fórum o pozemkových úpravách

všeobecné zásady fu...
 
Upozornenia
Vyčistiť všetko

všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav

všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav sa vypracúvajú v rozsahu, ktorý zodpovedá dôvodom začatia pozemkových úprav a potrebám ďalšieho konania o pozemkových úpravách. Obsahujú prehodnotenie alebo určenie regulatívu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, ktorý je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, návrhy spôsobu ďalšieho využívania územia a štruktúry krajiny s cieľom, aby sa v nej vzájomne zlaďovali priestorové požiadavky hospodárskych a iných činností človeka s krajinnoekologickými podmienkami územia, vymedzenie chránenej časti krajiny, ak nevznikajú podľa osobitného predpisu.

Žiadne témy nenájdené