metodický pokyn ministerstva pôdohospodárstva slovenskej republiky č.1551/2010-430 z 22.4.2010

julény anton

§12a, metodický návod, MPaRV SR, podnájomný pozemok

Metodický pokyn Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky číslo: 1551/2010-430 z 22.4.2010 pre krajské pozemkové úrady a obvodné pozemkové úrady na konanie podľa § 12a zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

pôvodný dokument je uverejnený na stránkach Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Úvod

Zákon č. 571/2007 Z.z. z 25. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových úpravách“) s účinnosťou od 1. januára 2008 zrušil § 15. Ďalej zmenil a doplnil zákon č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nájme“) ustanovením § 12a, ktorý upravuje postup medzi nájomcom a vlastníkom na vrátenie a prevzatie pozemkov, ktoré nie sú prístupné alebo ich nemožno racionálne užívať. Doterajší nájomca je povinný s vlastníkom (doterajším prenajímateľom) uzatvoriť na základe jeho písomnej žiadosti podnájomnú zmluvu k pozemkom, ktoré má prenajaté podľa zákona o nájme, kde sa zmluvný vzťah skončil alebo sa má skončiť, pričom skončenie zmluvného vzťahu je podmienkou na konanie podľa § 12a.

Zákonom č. 396/2009 Z.z. zo 16. septembra 2009 sa novelizoval zákon o nájme s účinnosťou od 1. novembra 2009, čím nastali zmeny najmä v § 10 pri úprave podnájomného vzťahu a v §12a týkajúci sa pozemkov do 400m2.

1. Vysvetlenie pojmov

Použité názvy a pojmy platia pre rozsah a účely tejto metodiky.

Zmluvný nájom nájomný vzťah, ktorý vznikol na základe nájomnej zmluvy podľa zákona o nájme, nariadenia vlády SR č. 208/1994 Z.z. (§ 24 zákona o nájme) alebo § 663 až 684 Občianskeho zákonníka (OZ).

Zákonný nájom nájomný vzťah medzi užívateľom (nájomcom) a vlastníkom, ktorý vznikol priamo zo zákona a nie na základe nájomnej zmluvy (§ 22 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov – ďalej len „zákon o pôde“) a nájomný vzťah vzniknutý podľa §12 ods.5 zákona o nájme).

Nájomca – užívateľ pozemku, ktorý má prenajatý na základe nájomnej zmluvy s vlastníkom alebo správcom (Slovenský pozemkový fond – SPF) pozemku alebo užíva pozemok na základe § 22 ods. 2 zákona o pôde alebo podľa §12 ods.5 zákona o nájme (zákonný nájom).

Doterajší prenajímateľ vlastník pozemku, ktorý žiada na vrátenie a prevzatie po ukončení zmluvného nájmu.

Podnájomca užívateľ pozemku, ktorý na ňom hospodári na základe podnájomnej zmluvy, a ktorý mu bol vytýčený za vlastný pozemok.

Podnájom, podnájomný vzťah – bezodplatný zmluvný vzťah medzi nájomcom a podnájomcom uzatvorený podľa § 12a zákona o nájme.

Podnájomná zmluva zmluva o podnájme pozemku na poľnohospodárske účely vyhotovená podľa § 1 ods. 1 zákona o nájme, uzatvorená medzi nájomcom a doterajším prenajímateľom podľa § 12a ods. 2 alebo na základe rozhodnutia OPÚ podľa § 12a ods. 5 zákona o nájme za podmienok a na dobu, na ktorú má nájomca prenajaté pozemky od iných vlastníkov..

