opakovaná skúška držiteľov osvedčení na projektovanie pozemkových úprav

opakovaná skúška držiteľov osvedčení na projektovanie pozemkových úprav

na stránkach bolo spustené prihlasovanie na opakovanú skúšku držiteľov osvedčení na projektovanie pozemkových úprav. požiadavka na prihlasovanie bola, aby si užívateľ po príhlásení mohol vybrať termín, ktorý mu najviac vyhovuje, aby bolo časovo obmedzené a užívatelia ... čítať viac
Nájomné zmluvy k poľnohospodárskym pozemkom

Nájomné zmluvy k poľnohospodárskym pozemkom

Nájomná zmluva je prejavom slobodnej vôle prenajímateľa prenechať poľnohospodárky pozemok nájomcovi. Na dočasné užívanie a branie úžitkov za dohodnutú odplatu. Medze a rozsah práv a povinností v súvislosti s nájmom poľnohospodárskych pozemkov alebo poľnohospodárskych podnikov ustanovuje ... čítať viac

usmernenie ministerstva pôdohospodárstva slovenskej republiky č.1918/2018-430 z 9.5.2018

ďalšie usmernenie MPaRV SR ohľadom konania podľa §12a upresňuje ďalšie termíny. Ten podstatný je, že definuje takmer explicitne termín "neprístupnosť pozemkov" a "racionálne užívanie pozemkov" ... čítať viac
metodický pokyn ministerstva pôdohospodárstva slovenskej republiky č.1551/2010-430 z 22.4.2010

metodický pokyn ministerstva pôdohospodárstva slovenskej republiky č.1551/2010-430 z 22.4.2010

Vývoj usmernenia na konanie podľa §12a sa postupne vylepšoval a prispôsoboval. V tomto dokumente je príklad postupu a spôsobu rozhodovania okresného úradu. Na príklade rozhodnutia vidieť, čo všetko treba vedieť a mať pripravené na toto konanie ... čítať viac