie dôvodov, naliehavosti a účelnosti vykonávania pozemkových úprav, určenie hraníc obvodu PÚ, informovanie účastníkov o prípravnom konaní a zisťovanie záujmu o PÚ, vykoná správny orgán sám (nie prostredníctvom potenciálneho zhotoviteľa) a to až po nariadení prípravného konania.

Článok 7. Prípravný výbor

 1. Prípravný výbor spolupracuje so správnym orgánom najmä pri určovaní obvodu pozemkových úprav, zisťovaní záujmu vlastníkov a vypracovaní návrhu stanov združenia účastníkov pozemkových úprav.
 2. Prípravný výbor sa nezriaďuje, ak nebude vznikať združenie účastníkov pozemkových úprav, teda ak počet vlastníkov v obvode projektu pozemkových úprav je menší ako desať.
 3. Prípravný výbor zriadi správny orgán v spolupráci s obcou. Na zloženie prípravného výboru sa použijú primerane  pravidlá  pre  zloženie  predstavenstva  ZÚPU  uvedené  v §§  23  a 24  zákona o pozemkových úpravách.
 4. Zriadenie prípravného výboru sa vykoná oznámením správneho orgánu. Oznámenie o zriadení prípravného výboru sa doručí jednotlivým jeho členom a obci.
 5. Prípravný výbor zaniká zvolením predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav.

Článok 8. Potrebné zisťovania a preverenie dôvodov, naliehavosti a účelnosti vykonávania pozemkových úprav

 • Správny orgán vykoná potrebné zisťovania v súčinnosti s obcou, účastníkmi konania a príslušnými orgánmi štátnej správy.
 • Na základe zistení od obce, z terénneho šetrenia alebo zo zdrojov uvedených v odseku 3, vyzve správny orgán fyzické osoby, právnické osoby a obce, ktoré môžu byť dotknuté pozemkovými úpravami v ich pôsobnosti alebo v ich právach (vlastníkov a správcov zariadení v obvode pozemkových úprav) aby ho v lehote 15 dní informovali o existujúcich zariadeniach, ktoré vlastnia alebo spravujú, a plánovaných zámeroch, ktoré sa majú uskutočniť v obvode pozemkových úprav a môžu mať vplyv na konanie o pozemkových úpravách.
 • Prehľad najčastejších textových a kartografických údajov, orgánov verejnej moci, orgánov štátnej správy a organizácií (správcov), ktoré ich vedú a spravujú, a iných zdrojov informácií je uvedený v tabuľke:
oblasť zisťovania údajovorgán verejnej moci/orgán štátnej správy/organizácia (správca)/zdrojezisťované textové a kartografické údaje
kataster nehnuteľnostíústredný orgán štátnej správy katastra nehnuteľností (ÚGKK), orgán štátnej správy katastra nehnuteľností (OÚ-KO), internet: portály CICA, ZBGIS, ESKNSPI KN, SGI KN (VKM, VMUO, mapa BPEJ), ortofotomozaika, ZBGIS, DMR
poľnohospodárstvoSlovenský pozemkový fond, Pôdohospodárska platobná agentúra, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (VUPOP, Pôdna služba), Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky,mapa kultúrnych dielov LPIS, údaje z centrálneho registra plôch porastov rýchlorastúcich drevín, údaje z vinohradníckeho registra, údaje z evidencie obhospodarovaných pozemkov, mapa podnájomných pozemkov
 nájomcovia pozemkov na poľnohospodárske účely, orgán štátnej správy na úseku evidencie podnájomných pozemkov, internet: pôdny portál, GSAA, data.gov.sk register LPIS 
lesné hospodárstvoorgán štátnej správy na úseku lesného hospodárstva, Národné lesnícke centrum, správcovia lesného majetku (Lesy Slovenskej republiky, š.p., Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p., Štátne lesy TANAPu, š.p., Vojenské lesy a majetky SR, š.p.), internet: LGISLGIS (údaje z programov starostlivosti o lesy), údaje o obhospodarovateľoch lesných pozemkov, údaje o pozemkových spoločenstvách
vodné hospodárstvoústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Hydromeliorácie, š.p., vodárenské spoločnosti, prevádzkovateľ verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, internet: geoportal.gov.sk, data.gov.skvodohospodárska mapa, mapa inundačných území, mapa zobrazenia závlahových a odvodňovacích zariadení, mapa zobrazenia vodovodov a kanalizácií, mapa zobrazení pásiem hygienickej ochrany vodných zdrojov
ochrana prírody a krajinyústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, Štátna ochrana prírody SR, internet: enviroportálmapa chránených častí územia a ich ochranných pásiem, dokumentácie ÚSES
územné plánovanieústredný orgán štátnej správy územného plánovania (Ministerstvo dopravy a výstavby SR), orgán štátnej správy územného plánovania v sídle kraja (OÚ v sídle kraja), VÚC, obec, internet: uzemneplany.sk, stránky obcíúzemnoplánovacie dokumentácie rôznych úrovní na určenie záväznosti územnoplánovacích podkladov v obvode projektu pozemkových úprav a možnosti ich využitia (§7 ods. 3 písm. d) zákona o pozemkových úpravách)
dopravaorgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská správa ciest, Železnice Slovenskej republiky, VÚC, obec, internet: cdb.skmapa zobrazenia a popis diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I., II. a III. triedy, aj s ich ochrannými pásmami, mapa zobrazenia železničných dráh a objektov, aj s ich ochrannými pásmami
energetikaTRANSPETROL, a.s., Slovenský plynárenský priemysel, a.s., eustream, a.s., Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., energetické podniky,mapa zobrazenia ropovodov, plynovodov, elektrovodov a zariadení k nim patriacich, aj s ich ochrannými pásmami
telekomunikácietelekomunikační operátori, Slovak Telekom a.s., Orange.sk, O2 Slovakia, SWAN a.s., NASES, internet: telekom.sk poskytuje len online vyjadrenie (pre účely PÚ bezplatné) tu: https://www.telekom.sk/vyjadrenia/layout /layout1.aspx, správcom PTZ Orange je spoločnosť Michlovský spol. s.r.o. http://www.michlovsky.sk, vyjadrenia siete SWAN poskytuje spoločnosť OTNS a.s. https://www.otns.sk/swan/vyjadrenie-o- existencii-tks/mapa zobrazenia telekomunikačných vedení a zariadení, aj s ich ochrannými pásmami
dobývacie priestoryústredný orgán štátnej banskej správy, orgán štátnej banskej správymapa zobrazenia dobývacích priestorov a chránených ložiskových území a ich ochranných pásiem
inéorgán štátnej správy krízového riadenia, orgán štátnej správy na úseku veterinárnej a potravinovej správy, orgán štátnej správy na úseku pamiatkovej starostlivosti, ústredný orgán štátnej správy na úseku pamiatkovej starostlivosti, Archeologický ústav SAV, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo obrany SR, orgán správy majetku štátukonkrétne údaje patriace do kompetencie jednotlivých inštitúcií
 • Mimoriadne významným zisťovaním v prípravnom konaní je terénna obhliadka. Správny orgán sa musí dôkladne oboznámiť s terénom a všetkými jeho podrobnosťami v navrhovanom obvode pozemkových úprav. Fyzickú prítomnosť v záujmovom území nemôžu nahradiť digitálne údaje, hoci ich technická kvalita a aktuálnosť významne pomáha počas celého vykonávania pozemkových úprav. Počas obhliadky sa identifikujú evidentné nesúlady so stavom evidovaným v KN, nesúlad druhov pozemkov oproti stavu evidovanému v KN, trvalá neevidovaná zeleň, dominanty, funkčnosť odvodňovacích a zavlažovacích zariadení, ekologické plochy, vetrolamy, biokoridory, močiare a pod. s ich funkčnosťou a zdravotným stavom, negatívne prvky ako nelegálne skládky odpadu, nelegálne stavby, výskyt prejavov erózie a pod.. Odporúča sa vyhotoviť podrobnú fotodokumentáciu.
 • Spoľahlivá znalosť miestnych pomerov je východiskom pre kvalitnú rozhodovaciu činnosť a preukázanie tejto znalosti posilňuje dôveru účastníkov konania v odbornú zdatnosť pracovníkov správneho orgánu, čo je nezanedbateľná podmienka úspešnej spolupráce počas vykonávania pozemkových úprav. Z terénnej obhliadky sa vyhotoví zápisnica. Grafickou prílohou zápisnice je prešetrovací náčrt so zobrazením zistených skutočností. V zápisnici a v jej grafickej prílohe sa uvedie najmä:
  • dátum a miesto konania terénnej obhliadky,
  • účastníci terénnej obhliadky,
  • katastrálne územie,
  • popis skutočností zistených terénnou obhliadkou,
  • grafické zobrazenie skutočností zistených terénnou obhliadkou,
  • podpis zapisovateľa.
 • Na základe zistení správny orgán posúdi, či je potrebné obmedziť účastníkov pozemkových úprav najmä v týchto činnostiach: meniť spôsob využitia pozemku, zriaďovať, meniť alebo zrušiť vodohospodárske zariadenia, stavby na dotknutých pozemkoch, vinice, chmeľnice, ovocné sady, stromovú zeleň v krajine, prevádzať pozemky z poľnohospodárskeho do lesného pôdneho fondu a robiť podobné zásahy do usporiadania pôdneho fondu a určí rozsah týchto obmedzení. Rozhodnutie o obmedzení môže byť súčasťou rozhodnutia o nariadení alebo povolení pozemkových úprav, ak nie je jeho súčasťou, oznamuje sa verejnou vyhláškou. V rozhodnutí o obmedzení účastníkov sa uvedie, že zmeny možno vykonávať len so súhlasom správneho orgánu, zmeny vykonané v rozpore s rozhodnutím o obmedzení sa nemusia v konaní o pozemkových úpravách zohľadňovať. Obmedzenia sa nevzťahujú na vlastníkov pozemkov uvedených v §4 ods. 4 zákona o pozemkových úpravách.
 • Správny orgán v prípravných konaniach nariadených pozemkových úprav vyzve Slovenský pozemkový fond, správcu lesného majetku a obec, aby mu oznámili rozsah pozemkov, ktoré potrebujú na zabezpečenie požiadaviek, ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ďalej na pokrytie potreby pozemkov pre stavby budované vo verejnom záujme, o ktorých sa už rozhodlo, resp. rozhodne ešte pred nariadením pozemkových úprav.
 • Na spracovanie podkladov zistených v prípravnom konaní je možné využiť rôzne programové nástroje napr. LandIS, Kokeš, Analýza údajov, QGIS, SAGA GIS, GRASS GIS.
 • V prípravných konaniach pozemkových úprav z dôvodu podľa §2 ods. 1 písm. a) zákona o pozemkových úpravách sa na vyhodnotenie stavu vlastníckych pomerov a najčastejších a najvýznamnejších prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou zákona o pozemkových úpravách používajú ukazovatele, ktoré sa zistia alebo vypočítajú z písomných a grafických údajov katastra nehnuteľností v navrhovanom obvode PPÚ.
ukazovateľ
názov
popisspôsob zistenia / výpočtu ukazovateľa
priemerný počet parciel na jedného vlastníkapomer počtu vlastníckych vzťahov a počtu vlastníkovPo načítaní údajov SPI KN a SGI KN v programe LandIs, Analýza údajov pre projekt PÚ alebo Kokeš, sa pre navrhovaný obvod PPÚ tieto hodnoty ukazovateľov priamo odčítajú alebo vypočítajú s presnosťou na 2 desatinné miesta.
priemerný počet vlastníkov na jednu parcelupomer počtu vlastníckych vzťahov a počtu parciel
priemerný počet parciel na liste vlastníctva na 1 hapomer počtu parciel na LV a výmery obvodu PPÚ
priemerný počet vlastníkov na 1 hapomer počtu vlastníkov a výmery obvodu PPÚ
priemerný počet vlastníckych vzťahov na 1 hapomer počtu vlastníckych vzťahov a výmery obvodu PPÚ
podiel špeciálnych kultúr poľnohospodárskej pôdypercentuálny pomer výmery špeciálnych kultúr poľnohospodárskej pôdy (chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady) a výmery obvodu PPÚ
podiel poľnohospodárskej pôdy bez špeciálnych kultúrpercentuálny pomer výmery ornej pôdy a trvalých trávnych porastov a výmery obvodu PPÚ
podiel lesných pozemkovpercentuálny pomer výmery lesných pozemkov a výmery obvodu PPÚ
zastúpenie obťažnosti terénu nelesných pozemkov v obvode PPÚpercentuálne podiely troch stupňov obťažnosti terénu: sklon do 4° (rovinatý až mierne zvlnený terén)sklon 4°- 12° (mierne zvlnený až kopcovitý, prípadne terasovitý terén) nad 12° (členitý, hornatý terén + pozemky špeciálnych kultúr (chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady)Alt. 1 Z údajov mapy BPEJ–v programe Kokeš vypočítať výmeru jednotlivých areálov BPEJ, ďalej rozložiť 7–miestny kód BPEJ a odvodiť svahovitosť S pre každý areál BPEJ a vypočítať percentuálne zastúpenie stupňov obťažnosti. Alt. 2 Z údajov DMR–v programe SAGA GIS, QGIS alebo GRASS GIS načítať DMR a vypočítať mapu priemerného sklonu v stupňoch, túto reklasifikovať do troch skupín podľa obťažnosti terénu, odčítať výmeru a vypočítať percentuálne zastúpenie stupňov obťažnosti.
 