Pozemok – pozemok na účely tohto zákona je taký pozemok, ktorý je poľnohospodárskou pôdou alebo časť tohto pozemku, pozemok zastavaný stavbou na poľnohospodárske účely do

24. júna 1991, ako aj iný pozemok (napr. ostatné plochy – kód spôsobu užívania 14420 – pozemky, ktoré slúžia ako účelová ochranná poľnohospodárska a ekologická zeleň proti erozívnych opatrení a opatrení na zabezpečenie ekologickej stability územia / vetrolamy nízka a vysoká zeleň, zatrávnené plochy/ a 14730 – pozemky, ktoré sa využívajú ako účelové poľnohospodárske technické zariadenia /poľné cesty, prielohy, záchytné priekopy, poľné hnojiská, močovkové jamy, kompostiská, hrádze slúžiace na ochranu poľnohospodárskej pôdy pred zamokrením a záplavou a iné/; pokiaľ sú v nájme a v obvode užívania toho istého nájomcu ako poľnohospodárska časť pozemku), prenechaný na poľnohospodárske účely alebo časť tohto pozemku.

Vlastný pozemok – pozemok, ktorý je evidovaný v súbore geodetických a popisných informácií katastra nehnuteľností (KN) a ku ktorému vlastník preukáže vlastníctvo, okrem pozemkov, ku ktorým je evidované duplicitné vlastníctvo.

Prenajatý pozemok pozemok, ktorý má nájomca prenajatý od vlastníka pozemku, alebo správcu (SPF).

Neprístupný pozemok pozemok, ktorý nie je prístupný z komunikácie. V katastrálnych územiach, v ktorých boli vykonávané pozemkové úpravy by sa takýto pozemok nemal nachádzať.

Náhradný (podnájomný) pozemok je pozemok, ku ktorému vznikne podnájomný vzťah podľa § 12a ods. 2 alebo 5 zákona o nájme.

2.   Dôvody na konanie podľa § 12a ods. 5

Ustanovenie §12a zákona o nájme sa nevzťahuje na poľnohospodárske pozemky, na ktoré neexistuje zmluvný alebo zákonný nájom ( § 22 ods. 2 zákona o pôde, §12 ods.5 ) ani na lesné pozemky a iné druhy pozemkov, nevzťahuje sa ani na pozemky užívané podľa §12 ods.4 zákona o nájme.

Konanie podľa § 12a ods. 5 sa nevzťahuje na vlastné pozemky doterajšieho prenajímateľa, ktoré sú prístupné a možno ich racionálne užívať. Vlastník po skončení zmluvného nájmu si dá vytýčiť hranice pôvodného pozemku na vlastné náklady a vstúpi do užívania po zbere úrody založenej nájomcom (§ 12a ods. 11).

Dôvodom na konanie obvodného pozemkového úradu (ďalej len „OPÚ“) je:

 • nesplnenie povinnosti zo strany nájomcu, ktorý podľa § 12a ods. 2 zákona o nájme neuzatvoril s doterajším prenajímateľom podnájomnú zmluvu do 90 dní od podania jeho písomnej žiadosti,
 • neprístupnosť pozemkov vo vlastníctve doterajšieho prenajímateľa, ktorý písomne vyzval nájomcu na vrátenie a prevzatie pozemkov,
 • alebo ich nemožno racionálne užívať,

pričom musí byť splnená podmienka, že zmluvný nájom skončil alebo má skončiť (§ 12a ods. 1).

Usporiadanie užívacích pomerov podľa tejto metodiky sa vykoná podľa § 12a ods. 5.

Pokiaľ v predchádzajúcom období boli vlastníkovi v konaní podľa § 15 zákona o pozemkových úpravách vyčlenené pozemky do bezplatného náhradného užívania a poľnohospodársky podnik existuje v súvislosti s ustanovením § 22 zákona o pôde (metodické usmernenie č. 4375/2005-910 z 26.5.2005), na tieto pozemky vlastníka alebo jeho právneho nástupcu sa nevzťahuje konanie podľa § 12a ods. 5 zákona o nájme. Na pozemkoch v minulosti vyčlenených do bezplatného náhradného užívania nebudú podľa tohto metodického pokynu umiestnené náhradné pozemky pre doterajšieho prenajímateľa v konaní podľa § 12a zákona o nájme.

