vyrovnanie v peniazoch pozemkové úrady dosť dlho vnímali ako problematickú otázku a tak sa tento inštitút začal využívať výraznejšie až v poslednom čase. či má na toto správanie vlastníkov a úradov vplyv súčasná hospodárska kríza neviem, ale ako je na slovensku zvykom, všimol som si praktiky niektorých vlastníkov, ako sa k dostať k vyrovnaniu aj keď vlastník tieto podmienky nespĺňa.

vyrovnanie v peniazoch je inštitút, ktorý slúži na celkové zjednodušenie vlastníctva. proste sa stratia malí vlastníci. pre spracovateľa prináša niekoľko výhod a myslím si, že by sa mal tento inštitút využívať trocha intenzívnejšie najmä zo strany štátu, teda spf a lsr, ktoré by mohli žiadať vyrovnanie v peniazoch za vlastníkov, ktorých zastupujú. nemusí to byť paušálne pre všetkých, ktorí spĺňajú kritéria na vyrovnanie v peniazoch, ale ich značnú časť (napr. ak nemajú v pozemkovej knihe ostatný záznam starší ako zápis 90 rokov, o pár rokov viac ako je priemerný vek).

problematiku vyrovnania v pozemkoch som vyriešil v programe ppú.projekt spracovaním kompletnej agendy, od prijatia požiadavky na vyrovnanie v peniazoch (napr. z dotazníku), vytvorenia štandardizovanej žiadosti o vyrovnanie v peniazoch, ktorá sa dá vlastníkovi na overenie podpisov a následnú zmenu žiadosti o vyrovnanie na potvrdenú a tým aj jej realizáciu v súboroch fúvi. poznamenávam, že z údajov fúvi sa môže vytvoriť iná žiadosť na vyrovnanie v peniazoch ako z výpisu pre vlastníka, lebo vo výpisoch pre vlastníka je uvádzaný dominantný druh pozemku bez špecifikácie výmery menšinových identifikácií na druhy pozemkov.

problémom ktorý vlastníkov od tohto kroku odrádza je cena. teda hodnota stanovená vyhláškou. a tá je podstatne nižšia, ako cena, za ktorú sa napríklad vykupujú pozemky pod štátnu cestu/diaľnicu v danej obci. pri takejto konfrontácii je vyrovnanie v peniazoch vnímané ako podvod.

na druhej strane sú tu lesné pozemky, ktorých hodnota je podstatne vyššia ako hodnota poľnohospodárskych pozemkov a tak sa stávajú pre vlastníkov lákavou možnosťou, ako získať nejaké finančné prostriedky. mnohí vlastníci však majú výmery väčšie ako 2000 m2 a tak ako je to na slovensku zvykom, vlastníci si našli cestu ako tieto limity splniť. recept je jednoduchý – účelové rozdelenie vlastníctva dohodou o vyrovnaní podielov, darovacou zmluvou alebo inou formou zmeny vlastníctva. a tak sa z x hektárového lesa vo vlastníctve jedného vlastníka stane vlastníctvo viacerých vlastníkov, ktorých výmera nepresahuje 2000 m2 a zrazu všetci vlastníci žiadajú o vyrovnanie v peniazoch. ako spracovateľ nemôžem spraviť nič iné, ako im vyhovieť. a pozemkový úrad a následne lsr tiež.

preto by sa malo v zákone objaviť niečo, čo by takéto špekulatívne delenie majetku za účelom vyrovnania v peniazoch aspoň čiastočne eliminovalo, napríklad určením minimálnej doby takéhoto vlastníctva, alebo nejakým iným obmedzením.