aj pri spracovaní pozemkových úprav môže dôjsť k situácii, kedy si navzájom dokumenty protirečia. pekným príkladom je vytvorenie cenovej mapy.  problém, o ktorom píšem, sa bude týkať s veľkou pravdepodobnosťou všetkých spracovateľov.

v prvej polovici roku 2009 sme zverejňovali Registre pôvodného stavu podľa Metodického pokynu 946/08-420 zo 7.7.2008 (v bez zaokrúhlenia, zaokrúhľovalo sa len na výstupe), čo je v nesúlade s aktuálnym Metodickým návodom 74.20.73.46.30 (v zásade sa zaokrúhľuje pred vytváraním súčtov), v januári 2010 sa ustálila podoba generovania súboru FUVI tak, aby bol v súlade s aktuálnym Metodickým návodom, čo znamenalo zmeny pri spôsobe zaokrúhľovania tak, aby kontrolné mechanizmy pre FÚVI nevykazovali žiadne chyby. tieto zmeny samozrejme priniesli zmeny aj do výsledného písomného operátu, kde sa vplyvom zaokrúhľovania stalo, že hodnoty pozemkov sú iné. Problém nastal pri aktualizácii RPS podľa aktuálneho stavu, keď sa zistili rozdiely v hodnotách pozemkov dotknutých vlastníkov.

pri rozhodovaní či pri zverejnení použijeme MN 74.20.73.46.30 alebo MP 2946/08-420 zo 7.7.2008 som sa rozhodol pre aplikáciu MP 2946/08-420 zo 7.7.2008 s tým, že som predpokladal, že kontrolný program bude rešpektovať MP 2946/08-420 zo 7.7.2008 (v tom čase ešte nebol k dispozícii a ako vieme, ho nerešpektuje), a koniec koncov, jeho dôsledkom sú aj navrhované zmeny v údajovom modeli FUVI a VGI. predpokladám, že nový dodatok nebude platný v priebehu pár týždňov, takže podobný problém ešte nebude vznikať pre iných spracovateľov. v zásade sa dá povedať, že pri výbere spôsobu ocenenia sa rozhoduje medzi tým, či sa poruší MN alebo MP, lebo obom sa nedá naraz vyhovieť. V tomto okamihu sme si vybrali druhú možnosť, teda neporušiť MN, aby FUVI bolo zapísateľné, čo je z pragmatického hľadiska prijateľnejšie, ale menej prijateľné pre OPÚ.

v registri pôvodného stavu je určenie hodnoty pozemkov viazané na výsledky predchádzajúcich etáp projektu.  jednou z nich je vytvorenie cenovej mapy, ktorej výsledkom je mapa hodnôt pozemkov. všetky etapy sa spracovávajú podľa platného metodického návodu, avšak sú tu nezrovnalosti, ktoré majú zásadný vplyv na výsledný operát a pokiaľ nebudú tieto nezrovnalosti v metodickom návode odstránené, tak budú zdrojom rôznych výsledkov.

metodický návod mn 74.20.73.46.30 a metodický pokyn mp 2946/08-420 zo 7.7.2008 sú dva základné dokumenty, ktoré sa musia použiť pri určení hodnoty pozemkov. v zásade mp určuje spôsob prechodu z meny skk a eur, určuje základné princípy prepočtu a spôsobu zobrazenia duálnych a výsledných hodnôt pozemkov. mn určuje okrem iného aj písomnú a elektronickú podobu výsledného operátu a určuje aj algoritmy kontroly týchto údajov.

pretože som presvedčený, že písomné (tlačové zostavy) aj elektronické (súbory pdf, fuvi a vgi) formy projektu pozemkových úprav musia byť rovnaké, vytvoril som také súbory fuvi a tlačových zostáv, ktoré sú v súlade a sú zapísateľné do údajov katastra nehnuteľností. v tejto súvislosti bolo sa treba rozhodnúť o tom,  či sa bude striktne dodržiavať metodický návod alebo sa nebude, pretože ak sa dodrží metodický návod, tak nie je možné dodržať požiadavky z metodického pokynu.