Ak na majetok poľnohospodárskeho podniku, na ktorý sa vzťahoval zákonný nájom bol vyhlásený konkurz, rozhodnutie o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov stráca platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia súdu o začatí konkurzného konania (§ 42i zákona o pozemkových úpravách). Ďalšie usporiadanie užívacích práv podlieha § 12a zákona o nájme.

Pokiaľ doterajší prenajímateľ vlastní pozemky v podielovom spoluvlastníctve (mimo pozemkového spoločenstva) a s nájomcom sa nedohodne na uzatvorení podnájomnej zmluvy na výšku svojich podielov, je potrebné ku konaniu podľa ods. 5 predložiť vyjadrenie ostatných spoluvlastníkov. Ak doterajší prenajímateľ – spoluvlastník pozemku nevlastní nadpolovičnú väčšinu výmery pozemku počítanú podľa veľkosti podielov (§ 139 OZ), k vráteniu a prevzatiu pozemku musí preukázať vzájomnú písomnú dohodu o spoločnom obhospodarovaní podielových spoluvlastníkov tak, aby bola dosiahnutá nadpolovičná väčšina výmery vypočítanej podľa veľkosti podielov, a to vrátane výšky jeho podielu.

Poľnohospodárske pozemky spoločnej nehnuteľnosti pozemkového spoločenstva, vzniknutého podľa zákona NR SR č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov sa vrátia a prevezmú v celku za predpokladu dodržania zákonných podmienok. Podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti je nedeliteľné. Zásady hospodárenia spoločenstva upravujú jeho stanovy. Ak pozemkové spoločenstvo nevzniklo podľa zákona č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách postupuje sa podľa §37 zákona o pozemkových úpravách a podľa §12a ods. 12 zákona o nájme.

3.   Konanie

Na konanie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“).

 • Konanie je začaté dňom doručenia oznámenia doterajšieho prenajímateľa na OPÚ, že nájomca si nesplnil povinnosť uzatvoriť s ním podnájomnú zmluvu v lehote do 90 dní od jeho výzvy na vrátenie pozemkov.

K oznámeniu podľa § 12a ods. 5 doterajší prenajímateľ predloží OPÚ nasledovné podklady:

 • doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku, na ktorý sa vzťahuje výzva na vrátenie pozemku,
 • výzvu na uzavretie podnájomnej zmluvy preukázateľne doručenú nájomcovi, ktorý si nesplnil povinnosť v lehote do 90 dní od podania žiadosti,
 • grafickú identifikáciu – pôvodné pozemky alebo snímku z KN, kde budú vyznačené pôvodné vlastné pozemky,
 • kópiu katastrálnej mapy so zákresom umiestnenia náhradného pozemku,
 • zmluvu o nájme, doklad o tom, že zmluvný vzťah skončil, má skončiť alebo došlo k dohode o skončení nájomného vzťahu vzájomnou dohodou zmluvných strán v súlade s § 12 ods. 1 a 2 zákona o nájme,
 • ak doterajší prenajímateľ – spoluvlastník pozemku nevlastní nadpolovičnú väčšinu výmery pozemku vypočítanej podľa veľkosti podielov (§ 139 OZ), musí preukázať, že nájomný vzťah skončil alebo má skončiť k nadpolovičnej väčšine podielov k pozemku,
 • pri podielovom spoluvlastníctve vzájomnú písomnú dohodu o spoločnom obhospodarovaní,
 • ak ide o pozemok uvedený v §12a ods. 13 zákona o nájme navrhovateľ predloží cenovú ponuku nákladov spojených s vymeraním pozemku vypracovanú fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať činnosť v odbore geodézie, kartografie a katastra, alebo predloží spoločnú žiadosť s ďalšími vlastníkmi pozemkov s jednotlivými výmerami do 400 m2, ktorým tiež končí nájomný vzťah k pozemkom rovnakej bonity a druhu.

Účastníkmi konania sú doterajší prenajímateľ (vlastník pozemku, resp. ďalší spoluvlastníci pozemku, ku ktorému skončil alebo má skončiť nájomný vzťah), nájomca, vlastník alebo správca ( SPF) pozemku, na ktorom má vzniknúť podnájomný vzťah.