 • V prípravných konaniach pozemkových úprav z dôvodu podľa §2 ods. 1 písm. a) zákona o pozemkových úpravách na vyhodnotenie stavu užívacích pomerov slúžia najmä informácie získané od obce (daňová evidencia, evidencia SHR) a informácie z vlastných evidencií správneho orgánu (§14 ods. 5 zákona 504/2003). Ukazovatele prekážok výkonu užívacích pomerov v obvode PÚ zisťuje a vyhodnocuje aj komisia podľa článku 5 ods. 3. Môžu to byť nasledovné ukazovatele:
  1. počet žiadateľov o priame podpory v katastrálnom území,
  2. viacnásobné deklarácie („križovania“) pri žiadateľoch o priame platby v katastrálnom území,
  3. počet mladých farmárov,
  4. podnájomné pozemky v katastrálnom území,
  5. iné podľa aktuálnej potreby.
 • Ďalšie ukazovatele, ktoré pri hodnotení komisiou podľa článku 5 ods. 3 môžu vstupovať do zvýšenia priority či naliehavosti vykonania pozemkových úprav z dôvodu podľa §2 ods. 1 písm. a) zákona o pozemkových úpravách pre konkrétne katastrálne územie sú najmä:
  1. príslušnosť obvodu PÚ k najmenej rozvinutým okresom, podľa aktuálneho zoznamu (napr. na https://www.nro.vicepremier.gov.sk/).
  2. plánovanie budovania infraštruktúry v obvode PÚ–diaľnice, rýchlostné cesty, železnice, iné infraštruktúrne projekty,
  3. majetkovoprávne usporiadanie starých stavieb diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I., II. a III. triedy v obvode PÚ, ktoré doposiaľ neboli majetkovoprávne usporiadané,
  4. podpora ochrany prírody v obvode PÚ,
  5. nakladanie s vodou v krajine v obvode PÚ,
  6. obvod PÚ je strategické územie pre rozvoj priemyslu a služieb,
  7. usporiadanie pozemkového vlastníctva a zvýšenie právnej istoty v evidovaní vlastníckych práv v obvode PÚ,
  8. obvod projektu PÚ je v obci, kde sa realizuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja VÚC,
  9. iné podľa aktuálnej potreby.
 • Správny orgán zistené (vypočítané, prevzaté) hodnoty ukazovateľov podľa odsekov 9, 10 a 11, ktoré vyhodnocoval v navrhovanom obvode PPÚ, popíše v elaboráte prípravného konania a priradí im význam pre odôvodnenosť, naliehavosť a účelnosť vykonávania pozemkových úprav.
 • Pri preverovaní dôvodov, naliehavosti a účelnosti vykonávania pozemkových úprav z dôvodu podľa §2 ods. 1 písm. b) zákona o pozemkových úpravách správny orgán vyhodnotí s využitím analýzy údajov SPI KN v primeranom rozsahu najmä tie ukazovatele podstatných zmien vo vlastníckych a užívacích pomeroch, ktoré sa uvádzajú v žiadosti o vykonanie pozemkových úprav.
 • Pri preverovaní dôvodov, naliehavosti a účelnosti vykonávania pozemkových úprav z dôvodu podľa §2 ods. 1 písm. c) zákona o pozemkových úpravách správny orgán podľa predloženej projektovej dokumentácie (ktorá obsahuje umiestnenie a celkové riešenie investičnej výstavby na poľnohospodárskej pôde a lesných pozemkoch), vyhodnotí porovnaním s údajmi SPI KN a SGI KN dôsledky investičnej výstavby na obhospodarovanie pozemkov, najmä či:
  • pozemky vlastníkov budú rozdelené,
  • hospodárenie v prirodzených pôdnych celkoch bude narušené,
  • prístup k pozemkom bude obmedzený (až znemožnený),
  • užívanie pozemkov bude sťažené,
  • životné podmienky v obvode pozemkových úprav budú ovplyvnené.
 • Pri preverovaní dôvodov, naliehavosti a účelnosti vykonávania pozemkových úprav z dôvodu podľa §2 ods. 1 písm. d) zákona o pozemkových úpravách správny orgán podľa dokumentácie územného systému ekologickej stability (RÚSES, MÚSES) alebo krajinného plánu, predloženej ústredným orgánom štátnej správy (do pôsobnosti ktorého patrí schvaľovanie a realizácia navrhnutých opatrení a prvkov územného systému ekologickej stability alebo krajinného plánu), vyhodnotí plošný rozsah a umiestnenie navrhnutých opatrení a prvkov ÚSES a KP. Preverí tiež, podľa dokumentácie územného systému ekologickej stability (RÚSES, MÚSES) alebo krajinného plánu, či návrh opatrení a prvkov ÚSES alebo KP dostatočne zabezpečí zvýšenie ekologickej stability (porovnaním vypočítaného koeficientu ekologickej stability v syntézovej časti a v návrhovej časti).
 • Pri preverovaní dôvodov, naliehavosti a účelnosti vykonávania pozemkových úprav z dôvodu podľa §2 ods. 1 písm. e) zákona o pozemkových úpravách správny orgán podľa dokumentácie obsahujúcej návrh na vyhlásenie chránených území a ich ochranných pásiem, alebo z iných dôvodov, dôsledkom čoho má dôjsť k obmedzeniu poľnohospodárskej alebo lesnej výroby, predloženej ústredným orgánom štátnej správy (do pôsobnosti ktorého patrí vyhlasovanie chránených území a ich ochranných pásiem, alebo iné dôvody obmedzenia), vyhodnotí plošný rozsah a stupeň navrhovaného obmedzenia poľnohospodárskej alebo lesnej výroby.
 • Pri preverovaní dôvodov, naliehavosti a účelnosti vykonávania pozemkových úprav z dôvodu podľa §2 ods. 1 písm. g) zákona o pozemkových úpravách správny orgán podľa dokumentácie obsahujúcej navrhovaný spôsob riešenia dôsledkov živelnej pohromy prostredníctvom pozemkových úprav, predloženej ústredným orgánom štátnej správy (do pôsobnosti ktorého patrí likvidácia následkov živelnej pohromy), vyhodnotí plošný rozsah a navrhované opatrenia.
 • Pri preverovaní dôvodov, naliehavosti a účelnosti vykonávania pozemkových úprav z dôvodu podľa §2 ods. 1 písm. h) zákona o pozemkových úpravách bude správny orgán postupovať podľa toho, či obec má územný plán:
  • Územný plán obce je vypracovaný.Podľa údajov platného územného plánu so všetkými zmenami a doplnkami správny orgán identifikuje hranicu budúceho účelu použitia pozemkov na iné účely, ako je hospodárenie na pôde a porovná ju s navrhovaným obvodom projektu pozemkových úprav. Obsah územného plánu určuje §12 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z..
  • Územný plán obce nie je vypracovaný (obec nemá a nie je povinná mať územný plán obce podľa §11 ods. 2 stavebného zákona). Podľa údajov z uznesenia obecného zastupiteľstva o odsúhlasení budúceho účelu využitia pozemkov na iné účely, ako je hospodárenie na pôde a súhlasu orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (v súčasnej dobe okresný úrad v sídle kraja, odbor opravných prostriedkov) s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery a iné zámery a určenie podmienok súhlasu, správny orgán identifikuje hranicu budúceho účelu/účelov použitia pozemkov na iné účely, ako je hospodárenie na pôde a porovná ju s navrhovaným obvodom projektu pozemkových úprav.
 • Pri preverovaní dôvodov, naliehavosti a účelnosti vykonávania pozemkových úprav z dôvodu podľa §2 ods. 1 písm. i) zákona o pozemkových úpravách správny orgán podľa dokumentácie zo zmeny štátnej hranice (hraničné dokumentárne dielo) odovzdanej ústredným orgánom štátnej správy (do pôsobnosti ktorého patrí dôvod zmeny štátnej hranice), a porovnaním s údajmi SGI KN vyhodnotí plošný rozsah zmien.
 • Pri preverovaní dôvodov, naliehavosti a účelnosti vykonávania pozemkových úprav z dôvodu podľa §2 ods. 1 písm. j) zákona o pozemkových úpravách bude správny orgán postupovať podľa toho či obec má územný plán:
  • Územný plán obce je vypracovaný. Podľa údajov platného územného plánu so všetkými zmenami a doplnkami správny orgán identifikuje hranicu osídlenia (sídelná koncentrácia obydlí obývaných prevažne priestorovo alebo sociálne vylúčenými skupinami obyvateľstva) a porovná ju s navrhovaným obvodom projektu pozemkových úprav. Obsah územného plánu určuje §12 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z..
  • Územný plán obce nie je vypracovaný (obec nemá a nie je povinná mať územný plán obce podľa §11 ods. 2 stavebného zákona). Podľa údajov z uznesenia obecného zastupiteľstva o odsúhlasení budúceho účelu využitia pozemkov na iné účely, ako je hospodárenie na pôde a súhlasu orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (v súčasnej dobe okresný úrad v sídle kraja, odbor opravných prostriedkov) s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery a iné zámery a určenie podmienok súhlasu, správny orgán identifikuje hranicu osídlenia (sídelná koncentrácia obydlí obývaných prevažne priestorovo alebo sociálne vylúčenými skupinami obyvateľstva) a porovná ju s navrhovaným obvodom projektu pozemkových úprav.
 • Pri preverovaní dôvodov, naliehavosti a účelnosti vykonávania pozemkových úprav z dôvodu podľa §2 ods. 1 písm. k) zákona o pozemkových úpravách správny orgán navrhovaný obvod projektu pozemkových úprav, spolu s dokladmi od žiadateľa preukazujúcimi vlastníctvo pozemných stavieb (budov) v hospodárskom dvore, porovná s údajmi v SGI KN a SPI KN.
 • Správny orgán prerokuje dôvody a predpoklady začatia PÚ s obcou. Z rokovania vyhotoví zápisnicu. V zápisnici bude uvedené najmä:
  • dátum a miesto rokovania,
  • účastníci rokovania,
  • katastrálne územie,
  • zoznam relevantných dôvodov a predpokladov začatia PÚ.
 • Ak sú pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa §2 ods. 1 písm. a) zákona o pozemkových úpravách, správny orgán prerokuje ich vykonanie s poľnohospodárskym podnikom, lesným podnikom a hospodárskym subjektom. Ak sú pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa §2 ods. 1 písm. h), j) a k) zákona o pozemkových úpravách, správny orgán prerokuje ich vykonanie aj s obcou a orgánom štátnej správy na úseku územného plánovania.

