dočasný metodický návod pre vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav v rámci operátu obvodu

julény anton

metodický návod a všeobocné informácie o projektoch, MN, prípravné konanie, zákony

toto je návrh metodického návodu a nemusí byť schválený v tejto podobe.

V nadväznosti na zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov vydávajú Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) tento dočasný metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav v rámci operátu obvodu (ďalej len „dočasný metodický návod“).

PRVÁ ČASŤ

Článok 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Účel dočasného metodického návodu

 1. Dočasný metodický návod stanovuje zásady, postup a náležitosti geodetických prác a s nimi súvisiacich činností pri spracovaní etáp projektu pozemkových úprav vykonávaných v rámci operátu obvodu, podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a súvisiacich platných technických predpisov. Výsledky projektu pozemkových úprav sú predmetom zápisu do katastra nehnuteľností.
 2. Dočasný metodický návod je určený najmä pre projekty pozemkových úprav, vykonávané spravidla naraz pre celé katastrálne územie, ale primerane je ho možné použiť aj pre jednoduché pozemkové úpravy so zjednodušenou dokumentáciou, ak sa rieši len časť katastrálneho územia alebo hospodárskeho obvodu.

Článok 2. Pojmy a skratky

 1. Bpv – baltský výškový systém po vyrovnaní,
 2. BPEJ – bonitované pôdno-ekologické jednotky,
 3. DMR – digitálny model reliéfu (raster alebo priestorová plocha v digitálnom tvare reprezentujúca reliéf),
 4. ETRS89 – európsky terestrický referenčný systém 1989,
 5. GNSS – globálne navigačné satelitné systémy,
 6. GP – geometrický plán,
 7. ISKN – informačný systém katastra nehnuteľností,
 8. JPRL – jednotky priestorového rozdelenia lesa (dielec, čiastková plocha, porastová skupina),
 9. JPÚ – jednoduché pozemkové úpravy so zjednodušenou dokumentáciou, ak sa rieši len časť katastrálneho územia alebo hospodárskeho obvodu,
 10. LDM – lesnícka digitálna mapa,
 11. LLS – letecké laserové skenovanie,
 12. MN PK – Metodický návod Konanie o začatí pozemkových úprav – Prípravné konanie pozemkových úprav č. 5644/2020-3010 zo dňa 29.01.2020,
 13. MN VKM – Metodický návod na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy č. 84.11.13.32.24.00-95 (MN 74.20.73.21.00, 984 210 MN-1/95)
 14. NLC-ÚLZI – Národné  lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky,
 15. NPPC-VÚPOP – Národné poľnohospodárske a potravinárske centrom – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy,
 16. orgán katastra – miestny orgán štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností (v súčasnosti odbor katastrálny okresného úradu),
 17. ortofotomapa – mapa, ktorej obsah tvorí letecká ortosnímka alebo ortofotomozaika doplnená o mapový popis a vymedzená sekčnými čiarami mapového listu,
 18. ortofotomozaika – súbor ortosnímok spojených do jedného obrazového celku bez prekrytov, medzier a viditeľných jasových a farebných rozdielov pozdĺž spájacích čiar,
 19. PPBP – podrobné polohové bodové pole,
 20. RNS – register nového stavu
 21. RPGP – rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu,
 22. RPOKO – rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním,
 23. RPS – register pôvodného stavu
 24. RPUV – rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu,
 25. S-JTSK – súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej,
 26. SGI KN – súbor geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 27. SPI KN – súbor popisných informácií katastra nehnuteľností,
 28. SKPOS – Slovenská priestorová observačná služba,
 29. Smernica CHS – Smernica na evidovanie chránených skutočností v katastri nehnuteľností č. O-84.11.13.31.30.00-16,
 30. Smernica OKO – Smernica na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním č. O-84.11.13.31.25.00-17, 
 31. Smernica VB – Smernica na evidovanie rozsahu vecného bremena v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností č. O-84.11.13.31.31.00-16,
 32. Smernice AISGKK – Smernice na prevádzkovanie automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra č. 84.11.13.31.61.00-99 (staré označenie S 74.20.73.84.00),
 33. Smernice GPVHP – Smernice na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov č. S 74.20.73.43.00,
 34. Smernice SGIKN – Smernice na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností č. S 74.20.73.43.20,
 35. SPF – Slovenský pozemkový fond,
 36. SPM – súbor prevzatých meraní obsahujúci všetky číselné výsledky meraní zapísaných do platného stavu katastra,
 37. správca – právnická osoba, ktorej jej zakladateľ alebo zriaďovateľ zveril do správy lesný majetok vo vlastníctve štátu podľa § 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov – Lesy Slovenskej republiky, š.p., Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p., Štátne lesy TANAPu, š.p., Vojenské lesy a majetky SR, š.p.,
 38. správny orgán – miestny orgán štátnej správy na úseku pozemkových úprav (v súčasnosti pozemkový a lesný odbor okresného úradu),
 39. STN 01 3411 – STN 01 3411 Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky.,
 40. SZO – spoločné zariadenia a opatrenia,
 41. ŠNS – štátna nivelačná sieť,
 42. ŠPS – štátna priestorová sieť,
 43. ŠTS – štátna trigonometrická sieť,
 44. USM_UGKK SR_9/2013 – Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_9/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná číselná vektorová katastrálna mapa,
 45. USM_UGKK SR_10/2013 – Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_10/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná nečíselná vektorová katastrálna mapa, v znení dodatku č. 1 (č. USM_UGKK SR_10/2015) a č. 2 (č. USM_UGKK SR_5/2020),
 46. USM_UGKK SR_11/2013 – Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_11/2013, zo dňa 19.04.2013, ktorým sa ustanovujú elektronické podklady na aktualizáciu súboru popisných informácií v znení dodatku č. 1,
 47. USM_UGKK SR_13/2013 – Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_13/2013, zo dňa 23.04.2013, ktorým sa ustanovuje používanie mapových značiek v mape katastra, v súbore prevzatých meraní a v operáte geometrického plánu (značkový kľúč) v znení dodatku č. 1,
 48. USM_UGKK SR_6/2019 – Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_6/2019, zo dňa 10.05.2019, ktorým sa ustanovuje postup pri úradnom overovaní častí operátu geometrického plánu v elektronickej podobe,
 49. VFPU – výmenný formát pozemkových úprav,
 50. VKMč – číselná vektorová katastrálna mapa,
 51. VKMn – nečíselná vektorová katastrálna mapa,
 52. VKMi – nečíselná vektorová katastrálna mapa s implementovanými číselnými výsledkami,
 53. VKMt – nečíselná vektorová katastrálna mapa transformovaná,
 54. VMUO – vektorová mapa určeného operátu,
 55. vyhláška 492/2004 – vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov,
 56. vyhláška 38/2005 – vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 38/2005 Z. z. o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav,
 57. vyhláška 300/2009 – vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov,
 58. vyhláška 461/2009 – vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)v znení neskorších predpisov,
 59. VZFU – všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav,
 60. VZO – verejné zariadenia a opatrenia,
 61. zákon 71/1967 – zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
 62. zákon 162/1995 – zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv  k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov,
 63. zákon 215/1995 – zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov,
 64. zákon o PÚ – zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a súvisiacich platných technických predpisov,
 65. zhotoviteľ – fyzická osoba, s oprávnením podľa § 25a zákona o PÚ alebo právnická osoba, zamestnávajúca fyzické osoby s takýmto oprávnením, ktorá má na výkon týchto prác uzatvorenú zmluvy s ministerstvom, s ústredným orgánom štátnej správy podľa § 8f zákona o PÚ (ak ide o pozemkové úpravy vykonávané podľa § 2 ods. 1 písm. i) zákona o PÚ), alebo s inou osobou, na ktorej žiadosť sú pozemkové úpravy povolené,
 66. ZPMZ – záznam podrobného merania zmien,
 67. ZUNP – zásady umiestnenia nových pozemkov.

