dodacie podmienky ZoD k projektom PÚ: operatívne stanovisko MPRV SR vo veci preberacieho konania pred fakturáciou prvých fakturačných celkov

julény anton

MN, prípravné konanie, zákony, metodický návod a všeobocné informácie o projektoch

pre určité katastrálne územia, pravdepodobne sa bude postupovať aj pre ostatné katastrálne územia, dokument je zo 17. júla 2020.

Pri príprave dodacích podmienok na obstaranie predmetných projektov PÚ v období, keď boli v platnosti niektoré iné súvisiace ustanovenia platných právnych predpisov, sa do zmlúv o dielo dostali dodacie podmienky (ako platná súčasť zmluvy) aj v takom znení, ktoré v niektorých prípadoch nezodpovedá požiadavkám najmä Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav z roku 2008 (ďalej „ MN“) . MPRV SR po analýze všetkých podstatných náležitostí ovplyvňujúcich právne technické skutočnosti spracovania práve prebiehajúcich konaní o PÚ konštatuje niektoré rozpory či nesúlady medzi platnými dodacími podmienkami podľa ZoD a MN. Táto skutočnosť bola MPRV SR známa a o.i. aj z uvedených dôvodov sa ešte v roku 2019 začal pripravovať nový metodický predpis, ktorý sa ale nepodarilo spracovať včas, najmä z dôvodov problémov pri schvaľovaní ostatnej novely zákona o PÚ, ktorá bola napokon vetovaná pani prezidentkou, ako aj vplyvom následných opatrení v súvislosti s COVID-19. Vzhľadom na uvedené, ako aj vzhľadom na to, že už pri priebežnom riešení sporných situácií alebo otázok v súvislosti s prácami na predmetných dielach, ktoré avizovali jednotliví spracovatelia alebo vedúci projektov z PLO OÚ, vydalo MPRV SR už v priebehu mája 2020 pokyn, aby sa postupovalo v zmysle zmluvy o dielo a s rešpektovaním platnej právnej úpravy, ako aj s cieľom predísť neželaným diskrepanciám a zabezpečiť jednotnosť pri činnosti správnych orgánov pri posudzovaní a preberaní jednotlivých etáp a fakturačných celkov diela, vydáva MPRV SR v tejto súvislosti nasledujúce stanovisko :

v prípade zistených rozporov medzi MN a dodacími podmienkami ZoD, najmä čo sa týka nesúladov medzi obsahom odovzdávaných elaborátov uvedených v MN a ZoD, je potrebné za platné považovať Dodacie podmienky. Ak sa pri preberaní diela, alebo jeho ucelenej časti, vyskytnú vážne pochybnosti PLO OÚ pri posudzovaní jeho úplnosti a formálnej správnosti, je potrebné postupovať primerane uvážlivo, v niektorých konkrétnostiach uvedených nižšie na základe tohto pokynu, alebo v závažných prípadoch je potrebné vec včas konzultovať s nadriadeným orgánom (OOP OÚ, MPRV SR).

Etapa 1a1 „Zriaďovanie bodov PPBP“.

Jedným z nesúladných postupov medzi v súčasnosti platnými právnymi predpismi a MN a tým aj smerom k dodacím podmienkam, sú postupy zriaďovania bodov PPBP a s tým súvisiaca podmienka úradného overenia odovzdávaného elaborátu (KO OÚ Trebišov, s odvolaním sa na nutnosť rešpektovať platný MN odmieta dokumentáciu – vyhotovenú v súlade s dodacími podmienkami a platným právnym stavom, avšak v nesúlade s citovaným MN úradne overiť). Pri priebežnom riešení sporných situácií alebo otázok v súvislosti s prácami na predmetných dielach, ktoré avizovali jednotliví spracovatelia alebo vedúci projektov z PLO OÚ, vydalo MPRV SR už v priebehu mája 2020 pokyn, aby sa postupovalo v zmysle zmluvy o dielo a s rešpektovaním platnej právnej úpravy, pričom úradné overenie dokumentácie bodov PPBP bude zabezpečené dodatočne po spracovaní nového MN. Zároveň bolo potvrdené, že uvedená skutočnosť nebude dôvodom na neuznanie fakturácie, pretože vlastná existencia samotného bodového poľa nijako neovplyvňuje správnosť a záväznosť ďalšieho merania prvkov napr. bodov hranice obvodu projektu, ani prvkov polohopisu a výškopisu, takže na zmluvných zákazkách sa bude dať bez rizika a kontinuálne pokračovať aj bez úradne overeného elaborátu bodového poľa.