Článok 9. Obvod PÚ

 1. Obvod pozemkových úprav vykonávaných z dôvodov podľa §2 ods. 1 písm. a) zákona o pozemkových úpravách (ďalej označované aj ako KPÚ–komplexné pozemkové úpravy) je spravidla celé katastrálne územie. Ak to nebráni účelu pozemkových úprav alebo ak je to v záujme jeho dosiahnutia, môže byť obvod pozemkových úprav určený inak.
 2. Pozemkovým úpravám podliehajú všetky pozemky v obvode pozemkových úprav. Ak sa tým nezmarí účel pozemkových úprav, môžu byť z pozemkových úprav niektoré pozemky vyňaté, najmä pozemky vyhradené pre obranu štátu, vodohospodárske diela, pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov, diaľnice, cesty, železnice, cintoríny, stavebné pozemky, dobývacie územia výhradných ložísk, chránené územia a ich ochranné pásma, archeologické lokality a významné časti územného systému ekologickej stability. Praktické skúsenosti však ukazujú, že je lepšie ich z obvodu nevynímať.
 3. Hranica obvodu projektu pozemkových úprav KPÚ je spravidla totožná s hranicou katastrálneho územia a tiež aj s hranicami vyňatých pozemkov. Je to teda hranica, ktorá oddeľuje súvislé územia s pozemkami patriacimi do pozemkových úprav od súvislých území s pozemkami vyňatými z pozemkových úprav.
 4. Ak sa rieši len časť katastrálneho územia alebo hospodárskeho obvodu formou JPÚ, obvod pozemkových úprav je spravidla totožný s obvodom projektu pozemkových úprav.
 5. Navrhovaný priebeh hranice obvodu projektu pozemkových úprav správny orgán prešetrí s členmi prípravného výboru. Podľa potreby vykoná aj šetrenie v teréne.
 6. Správny orgán posúdi, či je pre vytvorenie súvislého mapového diela účelné zahrnúť do obvodu aj pozemky, ktoré svoju polohu, tvar a vlastníctvo nemenia podľa §4 ods. 4 zákona o pozemkových úpravách.
 7. Ak správny orgán zistí, že navrhovaný obvod nezodpovedá dôvodom konania, ale navrhovateľ na jeho určení trvá, pozemkové úpravy nepovolí.
 8. Z prešetrenia priebehu hranice obvodu projektu pozemkových úprav správny orgán vyhotoví zápisnicu, v ktorej uvedie najmä:
  • dátum a miesto vyhotovenia,
  • popis priebehu hranice obvodu projektu pozemkových úprav,
  • označenie pozemkov, ktoré budú vyňaté z obvodu pozemkových úprav,
  • označenie pozemkov podľa §4 ods. 4 zákona o pozemkových úpravách,
  • grafickú výmeru obvodu (pre KPÚ uviesť v ha zaokrúhlené nahor),
  • podpis zapisovateľa.
 9. Priebeh hranice obvodu projektu pozemkových úprav správny orgán zakreslí do prehľadnej mapy so zákresom hranice obvodu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu pozemkových úprav. Prehľadná mapa bude vyhotovená:
  • v digitálnej forme–na podklade VKM s vyznačením hranice obvodu projektu pozemkových úprav v samostatnej vrstve „OBVODPPU“,
  • v analógovej forme–na podklade katastrálnej mapy s farebným vyznačením hranice obvodu projektu pozemkových úprav, vo vhodnej mierke, tak aby sa neskladala z viacerých častí a bola prehľadnou grafickou prílohou k priebehu hranice obvodu projektu pozemkových úprav a vyňatým pozemkom s detailmi.

Článok 10. Informovanie účastníkov o pripravovanom konaní

 1. Správny orgán zabezpečí, aby boli účastníci konania vhodnou formou a v mieste konania zvyčajným spôsobom informovaní o plánovanom konaní. Informovanie účastníkov konania zabezpečí v spolupráci s obcou a prípravným výborom.
 2. Pri nariadených PÚ správny orgán informuje o schválení katastrálneho územia na vykonanie pozemkových úprav vládou SR, o dôvodoch, naliehavosti a účelnosti vykonania PÚ. Objasní podstatu PÚ, ich význam, obsah a predpokladané výsledky. Názory a stanoviská účastníkov konania správny orgán stručne uvedie v správe so zhodnotením výsledkov prípravného konania.
 3. Pri povolených PÚ správny orgán oboznámi účastníkov s návrhom na vykonanie PÚ, s preverením ich dôvodov, naliehavosti a účelnosti. Objasní podstatu PÚ, ich význam, obsah a očakávané výsledky. Na názory a stanoviská účastníkov konania prihliadne správny orgán pri posúdení dôvodov, naliehavosti a účelnosti PÚ.
 4. Vhodnou formou na informovanie účastníkov konania o plánovanom konaní PÚ môže byť informovanie úradným listom, prostredníctvom verejného rozhlasu, obecných novín, webovej stránky na internete, letákmi do domácností a pod.. Veľmi osvedčený spôsob je zvolanie verejného zhromaždenia.
 5. Verejné zhromaždenie zvolá správny orgán v spolupráci s miestnou samosprávou. Pri JPÚ sa ho môže zúčastniť aj potenciálny zhotoviteľ projektu. Zhromaždenie moderuje pracovník správneho orgánu, najlepšie budúci vedúci projektu. Oboznámi účastníkov s priebehom plánovaného konania, vysvetlí základné princípy a postupy konania v zmysle zákona o pozemkových úpravách s dôrazom na etapy RPS, primeranosť nového usporiadania, tvorbu ZUNP, prerokovanie návrhu nového usporiadania, námietkový a schvaľovací proces rozdeľovacieho plánu, vytyčovanie nových pozemkov. Zdôrazní potrebu aktívnej účasti vlastníkov v celom procese. Podľa zásady „lepšie raz vidieť, ako dvakrát počuť“ je vhodné pripraviť výstižnú prezentáciu (PowerPoint) a čo najviac grafických podkladov, ktoré možno podľa konkrétnej potreby prezentovať dataprojektorom (navrhovaný obvod PÚ-sútlač KN-UO resp. ortofoto, územný plán, a pod.). Tiež možno krátko predstaviť už realizované podobné projekty PÚ v územnej pôsobnosti správneho orgánu a dosiahnuté výsledky (mapy PS-NS, rozdrobenosť, prístupnosť, atď.). Verejné zhromaždenie dáva príležitosť na priamu diskusiu s budúcimi účastníkmi pozemkových úprav, preto by sa ho mali zo strany správneho orgánu zúčastniť skúsení pracovníci, schopní primerane reagovať. Treba si uvedomiť, že pre účastníkov konania ide aj o prvý dojem, ktorý ich môže presvedčiť alebo naopak, negatívne naladiť voči pripravovanému konaniu.
 6. Ak sa koná verejné zhromaždenie, správny orgán z priebehu rokovania vyhotoví zápisnicu, v ktorej bude uvedené:
  • dátum a miesto verejného zhromaždenia,
  • účastníci verejného zhromaždenia (formou priloženej prezenčnej listiny),
  • opis priebehu verejného zhromaždenia,
  • podpis zapisovateľa.