pri zverejnení registra pôvodného stavu sa spracovateľ rozhoduje, či ocenenie bude spravené bez zaokrúhlenia v maximálnej možnej presnosti alebo bude v súlade so zaokrúhľovaním podľa metodického návodu. v čase keď nebol k dispozícii žiadny kontrolný program, ktorým by sa dala overiť správnosť a úplnosť súborov fuvi a vgi. na začiatku roku 2010 sa v spolupráci s výskumným ústavom geodézie a kartografie v bratislave dokončili práce na kontrolnom programe a spracovateľskom programe pre spracovanie projektov pozemkových úprav, ktorým sa spracováva aj projekt pozemkových úprav v rôznych katastrálnych územiach. v zásade sa vyriešili všetky nesúlady súvisiace so zaokrúhľovaním, pričom sa striktne dodržali kontrolné mechanizmy spracovania kontrol podľa metodického návodu, aj za cenu nerešpektovania metodického pokynu.

metodický návod a metodický pokyn

základné dva dokumenty, na základe ktorých sa určuje hodnota pozemkov sú v nesúlade. pozemky sa nedajú oceniť tak, aby výsledky spĺňali požiadavky oboch operátov bez toho, aby vznikali nesúlady medzi písomnou a elektronickou formou údajov. zásadným rozdielom medzi mn a mp je zaokrúhľovanie. pre zaokrúhľovanie bohužiaľ neplatí

zaokruhlenie(a+b)=zaokruhlenie(a)+zaokruhlenie(b)

a uvediem aj príklad:

nezaokrúhlené pred ščítaním, 4.45+4.25=8.80, po zaokrúhlení 9

zaokrúhlené pred sčítaním : 4+4=8, výsledok je 8

aby som to upresnil, uvediem časti textov z oboch dokumentov a príklad, kde a prečo môžu byť výsledky rôzne:

mp 2946/08-420 zo 7.7.2008:

čl. iv vykonávanie prepočtov

(1) ak sa pre čiastkové výpočty alebo výsledné prepočty konečných súm využijú jednotkové ceny, jednotkové ceny po prepočte na eurá nepodliehajú zaokrúhľovaniu. prepočítajú sa zo slovenskej koruny na eurá s takým počtom desatinných miest, aby neovplyvnili presnosť čiastkových výpočtov a výsledných prepočtov, ktoré podliehajú zaokrúhľovaniu.

(2) jednotkové ceny sa po prepočte zo slovenskej meny na eurá zobrazujú (uvádzajú sa) o jedno desatinné miesto viac (3 desatinné miesta) ako jednotlivé ceny uvedené v slovenských korunách (2 desatinné miesta)

(3) za postupy výpočtu cien, platieb a iných hodnôt a ich zaokrúhľovanie vykonané vo väzbe na právne nástroje zodpovedá príslušný subjekt (nie je jasné, či je subjekt opú alebo mp)

čl. v zaokrúhľovanie

(5) osobitným predpisom je možné stanoviť zokrúhľovanie inak ako na eurocent (§2 ods. 4 zákona)

čl. vii, vyhláška mp sr 38/2005

(1) „sadzby pôdy“ podľa vyhlášky mp sr 38/2005z.z. .. sa považujú za jednotkové ceny
(3) jednotková mena sa zobrazuje v mene skk na 2 desatinné miesta a v mene eur na 3 desatinné miesta.
(5) na účel vykonania čiastkových výpočtov alebo výsledných prepočtov konečných súm hodnoty pôdy (za viac m2) sa použije jednotková cena nezaokrúhlená s takým počtom desatinných miest, aby neovplyvnila presnosť výpočtu (§2 ods, 5 zákona)

ak je osobitným predpisom mn, tak čl.vii ju vyraďuje z hry.

mn 74.20.73.46.30, príloha č.31, najskôr vstupné údaje

časť 6.4 parcely pôvodného stavu

15. hodnota pôvodného pozemku pu-hod, údaj sa uvedie ako kladné, max. 10-miestne číslo, v niektorých prípadoch je možná hodnota 0

16. hodnota pôvodného pozemku s porastom pu-cen, údaj sa uvedie ako kladné, max. 12-miestne číslo, v niektorých prípadoch je možná hodnota 0

časť 6.6 mapa hodnoty pozemkov

6. jednotková hodnota pozemku pu-jph, údaj sa uvedie ako kladné, max. 10-miestne číslo, s presnosťou na dve desatinné miesta alebo 0

7. jednotková hodnota porastu pu-jpt, údaj sa uvedie ako kladné, max. 10-miestne číslo, s presnosťou na dve desatinné miesta alebo 0