Článok 3. Dokumentácia pozemkových úprav

 1. Dokumentáciu pozemkových úprav tvorí dokumentácia:
  • prípravného konania,
  • úvodných podkladov,
  • projektu pozemkových úprav,
  • vykonania projektu pozemkových úprav.
 2. Dokumentácia prípravného konania obsahuje elaborát prípravného konania.
 3. Prípravné konanie sa vykonáva podľa MN PK. Správny orgán po zhodnotení výsledkov prípravného konania ak sa preukážu dôvody podľa § 2 ods. 1 zákona o PÚ, rozhodne o nariadení alebo povolení pozemkových úprav.
 4. V prípravnom konaní správny orgán prerokuje s orgánom katastra potrebu revízie údajov katastra nehnuteľností.
 5. Orgán katastra zabezpečí odstránenie chybných a doplnenie chýbajúcich údajov v operáte katastra nehnuteľností v priebehu prípravného konania, alebo v konaní o pozemkových úpravách na základe žiadosti zhotoviteľa projektu pozemkových úprav alebo správneho orgánu (§ 22 ods. 1 vyhlášky 300/2009).
 6. Dokumentácia úvodných podkladov obsahuje:
  • operát obvodu projektu pozemkových úprav,
  • mapu hodnoty pozemkov,
  • register pôvodného stavu,
  • miestny územný systém ekologickej stability na účely pozemkových úprav,
  • všeobecné zásady funkčného usporiadania územia.
 7. Dokumentácia projektu pozemkových úprav obsahuje:
  • zásady umiestnenia nových pozemkov,
  • plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení,
  • rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu,
  • zoznam vyrovnaní v peniazoch.
 8. Dokumentácia vykonania projektu pozemkových úprav obsahuje:
  • postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní,
  • rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním.

Článok 4. Geodetické činnosti pre projekt pozemkových úprav

 1. Výsledky vybraných geodetických a kartografických činností, ktoré sú preberané do štátnej dokumentácie, sa podľa § 18 vyhlášky 300/2009, odovzdávajú v záväzných geodetických systémoch v nadväznosti na aktívne alebo pasívne geodetické základy.
 2. Vyhláška 300/2009 uvádza záväzné geodetické referenčné systémy v § 2, aktívne geodetické základy v § 3 ods. 2 a pasívne geodetické základy v § 3 ods. 1.  
 3. Orgán katastra na požiadanie prideľuje zhotoviteľovi projektu pozemkových úprav, podľa § 22 ods. 2 vyhlášky 300/2009, čísla záznamov podrobného merania zmien, parcelné čísla novovytváraných parciel a čísla pre novozriadené body podrobného polohového bodového poľa.
 4. Geodetické činnosti z dokumentácie úvodných podkladov sú:
  • operát obvodu projektu pozemkových úprav:
   • zriaďovanie a aktualizácia bodov podrobného polohového bodového poľa,
   • určenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav,
   • rozdelenie parciel registra KN-C hranicou obvodu projektu pozemkových úprav,
   • zmeny v údajoch katastra nehnuteľností súvisiace s hranicou obvodu projektu pozemkových úprav,
   • účelové mapovanie polohopisu a výškopisu pre projekt pozemkových úprav,
  • aktualizácia bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek a mapa hodnoty pozemkov,
  • register pôvodného stavu,
  • skutočná potreba pozemkov pre spoločné zariadenia a opatrenia.
 5. Geodetické činnosti z dokumentácie projektu pozemkových úprav sú:
  • zmena obvodu projektu pozemkových úprav,
  • rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznam vyrovnaní v peniazoch,
  • predbežné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne,
  • aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav a registra pôvodného stavu.
 6. Geodetické činnosti z dokumentácie vykonania projektu pozemkových úprav sú:
  • vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne,
  • pozastavenie zápisov do katastra nehnuteľností v obvode projektu pozemkových úprav,
  • aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu,
  • zmeny alebo doplnky rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu po schválení projektu,
  • rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním,
  • overenie a odovzdávanie dokumentácie pre kataster, zápis údajov do katastra nehnuteľností a vyhlásenie platnosti vektorovej katastrálnej mapy,
  • súhrnná správa projektu pozemkových úprav.

Článok 5. Poskytovanie údajov ISKN na účely pozemkových úprav

 1. Poskytovanie údajov ISKN na účely pozemkových úprav je poskytovanie aktuálnych vybraných údajov SGI KN a vybraných údajov SPI KN v rozsahu celých katastrálnych území patriacich do obvodu pozemkových úprav.
 2. Z údajov SGI KN sa poskytujú VKM, VMUO a údaje o BPEJ vo výmennom formáte VGI (pre každé katastrálne územie súbory KNxxxxxx*.VGI, UOxxxxxx*.VGI a BJxxxxxx*.VGI).
 3. Údaje SPI KN sa poskytujú vo výmennom formáte FPU (pre každé katastrálne územie súbor KUxxxxxx.FPU) alebo vo formáte DBF a FPT (pre každé katastrálne územie súbory BPxxxxxx.DBF, CSxxxxxx.DBF, EPxxxxxx.DBF, LVxxxxxx.DBF, PAxxxxxx.DBF, PKxxxxxx.DBF, PVxxxxxx.DBF, PVxxxxxx.FPT, UZxxxxxx.DBF a VLxxxxxx.DBF). Údaje SPI KN sa poskytujú s rodnými číslami.
 4. Ak o poskytnutie údajov ISKN na účely pozemkových úprav požiada správny orgán toho istého okresného úradu alebo iného okresného úradu, ktorého územnú pôsobnosť tvorí územie spravované orgánom katastra, údaje ISKN na účely pozemkových úprav mu poskytne priamo orgán katastra na základe písomnej dohody o bezodplatnom poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností (podpísanú vedúcim katastrálneho odboru a vedúcim pozemkového a lesného odboru).
 5. Ak o poskytnutie údajov ISKN na účely pozemkových úprav požiada zhotoviteľ, údaje ISKN na účely pozemkových úprav mu poskytne priamo orgán katastra na základe písomnej dohody o bezodplatnom poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností (podpísanú vedúcim katastrálneho odboru a zhotoviteľom) alebo na základe zmluvy o dielo uzatvorenej medzi objednávateľom (odberateľom) a zhotoviteľom.
 6. Údaje ISKN na účely pozemkových úprav poskytne orgán katastra správnemu orgánu alebo zhotoviteľovi, najneskôr do 3 dní od doručenia požiadavky na ich poskytnutie.
 7. Poskytnuté údaje ISKN na účely pozemkových úprav sa preberajú:
  • osobne – prevzatím na vhodnom úložisku dát (napr. CD, DVD, USB flash disk, prenosný disk),
  • zaslaním doporučenej poštovej zásielky – na vhodnom úložisku dát (napr. CD, DVD, USB flash disk), odosielané údaje je potrebné zabezpečiť skomprimovaním a zašifrovaním heslom (kombinácia min. 10 malých a veľkých písmen, číslic a iných prípustných znakov), heslo bude odoslané mimo zasielaných údajov samostatne iným spôsobom (napr. SMS, e-mail),
  • zaslaním elektronickou poštou – odosielané údaje je potrebné zabezpečiť skomprimovaním a zašifrovaním heslom (kombinácia min. 10 malých a veľkých písmen, číslic a iných prípustných znakov), heslo bude odoslané mimo zasielaných údajov samostatne iným spôsobom (napr. SMS, poštová zásielka).