Ak ide o pozemok, ku ktorému vznikol nájomný vzťah podľa §12 ods.5 zákona o nájme OPÚ vyzve nájomcu na preukázanie, že vlastníkovi navrhol jej uzatvorenie a ten uzatvorenie nájomnej zmluvy neodmietol alebo nevyzval užívateľa pozemku na jeho vrátenie a prevzatie. Ďalej OPÚ vyzve doterajšieho prenajímateľa, aby sa vyjadril, či nemá uzavretú nájomnú zmluvu s inou osobou ako je užívateľ pozemku.

Ak prenajímateľ pozemku s výmerou do 400 m2 nepredloží spoločnú žiadosť s ďalšími vlastníkmi pozemkov s jednotlivými výmerami do 400 m2, ktorým tiež končí nájomný vzťah k pozemkom rovnakej bonity a druhu a náklady na jeho vymeranie by boli väčšie ako hodnota tohto pozemku, OPÚ návrh zamietne.

 • OPÚ oznámi nájomcovi a spoluvlastníkom prenajatého pozemku ( za ktorý bude poskytnutý podnájomný – náhradný pozemok) začatie konania; vyzve nájomcu na predloženie nájomných zmlúv, ktoré má uzatvorené podľa tohto zákona na tie pozemky, kde doterajší prenajímateľ požaduje vyčleniť podnájomný (náhradný) pozemok.

Ak nájomca nepredloží požadované nájomné zmluvy, postupuje sa podľa § 45 správneho poriadku (uloží poriadkovú pokutu).

 • OPÚ posúdi nájomné zmluvy predložené nájomcom.

Náhradné pozemky by mali byť prednostne vyčlenené na pozemkoch prenajatých od SPF (§ 12a ods. 2 zákona o nájme).

Náhradné pozemky nie je možné vyčleňovať na pozemkoch :

 • vyčlenených podľa §15 zákona č.330/1991 Zb. pokiaľ bezplatné náhradné užívanie nezaniklo zo zákona o pozemkových úpravách,
 • ktoré nájomca poskytol ako náhradné (podnájomné)pozemky podľa §12a ods.1,
 • o ktorých bolo rozhodnuté podľa § 12a ods.5 a 8,
 • kde nájomca vykonáva agroenvironmentálny program (pokiaľ ho nevykonáva na všetkých primeraných pozemkoch a nejedná sa o pozemky, kde má skončiť nájom),

OPÚ posúdi lokalitu na vyčlenenie náhradného pozemku, na ktorom má vzniknúť podnájomný vzťah. Ďalej podľa predložených zmlúv zistí dobu nájmu, na ktorú sú uzatvorené nájomné zmluvy. V súlade s touto lehotou bude určený termín platnosti rozhodnutia OPÚ.

Podnájomný pozemok musí byť podľa § 12a ods. 1 zákona o nájme primeraný druhom pozemku (v prípade trvalých porastov), vo výmere, bonite a užívaný v súlade s § 9 zákona o nájme.

OPÚ oboznámi o výsledku určenia primeranej lokality doterajšieho prenajímateľa a nájomcu.

 • OPÚ oznámi začatie konania ďalším účastníkom konania (§ 18 ods. 3 správneho poriadku) vlastníkovi (vlastníkom) pozemkov, na ktorých vzniká podnájomný vzťah.
  • OPÚ na základe určených podmienok vyzve doterajšieho prenajímateľa (§ 19 ods. 3 a § 29 ods. 1 správneho poriadku), aby zabezpečil vyhotovenie rozdeľovacieho plánu s jednoznačným geometrickým a polohovým určením podnájomného pozemku v záväznom zobrazovacom systéme S-JTSK a určí primeranú lehotu (minimálne 60 dní) na jeho predloženie. Zároveň mu oznámi, aké náležitosti obsahuje rozdeľovací plán. Náklady spojené s vyčleňovaním pozemkov znášajú nájomca a doterajší prenajímateľ rovnakým dielom.