Článok 11. Zisťovanie záujmu o PÚ

 1. Zisťovanie záujmu vlastníkov o pozemkové úpravy sa vykoná len v prípade, ak sa majú PÚ povoliť z dôvodov uvedených v §2 ods. 1 písm. b), h), j) a k) zákona o pozemkových úpravách.
 2. Záujem je preukázaný, ak s pozemkovými úpravami súhlasia vlastníci nadpolovičnej výmery pozemkov, ktoré tvoria obvod projektu pozemkových úprav.
 3. Zisťovanie záujmu nasleduje až po splnení povinnosti správneho orgánu informovať účastníkov. Metódu zisťovania záujmu je potrebné zvoliť tak, aby bolo zistenie nespochybniteľné. Záujem vlastníka musí byť prejavený výslovne. V tomto prípade mlčanie nemožno považovať za súhlas.
 4. Zisťovanie záujmu sa môže vykonať aj hlasovaním na verejnom zhromaždení ak je účastníkov málo, vyznačením záujmu v prezenčnej listine, podpisom na hárku na obecnom úrade a pod.. Jeden z najvhodnejších spôsobov je vyplnenie návratky–anketového lístka s odpoveďou vlastníka na otázku či má alebo nemá záujem o usporiadanie pozemkov v pozemkových úpravách. Na doručenie vyjadrenia o záujme určí správny orgán primeranú lehotu.
 5. Správny orgán vyhodnotí zistený záujem vlastníkov o PÚ. Potrebná výmera podľa odseku 2 sa počíta z celej výmery obvodu bez ohľadu na typ vlastníka. Vyhodnotenie záujmu možno spracovať pomocou softvéru Landis alebo Analýza údajov.
 6. Z vyhodnotenia prieskumu záujmu o PÚ správny orgán vyhotoví zápisnicu. V zápisnici musí byť uvedené:
  1. dátum a miesto jej vyhotovenia,
  2. druh použitej metódy zisťovania záujmu vlastníkov,
  3. výsledok prieskumu záujmu,
  4. podpis zapisovateľa.

Článok 12. Prerokovanie s orgánom štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností

 1. Správny orgán prerokuje s orgánom štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností potreby revízie údajov katastra nehnuteľností.
 2. V katastrálnych územiach, v ktorých nebol zapísaný register obnovenej evidencie pozemkov, správny orgán pozemkové úpravy nenariadi ani nepovolí.
 3. Správny orgán prevezme od orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností v digitálnej forme potrebné údaje zo súboru popisných údajov katastra nehnuteľností (SPI) a zo súboru geodetických údajov katastra nehnuteľností (SGI):
  1. súbory z SPI KN vo formáte DBF (príp. vo formáte FPÚ),
  2. vektorová katastrálna mapa vo formáte VGI,
  3. vektorová mapa určeného operátu vo formáte VGI,
  4. vektorová mapa bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek vo formáte VGI.
 4. Takto prevzaté údaje z operátu katastra nehnuteľností správny orgán rozanalyzuje a použije na posúdenie dôvodov, naliehavosti a účelnosti vykonania PÚ.
 5. Z rokovania správny orgán vyhotoví zápisnicu, ktorá obsahuje najmä:
  1. dátum a miesto vyhotovenia,
  2. zoznam zúčastnených osôb,
  3. špecifické podmienky stanovené správnym orgánom, ak také sú,
  4. špecifické podmienky stanovené orgánom katastra nehnuteľností, ak také sú (napr. spôsob označovania odovzdávaných súborov, ak bolo alebo je v katastrálnom území vykonávaných viac projektov PÚ a iné),
  5. podpisy zúčastnených.

Článok 13. Dokumentácia PÚ

 1. Kompletnú dokumentáciu pozemkových úprav tvorí dokumentácia:
  1. prípravného konania, ktorá obsahuje:
   1. elaborát prípravného konania,
  2. úvodných podkladov, ktorá obsahuje:
   1. operát obvodu projektu pozemkových úprav,
   2. mapu hodnoty pozemkov,
   3. register pôvodného stavu,
   4. miestny územný systém ekologickej stability na účely pozemkových úprav,
   5. všeobecné zásady funkčného usporiadania územia,
  3. projektu pozemkových úprav, ktorá obsahuje:
   1. zásady umiestnenia nových pozemkov,
   2. plán spoločných zariadení a opatrení a plán verejných zariadení a opatrení,
   3. rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu,
   4. zoznam vyrovnaní v peniazoch,
  4. vykonania projektu pozemkových úprav, ktorá obsahuje:
   1. postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní,
   2. rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním.
 2. Ak ide o pozemkové úpravy formou JPÚ so zjednodušenou dokumentáciou, rozhodnutie o nariadení alebo povolení pozemkových úprav vydané podľa §8 zákona o pozemkových úpravách okrem všeobecných náležitostí obsahuje aj rozsah a skladbu vyhotovovanej dokumentácie pozemkových úprav s podrobným odôvodnením, prečo sa niektoré časti nevyhotovujú vôbec a prečo sa niektoré časti vyhotovujú v zjednodušenom rozsahu.
 3. Zásady umiestnenia nových pozemkov v JPÚ sa nevyhotovujú, ak sa neposkytuje vyrovnanie podľa §11 zákona o pozemkových úpravách v pozemkoch.
 4. Ďalšie zjednodušenie dokumentácie JPÚ správny orgán prehodnotí najmä podľa výsledkov posúdenia dôvodov, naliehavosti a účelnosti vykonávania JPÚ (napr. nevypracovávanie dokumentácie MÚSES pre účely pozemkových úprav, či dokumentácie plán spoločných zariadení a opatrení a plán verejných zariadení a opatrení). Správny orgán musí v rozhodnutí o povolení JPÚ zjednodušenie dôkladne odôvodniť.

Článok 14. Etapy vykonávania projektu PÚ a časový harmonogram prác

 1. Etapy a ucelené časti
1 Úvodné podklady
 a/1Zriaďovanie bodov PPBP
 a/2Hranica obvodu projektu pozemkových úprav
 a/3Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode projektu PÚ
 b/1Aktualizácia BPEJ v obvode projektu a mapa hodnoty
 b/2Register pôvodného stavu
 c/1Miestny územný systém ekologickej stability na účely PÚ
 c/2Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PÚ
2 Projekt PÚ
 aZásady umiestnenia nových pozemkov
 bPlán spoločných zariadení a opatrení a plán verejných zariadení a opatrení
 cRozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznam vyrovnaní v peniazoch
3 Vykonanie projektu PÚ
 aPostup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
 bVytýčenie a označenie vybraných lomových bodov hraníc nových pozemkov
 cRozdeľovací plán vo forme obnovy KO alebo geometrického plánu
 • Časový harmonogram konania PÚ je postupnosť jednotlivých prác vo vykonávaní pozemkových úprav, pričom nasledujúce práce sú naviazané na ukončenie predchádzajúcich prác, s uvedením kvalifikovane stanoveného času (termínu), potrebného na vyhotovenie týchto prác.
 • Pri kvalifikovanom stanovení časov (termínov), potrebných na vyhotovenie jednotlivých prác (etáp, ucelených častí), je potrebné zvažovať objem prác, rozsah, náročnosť a tiež dodržanie procesného postupu konania zákona o pozemkových úpravách. Ovplyvňujúce faktory sú aj  lehoty spojené      s doručovaním (CÚD), zaťaženie správneho orgánu podľa počtu súbežne vykonávaných projektov, voľné dni v roku (Vianoce, dovolenky…) a iné špecifiká.
 • Obsah časového harmonogramu konania je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
fázaetapafakturačný celoktermín
1–Úvodné podklady projektu PÚ  1aZriaďovanie bodov PPBP, Hranica obvodu projektu pozemkových úprav, Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode projektu PÚ (operát obvodu projektu PÚ) 
1b, 1c Aktualizácia BPEJ v obvode projektu a mapa hodnoty, Register pôvodného stavu, Miestny územný systém ekologickej stability na účely PÚ,
  Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PÚ 
2–Návrh nového usporiadania v obvode projektu PÚ2aZásady umiestnenia nových pozemkov 
2b, 2c Plán spoločných zariadení a opatrení, Plán verejných zariadení a opatrení, Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu, Zoznam vyrovnaní v peniazoch
3–Vykonanie projektu PÚ3a, 3bPostup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní, Vytýčenie a označenie vybraných lomových bodov hraníc nových pozemkov 
3c Rozdeľovací plán vo forme obnovy KO alebo vo forme geometrického plánu

