Zdieľať:
Upozornenia
Vyčistiť všetko

pozemkové úpravy na slovensku

pozemkové úpravy
Príspevky
Odpovede
Otázky

zákon

diskusné fórum o zákone č.330/1991 Zb.

0
0
0

metodické návody

metodické návody, štandardy a dodacie podmienky

0
0
0

dočasný metodický návod

aplikácia dočasného metodického návodu v praxi https://www.mpsr.sk/docasny-metodicky-navod-ugkk-sr-a-mprv-sr-vykonavanie-geodetickych-cinnosti-pre-projekt-pozemkovych-uprav-v-ramci-operatu-obvodu/22-23-22-16354/ https://www.mpsr.sk/dodatok-c-1-k-docasnemu-metodickemu-navodu-ugkk-sr-a-mprv-sr/22-23-22-16493/

2
0
2

vlastníci a účastníci

sú súčasťou pozemkových úprav sú hlavne vlastníci, užívatelia, investori, obce, orgány štátnej správy a podobne, ich súhlasy sú neoddeliteľnou súčasťou projektu, podobne ako užívatelia, obce alebo investori. jeden z pohľadov na všetky tieto skupiny je ten, že riešia takmer identické problémy, ale každý má inú interpretáciu výsledkov. Úlohou projektu je minimalizovať pre každého účastníka výšku prehry, lebo sa nedajú uspokojiť všetci naraz. ďalším aspektom vlastníctva, je zjednotenie vlastníkov do spoločenstiev, vzhľadom na jednotný postup, ktorý by mohli uplatňovať z pohľadu poskytovania ekosystémových služieb.

0
0
0

nájomné vzťahy

vzťah k zákonu č.504/2003 Z.z., problémy s prístupom k pôde, nájomné zmluvy, spoločné postupy podľa §12a ako príprava pre pozemkové úpravy

0
0
0
pozemkové úpravy a spoločnosť
Príspevky
Odpovede
Otázky

voda v krajine

voda v krajine, zadržiavanie vody, predchádzanie katastrofám, symbióza technických diel a malých vodných opatrení, o dosahu, využitiu a začleneniu takýchto projektov do pozemkových úprav

0
0
0

biodiverzita, ekológia a ekosystémové služby

nové usporiadanie vlastníckych vzťahov umožňuje definovanie nových, rekonštrukciu a rozšírenie existujúcich ekosystémových služieb. Zjednodušene povedané, vieme ich vytvoriť, ale musíme vyriešiť alebo vytvoriť priestor na nájdenie kompromisu medzi poľnohospodárskou výrobou a hospodárením v lesoch a relatívne ultimatívnymi požiadavkami na ochranu prírody a krajiny

0
0
0

verejné politiky

verejná politika je v tom najširšom ponímaní definovaná ako množina navzájom súvisiacich rozhodnutí, na ktoré pôsobili mnohé okolnosti, ako aj osobné, skupinové či organizačné vplyvy. vládnutie, správa vecí verejných, riadenie štátu sa nevyhnú takýmto vplyvom a preto je nutné ich poznať a vedieť využívať v rámci nášho právneho systému

0
0
0

poľnohospodárstvo

vplyv poľnohospodárstva na krajinu, riešenie problémov súvisiacich s užívaním pôdy a ochranou prírody

0
0
0

sociálny rozmer pozemkových úprav a poľnohospodárstva

Vytvorenie verejných politík, uplatnenie aktivizujúcich metód prostredníctvom metodických odporúčaní môže zmeniť doterajší prístup účastníkov konania k vnímaniu pozemkových úprav. pozemkové úpravy nemusia byť účastníkmi konania strpené, výhody získané scelením pozemkov môžu byť úspešne využité v prospech účastníkov konania

0
0
0
konanie pozemkových úprav
Príspevky
Odpovede
Otázky

konanie o začatí pozemkových úprav

pozemkové úpravy možno začať na podnet okresného úradu alebo na žiadosť účastníka alebo podľa osobitného predpisu. okresný úrad posudzuje podané požiadavky, a ak sú opodstatnené, začne konanie o pozemkových úpravách.

0
0
0

nariadenie alebo povolenie pozemkových úprav

prípravné konanie sa vykonáva za účelom preverenia dôvodov, naliehavosti a účelnosti vykonania pozemkových úprav, určenia hraníc obvodu pozemkových úprav, určenia pozemkov, ktoré sú vyňaté z pozemkových úprav, zistenia záujmu vlastníkov o pozemkové úpravy ak majú byť povolené z dôvodov podľa § 2 ods. 1 písm. b), h), j) a k) zákona o pozemkových úpravách.