Článok 6. Komisia

 1. V etape spracovania úvodných podkladov správny orgán zriadi komisiu (§ 3 ods. 3 zákona o PÚ). Úlohou komisie je zisťovanie priebehu hranice obvodu pozemkových úprav a zisťovanie zmien druhov pozemkov podľa skutočného stavu v teréne.
 2. Komisia je zložená z troch zamestnancov okresného úradu (vedúci projektu, pracovník na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, pracovník katastrálneho odboru), jedného zástupcu obce a jedného zástupcu žiadateľa o  pozemkové úpravy. Ak je to potrebné, počet členov komisie sa doplní po jednom zástupcovi správcov. Predsedu komisie, ktorým je vedúci projektu, vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu.
 3. Rokovania komisie zvoláva predseda podľa potreby písomnou pozvánkou, pozýva všetkých členov komisie. Rokovania sa vždy zúčastňuje zhotoviteľ projektu.
 4. Na rokovanie komisie môžu byť podľa jeho obsahu prizývaní aj:
  • ďalší pracovníci správneho orgánu (najmä pracovník na úseku štátnej správy lesného hospodárstva),
  • zástupca predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav (príp. zástupca prípravného výboru podľa § 7 ods. 4 písm. f) zákona o PÚ alebo zástupca vlastníkov),
  • zástupca organizácie, ktorá vedie vinohradnícky register,
  • zástupca odboru starostlivosti o životné prostredie,
  • zástupcovia štátnej ochrany prírody,
  • zástupcovia pôdnej služby,
  • zástupcovia správcov majetku štátu (Slovenský pozemkový fond, štátna organizácia lesného hospodárstva, Slovenský vodohospodársky podnik, Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská správa ciest, Železnice Slovenskej republiky, Hydromeliorácie, …),
  • zástupcovia užívateľov,
  • iní, podľa potreby v príslušnom katastrálnom území, ktorí komisii podľa potreby poskytujú odborné stanoviská a vyjadrenia.
 5. Komisia prijíma závery konsenzom. V prípade rozdielnych stanovísk členov komisie je rozhodujúce záverečné stanovisko predsedu komisie.
 6. Z každého rokovania komisie sa vyhotoví písomná zápisnica. Zistenia a závery komisie uvedené v zápisnici sú záväzné pre projekt pozemkových úprav, účastníkov pozemkových úprav, zhotoviteľa projektu, orgány štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov.

DRUHÁ ČASŤ ÚVODNÉ PODKLADY

Článok 7. Operát obvodu projektu pozemkových úprav

 1. Obvod projektu pozemkových úprav je ohraničený hranicou, ktorá oddeľuje územia s pozemkami patriacimi do pozemkových úprav od území s pozemkami vyňatými z pozemkových úprav a od pozemkov, ktoré neboli zahrnuté do obvodu projektu pozemkových úprav. Obvod projektu pozemkových úprav predstavuje územie s pozemkami určenými na vykonanie pozemkových úprav. Z dôvodu vyňatia niektorých pozemkov z pozemkových úprav obvod projektu pozemkových úprav spravidla nie je súvislým plošným útvarom.
 2. Ak hranice pozemkov, ktoré sú súčasťou hranice obvodu projektu pozemkových úprav, nie sú trvalo označené, vyzve orgán katastra v spolupráci so správnym orgánom vlastníkov a iné oprávnené osoby na trvalé označenie lomových bodov hraníc týchto pozemkov podľa § 19 písm. c) zákona 162/1995. Počet a poloha lomových bodov, ktoré je potrebné stabilizovať, sa navrhne v rámci komisionálneho prešetrenia a určí ich správny orgán po dohode s orgánom katastra.
 3. Pozemky, ku ktorým je v katastri evidované duplicitné vlastníctvo sa z pozemkových úprav z tohto dôvodu nevynímajú. Bude pre nich platiť osobitný režim, pri ktorom budú dodržané zákonné kritéria o výmere a hodnote pozemku, právny vzťah (duplicitné vlastníctvo) bude pre nový pozemok zachovaný.
 4. Ak sú do obvodu projektu pozemkových úprav z dôvodu vytvorenia súvislého mapového diela zahrnuté pozemky, ktoré svoju polohu, tvar a vlastníctvo nemenia (§ 4 ods. 4 zákona o PÚ), bude pre ne platiť osobitný režim. Na takýchto pozemkoch sa neurčuje hodnota pozemku a porastu, nezohľadňujú sa úbytky pre spoločné zariadenia a opatrenia a nevzťahujú sa na ne ustanovenia § 11 zákona o PÚ. V odôvodnenom prípade takýmto pozemkom môže byť iba celá parcela registra KN-C zapísaná na liste vlastníctva.
 5. Ak obvod projektu pozemkových úprav zasahuje do dvoch a viac katastrálnych území, všetky etapy sa vykonávajú a spracúvajú s ohľadom na samostatne vedený katastrálny operát pre každé katastrálne územie samostatne.
 6. Operát obvodu projektu pozemkových úprav sa skladá z ucelených častí:
  • zriaďovanie a aktualizácia bodov podrobného polohového bodového poľa,
  • určenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav,
  • rozdelenie parciel registra KN-C hranicou obvodu projektu pozemkových úprav,
  • účelové mapovanie polohopisu a výškopisu pre projekt pozemkových úprav.