Pozemkový úrad zverejní na úradnej tabuli zoznam osôb, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie geodetickej činnosti spojenej s vymeraním náhradného pozemku (ide o osoby v pôsobnosti obvodného pozemkového úradu). Pozemkový úrad doplní tento zoznam, ak o to požiada ďalšia osoba, ktorá spĺňa požadované podmienky.

Ak v stanovenej lehote doterajší prenajímateľ nepredloží rozdeľovací plán, OPÚ konanie zastaví (§ 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku za predpokladu, že OPÚ o tejto možnosti doterajšieho prenajímateľa poučil).

OPÚ si od obecného úradu vyžiada ku konaniu potvrdenie o zaplatení dane z pozemkov nájomcom, na ktorých bude uzatvorená podnájomná zmluva.

 • Ak sa ani na základe výziev nenájde žiadna primeraná lokalita, OPÚ žiadosť doterajšieho prenajímateľa zamietne rozhodnutím s odôvodnením, že nájomca nemá prenajaté žiadne pozemky, ktoré by boli vhodné ako náhradné podnájomné pozemky.
  • OPÚ po posúdení predložených dokladov a predložení rozdeľovacieho plánu vydá rozhodnutie o tom, že na uvedené pozemky vzniká podnájomný vzťah. Pri vydávaní rozhodnutia musí byť dodržaný správny poriadok. Rozhodnutie okrem všeobecných náležitostí obsahuje údaje uvedené v § 12a ods. 8 (vzor rozhodnutia – príloha č.1).

Doterajší prenajímateľ ako podnájomca vstupuje do užívania pozemkov podľa § 12a ods. 2 po zbere úrody, ak sa s nájomcom nedohodne inak. OPÚ vo výroku rozhodnutia uvedie termín vstupu doterajšieho prenajímateľa do užívania. Na prebratie vyčleneného pozemku do užívania je potrebné, aby nájomca uhradil doterajšiemu prenajímateľovi náklady spojené s vyčleňovaním pozemku a doterajší prenajímateľ uhradí nájomcovi ním zaplatenú daň z pozemkov.

 • Náležitosti rozdeľovacieho plánu (príloha č.2)

Vytyčovanie hraníc podnájomného pozemku ako aj vyhotovenie rozdeľovacieho plánu môže vykonávať len fyzická alebo právnická osoba (zhotoviteľ), oprávnená vykonávať činnosť v odbore geodézie a kartografie.

a/ Písomná časť

Písomná časť rozdeľovacieho plánu pozostáva z popisnej časti – tabuľky, kde sú identifikačné údaje o území, zhotoviteľovi a tabuľkovej časti vo forme výkazu výmer. Rozdeľovací plán podlieha autorizačnému overeniu.

b/ Grafická časť

Grafická časť obsahuje stav katastra nehnuteľností v súbore C KN čiernou plnou líniou, stav právny čiernou prerušovanou líniou, čísla zabratých dielov parciel. Obvod pozemkov so zriadeným podnájomným vzťahom sa vymedzí lomovými bodmi číslovanými v aritmetickom poradí a kontrolnými omernými mierami.

Nová hranica podnájomného pozemku sa vykreslí červenou plnou líniou. Číslo parcely podnájomného pozemku sa prevezme z operátu C KN podľa čísla parcely, na ktorej bude vyčlenený náhradný (podnájomný) pozemok, označí sa červenou farbou a dopíše sa k nemu veľké písmeno podľa abecedy (viď príloha č. 2 – parc. č. 5149/3-A).

c/ Digitálna časť

Rozdeľovací plán v digitálnej forme sa odovzdáva v súbore vo formáte VGI s vrstvou P12A_PP (podnájomné pozemky) a vrstvou P12A_PS (právny stav). Výkaz výmer sa odovzdáva vo výmennom formáte XML.