0
0
0

zriaďovanie bodov podrobného polohového bodového poľa

obvod projektu pozemkových úprav je ohraničený hranicou, ktorá oddeľuje územia s pozemkami patriacimi do pozemkových úprav od území s pozemkami vyňatými z pozemkových úprav a od pozemkov, ktoré neboli zahrnuté do obvodu projektu pozemkových úprav. obvod projektu predstavuje územie s pozemkami určenými na vykonanie pozemkových úprav.

0
0
0

hranica obvodu projektu pozemkových úprav

priebeh hranice obvodu projektu pozemkových úprav sa podľa §20 ods.1 vyhlášky 300/2009 určí meraním. ak je v teréne nezreteľná, určí sa vytýčením a následne sa význačné lomové body trvale stabilizujú.

0
0
0

účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav

účelové mapovanie polohopisu a výškopisu pre projekt pozemkových úprav predstavuje zameranie skutočného stavu prvkov polohopisu a druhov pozemkov v teréne so zistením zmien druhov pozemkov medzi skutočným a evidovaným stavom v katastri nehnuteľností a zameranie aktuálneho výškopisu

0
0
0

aktualizácia BPEJ v obvode projektu a mapa hodnoty pozemkov

aktualizácia bonitovaných pôdnoekologických jednotiek, vyhotovovanie súpisu údajov o pôvodných nehnuteľnostiach a určení hodnoty pozemkov a trvalých porastov v obvode projektu pozemkových úprav

0
0
0

miestny územný systém ekologickej stability na účely pozemkových úprav

územný systém ekologickej stability je krajinotvorný program, ktorého úlohou je zvýšenie ekologickej stability od najmenších celkov až po celoeurópske siete. pre účely pozemkových úprav sa vyhotovuje návrh miestneho územného systému ekologickej stability ako podklad na všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav

0
0
0

všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav

všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav sa vypracúvajú v rozsahu, ktorý zodpovedá dôvodom začatia pozemkových úprav a potrebám ďalšieho konania o pozemkových úpravách. Obsahujú prehodnotenie alebo určenie regulatívu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, ktorý je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, návrhy spôsobu ďalšieho využívania územia a štruktúry krajiny s cieľom, aby sa v nej vzájomne zlaďovali priestorové požiadavky hospodárskych a iných činností človeka s krajinnoekologickými podmienkami územia, vymedzenie chránenej časti krajiny, ak nevznikajú podľa osobitného predpisu.

0
0
0

register pôvodného stavu

vyhotovovenie súpisu údajov o pôvodných nehnuteľnostiach a právnych vzťahov k nim, zoznamu vlastníkov a osôb

0
0
0

zásady umiestnenia nových pozemkov

okresný úrad prerokuje s vlastníkmi návrhy a požiadavky na určenie nových pozemkov a podľa výsledkov prerokovaných pravidiel a podľa schválených všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav a miestnych podmienok okresný úrad dohodne so združením účastníkov zásady umiestnenia nových pozemkov

0
0
0

plán spoločných a verejných zariadení a opatrení

plán využitia súčasných a zriaďovania nových zariadení a opatrení slúžiacich verejným alebo spoločným hospodárskym záujmom účastníkov a obci

0
0
0

rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu sa zostavuje podľa registra pôvodného stavu a zásad umiestnenia nových pozemkov. má grafickú časť, umiestnenie nových pozemkov a písomnú časť register nového stavu a zoznam vyrovnaní v peniazoch

0
0
0

postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní

dohodnutý postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní. určenie dňa zániku nájomných vzťahov k pôvodným nehnuteľnostiam

0
0
0

vytýčenie a označenie vybraných lomových bodov hraníc nových pozemkov

vytýčenie a označenie podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne. vykonáva sa na podklade rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

0
0
0

rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu alebo geometrického plánu

vykonania projektu pozemkových úprav a rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním sú listinami, na ktorých základe sa vykonajú zmeny v katastri nehnuteľností

0
0
0
ostatné
Príspevky
Odpovede
Otázky

ostatné otázky

ostatné nepriame otázky a súvislosti

0
0
0