Článok 8. Zriaďovanie a aktualizácia bodov podrobného polohového bodového poľa

 1. Ak je potrebné zriaďovať a aktualizovať body PPBP pre účely vyhotovenia a vykonania projektu pozemkových úprav, postupuje sa podľa § 24 vyhlášky 300/2009.
 2. Výsledný operát zriaďovania a aktualizácie bodov PPBP, ak sa vyhotovuje, obsahuje
  • v analógovej forme:
   • vypracovanú dokumentáciu podľa § 24 ods. 7 a Prílohy č. 1 vyhlášky 300/2009,
  • v elektronickej forme:
   • vypracovanú dokumentáciu podľa § 24 ods. 7 a Prílohy č. 1 vyhlášky 300/2009 v súboroch s názvom podľa prílohy č. 3 vo formáte PDF,
   • zoznam súradníc a výšok v systéme ETRS89 novozriadených a aktualizovaných PPBP v súbore s názvom podľa prílohy č. 3 vo formáte TXT,
   • zoznam súradníc a výšok v S-JTSK (realizácia JTSK) novozriadených a aktualizovaných PPBP v súbore s názvom podľa prílohy č. 3 vo formáte TXT,
   • grafické údaje bodov podrobného polohového bodového poľa v súbore s názvom podľa prílohy č. 3 vo výmennom formáte VGI,
   • písomné údaje bodov podrobného polohového bodového poľa v súbore s názvom podľa prílohy č. 3 vo výmennom formáte pozemkových úprav XML.
 3. Výsledný operát zriaďovania a aktualizácie bodov PPBP, ak sa vyhotovuje:
  • obsahuje súbor  listov poskladaných  do formátu A4 a elektronické médium uložené do obalu, na ktorý sa umiestni rozpiska na vyznačenie autorizačného a úradného overenia a overenia oprávneným projektantom (príloha č. 1),
  • podlieha autorizačnému overeniu v zmysle § 7 zákona 215/1995,
  • podlieha úradnému overeniu v zmysle § 9 zákona 215/1995,
  • overuje sa oprávneným projektantom na projektovanie pozemkových úprav podľa § 25a zákona o PÚ,
  • stáva sa súčasťou katastrálneho operátu,
  • odovzdáva sa v dvoch vyhotoveniach autorizačne a úradne overený a overený oprávneným projektantom pozemkových úprav.

Článok 9. Určenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav

 1. Priebeh hranice obvodu projektu pozemkových úprav sa podľa § 20 ods. 1 vyhlášky 300/2009 určí meraním. Ak je v teréne nezreteľná, určí sa vytýčením a následne sa  význačné lomové body trvale stabilizujú.
 2. Zisťovanie priebehu hraníc obvodu projektu pozemkových úprav vykonáva komisia spoločne so zhotoviteľom projektu pozemkových úprav, na základe ním dodaných podkladov, pochôdzkou v teréne. Určuje sa presný priebeh hranice, ktorý je predmetom merania (hranice obvodu projektu pozemkových úprav oplotené a trvalo stabilizované), predmetom vytýčenia (hranice obvodu projektu pozemkových úprav v teréne nezreteľné) a trvalej stabilizácie. Stanovia sa úseky, v ktorých z hľadiska terénnych alebo hospodárskych pomerov nie je potrebné zamerať, vytyčovať alebo stabilizovať priebeh hranice obvodu projektu pozemkových úprav (napr. veľké súvislé pôdne celky bez markantov a veľké súvislé lesné celky, úseky kde hranica prebieha stredom objektu, toku a pod.). V týchto úsekoch sa prevezme a zobrazí priebeh hranice obvodu projektu pozemkových úprav z platných údajov SGI KN.
 3. Z rokovania komisie na zisťovanie priebehu hranice obvodu projektu pozemkových úprav sa vyhotoví zápisnica vrátane všetkých príloh.  
 4. Zisťovanie priebehu, meranie a vytyčovanie hranice obvodu projektu pozemkových úprav sa vykonáva podľa Smerníc na GPVHP. Orgán katastra vydá zhotoviteľovi projektu pozemkových úprav na vyžiadanie číslo ZPMZ. ZPMZ sa zakladá na overovanie,  geodetické určenie a očíslovanie všetkých podrobných bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav, klauzula potvrdzujúca oboznámenie s priebehom a označením nových hraníc v tlačive ÚGKK SR č. 6.54-1999 sa nevyplňuje.
 5. Ak sa pri prešetrovaní hranice obvodu zistí chyba v katastrálnom operáte, zhotoviteľ podá orgánu katastra podnet na opravu chyby podľa § 59 zákona 162/1995. Technickým podkladom na opravu je ZPMZ. Orgán katastra chybu opraví z vlastného podnetu.
 6. Ak je hranica obvodu projektu pozemkových úprav súčasne aj hranicou katastrálneho územia, pri jej stanovení je potrebné prihliadať aj na číselné výsledky merania v susednom katastrálnom území. Po určení hranice obvodu projektu pozemkových úprav orgán katastra upraví aj katastrálnu hranicu v susednom katastrálnom území.
 7. V katastrálnych územiach s vektorovou katastrálnou mapou číselnou (VKMč) sa hranica obvodu projektu pozemkových úprav overí meraním najmä na hranici zastavaného územia obce, kde hranica obvodu projektu pozemkových úprav prechádza po oploteniach záhrad a múroch stavieb. Z overenia priebehu hranice obvodu projektu pozemkových úprav sa vyhotoví ZPMZ. Ak sa meraním zistia chyby polohopisu VKMč, ZPMZ bude tvoriť podklad pre opravu chyby v katastrálnom operáte podľa § 59 zákona 162/1995.
 8. Na zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav do VKMč odovzdá zhotoviteľ grafické údaje priebehu hranice obvodu projektu pozemkových úprav v súbore s názvom obsahujúcim skratku obsahu – OPm (podľa prílohy č. 3) vo výmennom formáte VGI.
 9. Na zobrazenie hranice obvodu do VKMn, do ktorých sú číselné výsledky meraní preberané tak, že poloha nových podrobných bodov v mape nezodpovedá polohe bodov určenej meraním, pričom tieto body sa do pôvodného stavu mapy projektujú – VKMt, zhotoviteľ odovzdá grafické údaje priebehu hranice obvodu projektu pozemkových úprav v súbore s názvom obsahujúcim skratku obsahu – OPt (podľa prílohy č. 3) vo výmennom formáte VGI, ktorý obsahuje hranicu obvodu projektu pozemkových úprav zhotovenú transformovaním resp. skonštruovaním do pôvodného stavu mapy a na zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav do SPM odovzdá grafické údaje priebehu hranice obvodu projektu pozemkových úprav v súbore s názvom obsahujúcim skratku obsahu – OPm (podľa prílohy č. 3) vo výmennom formáte VGI, ktorý obsahuje meranú hranicu obvodu projektu pozemkových.
 10. Na zobrazenie hranice obvodu do VKMn, do ktorých sú číselné výsledky meraní implementované tak, že poloha nových podrobných bodov v mape zodpovedá polohe bodov určenej meraním a pôvodný stav mapy sa na tieto body pripája – VKMi, zhotoviteľ odovzdá grafické údaje priebehu hranice obvodu projektu pozemkových úprav v súbore s názvom obsahujúcim skratku obsahu – OPi (podľa prílohy č. 3) vo výmennom formáte VGI.
 11. Stabilizujú sa len určené význačné lomové body hranice obvodu projektu pozemkových úprav, kde je predpoklad ich trvalého zachovania. Ak hranica obvodu projektu pozemkových úprav vedie po hranici katastrálneho územia, stabilizujú sa len tzv. „trojchotáre“ (pokiaľ sú prístupné), ak vedie inak, stabilizujú sa len určené význačné lomové body v počte cca 2 – 3 na 1 km tejto hranice. Návrh bodov, ktoré sú vhodné na trvalú stabilizáciu, ako aj návrh typu stabilizačných znakov a ochranných znakov predkladá zhotoviteľ na odsúhlasenie správnemu orgánu. Pre trvalo stabilizované body hranice obvodu projektu pozemkových úprav sa vyhotovia geodetické údaje podľa prílohy č. 4.
 12. Výsledný elaborát určenia hranice obvodu projektu pozemkových úprav obsahuje:
  • v analógovej forme:
  • technická správa, ktorej prílohou je zápisnica z komisionálneho zisťovania priebehu hranice obvodu projektu pozemkových úprav s jej prílohami,
  • ZPMZ na číselné určenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav (príloha č. 5),
  • prehľad ZPMZ (ak je potrebný) vo vhodnej mierke,
  • geodetické údaje o trvalo stabilizovaných bodoch hranice obvodu projektu pozemkových úprav (príloha č. 4),
  • v elektronickej forme:
  • technická správa, ktorej prílohou je zápisnica z komisionálneho zisťovania priebehu hranice obvodu projektu s jej prílohami, v súbore s názvom podľa prílohy č. 3 vo formáte PDF,
  • ZPMZ na číselné určenie hranice obvodu projektu, v súbore s názvom podľa prílohy č. 3 (súčasne aj s názvom podľa USM_UGKK SR_6/2019) vo formáte PDF,
  • prehľad ZPMZ (ak je potrebný) vo vhodnej mierke, v súbore s názvom podľa prílohy č. 3 vo formáte PDF,
  • geodetické údaje o trvalo stabilizovaných bodoch hranice obvodu projektu pozemkových úprav, v súbore s názvom podľa prílohy č. 3 vo formáte PDF,
  • súbory  v záväznom výmennom formáte VGI:
  • grafické údaje určenia hranice obvodu projektu pozemkových úprav:
   • v prípade VKMč:
    • meranú hranicu obvodu projektu pozemkových úprav – v súbore s názvom obsahujúcim skratku obsahu – OPm (podľa prílohy č. 3) vo výmennom formáte VGI,
   • v prípade VKMt:
    • transformovanú alebo skonštruovanú hranicu obvodu projektu pozemkových úprav na jej zobrazenie do VKMt – v súbore s názvom obsahujúcim skratku obsahu – OPt (podľa prílohy č. 3) vo výmennom formáte VGI a meranú hranicu obvodu projektu – v súbore s názvom obsahujúcim skratku obsahu – OPm (podľa prílohy č. 3) vo výmennom formáte VGI do SPM,
   • v prípade VKMi:
    • meranú hranicu obvodu projektu pozemkových úprav na jej zobrazenie do VKMi – v súbore s názvom obsahujúcim skratku obsahu – OPi (podľa prílohy č. 3) vo výmennom formáte VGI,
  • písomné údaje určenia hranice obvodu projektu pozemkových úprav v súbore s názvom podľa prílohy č. 3 vo výmennom formáte pozemkových úprav XML.
  • zoznam súradníc trvalo stabilizovaných bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav v súbore s názvom podľa prílohy č. 3 vo formáte TXT.
 13. Výsledný elaborát určenia hranice obvodu projektu pozemkových úprav:
  • obsahuje súbor  listov poskladaných  do formátu A4 a elektronické médium uložené do obalu, na ktorý sa umiestni rozpiska na vyznačenie autorizačného a úradného overenia a overenia oprávneným projektantom (príloha č. 1),
  • podlieha autorizačnému overeniu v zmysle § 7 zákona 215/1995,
  • podlieha úradnému overeniu v zmysle § 9 zákona 215/1995,
  • overuje sa oprávneným projektantom na projektovanie pozemkových úprav podľa § 25a zákona o PÚ,
  • stáva sa súčasťou katastrálneho operátu,
  • odovzdáva sa v dvoch vyhotoveniach autorizačne a úradne overený a overený oprávneným projektantom pozemkových úprav.