Článok 15. Rozpočet projektu PÚ

 1. Náklady spojené s pozemkovými úpravami nariadenými správnym orgánom podľa §2 ods. 1 písm. zákona o pozemkových úpravách uhrádza štát.
 2. V prípravnom konaní nariadených pozemkových úprav je potrebné vypracovať aj rozpočet–kalkuláciu ceny. Rozpočet sa vyhotovuje na základe cenníka vydaného ministerstvom.
 3. Vstupné údaje potrebné pre vypracovanie rozpočtu–cenovej kalkulácie jednotlivých prác správny orgán získa z výsledkov zisťovaní podľa článku 8 a priamo alebo odvodením z údajov katastra nehnuteľností a ZBGIS. Údaje je možné spracovať v programoch Landis, Kokeš, Analýza údajov a pod..
 4. Potrebné vstupné údaje pre vypracovanie rozpočtu–cenovej kalkulácie jednotlivých prác (etáp, ucelených častí):
  1. Výmera k.ú. [ha]
  2. Výmera vyňatých pozemkov z PÚ [ha]
   1. z toho výmera vyňatého zastavaného územia [ha]
   2. výmera iných vyňatých pozemkov [ha]
  3. Výmera obvodu projektu PÚ [ha]
   1. z toho výmera špeciálnych kultúr PP (chmeľnice, vinice, záhrady, sady) [ha]
   2. výmera ostatnej poľnohospodárskej pôdy (orná pôda a TTP) [ha]
   3. výmera lesných pozemkov [ha]
   4. výmera nepoľnohospodárskej a nelesnej pôdy [ha]
  4. Zastúpenie obťažností terénu nelesných pozemkov v obvode projektu PÚ [%]
   1. z toho prvý stupeň obťažnosti terénu [%]
   2. druhý stupeň obťažnosti terénu [%]
   3. tretí stupeň obťažnosti terénu [%]
  5. Počet všetkých parciel registra C-KN v obvode projektu PÚ
  6. Počet parciel pôvodného stavu v obvode projektu PÚ
   1. z toho registra C-KN
   2. registra E-KN
  7. Počet vlastníkov v obvode projektu PÚ
   1. z toho známych vlastníkov
   2. nezistených vlastníkov
  8. Počet vlastníckych vzťahov v obvode projektu PÚ
   1. z toho v spoločných nehnuteľnostiach
   2. ostatných vlastníckych vzťahov
 5. Výmera parciel pôvodného stavu s výmerou nad 5 ha s 1 vlastníkom v 1/1 [ha]
  1. Priemerný počet spoluvlastníkov na 1 parcelu (okrem spoločných nehnuteľností)
  2. Priemerný počet parciel na 1 vlastníka (okrem spoločných nehnuteľností).

Článok 16. Elaborát prípravného konania

 1. Na záver prípravného konania správny orgán vypracuje elaborát prípravného konania a správu so zhodnotením výsledkov prípravného konania, ktorá je tiež súčasťou elaborátu PK.
 2. Správa so zhodnotením výsledkov prípravného konania bude obsahovať popis priebehu celého prípravného konania v primeranom rozsahu v chronologickom poradí a záverečný úsudok správneho orgánu o tom, či sa preukázali dôvody podľa §2 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách.
 3. Obsah výslednej dokumentácie elaborátu prípravného konania PÚ je nasledovný:
  1. Titulná strana s rozpiskou
  2. Predkladateľ / žiadateľ projektu
  3. Názov projektu / skratka
  4. Dôvody nariadenia / povolenia PÚ
  5. Výsledky zisťovania
  6. Obvod PÚ
  7. Etapy vykonávania projektu a časový harmonogram prác pre nariadené PÚ
  8. Rozpočet pre nariadené PÚ
  9. Zloženie a rozsah dokumentácie pre JPÚ
  10. Správa so zhodnotením výsledkov prípravného konania PÚ
  11. Prílohy (zoznam priloženej dokumentácie)
 4. Elaborát prípravného konania bude vyhotovený
 5. v analógovej forme–všetky súčasti elaborátu prípravného konania vytlačené a zviazané,
 6. v digitálnej forme–v súbore PDF, súbor bude mať označenie PKxxxxxx_y.PDF (xxxxxx je číslo katastrálneho územia a y je poradové číslo vyhotoveného elaborátu prípravného konania v katastrálnom území).

Článok 17. Ukončenie prípravného konania

 1. Správny orgán po zhodnotení výsledkov prípravného konania ak sa preukážu dôvody podľa §2 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách, rozhodne o nariadení pozemkových úprav alebo rozhodne o povolení pozemkových úprav. Ak majú byť pozemkové úpravy nariadené, rozhodnutiu o nariadení pozemkových úprav predchádza úspešné verejné obstarávanie zhotoviteľa.
 2. Prílohou rozhodnutia je mapový podklad, ktorý určí správny orgán tak, aby bol dostatočne prehľadný a čitateľný.
 3. Rozhodnutie okrem všeobecných náležitostí obsahuje
  1. určenie obvodu pozemkových úprav,
  2. určenie pozemkov, ktoré sú vyňaté z obvodu pozemkových úprav,
  3. lehotu na uskutočnenie prvého zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav,
  4. obmedzenie účastníkov, ak bolo nariadené podľa §26 zákona o pozemkových úpravách,
  5. zoznam pozemkov zahrnutých do obvodu projektu pozemkových úprav podľa §4 ods. 4 zákona o pozemkových úpravách,
  6. pri jednoduchých pozemkových úpravách aj rozsah a skladbu vyhotovovanej dokumentácie pozemkových úprav s odôvodnením.
 4. Správny orgán v rozhodnutí o nariadení alebo povolení pozemkových úprav upozorní fyzické osoby, právnické osoby a obce, ktoré môžu byť dotknuté pozemkovými úpravami v ich pôsobnosti alebo v ich právach na povinnosť informovať správny orgán o existujúcich zariadeniach, ktoré vlastnia alebo spravujú, a plánovaných zámeroch, ktoré sa majú uskutočniť v obvode pozemkových úprav a môžu mať vplyv na konanie o pozemkových úpravách v zmysle §5 ods. 5 zákona o pozemkových úpravách do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o nariadení alebo povolení pozemkových úprav, ak si túto povinnosť ešte nesplnili na základe výzvy v prípravnom konaní, alebo ak odvtedy došlo k zmene.
 5. Správny orgán v rozhodnutí o nariadení alebo povolení pozemkových úprav vyzve vlastníkov pozemkov, ktoré sú v nájme, aby správnemu orgánu a doterajšiemu nájomcovi v určenej lehote oznámili svoj zámer ohľadne ich užívania; to neplatí, ak je doterajší nájomca v likvidácii, v konkurze alebo ak sa pozemkové úpravy vykonávajú z dôvodu uvedeného v §2 ods. 1 písm. h) zákona o pozemkových úpravách.
 6. Správny orgán v rozhodnutí o nariadení alebo povolení pozemkových úprav oznámi predpokladaný termín schválenia vykonania projektu pozemkových úprav z dôvodu informovania nájomcov o termíne zániku nájomných vzťahov k pôvodným pozemkom.
 7. Správny orgán v rozhodnutí o nariadení pozemkových úprav určí zákaz nakladania pre pozemky vo vlastníctve štátu a obce, ktoré sú určené pre spoločné zariadenia a opatrenia podľa §11 ods. 7 zákona o pozemkových úpravách. Po právoplatnosti rozhodnutia zašle orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností oznámenie, na základe ktorého sa zapíše na dotknuté listy vlastníctva poznámka v znení: „Poznamenáva sa zákaz nakladania podľa §11 ods. 27 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.“ k pozemkom, uvedeným v oznámení.
 8. Proti rozhodnutiu o nariadení pozemkových úprav nie je prípustný opravný prostriedok.
 9. Ak je menej ako 50 účastníkov konania, rozhodnutie o povolení alebo nariadení pozemkových úprav sa im doručí do vlastných rúk. V ostatných prípadoch sa rozhodnutie oznamuje verejnou vyhláškou.
 10. Správny orgán venuje pozornosť presvedčivému a dôkladnému odôvodneniu rozhodnutia, vrátane odôvodnenia skladby a rozsahu vyhotovovanej dokumentácie v prípade JPÚ.
 11. Správny orgán vedie prípravné konanie z dôvodov uvedených v §2 ods. 3 zákona o pozemkových úpravách v intenciách návrhu, ktorý podal žiadateľ. Ak sa počas PK prejaví nesúlad medzi návrhom a zisteniami správneho orgánu, môže žiadateľ návrh doplniť a odstrániť nedostatky. Ak správny orgán v prípravnom konaní posúdi požiadavky na vykonávanie PÚ ako neopodstatnené ale žiadateľ na svojom návrhu trvá a nechce ho zmeniť, správny orgán pozemkové úpravy nepovolí.
 12. V prípravnom konaní môže nastať aj situácia, že žiadateľ zoberie svoju žiadosť o vykonávanie JPÚ späť. Späťvzatie žiadosti musí byť písomné a jednoznačne formulované. Podľa §30 ods. 1 písm. b) správneho poriadku správny orgán konanie zastaví ak účastník konania vzal svoj návrh na začatie konania späť a konanie sa netýka iného účastníka konania alebo ostatní účastníci konania súhlasia so späťvzatím návrhu a nejde o konanie, ktoré môže začať správny orgán. Správny orgán podľa stupňa rozpracovanosti PK posúdi, či je vhodnejšie zastaviť konanie podľa správneho poriadku, alebo nepovoliť pozemkové úpravy. Ak v prípravnom konaní ešte neboli vykonané zisťovania v súčinnosti s vlastníkmi pozemkov (informovanie, zisťovanie záujmu…), možno považovať žiadateľa za jediného účastníka prípravného konania a konanie zastaviť, rozhodnutie sa vyznačí v spise. Ak je rozpracovanosť PK už vo vysokom stupni, je lepšie vydať rozhodnutie o nepovolení PÚ, napr. z dôvodu, že nie je zabezpečené financovanie žiadateľom.
 13. Zákon o pozemkových úpravách vymenúva prípady, keď správny orgán musí rozhodnúť, že nepovoľuje pozemkové úpravy. Sú to prípady podľa §8c ods. 2, §8d ods. 3, §8g ods. 3 a §8h ods. 3 zákona o pozemkových úpravách.
 14. Ak z výsledkov prípravného konania vyplynie, že pozemkovými úpravami nebude dosiahnutý verejný záujem, alebo že by konanie nebolo efektívne, správny orgán pozemkové úpravy tiež nepovolí, aj keby boli splnené ostatné podmienky (napr. preukázaný záujem, súlad s platným územným plánom, zabezpečenie financovania,…).
 15. Samotné konanie o pozemkových úpravách začína až po právoplatnosti rozhodnutia o nariadení alebo rozhodnutia o povolení pozemkových úprav.