5.   Evidencia rozhodnutí a rozdeľovacích plánov

OPÚ vedie evidenciu rozhodnutí s príslušnými rozdeľovacími plánmi. Evidencia sa skladá z písomnej časti a grafickej časti.

a/ Písomná časť

Písomná časť evidencie sa vedie v programovom vybavení „Podnájomné pozemky“.

Evidujú sa najmä nasledovné údaje:

 1. údaje o rozhodnutí – číslo, dátum vydania a dátum právoplatnosti rozhodnutia, termín platnosti rozhodnutia (doba platnosti podnájomnej zmluvy), poznámka,
 2. údaje o doterajšom prenajímateľovi – titul, meno a priezvisko fyzickej osoby resp. názov právnickej osoby, rodné číslo alebo dátum narodenia resp. IČO, PSČ a obec, ulica, poznámka,
 3. údaje o podnájomnom (náhradnom) pozemku – katastrálne územie, číslo parcely, druh pozemku, výmera, doterajší nájomca, zhotoviteľ rozdeľovacieho plánu, číslo rozdeľovacieho plánu, výkaz výmer, poznámka.
 4. údaje o pozemku, za ktorý vzniká podnájomný vzťah ( číslo LV, parcelné číslo E KN, C KN, druh pozemku C KN, katastrálne územie).

b/ Grafická časť

Grafická časť evidencie sa vedie v programovom vybavení Kokeš. Rozdeľovací plán sa odovzdáva v jednom samostatnom grafickom súbore vo výmennom formáte grafických informácií *.VGI ku každému rozhodnutiu. Názov súboru VGI, ktorý odovzdá zhotoviteľ, bude PPXXXXXX_Z.VGI (kde „PP“ znamená „podnájomný pozemok“, XXXXXX je číslo katastrálneho územia, Z poradové číslo súboru).

6.   Záverečné ustanovenia

Zrušuje sa Metodický pokyn MP SR č.2625/2008-420 zo 6.6.2008 Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 15. mája 2010.

JUDr. Jaroslav Puškáč, generálny riaditeľ sekcie legislatívy
Kolektív autorov:
Ing.Peter Benčat, PhD.
Ing.Jozef Bujňák
Ing.Štefan Hlebaško
Ing.Jarmila Kubišová
JUDr.Janka Kucejová
Ing.Pavol Matejka
JUDr.Pavel Pangrác
Ing.Alena Stupjanská
Ing.Hana Svrčková
Ing.Tomáš Števlík
Ing.Helena Vršanská

Prílohy:
č. 1 Rozhodnutie o vzniku podnájomného vzťahu
č. 2 Rozdeľovací plán – vzor

Vzor rozhodnutia

Z rozhodnutia uvádzam len najdôležitejšie časti, ktoré ilustrujú postup úradu pri konaní aj v súčasnej dobe:

Vec: Rozhodnutie o vzniku podnájomného vzťahu k určeným pozemkom v prospech doterajšieho prenajímateľa v k.ú. Lámacie Hlavy

Obvodný pozemkový úrad (OPÚ) v Našom Okrese ako orgán príslušný podľa § 5 ods.5 písm. j) zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a § 12a ods. 5 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, a o zmene niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o nájme“) v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vo veci oznámenia Nový Vlastník, vlastníka pozemkov (ďalej len „doterajší prenajímateľ), parcela č. 1001, k.ú. Lámacie Hlavy, vedených na LV č. 101 (PK vložka č. 11), že nájomca pozemku Veľký užívateľ, Naša Obec si nesplnil povinnosť uzatvoriť s doterajším prenajímateľom podnájomnú zmluvu podľa § 12a ods. 2 zákona o nájme, za účasti ďalších účastníkov konania Starý vlastník a Pastier (tu sú uvedení ďalší spoluvlastníci pozemku, ku ktorému končí nájomný vzťah a uvedie sa vlastník, resp. vlastníci pozemku, na ktorom bude vyčlenený podnájomný pozemok)

rozhodol takto:

I. Podľa §12a ods. 5 a ods. 8 zákona o nájme vzniká podnájomný vzťah v prospech doterajšieho prenajímateľa Nový vlastník na pozemku v k.ú. Lámacie Hlavy, vyčlenenom podľa rozdeľovacieho plánu č.201, ktorý vyhotovil Janko Rojko lokalita Malá dolina.

