účelové mapovanie, mapa, hodnoty

julény anton

prvky štruktúry krajiny

Kostra vidieckej krajiny Biocentrá na miestnej úrovni plniace funkcie miestnych centier ekologickej diverzity. Tvoria ich menej rozsiahle segmenty krajiny. Často ani nemusia obsahovať druhy zo zvláštnym režimom ochrany. Ich prioritnou úlohou je zachovanie prirodzeného genofondu územia. Sú to napríklad miestne biocentrum pre lesné, lúčne a mokraďové spoločenstvá – približne 3 ha, pre vodné spoločenstvá 1 ...

julény anton

špekulatívne vyrovnanie v peniazoch

vyrovnanie v peniazoch pozemkové úrady dosť dlho vnímali ako problematickú otázku a tak sa tento inštitút začal využívať výraznejšie až v poslednom čase. či má na toto správanie vlastníkov a úradov vplyv súčasná hospodárska kríza neviem, ale ako je na slovensku zvykom, všimol som si praktiky niektorých vlastníkov, ako sa k dostať k vyrovnaniu aj ...

julény anton

zaokrúhlenia všetkých programov sa zjednoťte!

na začiatok celkom nepríjemný fakt, že ani to zaokrúhľovanie v kontrolných programoch nie je rovnaké. ak ste si to ešte nevšimli, tak som na to upozorňoval už dávnejšie. vypuklé je to to pri hodnote  pozemku, ale je to aj pri výmerách parciel (výpočet výmery z VGI súborov). bez ohľadu na to, aký algoritmus výpočtu hodnoty ...

julény anton

o zaokrúhľovaní v RPS

Projekty pozemkových úprav sú spracovávané niekoľko rokov, najskôr podľa MN 74.20.73.46.00 z apríla roku 2000 – Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav. Metodický návod bol aktualizovaný pod označením MN 74.20.73.46.30 – Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav s účinnosťou od 1. augusta 2008. Nakoniec v súvislosti so ...

julény anton

hlava XXII alebo ocenenie pozemkov

aj pri spracovaní pozemkových úprav môže dôjsť k situácii, kedy si navzájom dokumenty protirečia. pekným príkladom je vytvorenie cenovej mapy.  problém, o ktorom píšem, sa bude týkať s veľkou pravdepodobnosťou všetkých spracovateľov. v prvej polovici roku 2009 sme zverejňovali Registre pôvodného stavu podľa Metodického pokynu 946/08-420 zo 7.7.2008 (v bez zaokrúhlenia, zaokrúhľovalo sa len na ...