Článok 18. Postupy PK v PÚ vykonávaných podľa §2 ods. 1 písm. a) zákona o pozemkových úpravách

PÚ vykonávané z dôvodu, že je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona

 1. Vždy sú nariadené z podnetu správneho orgánu. Náklady vždy uhrádza štát. Dôvod konania zodpovedá charakteru komplexných PÚ vykonávaných v celom katastrálnom území, z obvodu môžu byť niektoré pozemky vyňaté.
 2. Správny orgán nariadi prípravné konanie bezodkladne, po oznámení od ministerstva o schválení návrhu zoznamu katastrálnych území vládou SR, podľa článku 6. Skutočnosť, že v zmysle §28 zákona o pozemkových úpravách už boli alebo mali byť PK nariadené v každom katastrálnom území, nie je na prekážku, keďže na nariadenie prípravného konania sa nevzťahuje správny poriadok.
 3. Správny orgán zriadi v spolupráci s obcou prípravný výbor podľa článku 7.
 4. Správny orgán vykoná zisťovania podľa článku 8.
 5. Správny orgán stanoví obvod PÚ podľa článku 9.
 6. Správny orgán informuje vlastníkov o pripravovanom konaní podľa článku 10.
 7. Záujem vlastníkov o PÚ sa nezisťuje.
 8. Správny orgán uskutoční rokovanie s orgánom štátnej správy na úseku KN podľa článku 12.
 9. Správny orgán vyzve Slovenský pozemkový fond, správcu lesného majetku a obec, aby mu oznámili rozsah pozemkov podľa článku 8 ods. 7.
 10. Správny orgán vypracuje časový harmonogram vykonávania prác podľa článku 14.
 11. Správny orgán vypracuje kalkuláciu ceny a rozpočet PÚ podľa článku 15.
 12. Správny orgán vyhotoví elaborát prípravného konania podľa článku 16.
 13. Správny orgán nariadi  pozemkové  úpravy  podľa  článku  17  až  po  oznámení  od  ministerstva  o úspešnom verejnom obstarávaní zhotoviteľa PÚ a zabezpečení financovania.

Článok 19. Postupy PK v PÚ vykonávaných podľa §2 ods. 1 písm. b) zákona o pozemkových úpravách

PÚ vykonávané z dôvodu, že došlo k podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích pomeroch v obvode pozemkových úprav

 1. Vždy sú povolené na žiadosť žiadateľa, ktorý uhrádza náklady konania.
 2. Dôvod konania zodpovedá charakteru jednoduchých PÚ vykonávaných v časti katastrálneho územia.
 3. Prípravné konanie nariadi správny orgán po formálnom posúdení žiadosti, prípadne po odstránení nedostatkov podania, verejnou vyhláškou, podľa článku 6.
 4. Správny orgán zriadi v spolupráci s obcou prípravný výbor podľa článku 7.
 5. Správny orgán vykoná potrebné zisťovania podľa článku 8.
 6. Žiadateľ musí predložiť zmluvu uzatvorenú s fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa §25 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách.
 7. Správny orgán posúdi obvod PÚ podľa článku 9.
 8. Správny orgán zabezpečí informovanosť účastníkov konania podľa článku 10.
 9. Správny orgán zistí záujem vlastníkov o PÚ podľa článku 11.
 10. Správny orgán uskutoční rokovanie s orgánom štátnej správy na úseku KN podľa článku 12.
 11. Správny orgán stanoví rozsah a skladbu dokumentácie podľa článku 13.
 12. Správny orgán vyhotoví elaborát prípravného konania podľa článku 16.
 13. Správny orgán podľa výsledkov prípravného konania povolí pozemkové úpravy podľa článku 17. Správny orgán nepovolí vykonávanie JPÚ pri nepreukázaní účelnosti podľa §7 ods. 2 písm. a) zákona o pozemkových úpravách, pri nepreukázaní záujmu podľa §7 ods. 2 písm. c) zákona o pozemkových úpravách alebo pri nepreukázaní zabezpečenia financovania nákladov predložením zmluvy uzatvorenej s fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa §25 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách.

Článok 20. Postupy PK v PÚ vykonávaných podľa §2 ods. 1 písm. c) zákona o pozemkových úpravách

PÚ vykonávané z dôvodu, že došlo alebo má dôjsť k investičnej výstavbe, ktorá podstatne ovplyvní hospodárenie na pôde alebo životné podmienky v obvode pozemkových úprav alebo v jeho ucelenej časti tým, že rozdelí pozemky vlastníkov, obmedzí prístup k pozemkom alebo sťaží ich užívanie

 1. Vždy sú nariadené z podnetu správneho orgánu. Náklady vždy uhrádza investor.
 2. Investor realizujúci stavbu, ktorá svojím zásahom do súčasného usporiadania pozemkov spôsobí po realizácii výstavby obmedzenie obhospodarovania pozemkov podľa §2 ods. 1 písm. c) zákona o pozemkových úpravách, požiada správny orgán o posúdenie vplyvu plánovanej stavby alebo zrealizovanej stavby na obhospodarovanie pozemkov.
 3. Dôvod konania zodpovedá charakteru jednoduchých PÚ vykonávaných v časti katastrálneho územia.
 4. Prípravné konanie nariadi správny orgán po formálnom posúdení žiadosti, prípadne po odstránení nedostatkov podania verejnou vyhláškou, podľa článku 6.
 5. Investor preukazuje zabezpečenie financovania finančnými prostriedkami na účte alebo schváleným úverom na tento účel.
 6. Správny orgán po posúdení vplyvu rozhodnutím určí povinnosť zabezpečiť financovanie nákladov na nové usporiadanie pozemkov a potrebné technické opatrenia spojené s novým usporiadaním pozemkov formou pozemkových úprav.
 7. Správny orgán zriadi v spolupráci s obcou prípravný výbor podľa článku 7.
 8. Správny orgán vykoná potrebné zisťovania podľa článku 8.
 9. Správny orgán posúdi obvod PÚ podľa článku 9.
 10. Správny orgán zabezpečí informovanosť účastníkov konania podľa článku 10.
 11. Záujem vlastníkov o PÚ sa nezisťuje.
 12. Správny orgán uskutoční rokovanie s orgánom štátnej správy na úseku KN podľa článku 12.
 13. Správny orgán stanoví zloženie a rozsah dokumentácie podľa článku 13.
 14. Správny orgán vyhotoví elaborát prípravného konania podľa článku 16
 15. Správny orgán podľa výsledkov prípravného konania nariadi pozemkové úpravy podľa článku 17.

Článok 21. Postupy PK v PÚ vykonávaných podľa §2 ods. 1 písm. d) zákona o pozemkových úpravách

PÚ vykonávané z dôvodu, že je to potrebné v záujme obnovenia alebo zlepšenia funkcií ekologickej stability v územnom systéme a celkového rázu poľnohospodárskej krajiny

 1. Vždy sú nariadené z podnetu správneho orgánu. Náklady vždy uhrádza štát.
 2. Z praktického hľadiska budú zrejme iniciované od orgánu štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí tento dôvod a ten zároveň zabezpečí rozpočtové prostriedky na vykonanie pozemkových úprav (obdobne ako dôvod podľa §2 ods. 1 písm. i) zákona o pozemkových úpravách).
 3. Môžu byť vykonané v celom katastrálnom území, alebo ako jednoduché podľa rozsahu problému, ktorý je potrebné riešiť.
 4. Prípravné konanie nariadi správny orgán bezodkladne, podľa článku 6.
 5. Správny orgán zriadi v spolupráci s obcou prípravný výbor podľa článku 7.
 6. Správny orgán vykoná potrebné zisťovania podľa článku 8.
 7. Správny orgán posúdi obvod PÚ podľa článku 9.
 8. Správny orgán zabezpečí informovanosť účastníkov konania podľa článku 10.
 9. Záujem vlastníkov o PÚ sa nezisťuje.
 10. Správny orgán uskutoční rokovanie s orgánom štátnej správy na úseku KN podľa článku 12.
 11. Správny orgán vyzve Slovenský pozemkový fond, správcu lesného majetku a obec, aby mu oznámili rozsah pozemkov podľa článku 8 ods. 7.
 12. Ak sa jedná o JPÚ, správny orgán stanoví aj rozsah a skladbu dokumentácie podľa článku 13.
 13. Správny orgán vypracuje časový harmonogram vykonávania prác podľa článku 14.
 14. Správny orgán vypracuje kalkuláciu ceny a rozpočet PÚ podľa článku 15.
 15. Správny orgán vyhotoví elaborát prípravného konania podľa článku 16.
 16. Správny orgán podľa výsledkov prípravného konania nariadi pozemkové úpravy podľa článku 17.

Článok 22. Postupy PK v PÚ vykonávaných podľa §2 ods. 1 písm. e) zákona o pozemkových úpravách

PÚ vykonávané z dôvodu, že má dôjsť k obmedzeniu poľnohospodárskej alebo lesnej výroby z dôvodu vyhlásenia ochranných pásiem, chránených území alebo z iných dôvodov

 1. Vždy sú nariadené z podnetu správneho orgánu. Náklady vždy uhrádza štát.
 2. Z praktického hľadiska budú zrejme iniciované od orgánu štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí tento dôvod a ten zároveň zabezpečí rozpočtové prostriedky na vykonanie pozemkových úprav (obdobne ako dôvod podľa §2 ods. 1 písm. i) zákona o pozemkových úpravách).
 3. Môžu byť vykonané v celom katastrálnom území, alebo ako jednoduché podľa rozsahu problému, ktorý je potrebné riešiť.
 4. Prípravné konanie nariadi správny orgán bezodkladne, podľa článku 6.
 5. Správny orgán zriadi v spolupráci s obcou prípravný výbor podľa článku 7.
 6. Správny orgán vykoná potrebné zisťovania podľa článku 8.
 7. Správny orgán posúdi obvod PÚ podľa článku 9.
 8. Správny orgán zabezpečí informovanosť účastníkov konania podľa článku 10.
 9. Záujem vlastníkov o PÚ sa nezisťuje.
 10. Správny orgán uskutoční rokovanie s orgánom štátnej správy na úseku KN podľa článku 12.
 11. Správny orgán vyzve Slovenský pozemkový fond, správcu lesného majetku a obec, aby mu oznámili rozsah pozemkov podľa článku 8 ods. 18.
 12. Ak sa jedná o JPÚ, správny orgán stanoví aj rozsah a skladbu dokumentácie podľa článku 13.
 13. Správny orgán vypracuje časový harmonogram vykonávania prác podľa článku 14.
 14. Správny orgán vypracuje kalkuláciu ceny a rozpočet PÚ podľa článku 15.
 15. Správny orgán vyhotoví elaborát prípravného konania podľa článku 16.
 16. Správny orgán podľa výsledkov prípravného konania nariadi pozemkové úpravy podľa článku 17.