Číslo podnájomného pozemku podľa rozdeľovacieho plánu Parcela právneho stavu podľa výkazu výmer Výmera v m2 Druh pozemku C KN Za vlastné pozemky parcela číslo
  2001/12001   100000   ttp   1001  

v doterajšom nájme Veľký užívateľ (údaje o nájomcovi) podľa zmluvy č. 1/1999 zo dňa 1.1.1999 uzatvorenej so ………………….
1) SPF
2) fyzická osoba.

II. Podľa § 12a ods. 8 písm. a) zákona o nájme OPÚ v Našom Okrese určuje termín platnosti tohto rozhodnutia od 1.12.2019 (napr. právoplatnosti tohto rozhodnutia a po zbere úrody založenej nájomcom, resp. sa uvedie konkrétny dátum) do. 1.5.2020 (najkratší termín platnej nájomnej zmluvy na pozemok, na ktorom vzniká podnájomný vzťah, resp. ak pozemok, na ktorý sa umiestňuje podnájomný pozemok je prenajatý na dobu neurčitú alebo nájom pozemku skončí dohodou, sa uvedie, že „rozhodnutie je platné do doby ukončenia nájmu pozemku parcela č. C/E KN, ktoré /ukončenie nájmu/ je nájomca povinný oznámiť podnájomcovi do 30 dní od doručenia výpovede, resp. uzatvorenia dohody o skončení nájmu).

III. Podľa § 12a ods. 8 písm. c) zákona o nájme určuje, že náklady spojené s vyčlenením podnájomného pozemku vo výške 9000.- Sk znášajú nájomca Veľký užívateľ a doterajší prenajímateľ Nový Vlastník rovnakým dielom, t.j. každý po 4500.- Sk.

Nájomca uhradí doterajšiemu prenajímateľovi sumu vo výške 4500.- Sk v termíne do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Podľa § 12a ods. 4 zákona o nájme doterajší prenajímateľ je povinný uhradiť nájomcovi ním zaplatenú daň z pozemkov vo výške 200.- Sk, ak bola táto vopred zaplatená aj za obdobie, v ktorom už bola účinná podnájomná zmluva, a to do 30 dní od preukázateľne doloženej výzvy na zaplatenie. Ak doterajší prenajímateľ neuhradí nájomcovi ním zaplatenú daň z pozemkov, má sa za to, že rozhodnutie o vzniku podnájomného vzťahu nenadobudlo právne účinky a podnájomný vzťah nevznikol.

O d ô v o d n e n i e

Doterajší prenajímateľ pozemkov Nový Vlastník dňa 1.1.2008 oznámil OPÚ v Našom Okrese, že nájomca Veľký užívateľ si nesplnil svoju povinnosť podľa § 12a ods. 2 zákona o nájme. K oznámeniu doterajší prenajímateľ priložil doklady preukazujúce vlastníctvo k pozemku v k.ú. Lámacie Hlavy, LV č.101 (PK vložka č.11), ktorý vlastní v podiele 1/1, na ktorý sa vzťahuje výzva na vrátenie, grafickú identifikáciu – snímku z mapy KN 2001, grafickú požiadavku na umiestnenie pozemku, na ktorom má vzniknúť podnájomný vzťah. Skončenie nájomného vzťahu preukázal odmietnutím návrhu a žiadosťou o vrátenie pozemkov (napr. výpoveďou, ale môže nájomný vzťah skončiť aj dohodou, ale aj uplynutím doby nájmu pri nájmoch na dobu určitú, a to aj s preukázaním, že prenajímateľ písomne vyzval nájomcu na vrátenie pozemku rok pred uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý). Ak nie je vlastníkom nadpolovičnej väčšiny podielov, je potrebné uviesť ďalších spoluvlastníkov a to, či aj títo dali platnú výpoveď z nájmu a predložili dohodu o spoločnom obhospodarovaní pozemku. V prípadoch vzniku podnájomného vzťahu k pozemku s výmerou do 400 m2 a budú splnené podmienky § 12a ods. 13 zákona o nájme, túto skutočnosť uviesť v odôvodnení rozhodnutia).