Odporúčame postupovať nasledovne:

  1. Zhotoviteľ v žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu, uvedie okrem iných náležitostí (zoznam celej odovzdávanej dokumentácie jednotlivých položiek odovzdávanej etapy v zmysle dodacích podmienok), ak taká situácia nastala, aj text napr. ,,Úradné overenie výsledného elaborátu zriaďovania bodov PPBP nebolo možné zo strany KO OÚ zabezpečiť kvôli rozporu medzi Metodickým návodom na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav a Dodacích podmienok ZoD. Podľa pokynu MPRV SR, dokumentáciu odovzdávame overenú iba autorizačne, pričom sme si vedomí povinnosti, zabezpečiť jej prípadnú aktualizáciu a úradné overenie neodkladne po nadobudnutí účinnosti nového metodického návodu.“
  2. Vedúci projektu pri preberacom konaní po preverení všetkých ostatných náležitostí uvedie k tejto skutočnosti v preberacom protokole napr. vetu „Pri preberacom konaní bolo prihliadnuté na pokyn MPRV SR, že dočasná absencia úradného overenia výsledného elaborátu zriaďovania bodov PPBP nie je prekážkou na akceptáciu fakturácie a vydania tohto preberacieho protokolu a prípadná aktualizácia dokumentácie a jej úradné overenie bude zabezpečené po nadobudnutí účinnosti nového M N“.

Etapa 1a2 „Hranica obvodu projektu pozemkových úprav“.

Keďže zákres hranice obvodu projektu do analógových máp KN (KN aj UO) nie je už možné v zmysle súčasných platných právnych predpisov na úseku KN vykonať, aj keď to dodacie podmienky ukladaj ú, nebude PLO OÚ pri odovzdaní výsledného elaborátu hranice obvodu pozemkových úprav – etapa l a, položka 2, vyžadovať predloženie potvrdenia o jeho vykonaní, avšak túto skutočnosť PLO OÚ uvedie v preberacom protokole. Dôvody viď v ustanoveniach právnych predpisov : vyhláška 461/2009 Z.z., § 1 ods. 1, §1 ods. 6 a zákon číslo 162/1995 Z.z.,§ 8 ods. 3.

Konkrétny postup v tejto veci pri vykonávaní činností pri preberacom konaní bude (odporúčame) nasledovný:

  1. Zhotoviteľ v žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu, uvedie okrem iných náležitostí (zoznam celej odovzdávanej dokumentácie jednotlivých položiek odovzdávanej etapy v zmysle dodacích podmienok) aj text napr. ,,Potvrdenie o vykonaní zákresu hranice obvodu projektu do analógových máp katastra nehnuteľností {KN a UO) nie je predmetom tejto odovzdávanej dokumentácie nakoľko vykonanie zákresu už v súčasnosti nie je v zmysle platných právnych a technických predpisov možné. Zároveň žiadame týmto PLO OÚ aby po prevzatí dokumentácie Hranice obvodu projektu PÚ požiadal o zobrazenie hranice obvodu projektu do vektorových máp katastra nehnuteľností {VKM a VMUO}.“
  2. Vedúci projektu pri preberacom konaní po preverení všetkých ostatných náležitostí uvedie k tejto skutočnosti v preberacom protokole napr. vetu „PLO OÚ potvrdzuje zhotoviteľom prehlásenú skutočnosť o nemožnosti vykonania zákresu hranice obvodu do analógových máp KN, v zmysle§ 1 ods. 1 a ods. 6 Vyhlášky č.461/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle§ 8 ods. 3 katastrálneho zákona. PLO OÚ pripraví žiadosť o zobrazenie hranice obvodu projektu do vektorových máp katastra nehnuteľností {VKM a VMUO) a po ukončení preberacieho konania zabezpečí odoslanie tejto žiadosti na príslušný KO OÚ“.

Etapa 1a3 „Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav“.

V prípade polohopisu a výškopisu je konštatovaný nesúlad najmä pri požiadavke MN na obsah dokumentácie v porovnaní s dodacími podmienkami ZoD (v MN – § 8 ods. 15, ods. 16, § 9 ods.10). Konštatujeme, že uvedenie obsahu odovzdávaných dokumentácií v dodacích podmienkach je v súlade s platnými právnymi a technickými predpismi SR a požiadavky MN treba považovať za „prekonané“ a pre súčasné spracovanie PÚ ich už nie je potrebné vyžadovať. Nakoľko neprichádza ku „ kolízii“ so záujmami orgánu katastra, ani s inými problémami v súvislosti s kontrolou pri preberaní diela a preberacím konaním ako takým, nie je potrebné uviesť v tejto veci žiadny ďalší konkrétny postup. V tomto pokyne to uvádzame „iba“ pre potvrdenie správnosti obsahu dodacích podmienok.

Všeobecné usmernenia:

  1. Zhotoviteľ predloží jednu žiadosť na vydanie preberacieho protokolu za celý fakturačný celok , (v tomto prípade na všetky tri odovzdávané položky etapy l a) .
  2. Preberací protokol vyhotoví vedúci projektu jeden za celý fakturačný celok (v tomto prípade na všetky tri odovzdávané položky etapy la jeden preberací protokol).
  3. Preberací protokol podpíše vedúci PLO OÚ.
  4. Vedúci projektu podpisuje „iba“ dodací list a základnú finančnú kontrolu faktúry , pričom oba tieto dokumenty podpisuje aj vedúci PLO OÚ.
  5. Prípadné zistené vady sa uvedú v preberacom protokole (vedúci projektu) primerane vecne, úplne a zrozumiteľne.