Článok 23. Postupy PK v PÚ vykonávaných podľa §2 ods. 1 písm. f) zákona o pozemkových úpravách

PÚ vykonávané z dôvodu, že sa v katastrálnom území vyčlenilo do bezplatného dočasného náhradného užívania viac ako 25 percent výmery poľnohospodárskej pôdy

1) Nakoľko bezplatné dočasné náhradné užívanie podľa §15 zákona č. 330/1991 Zb. v znení účinnom do 31. decembra 2007 v podstate zaniklo a podnájomné vzťahy podľa zákona 504/2003 nemožno definovať ako bezplatné dočasné náhradné užívanie, zrejme sa pozemkové úpravy z tohto dôvodu vykonávať nebudú.

Článok 24. Postupy PK v PÚ vykonávaných podľa §2 ods. 1 písm. g) zákona o pozemkových úpravách

PÚ vykonávané z dôvodu, že je potrebné riešiť dôsledky živelných pohrôm

 1. Vždy sú nariadené z podnetu správneho orgánu. Náklady vždy uhrádza štát.
 2. Živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok (§3 ods. 2 písm. a) zák. č. 42/1994 Z. z.) Ak rozsah ohrozeného alebo postihnutého územia presiahne územný obvod kraja, mimoriadnu situáciu pre ohrozené územie alebo pre územie, kde vznikla mimoriadna udalosť, vyhlasuje a odvoláva vláda SR.
 3. Z praktického hľadiska budú zrejme iniciované od orgánu štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí tento dôvod a ten zároveň zabezpečí rozpočtové prostriedky na vykonanie pozemkových úprav (obdobne ako dôvod podľa §2 ods. 1 písm. i) zákona o pozemkových úpravách).
 4. Môžu byť vykonané v celom katastrálnom území, alebo ako jednoduché podľa rozsahu problému, ktorý je potrebné riešiť.
 5. Postupy podľa §7 odseku 3 a odseku 4 písm. b) až g) zákona o pozemkových úpravách sa nepoužijú.
 6. Nie je potrebné prerokovať dôvody a predpoklady začatia pozemkových úprav s obcou.
 7. Nie je potrebné prerokovať s orgánom štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností potreby revízie údajov katastra nehnuteľností.
 8. Nie je potrebné v spolupráci s orgánmi územného plánovania určiť záväznosť územnoplánovacích podkladov v obvode projektu pozemkových úprav a možnosti ich využitia.
 9. Nie je potrebné informovať účastníkov ani zisťovať záujem o PÚ.
 10. Prípravný výbor sa nezriaďuje.
 11. Nie je potrebné obstarávať odborné posudky a vyjadrenia.
 12. Správny orgán posúdi obvod PÚ podľa článku 9.
 13. Správny orgán vyzve Slovenský pozemkový fond, správcu lesného majetku a obec, aby mu oznámili rozsah pozemkov podľa článku 8 ods. 7.
 14. Ak sa jedná o JPÚ, správny orgán stanoví aj rozsah a skladbu dokumentácie podľa článku 13.
 15. Správny orgán vypracuje časový harmonogram vykonávania prác podľa článku 14.
 16. Správny orgán vypracuje kalkuláciu ceny a rozpočet PÚ podľa článku 15.
 17. Správny orgán vyhotoví elaborát prípravného konania podľa článku 16.
 18. Správny orgán podľa výsledkov prípravného konania nariadi pozemkové úpravy podľa článku 17.

Článok 25. Postupy PK v PÚ vykonávaných podľa §2 ods. 1 písm. h) zákona o pozemkových úpravách

PÚ vykonávané z dôvodu, že je potrebné usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely, ako je hospodárenie na pôde

 1. Vždy sú povolené na žiadosť žiadateľa, ktorý uhrádza náklady konania.
 2. Dôvod konania zodpovedá charakteru jednoduchých PÚ vykonávaných v časti katastrálneho územia.
 3. Prípravné konanie nariadi správny orgán po formálnom posúdení žiadosti, prípadne po odstránení nedostatkov podania verejnou vyhláškou, podľa článku 6.
 4. Žiadateľ musí predložiť zmluvu uzatvorenú s fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa §25 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách.
 5. Správny orgán zriadi v spolupráci s obcou prípravný výbor podľa článku 7.
 6. Správny orgán vykoná potrebné zisťovania podľa článku 8.
 7. Správny orgán posúdi obvod PÚ podľa článku 9. Obvod pozemkových úprav bude určený tak, aby budúci účel využitia pozemkov v ňom bol v súlade s platným územným plánom obce. Ak sa navrhovaný obvod JPÚ nachádza na území obce, ktorá nemá a nie je povinná mať územný plán obce podľa §11 ods. 2 stavebného zákona, budúci účel využitia pozemkov v navrhovanom obvode JPÚ musí byť odsúhlasený uznesením zastupiteľstva a žiadateľ musí preukázať splnenie podmienok podľa §13 zákona o ochrane PP.
 8. Správny orgán zabezpečí informovanosť účastníkov konania podľa článku 10.
 9. Správny orgán zistí záujem vlastníkov o PÚ podľa článku 11.
 10. Správny orgán uskutoční rokovanie s orgánom štátnej správy na úseku KN podľa článku 12.
 11. Správny orgán stanoví rozsah a skladbu dokumentácie podľa článku 13.
 12. Správny orgán vyhotoví elaborát prípravného konania podľa článku 16.
 13. Správny orgán podľa výsledkov povolí pozemkové úpravy podľa článku 17. Správny orgán nepovolí vykonávanie JPÚ pri nepreukázaní účelnosti podľa §7 ods. 2 písm. a) zákona o pozemkových úpravách, pri nepreukázaní záujmu podľa §7 ods. 2 písm. c) zákona o pozemkových úpravách, pri nepreukázaní zabezpečenia financovania nákladov predložením zmluvy uzatvorenej s fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa §25 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách alebo pri nesplnení podmienok, aby budúci účel využitia pozemkov v navrhovanom obvode JPÚ bol v súlade s platným územným plánom obce a ak sa navrhovaný obvod JPÚ nachádza na území obce, ktorá nemá a nie je povinná mať územný plán obce podľa §11 ods. 2 stavebného zákona, tak budúci účel využitia pozemkov v navrhovanom obvode JPÚ musí byť odsúhlasený uznesením zastupiteľstva a žiadateľ musí preukázať splnenie podmienok podľa §13 zákona o ochrane PP.

Článok 26. Postupy PK v PÚ vykonávaných podľa §2 ods. 1 písm. i) zákona o pozemkových úpravách

PÚ vykonávané z dôvodu, že je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v súvislosti s rozsiahlou zmenou štátnej hranice

 1. Vždy sú nariadené z podnetu správneho orgánu. Náklady vždy uhrádza štát.
 2. Návrh na jednoduché pozemkové úpravy podáva ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí dôvod zmeny štátnej hranice; zároveň zabezpečí rozpočtové prostriedky na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav.
 3. Vykonávajú sa ako jednoduché pozemkové úpravy.
 4. Prípravné konanie nariadi správny orgán bezodkladne podľa článku 6.
 5. Správny orgán zriadi v spolupráci s obcou prípravný výbor podľa článku 7.
 6. Správny orgán vykoná potrebné zisťovania podľa článku 8.
 7. Správny orgán vyzve Slovenský pozemkový fond alebo správcu lesného majetku, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy navrhol pozemky na účely vyrovnania vo vlastníctve štátu, ktoré sú umiestnené v tom istom okrese, v ktorom mal vlastník pôvodné pozemky pred zmenou štátnej hranice.
 8. Správny orgán zisťuje vhodnosť navrhnutých pozemkov na účely vyrovnania podľa ich umiestnenia, prípadne aj iných význačných vlastností.
 9. Správny orgán posúdi obvod PÚ podľa článku 9. Obvod pozemkových úprav sa určí so zohľadnením pôvodného a nového priebehu štátnej hranice. Časť obvodu JPÚ, nachádzajúca sa na území iného štátu, sa určuje kartometricky.
 10. Správny orgán zabezpečí informovanosť účastníkov konania podľa článku 10.
 11. Záujem vlastníkov o PÚ sa nezisťuje.
 12. Správny orgán uskutoční rokovanie s orgánom štátnej správy na úseku KN podľa článku 12.
 13. Správny orgán stanoví rozsah a skladbu dokumentácie podľa článku 13.
 14. Správny orgán vypracuje časový harmonogram vykonávania prác podľa článku 14.
 15. Správny orgán vypracuje kalkuláciu ceny a rozpočet PÚ podľa článku 15.
 16. Správny orgán vyhotoví elaborát prípravného konania podľa článku 16.
 17. Správny orgán podľa výsledkov prípravného konania nariadi pozemkové úpravy podľa článku 17 až po zabezpečení financovania.