Článok 10. Rozdelenie parciel registra KN-C hranicou obvodu projektu pozemkových úprav

 1. Ak hranica obvodu projektu pozemkových úprav prechádza parcelami registra KN-C, je potrebné vykonať rozdelenie týchto parciel (§ 9 ods. 15 zákona o PÚ). Podkladom na rozdelenie parciel registra KN-C je zjednodušený operát geometrického plánu podľa § 50 ods. 3 vyhlášky 461/2009.
 2. Zjednodušený operát geometrického plánu vyhotoví zhotoviteľ.
 3. Zjednodušený operát geometrického plánu sa vyhotoví jeden pre všetky rozdeľované parcely a obsahuje:
  • ZPMZ,
  • výkaz výmer parciel a dielov parciel,
  • vektorový geodetický podklad (podľa USM_UGKK SR_9/2013 a USM_UGKK SR_10/2013).
 4. Orgán katastra na požiadanie zhotoviteľa projektu pozemkových úprav pridelí číslo ZPMZ, pričom v položke „Popis“ uvedie text „Rozdelenie parciel hranicou obvodu projektu pozemkových úprav“.
 5. ZPMZ obsahuje:
  • popisové pole,
  • grafické znázornenie rozdeľovaných parciel ako prehľad vo vhodnej mierke so zobrazením detailu rozdelenia parciel,
  • technickú správu, ktorá obsahuje zoznam súradníc nových bodov usporiadaný podľa rozdeľovaných parciel.
 6. Vo výkaze výmer sa
  • neuvádzajú diely v časti „Zmeny“,
  • uvedie kontrolný súčet,
  • v poznámke sa uvedie text „Rozdelenie parciel hranicou obvodu projektu pozemkových úprav“.
 7. Ak hranica obvodu projektu pretína líniu objektu vo vrstve „KLADPAR“, „ZAPPAR“ alebo „TARCHY“, vypočíta sa priesečník hranice obvodu projektu a príslušnej línie. Priesečník následne predstavuje nový lomový bod príslušnej línie a hranice obvodu projektu pozemkových úprav.
 8. Vektorový geodetický podklad, výpočet nových bodov, označenie nových bodov číslom a kódom kvality sa vykoná podľa platných predpisov.
 9. Parcely registra KN-E sa hranicou obvodu projektu pozemkových úprav nerozdeľujú.
 10. Výsledný operát zjednodušeného geometrického plánu tvorí:
  • v analógovej forme:
  • ZPMZ (príloha č. 6),
  • výkaz výmer parciel a dielov parciel,
  • v elektronickej forme:
  • ZPMZ, v súbore s názvom podľa prílohy č. 3 (súčasne aj s názvom podľa USM_UGKK SR_6/2019) vo formáte PDF,
  • výkaz výmer parciel a dielov parciel, v súbore s názvom podľa prílohy č. 3 (súčasne aj s názvom podľa USM_UGKK SR_6/2019) vo formáte PDF,
  • vektorový geodetický podklad, v súbore s názvom podľa prílohy č. 3 (súčasne aj s názvom podľa USM_UGKK SR_9/2013 a USM_UGKK SR_10/2013) vo formáte PDF,
  • výkaz výmer vo výmennom formáte XML s názvom podľa prílohy č. 3 (súčasne aj s názvom podľa USM_UGKK SR_11/2013).
 11. Výsledný operát zjednodušeného geometrického plánu:
  • obsahuje súbor  listov poskladaných  do formátu A4 a elektronické médium uložené do obalu, na ktorý sa umiestni rozpiska na vyznačenie autorizačného a úradného overenia a overenia oprávneným projektantom (príloha č. 1),
  • podlieha autorizačnému overeniu v zmysle § 7 zákona 215/1995,
  • podlieha úradnému overeniu v zmysle § 9 zákona 215/1995,
  • overuje sa oprávneným projektantom na projektovanie pozemkových úprav podľa § 25a zákona o PÚ,
  • stáva sa súčasťou katastrálneho operátu,
  • odovzdáva sa v dvoch vyhotoveniach autorizačne a úradne overený a overený oprávneným projektantom pozemkových úprav.

