na začiatok celkom nepríjemný fakt, že ani to zaokrúhľovanie v kontrolných programoch nie je rovnaké. ak ste si to ešte nevšimli, tak som na to upozorňoval už dávnejšie. vypuklé je to to pri hodnote  pozemku, ale je to aj pri výmerách parciel (výpočet výmery z VGI súborov). bez ohľadu na to, aký algoritmus výpočtu hodnoty sa použije, v každom prípade bude zlý. či už z pohľadu kontroly programom WPPÚ alebo programom LandIS/LandPro. výsledné ocenenie bude zlé buď v jednom alebo v oboch, ale nebude dobré naraz v oboch.

a) asociatívny zákon

pri zaokrúhľovaní neplatí asociatívny zákon, teda záleží na poradí podľa MN sa zaokrúhľuje

Zaokruhli(Zaokruhli(cena_pody)+cena_porastu)

podľa LandIS sa zaokrúhľuje

Zaokruhli(cena_pody+cena_porastu)

výsledky sú pochopiteľne rôzne:

LandIS
136/1;2;3481;3481;0;2;10;Lesný dielec-355-2-1;1;7-8-2;671;;1;0;2;1149;2297;blok Lesný dielec-355-2-1;49679;
WPPU
136/1;2;3481;3481;0;2;10;Lesný dielec-355-2-1;2;7-8-2;671;;1;0;2;1149;2298;blok Lesný dielec-355-2-1;59554;

identifikácie parcely na lesné pozemky sú nasledovné

parcela uo/kn/rns lesný dielec dp/číslo výmera cena dielu cena porastu
136/1 355 B 2 10 98 32.34 32.34
136/1 355 A 10 254 83.82 83.82
136/1 355 B 1 10 1731 571.23 571.23
136/1 1013 10 76 25.08 25.08
136/1 355 A 10 7 2.31 2.31
136/1 355 B 2 10 829 273.57 273.57
136/1 355 B 2 10 486 160.38 160.38
      3481 1148.73 1148.73

v prílohe sú početnosti kontrol pre každú variantu hodnoty parcely 136/1, viď chyba 50011 : Súčet súčinov výmer a jednotkovej hodnoty pozemku s porastom za jednotlivé areály hodnoty na parcele pôvodného stavu #1 nie je v rovný hodnote s porastom pôvodného pozemku #2., Súčet súčinov výmer a jednotkovej hodnoty pozemku s porastom za jednotlivé areály hodnoty na parcele pôvodného stavu <#1> nie je v rovný hodnote s porastom pôvodného pozemku <#2>.

b) zaokrúhlenie závisí od presnosti reprezentácie čísel, rozdielne zaokrúhľuje čísla v rôznych typoch reálnych čísel napr. číslo 24.4994 na dve desatinné miesta sa zaokrúhli na 25, na tri desatinné miesta sa zaokrúhli na 24.

zaokrúhlenie výmer parciel sa prejavuje v LandIS aj pre parcely registra nového stavu, podľa Kokeš/Mysis je výmera parcely 562.5 m2, teda po zaokrúhlení 863 m2, podľa LandIS je grafická výmera 862 m2. kontrolný program správy katastra určil grafickú výmeru 863 m2, výmera v referenčnom súbore AutoCAD je 562.4995.

 

&O KLADPAR 1136
&A PARCIS=519.000
&L P 493713.94 1198698.65 K=1
L 493742.94 1198739.06
L 493756.91 1198728.80
L 493727.88 1198688.35
L 493726.40 1198689.44
L 493713.94 1198698.65
&T 493739.15 1198720.11 '519' D=5 F=1 H=1.6 K=1
&L P 493735.42 1198713.71 G=1 K=1 S=479

Požiadavka, aby boli všetky kontroly súborov FUVI a VGI bezchybné alebo takmer bezchybné je spochybnená existenciou dvoch kontrolných programov, ktoré rôznym spôsobom interpretujú výsledky. Ak majú byť obe kontroly čo najlepšie bude sa pre ObPÚ generovať FÚVI so zaokrúhlením nadol, pre zápis do katastra so zaokrúhlením nahor pre každý štátnej správy sa budú vytvárať aj dve rôzne zostavy. Nejednoznačnosť výsledných súborov však môže spôsobiť podstatne vážnejšie problémy, ako by sme si priali a takýto postup je určite spochybniteľný z pohľadu právneho. Nehovorím tu ešte o tom, že v údajoch katastra nehnuteľností potom môžu byť zapísané údaje, ktoré budú v rozpore so schváleným projektom.

 

c) rozdiely pre celé katastrálne územia

pre rozne katastrálne územia som spravil porovnanie, ako ovplyvňuje spôsob zaokrúhlenia celkové hodnoty parciel v katastrálnom území.

Tu je príklad pár katastrov, kde som spravil ocenenia s rôznym typom zaokrúhlenia (hodnoty sú v €).

           
celková bez predpokladaný aktuálny rozdiel oproti hodnote bez zaokrúhlenia
výmera zaokrúhlenia dodatok MN MN dodatok MN aktuálny MN

1536930

232703.75

232680.12

232532.47

23.63

171.28

12328903

3347633.22

3347479.23

3349734.67

153.99

-2101.45

17248843

4828001.34

4827720.13

4834587.12

281.21

-6585.78

6875833

1475863.13

1475808.73

1484620.97

54.4

-8757.84

24420242

7003482.78

7003266.43

7018538.95

216.35

-15056.17

11162800

5024725.01

5024670.77

5020363.23

54.24

4361.78

6985409

1083400.79

1083414.38

1085848.65

-13.59

-2447.86

Vo všeobecnosti platí, že čím viac nižších hodnôt BPEJ tým sú rozdiely väčšie.