Článok 27. Postupy PK v PÚ vykonávaných podľa §2 ods. 1 písm. j) zákona o pozemkových úpravách

PÚ vykonávané z dôvodu, že je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom, ktoré sa nachádzajú pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva (ďalej

len „osídlenie“),

 1. Osídlením sa na účely tohto zákona rozumie sídelná koncentrácia obydlí obývaných prevažne priestorovo alebo sociálne vylúčenými skupinami obyvateľstva.
 2. Vždy sú povolené na žiadosť žiadateľa. Žiadateľom môže byť iba obec, na ktorej území sa osídlenie alebo jeho väčšia časť nachádza. Prílohou k žiadosti je súhlas obecného zastupiteľstva.
 3. Dôvod konania zodpovedá charakteru jednoduchých PÚ vykonávaných v časti katastrálneho územia.
 4. Prípravné konanie nariadi správny orgán po formálnom posúdení žiadosti, prípadne po odstránení nedostatkov podania, verejnou vyhláškou podľa článku 6.
 5. Žiadateľ nemusí predložiť zmluvu uzatvorenú s fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa §25 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách už v prípravnom konaní, musí tak urobiť do 90 dní od právoplatnosti rozhodnutia o povolení pozemkových úprav.
 6. Správny orgán zriadi v spolupráci s obcou prípravný výbor podľa článku 7.
 7. Správny orgán vykoná potrebné zisťovania podľa článku 8.
 8. Správny orgán vyzve obec, na ktorej území sa nachádza osídlenie alebo jeho časť, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy navrhla pozemky na účely vyrovnania, ktoré obec vlastní a zároveň vyzve Slovenský pozemkový fond, aby v tej istej lehote navrhol pozemky na účely vyrovnania vo vlastníctve štátu, ktoré sú umiestnené v tom istom okrese, v ktorom sa nachádza prevažná časť osídlenia.
 9. Správny orgán zisťuje vhodnosť navrhnutých pozemkov na účely vyrovnania podľa ich umiestnenia (v tom istom okrese ak sa jedná o pozemky navrhnuté Slovenským pozemkovým fondom), prípadne aj z hľadiska ďalších význačných vlastností.
 10. Správny orgán posúdi obvod PÚ podľa článku 9. Obvod pozemkových úprav tvorí samostatný obvod pozemkov pod osídlením a samostatný obvod pozemkov na účely vyrovnania.
 11. Správny orgán zabezpečí informovanosť účastníkov konania podľa článku 10.
 12. Správny orgán zistí záujem podľa článku 11. Záujem vlastníkov sa zisťuje a vyhodnocuje len v samostatnom obvode pozemkov pod osídlením.
 13. Správny orgán uskutoční rokovanie s orgánom štátnej správy na úseku KN podľa článku 12.
 14. Správny orgán stanoví rozsah a skladbu dokumentácie podľa článku 13.
 15. Správny orgán vyhotoví elaborát prípravného konania podľa článku 16.
 16. Správny orgán podľa výsledkov prípravného konania povolí pozemkové úpravy podľa článku 17. Správny orgán nepovolí JPÚ ak o ich vykonávanie požiadala iná osoba ako uvedená v §8g ods. 1 zákona o pozemkových úpravách. Správny orgán nepovolí JPÚ pri nepreukázaní účelnosti podľa §7 ods. 2 písm. a) zákona o pozemkových úpravách, pri nepreukázaní záujmu podľa §7 ods. 2 písm. d) zákona o pozemkových úpravách alebo pri nesplnení podmienok, že umiestnenie osídlenia a účel využitia pozemkov musí byť v súlade s platným územným plánom obce a ak sa osídlenie nachádza na území obce, ktorá nemá a nie je povinná mať územný plán obce, umiestnenie osídlenia a účel využitia pozemkov musí byť odsúhlasený uznesením obecného zastupiteľstva a obec musí preukázať splnenie podmienok podľa §13 zákona o ochrane PP.

Článok 28. Postupy PK v PÚ vykonávaných podľa §2 ods. 1 písm. k) zákona o pozemkových úpravách

PÚ vykonávané z dôvodu, že je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v hospodárskych dvoroch

 1. Hospodárskym dvorom sa na účely zákona o pozemkových úpravách rozumie obvod združených pozemkov, na ktorom boli zriadené stavby poľnohospodárskych podnikov do 24. júna 1991, ktoré slúžili poľnohospodárskej výrobe.
 2. Vždy sú povolené na žiadosť žiadateľa, ktorý uhrádza náklady konania. Žiadateľom môže byť iba vlastník pozemnej stavby (budovy) v hospodárskom dvore.
 3. Žiadateľ predloží relevantné doklady o obvode združených pozemkov, na ktorých boli zriadené stavby poľnohospodárskych podnikov do 24. júna 1991, ktoré slúžili poľnohospodárskej výrobe. Nie je podmienkou, aby stavby slúžili poľnohospodárskej výrobe aj v súčasnej dobe.
 4. Dôvod konania zodpovedá charakteru jednoduchých PÚ vykonávaných v časti katastrálneho územia.
 5. Prípravné konanie nariadi správny orgán po formálnom posúdení žiadosti, prípadne po odstránení nedostatkov podania, verejnou vyhláškou podľa článku 6.
 6. Správny orgán zriadi v spolupráci s obcou prípravný výbor podľa článku 7.
 7. Správny orgán vykoná potrebné zisťovania podľa článku 8.
 8. Žiadateľ musí predložiť zmluvu uzatvorenú s fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa §25 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách.
 9. Správny orgán vyzve žiadateľa, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy navrhol pozemky na účely vyrovnania, ktoré má vo svojom výlučnom vlastníctve a ktoré sú umiestnené v tom istom katastrálnom území, v ktorom sa nachádza hospodársky dvor.
 10. Správny orgán zisťuje vhodnosť navrhnutých pozemkov na účely vyrovnania pre vykonávanie JPÚ podľa ich umiestnenia v tom istom katastrálnom území, podľa vlastníckych pomerov (výlučné vlastníctvo žiadateľa), prípadne aj z hľadiska ďalších význačných vlastností.
 11. Správny orgán posúdi obvod PÚ podľa článku 9. Obvod pozemkových úprav tvorí samostatný obvod pozemkov v hospodárskom dvore (alebo časti hospodárskeho dvora) a samostatný obvod pozemkov na účely vyrovnania.
 12. Správny orgán zabezpečí informovanosť účastníkov konania podľa článku 10.
 13. Správny orgán zistí záujem podľa článku 11. Záujem vlastníkov sa zisťuje a vyhodnocuje len v samostatnom obvode pozemkov v hospodárskom dvore.
 14. Správny orgán uskutoční rokovanie s orgánom štátnej správy na úseku KN podľa článku 12.
 15. Správny orgán stanoví rozsah a skladbu dokumentácie podľa článku 13.
 16. Správny orgán vyhotoví elaborát prípravného konania podľa článku 16.
 17. Správny orgán podľa výsledkov prípravného konania povolí pozemkové úpravy podľa článku 17. Správny orgán nepovolí JPÚ ak o ich vykonávanie požiadala iná osoba ako uvedená v §8h ods.1 zákona o pozemkových úpravách. Správny orgán nepovolí JPÚ pri nepreukázaní účelnosti podľa §7 ods. 2 písm. a) zákona o pozemkových úpravách, nepreukázaní záujmu podľa §7 ods. 2 písm. d) zákona o pozemkových úpravách alebo pri nepreukázaní zabezpečenia financovania nákladov predložením zmluvy uzatvorenej s fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa §25 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách.

Článok 29. Evidencia prípravných konaní

 1. Správny orgán vedie evidenciu prípravných konaní v programe Evidencie PÚ, časť Prípravné konania PÚ.
 2. Predmetom evidencie sú:
  1. Prípravné konanie PÚ (názov projektu, katastrálne územie, financovanie, dôvod nariadenia / povolenia, vedúci projektu, meno / názov žiadateľa, výmera obvodu PÚ, počet parciel pôvodného stavu, priemerný počet spoluvlastníkov na 1 parcelu, dátum nariadenia PK podľa §7, stanovisko orgánu katastra, stanovisko obecného zastupiteľstva, stanovisko orgánu územného plánovania, záujem vlastníkov o PÚ, prípravný výbor, preukázanie účelnosti, preukázanie záujmu, preukázanie financovania, preukázanie územného plánovania, výsledok prípravného konania dátum vydania rozhodnutia podľa §8),
  2. Údaje obvodu projektu PÚ (výmera obvodu PÚ, výmera vyňatých pozemkov–zastavané územie obce, výmera vyňatých pozemkov–iné ako ZUOB, výmera obvodu projektu pozemkových úprav, výmera poľnohospodárskej pôdy–špeciálne kultúry (DRP 03, 04, 05, 06), výmera poľnohospodárskej pôdy–bez špeciálnych kultúr (DRP 02, 07), výmera lesných pozemkov (DRP 10), výmera iných plôch (DRP 11, 13, 14), zastúpenie obťažnosti terénu nelesných pozemkov–1. stupeň obťažnosti terénu, 2. stupeň obťažnosti terénu, 3. stupeň obťažnosti terénu, výmera parciel nad 5 ha v podiele 1/1, počet parciel registra C KN, počet parciel pôvodného stavu na LV z registra C KN aj registra E KN, počet vlastníkov známych so známym pobytom, počet vlastníkov nezistených, počet vlastníckych vzťahov v spoločných nehnuteľnostiach a počet vlastníckych vzťahov ostatných).

Článok 30. Prechodné ustanovenia

1) Prípravné konanie vykonané pred účinnosťou tohto metodického návodu, ktoré nebolo ukončené podľa článku 17, posúdi správny orgán s ohľadom na jeho aktuálnosť, rozsah a úplnosť. Na základe zistení správny orgán ukončí PK podľa článku 17 alebo ho zaktualizuje, upraví a doplní jeho podstatné náležitosti a následne ho ukončí podľa článku 17.

Článok 31. Účinnosť

 1. Ruší sa Metodický návod všeobecná časť konanie o začatí pozemkových úprav a príprava realizácie spoločných zariadení a opatrení číslo 184-I/2001-430 zo dňa 14.12.2001, aktualizované 11/2004.
 2. Tento metodický návod nadobúda účinnosť dňom jeho vydania.