Článok 11. Zmeny v údajoch katastra nehnuteľností súvisiace s hranicou obvodu projektu pozemkových úprav

 1. Po úradnom overení elaborátu určenia hranice obvodu projektu pozemkových úprav a operátu zjednodušeného geometrického plánu správny orgán požiada orgán katastra o:
  • zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav do vektorovej katastrálnej mapy,
  • rozdelenie parciel registra KN-C hranicou obvodu projektu pozemkových úprav,
  • zápis informatívnej poznámky na list vlastníctva o príslušnosti parcely do obvodu projektu pozemkových úprav, 
  • k žiadosti priloží právoplatné rozhodnutie o nariadení alebo povolení pozemkových úprav.
 2. Zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav do vektorovej katastrálnej mapy (§ 20 ods. 1 vyhlášky 300/2009) vykoná orgán katastra bezodkladne vo vrstve „OBVODPPU“ príslušnou mapovou značkou a spôsobom podľa USM UGKK SR č. 13/2013.
 3. Orgán katastra rozdelí parcely registra KN-C hranicou obvodu projektu pozemkových úprav v katastrálnom operáte bezodkladne.
 4. Správny orgán, k žiadosti podľa bodu 1 písm. c), v elektronickej forme priloží zoznam parciel registra KN-C a KN-E ktoré sú v obvode projektu pozemkových úprav. Zoznam parciel bude vo formáte FÚVI v údajovej skupine PU-RPS_PA, minimálne v rozsahu vyplnených položiek PU-CPA (číslo parcely) a PU-PPA (pôvod parcely). Orgán katastra automatizovane vyznačí informáciu na list vlastníctva k parcelám v obvode projektu pozemkových úprav: „Pozemok (-y) parcelné číslo ……. je (sú) v obvode projektu pozemkových úprav podľa Rozhodnutia č. …“. Po zobrazení hranice obvodu projektu pozemkových úprav do vektorovej katastrálnej mapy zabezpečí orgán katastra priebežnú aktualizáciu (nie však zmenu) hranice obvodu projektu pozemkových úprav vo vrstve „OBVODPPU“, na základe prevzatých výsledkov geodetických činností na hranici alebo dotýkajúcich sa hranice obvodu projektu pozemkových úprav.

Článok 12. Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu pre projekt pozemkových úprav

