MN, prípravné konanie, zákony, metodický návod a všeobocné informácie o projektoch

julény anton

dodacie podmienky ZoD k projektom PÚ: operatívne stanovisko MPRV SR vo veci preberacieho konania pred fakturáciou prvých fakturačných celkov

pre určité katastrálne územia, pravdepodobne sa bude postupovať aj pre ostatné katastrálne územia, dokument je zo 17. júla 2020. Pri príprave dodacích podmienok na obstaranie predmetných projektov PÚ v období, keď boli v platnosti niektoré iné súvisiace ustanovenia platných právnych predpisov, sa do zmlúv o dielo dostali dodacie podmienky (ako platná súčasť zmluvy) aj v ...

julény anton

zaokrúhlenia všetkých programov sa zjednoťte!

na začiatok celkom nepríjemný fakt, že ani to zaokrúhľovanie v kontrolných programoch nie je rovnaké. ak ste si to ešte nevšimli, tak som na to upozorňoval už dávnejšie. vypuklé je to to pri hodnote  pozemku, ale je to aj pri výmerách parciel (výpočet výmery z VGI súborov). bez ohľadu na to, aký algoritmus výpočtu hodnoty ...

julény anton

hlava XXII alebo ocenenie pozemkov

aj pri spracovaní pozemkových úprav môže dôjsť k situácii, kedy si navzájom dokumenty protirečia. pekným príkladom je vytvorenie cenovej mapy.  problém, o ktorom píšem, sa bude týkať s veľkou pravdepodobnosťou všetkých spracovateľov. v prvej polovici roku 2009 sme zverejňovali Registre pôvodného stavu podľa Metodického pokynu 946/08-420 zo 7.7.2008 (v bez zaokrúhlenia, zaokrúhľovalo sa len na ...