časť 6.8 ohodnotenie pozemkov v registri pôvodného stavu

4. výmera areálu hodnoty pu-vap, údaj sa uvedie ako kladné, max. 8-miestne číslo

už v bode 6.6 je nesúlad s predchádzajúcou vyhláškou, pre bonity nebola aktualizovaná vyhláška na eurá, teda sa musia v každom prípade zaokrúhliť. bohužiaľ, pre fúvi sa musia zaokrúhliť v rozpore s vyhláškou mp sr a mf sr.

a teraz ešte pár slov o kontrole:

časť 8.4, ohodnotenie pozemkov v registri pôvodného stavu

c) súčet výmer za jednotlivé areály hodnoty na parcele pôvodného stavu nie je v súlade s písomnou výmerou parcely pôvodného stavu
d) súčet súčinov výmery a jednotkovej hodnoty pozemku za jednotlivé areály hodnoty na parcele pôvodného stavu nie je rovný hodnote pôvodného pozemku
e) súčet súčinov výmery a jednotkovej hodnoty pozemku s porastom za jednotlivé areály hodnoty na parcele pôvodného stavu nie je rovný hodnote pôvodného pozemku

tu samozrejme vzniká druhý zdroj nesúladov: poradie vytvárania identifikácií nie je deterministické, teda nemusí dať pri opakovaní rovnaké výsledky (nie súčty, ale poradie). aby bol splnený bod c, musia sa identifikácie zaokrúhliť tak, aby ich súčet dal výmeru parcely. ak sú však výmery za jednotlivé areály hodnoty na parcele pôvodného stavu „nevhodné“, musí sa spraviť korekcia. napríklad parcela má prieniky 10.45 m2, 20.45 m2 a 20.45 m2, do identifikácií však idú hodnoty 10, 20 a 20 a chyba je 1.35 m2, preto sa robí úprava tak, že sa pre sa umelo upraví výmera najväčšej časti parcely, teda 10, 20 a 21, a teda bod c je splnený. ak sa však upravia výmery, musí sa upraviť aj súčiny, teda aj celková hodnota pozemkov, ktorá sa počíta až po zaokrúhlení výmer identifikačných častí parcely. ak sú hodnoty jednotlivých častí 0.01, 1.0 (les), 0.02, tak hodnota pozemku je 20.8635 (mp a mf), po zaokrúhlení súčtu je 21 €. podľa výmer, spĺňajúcich bod c) je hodnota pozemku 20.41 €, po zaokrúhlení 20 € (mn). už na tomto jednoduchom príklade vznikajú nepresnosti ktoré môžu vznikať z rozdielneho poradia zaokrúhlenia a umelých úprav výmery (stratégia môže byť príklad, že sa umelo upravuje, ak súčet chýb zaokrúhlenia presiahne 1m2, čo už je však silne závislé od poradia). poradie sa môže napríklad zmeniť po editácií výkresu (napr. úprava textu v parcelách právneho stavu). ak vznikajú nesúlady pri takejto malej parcele, aké nesúlady budú pri parcelách, ktoré majú podstatne viac identifikácií. preto sa môžu hodnoty líšiť. štatisticky by mali byť hodnoty rovnaké, ale štatistika nezaručuje rovnakosť.

ďalšie pravidlo, ktoré treba dodržať, je uzavretie súčtov identifikácií na areály hodnôt hodnotovej mapy. dá sa použiť predchádzajúci príklad, v ňom sa nahradí slovo parcela za text areál hodnôt a z toho vyplývajú aj všetky dôsledky zaokrúhlenia. tu je však kontrola menej prísna a odchýlky sa len oznamujú (kontrolný program AVK).

pri identifikáciách vznikajú objekty, ktorých výmera sa zanedbáva a aby sa nestratila, tak sa pripočítava k najbližšej časti z pôvodnej parcely, čím môžu vznikať ďalšie nesúlady, v predchádzajúcom príklade tak mohlo vzniknúť pár objektov s výmerou menšou ako 0.01 m2, a prešli z časti, kde boli ocenené lesom do časti, kde sú ocenené ako pôda bez porastov. aj v tomto prípade sa môže zmeniť stratégia hľadania časti, ku ktorej sa pripočíta, napríklad tak, že sa pridá k objektu, ktorý má najväčšiu hodnotu.

hoci oficiálny kontrolný program ešte nie je k dispozícii, registre, ktoré sa generovali mojím programom sú už ako pilotné zapísateľné (a možno aj zapísané), takže predpokladám, že ani iné projekty pozemkových úprav nebudú mať v tomto nejaké problémy. program, s ktorým pracujeme sa vyvíja a preto sa môžu meniť výsledky.