 1. Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu pre projekt pozemkových úprav predstavuje, podľa § 20 ods. 2 vyhlášky 300/2009, zameranie skutočného stavu prvkov polohopisu a druhov pozemkov v teréne so zistením zmien druhov pozemkov medzi skutočným a evidovaným stavom v katastri nehnuteľností a zameranie aktuálneho výškopisu.
 2. Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu pre projekt pozemkových úprav je, podľa § 20 ods. 3 vyhlášky 300/2009, podkladom na aktualizáciu máp bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek, projektovanie spoločných zariadení a opatrení a návrh nových pozemkov.
 3. Účelovým mapovaním polohopisu a výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav sa rozumie zistenie a zameranie skutočného stavu v teréne, vytvorenie polohopisno-výškopisného plánu a zistenie zmien  medzi skutočným a evidovaným stavom v katastri nehnuteľností. Ako polohopisný podklad pre mapovanie slúži katastrálna mapa, ktorú dopĺňa na plochách lesných pozemkov LDM Ďalšími podkladmi sú digitálna ortofotomozaika, DMR 5.0 a výstupy predchádzajúcich etáp projektu (zriaďovanie bodov podrobného polohového bodového poľa a určenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav).
 4. Predmetom mapovania polohopisu sú všetky polohopisné prvky v obvode projektu pozemkových úprav a ak to vyžaduje riešenie spoločných zariadení a opatrení aj mimo obvodu projektu pozemkových úprav (napojenie ciest, kanálov, ekologických zariadení a pod.), okrem plôch nedostupných meraniu (plošne zarastené územia kríkovými alebo stromovými porastami, strmé skalné útesy, opustené dobývacie priestory). Predmetom mapovania na plochách lesných pozemkov sú stavby, vrátane spevnených ciest, ktoré nie sú evidované v katastri nehnuteľností alebo nie sú polohovo správne určené. Ostatné prvky polohopisu sa v častiach lesných pozemkov preberajú z LDM.
 5. Predmetom mapovania sú všetky polohopisné prvky, najmä:
  • hraníc druhov pozemkov,
  • priebeh hraníc držby,
  • priebeh hraníc chránených skutočností,
  • dopravné stavby a zariadenia,
  • vody, vodné stavby a zariadenia,
  • inžinierske siete, respektíve ich povrchové znaky,
  • ostatné stavby,
  • ďalšie prvky polohopisu (pomníky, kríže, božie muky, samostatné stromy – solitéry, …),
  • ďalšie existujúce objekty potrebné pre projektovanie pozemkových úprav ako budovy a drobné stavby, terasy, skupiny stromov a kríkov, smer radov viníc a ovocných stromov, druh, výška a hrúbka stromov,
  • drenážne šachty, studne, závlahové hydranty, vodné pramene, povrchové odvodnenie, medze, nadzemné a podzemné vedenia, dreviny rastúce mimo lesné pozemky, os železničných koľají, poľné a lesné cesty, hospodárske zjazdy (nájazdy), priepusty, dráhy sústredeného odtoku povrchovej vody, oplotenie, konštrukcie trvalých porastov a pod.),
  • iné význačné terénne útvary a krajinotvorné prvky, ktoré nie sú predmetom evidovania v katastri.
 6. Spolu s polohou podrobných bodov polohopisu sa určuje aj ich nadmorská výška.
 7. Pre účely vyhotovenia a vykonania projektu sa vyhotovuje aktuálny stav výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav. Digitálny model reliéfu sa v ďalších etapách využije pre účely aktualizácie máp bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek, ako podklad pre analýzy vo VZFÚ, pre projektové práce spoločných zariadení a opatrení a návrh nových pozemkov v rámci projektu pozemkových úprav.
 8. Výškopis sa zobrazuje vrstevnicami s ich popisom, výškovými kótami a technickými šrafami a vyznačuje sa značkami uvedenými v STN 01 3411.
 9. Ak je obvod projektu pozemkových úprav v lokalite, kde prebehlo LLS a je vytvorený DMR 5.0 (https://www.geoportal.sk/sk/udaje/lls-dmr/), zhotoviteľ je povinný tieto údaje prevziať. Pri meraní polohopisu je potrebné identifikovať lokality, kde mohlo prísť k zmene terénu oproti DMR 5.0 (napr. výkopy, násypy, navážky, ťažobné jamy, zmeny spôsobené eróziou apod.), a vykonať ich výškopisné zameranie.
 10. Ak je obvod projektu pozemkových úprav v lokalite, kde nie je vytvorený DMR 5.0 (https://www.geoportal.sk/sk/udaje/lls-dmr/), zhotoviteľ zameria výškopis. Na plochách pozemkov porastených súvislou nepriechodnou drevinovou vegetáciou alebo iných plochách nedostupných meraniu sa výškopis preberie z iných dostupných podkladov, napr. DMR 3.5, ZBGIS,  klasifikované mračno bodov získané technológiou leteckého laserového skenovania (LLS), LDM, a pod. Predmetom merania výškopisu sú:
  • sieť podrobných výškových bodov vo vzájomnej vzdialenosti cca 20 až 30 m, pri potrebe verného zachytenia tvaru terénu aj v menších vzdialenostiach,
  • lomové hrany terénu trvalého charakteru s výškovým rozdielom od 1 m,
  • lomové hrany zárezu vodného toku, násypu a výkopu komunikácie a iných líniových stavieb.
 11.  Zistenia a závery o zmene druhov pozemkov podľa skutočného stavu v teréne jednotlivých zameraných objektov v polohopisno–výškopisnom pláne prijme komisia. Komisia prešetruje a posudzuje zmeny druhov pozemkov porovnaním skutočného stavu v teréne so stavom evidovaným v katastri nehnuteľností a na lesných pozemkoch aj v LDM. Podkladom na prijatie záverov komisie je súpis nesúladov druhov pozemkov (príloha č. 7), návrh sumárnej bilancie druhov pozemkov (príloha č. 8), prípadné odborné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií.
 12. Súpis nesúladov druhov pozemkov (príloha č. 7) sa vyhotoví  očíslovaním objektov s nesúladom druhu pozemku z prieniku vrstvy „KLADPAR“ (s evidovaným druhom pozemku) a vrstvy „KLADMER“ (s navrhovaným druhom pozemku z mapovania polohopisu). Súpis nesúladov druhov pozemkov má:
  • písomnú časť – v tabuľkovej forme je prehľadne uvedený očíslovaný zoznam nesúladov druhov pozemkov s ich výmerou (príloha č. 7),
  • grafickú časť – je vyhotovená len digitálne  a odovzdávajú sa grafické údaje nesúladov druhov pozemkov vo výmennom formáte VGI s názvom podľa prílohy č. 3 a slúži najmä na prezentovanie jednotlivých nesúladov druhov pozemkov hlavne na podklade ortofotomozaiky na rokovaní komisie, v odôvodnených prípadoch bude nevyhnutné vykonať aj posúdenie nesúladu v priamo v teréne.
 13. Komisia na základe uvedených podkladov (súpis nesúladov druhov pozemkov, návrh sumárnej bilancie druhov pozemkov, prípadné odborné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií) v rámci komisionálneho zisťovania prijme závery o zmenách druhov pozemkov. O výsledku sa spíše zápisnica z komisionálneho zisťovania zmien medzi skutočným a evidovaným stavom druhov pozemkov, ktorá obsahuje:
  • závery komisie k zdokumentovaným nesúladom druhov pozemkov,
  • prezenčnú listinu komisie,
  • prílohy.
 14. Obsah finálnej bilancie komisionálne zistených druhov pozemkov:
  • doterajší stav druhov pozemkov evidovaný v registri KN-C (parcelné čísla, výmera, kód druhu pozemku, spôsob využitia pozemku),
  • komisionálne zistené druhy pozemkov podľa mapovania (číslo objektu skutočného druhu pozemku, výmera objektu skutočného druhu pozemku, kód skutočného druhu pozemku, spôsob využitia pozemku),
  • výslednú sumarizáciu výmer druhov pozemkov doterajšieho stavu a komisionálne zisteného stavu, s porovnaním rozdielu výmer podľa jednotlivých druhov pozemkov v rámci blokov a celého obvodu projektu pozemkových úprav alebo len v rámci celého obvodu projektu pozemkových úprav.
 15. Účelová mapa polohopisu a výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav v analógovom forme sa vyhotovuje vo vhodnej mierke (kritériom je čitateľnosť a prehľadnosť všetkých zobrazených prvkov) a voľnom klade listov (príloha č. 12).
 16. Obsah účelovej mapy polohopisu a výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav v analógovej forme:
  • objekty komisionálne odsúhlasených druhov pozemkov (prvky vrstvy „KLADMER“) – hranice, texty, symboly druhov pozemkov, vyfarbenie plôch podľa prílohy č. 14,
  • iné prvky polohopisu (prvky vrstiev „ZAPMER“, „POLOHOPIS“, „VODA“, „PLYN“, „KANAL“, „TELEK“, „ELEKT“ a „SIETE“) – napr. povrchové znaky inžinierskych sietí, priebeh podzemných inžinierskych sietí – potrubné a káblové vedenia, hranice archeologického náleziska, hranice dobývacieho priestoru a pod.,
  • stav katastrálnej mapy (prvky vrstvy „KLADPAR“) – hranice a symboly druhov pozemkov, bez parcelných čísiel, popis,
  • stav mapy určeného operátu (prvky vrstvy „UOV“) – len hranice bez parcelných čísiel,
  • vrstevnice a popis vrstevníc  (prvky vrstiev „VRSTEV“ a „KOTY“) – vo vhodnom intervale,
  • hranica obvodu projektu pozemkových úprav (prvky vrstvy „OBVODPPU“),
  • doplnkové údaje (ak výstup nie je spracovaný po mapových listoch) – názov projektu, text „Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu – Účelová mapa polohopisu a výškopisu“, číslo mapy polohopisu, vyhotovil, severka, mierka, zobrazenie kladu listov máp polohopisu a výškopisu, legenda, rozpiska podľa prílohy č. 2,