 

e) konkrétny príklad

okrem toho, že som spravil ocenenie katastrov s rôznymi algoritmami a stratégiami výpočtu hodnoty pozemkov, spravil som aj kontroly rôznych FUVI. pre jednoduchosť uvedeiem len dva typy, FUVI, ktoré oceňuje pozemky tak, ako kontrolný progtam WPPÚ a FUVI, kde sú ocenené pozemky podľa programov LandIS/LandPro.

takže najskôr ukážky FUVI (oba súbory sú identické, až na skupinu PU-RPS_PA, položky PU-HOD a PU-CEN.

WPPÚ

753;2;5924;5924;0;2;2;;1;8-2-4;1609;;1;0;2;1348;1538;;44651;
754;2;5812;5812;0;2;2;;1;8-2-4;1424;;1;0;2;1331;1517;;16173;
755;2;5158;5158;0;2;2;;1;8-2-4;1187;;1;0;2;1192;1330;;14688;
756;2;6524;6524;0;2;2;;1;8-2-4;1952;;1;0;2;1510;1696;;16804;
757;2;9790;9790;0;2;2;;1;8-2-4;2696;;1;0;2;2273;2538;;12494;
758;2;11822;11822;0;2;2;;1;8-2-4;1096;;1;0;2;2746;3101;;5560;

LandIS/LandPro (so zaokrúhlením na celé €)

753;2;5924;5924;0;2;2;;1;8-2-4;1609;;1;0;2;1348;1539;;48714;
754;2;5812;5812;0;2;2;;1;8-2-4;1424;;1;0;2;1331;1518;;52930;
755;2;5158;5158;0;2;2;;1;8-2-4;1187;;1;0;2;1192;1330;;14688;
756;2;6524;6524;0;2;2;;1;8-2-4;1952;;1;0;2;1510;1697;;20869;
757;2;9790;9790;0;2;2;;1;8-2-4;2696;;1;0;2;2273;2537;;49441;
758;2;11822;11822;0;2;2;;1;8-2-4;1096;;1;0;2;2746;3102;;9691;

LandIS/LandPro (so zaokrúhlením na dve desatiny €)

753;2;5924;5924;0;2;2;;1;8-2-4;1609;;1;0;2;1348,26;1538,52;;25233;
754;2;5812;5812;0;2;2;;1;8-2-4;1424;;1;0;2;1331,26;1517,74;;42750;
755;2;5158;5158;0;2;2;;1;8-2-4;1187;;1;0;2;1192,08;1330,05;;40680;
756;2;6524;6524;0;2;2;;1;8-2-4;1952;;1;0;2;1510,24;1696,72;;14219;
757;2;9790;9790;0;2;2;;1;8-2-4;2696;;1;0;2;2272,85;2537,45;;9332;
758;2;11822;11822;0;2;2;;1;8-2-4;1096;;1;0;2;2746,44;3101,76;;43612;

v prvom prípade kontrolný program nenašiel žiadne nesúlady v hodnotách parciel, v druhom prípade ich našiel. podľa metodického návodu sú to neprevzateľné chyby (hoci podľa WPPÚ sa jedná o chyby prevzateľné). v treťom prípade sú údaje v súbore FUVI nesprávne, lebo v tejto skupine majú byť celočíselné hodnoty pozemkov a hodnoty pozemkov s porastami. tu sú výpisy chybových protokolov, najskôr so výpočtom podľa WPPÚ:

početnosť chýb wppú/wppú

a teraz kontroly s výpočtom podľa LandIS/LandPro

početnosť chýb wppú/landpro

pribudla chyba 5011 (Súčet súčinov výmer a jednotkovej hodnoty pozemku s porastom za jednotlivé areály hodnoty na parcele pôvodného stavu #1 nie je v rovný hodnote s porastom
pôvodného pozemku #2., Súčet súčinov výmer a jednotkovej hodnoty pozemku s porastom za jednotlivé areály hodnoty na parcele pôvodného stavu <#1> nie je v rovný
hodnote s porastom pôvodného pozemku <#2>), a pre naše konkrétne parcely 

nesúlady hodnôt vypočítaných a určených

takže sú to tie hodnoty, ktorými sa líšia jednotlivé súbory od seba.

aby som bol úplný, kontrola súboru FUVI podľa WPPU alebo FUVI podľa LandPro/LandIS so zaokrúhlením na celé čísla dopadla nasledovne
kontrola LandIS/LandPro súboru s údajmi podľa WPPÚ 
a nakoniec kontrola súboru FUVI s výpočtom podľa LandIS/LandPro s hodnotami pozemkov na dve desatinné miesta. 
kontrola LandIS/LandPro súboru s hodnotami parciel na dve desatinné miiesta 
v tomto prípade žiadne nesúlady hodnôt pozemkov. ale… 

záver

nesúlad výpočtov a zaokrúhľovania má ďalšie nepríjemné dôsledky: nedá sa skontrolovať súlad údajov FUVI a tlačových zostáv, ak budete generovať FUVI pre správu katastra, tak nebude dobrá pre obvodný pozemkový úrad a naopak. spolu s faktom, že ocenenie pozemkov podľa aktuálneho MN nerešpektuje zákon NR SR č.659/2007 Z. z. o zavedení meny Euro je spôsob zaokrúhlenia a výpočtu hodnoty pozemkov napadnuteľný ako procesne chybný. určenie hodnoty pozemkov podľa MN 74.20.73.46.30 a podľa MP 2946/08-420 sa môže líšiť o viac ako 10%, čo vytvára veľmi dobré podmienky na to, aby v budúcnosti mať za následok zrušenie celého konania o pozemkových úpravách.

takže ako?