OPÚ v Našom Okrese vyzval nájomcu na predloženie nájomných zmlúv, ktoré má uzatvorené podľa zákona o nájme. Na základe predložených dokladov OPÚ zistil, že požiadavka doterajšieho prenajímateľa spĺňa podmienky § 12a ods. 1 zákona o nájme a nájomný vzťah skončil (alebo má skončiť) ku dňu 1.1.2008 a prenajatý pozemok nie je prístupný alebo ho nemožno racionálne užívať (podľa skutočného stavu), a preto je za tento pozemok potrebné vytýčiť podnájomný pozemok, a to na pozemku, ktorý má prenajatý nájomca v k.ú. Lámacie Hlavy, parcela C KN č. 2001 OPÚ v Našom Okrese vyzval doterajšieho prenajímateľa výzvou č. 2/2008 zo dňa 15.3.2008, aby zabezpečil vyhotovenie rozdeľovacieho plánu, za podmienok určených OPÚ. Doterajší prenajímateľ Nový Vlastník (meno, priezvisko, adresa) predložil dňa 1.3.2008 rozdeľovací plán č.11/2008, ktorý vyhotovil Janko Rojko, ako dodatok k svojmu oznámeniu zo dňa 1.1.2008, č. j.1/2008.

Rozdeľovací plán č. 11/2008 tvorí prílohu tohto rozhodnutia.

Toto usporiadanie podnájomných vzťahov platí podľa § 12a ods. 2 zákona o nájme za podmienok (uviesť zásadné podmienky z nájomnej zmluvy) a na dobu, na ktorú nájomca má pozemky prenajaté od ich vlastníka, t.j. do 1.1.2008 (dátum).

Doterajší prenajímateľ musí užívať pôdu so starostlivosťou riadneho hospodára a dbať o zachovanie jej úrodnosti .V zmysle § 9 ods. 2 zákona o nájme, doterajší prenajímateľ môže vykonať zmenu druhu pozemku alebo inú zmenu na pozemku len s písomným súhlasom vlastníka, na ktorého pozemkoch sú náhradné pozemky vyčlenené a v súlade s osobitnými predpismi, ktoré upravujú zmenu druhu pozemku alebo inú zmenu pozemku (zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy).

Podľa § 12a ods. 4 zákona o nájme doterajší prenajímateľ je povinný uhradiť nájomcovi ním zaplatenú daň z pozemkov, ak bola táto vopred zaplatená aj za obdobie, v ktorom už bola účinná podnájomná zmluva, a to do 30 dní od preukázateľne doloženej výzvy na zaplatenie. Ak doterajší prenajímateľ neuhradí nájomcovi ním zaplatenú daň z pozemkov, má sa za to, že rozhodnutie o vzniku podnájomného vzťahu nenadobudlo právne účinky a podnájomný vzťah nevznikol.

Uviesť ďalšie dôležité skutočnosti a dôkazy, ktoré tvorili podklad rozhodnutia.

Doterajší prenajímateľ môže podnájomný pozemok prenajať inej osobe.

Poučenie :

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať podľa § 54 ods. 2 správneho poriadku odvolanie na OPU v  (adresa), do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Malý Šéf
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Našom Okrese

Doručuje sa:

 1. doterajší prenajímateľ
 2. spoluvlastníci pozemku, ku ktorému končí nájomný vzťah
 3. nájomca
 4. vlastníci pozemkov alebo správca (SPF), na ktorých vznikol podnájomný vzťah

Na vedomie:

1. Obecný úrad v Našej Obci

Grafické prílohy