   Poradie vykresľovaných vrstiev v sútlači analógovej mapy je stanovené postupom, že najspodnejšia bude vrstva uvedená pod písmenom g), nad ktorou budú postupne ďalšie vrstvy vo vzostupnom poradí až po vrstvu uvedenú pod písmenom a).
 17. Výsledný elaborát účelového mapovania polohopisu a výškopisu pre projekt pozemkových úprav obsahuje:
  • v analógovej forme:
   • technickú správu, ktorej prílohou je zápisnica z komisionálneho zisťovania zmien druhov pozemkov podľa skutočného stav v teréne s prílohami a finálna bilancia komisionálne zistených druhov pozemkov,
   • účelovú mapu polohopisu a výškopisu vo vhodnej mierke a voľnom klade listov,
  • v elektronickej forme:
   • technickú správu, ktorej prílohou je zápisnica z komisionálneho zisťovania zmien druhov pozemkov podľa skutočného stavu v teréne s prílohami a finálna bilancia komisionálne zistených druhov pozemkov, v súbore s názvom podľa prílohy č. 3 vo formáte PDF,
   • účelovú mapu polohopisu a výškopisu vo vhodnej mierke a voľnom klade listov, v súbore s názvom podľa prílohy č. 3 vo formáte PDF,
   • grafické údaje účelovej mapy polohopisu a výškopisu pre projekt pozemkových úprav v súbore s názvom podľa prílohy č. 3 vo výmennom formáte VGI,
   • písomné údaje účelového mapovania polohopisu a výškopisu pre projekt pozemkových úprav v súbore s názvom podľa prílohy č. 3 vo výmennom formáte pozemkových úprav XML,
   • grafické údaje nesúladov druhov pozemkov v súbore s názvom podľa prílohy č. 3 vo výmennom formáte VGI,
   • zoznam súradníc podrobných bodov polohopisu a výškopisu s nadmorskými výškami v súbore s názvom podľa prílohy č. 3 vo formáte TXT,
   • DMR (prevzatý DMR 5.0 alebo vygenerovaný), v súbore s názvom podľa prílohy č. 3 vo formáte Esri Grid (Binary/ASCII) alebo vo formáte GeoTIFF v rozlíšení 0,25 x 0,25 m.
 18. Výsledný elaborát účelového mapovania polohopisu a výškopisu pre projekt pozemkových úprav:
  • umiestni sa rozpiska podľa prílohy č. 1,
  • podlieha autorizačnému overeniu v zmysle § 7 zákona 215/1995,
  • overený oprávneným projektantom na projektovanie pozemkových úprav podľa § 25a zákona o PÚ,
  • odovzdáva sa v jednom vyhotovení autorizačne overený a overený oprávneným projektantom pozemkových úprav.

TRETIA ČASŤ PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 13. Prechodné ustanovenia

 1. Rozpracované etapy projektu pozemkových úprav, ktoré zhotoviteľ ešte správnemu orgánu neodovzdal, dokončia sa podľa zásad, postupov a náležitostí uvedených v tomto dočasnom metodickom návode.
 2. Prepracovanie, resp. doplnenie a aktualizácia už odovzdaných alebo spracovaných častí diela dohodne správny orgán so zhotoviteľom.

Zoznam príloh

Prílohač. 1:Rozpiska písomnej časti dokumentácie
Prílohač. 2:Rozpiska grafickej časť dokumentácie
Prílohač. 3:Predpis názvu odovzdávaných súborov v projekte pozemkových úprav
Prílohač. 4:Geodetické údaje o trvale stabilizovaných bodoch hranice obvodu projektu
Prílohač. 5:ZPMZ na číselné určenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav
Prílohač. 6:ZPMZ na rozdelenie parciel registra KN-C hranicou obvodu projektu pozemkových úprav
Prílohač. 7:Bilancia druhov pozemkov – Súpis nesúladov druhov pozemkov
Prílohač. 8:Bilancia druhov pozemkov – Návrh sumarizácie výmer druhov pozemkov
Prílohač. 9:Bilancia druhov pozemkov – Doterajší stav druhov pozemkov evidovaný v registri KN-C
Prílohač. 10:Bilancia druhov pozemkov – Komisionálne zistené druhy pozemkov podľa mapovania
Prílohač. 11:Bilancia druhov pozemkov – Výsledná sumarizácia výmer druhov pozemkov doterajšieho stavu a komisionálne zisteného stavu
Prílohač. 12:Účelová mapa polohopisu a výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav
Prílohač. 13:Definícia výmenného formátu pozemkových úprav – písomné údaje PPÚ
Prílohač. 14:Zásady na automatizované preberanie a kontrolu grafických údajov projektu pozemkových úprav

Článok 15. Zrušovacie ustanovenia a účinnosť

 1. Rušia sa časti Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo MN74.20.73.46.30 zo dňa 01.08.2008, schválený podpredsedom ÚGKK SR dňa 23.07.2008 číslo PP-4298/2008-657 a generálnym riaditeľom sekcie legislatívy MPSR dňa 25.07.2008 číslo 2413/2008-420, a to:

§ 1 – Účel metodického návodu,

§ 2 – Etapy projektu,

§ 3 – Komisia,

§ 4 – Obvod projektu,

§ 5 – Operát obvodu projektu,

§ 6 – Zriaďovanie bodov podrobného polohového bodového poľa,

§ 7 – určenie hranice obvodu projektu,

§ 8 – Účelové mapovanie polohopisu pre projekt,

§ 9 – Účelové mapovanie výškopisu pre projekt,

§ 25 – Rozdelenie parciel registra C hranicou obvodu projektu,

z § 37 – Všeobecné ustanovenia, ods. 1 tieto prílohy:

Prílohač. 1:Členenie projektu pozemkových úprav a postup prác
Prílohač. 2:Prehľad o existencii, stave a použiteľnosti geodetických bodov
Prílohač. 3:Projekt budovania podrobného polohového bodového poľa – grafická časť
Prílohač. 4:Plán merania a výpočtový plán, Prehľadný náčrt podrobného polohového bodového poľa
Prílohač. 5:Geodetické údaje o bodoch PPBP
Prílohač. 6a:Ukážka XML súboru BPxxxxxx.XML
Prílohač. 6b:Obsah položiek elementov súboru BPxxxxxx.XML
Prílohač. 7a:Rozpiska písomnej časti dokumentácie
Prílohač. 7b:Rozpiska grafickej časť dokumentácie
Prílohač. 8:Geodetické údaje o trvale stabilizovaných bodoch hranice obvodu projektu
Prílohač. 9:Záznam merania na číselné určenie hranice obvodu projektu
Prílohač. 8:Meračský náčrt pre účelové mapovanie polohopisu
Prílohač. 11:Grafický prehľad druhov pozemkov
Prílohač. 12a:Bilancia druhov pozemkov – Doterajší stav podľa C KN
Prílohač. 12b:Bilancia druhov pozemkov – Nový stav
Prílohač. 12c:Bilancia druhov pozemkov – Výsledná sumarizácia výmer druhov pozemkov doterajšieho a nového stavu
Prílohač. 13:Účelová mapa polohopisu
Prílohač. 14:Účelová mapa výškopisu
Prílohač. 15a:Štruktúra skladby grafických častí operátu PPÚ
Prílohač. 15b:Zásady na automatizované preberanie a kontrolu údajov grafickej časti projektu správnym orgánom
Prílohač. 15c:Zásady na automatizované preberanie údajov grafickej časti projektu do katastra nehnuteľností
Prílohač. 51:Záznam merania na rozdelenie parciel registra C KN hranicou obvodu projektu
 • Tento dočasný metodický návod nadobúda účinnosť dňom jeho vydania.