Za riadenie a koordináciu všetkých aktivít v rámci konania o pozemkových úpravách a zapájanie účastníkov do konania zodpovedá okresný úrad. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor komunikuje a koordinuje  činnosti s obcou, účastníkmi pozemkových úprav, so zhotoviteľom pozemkových úprav, zhotoviteľom miestneho územného systému ekologickej stability, s orgánmi štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností,  ochrany poľnohospodárskej pôdy, lesného hospodárstva  a s ďalšími dotknutými inštitúciami. Obec spravidla poskytuje okresnému úradu a združeniu účastníkov logistickú podporu, najmä pri organizovaní stretnutí.

Na ustanovujúcom zhromaždení účastníkov pozemkových úprav vzniká zo zákona združenie účastníkov. Výkonným orgánom združenia účastníkov je predstavenstvo, ktoré zastupuje združenie účastníkov v konaní o pozemkových úpravách. Prostredníctvom predstavenstva si účastníci konania obstarávajú spoločné záležitosti a realizujú časť svojich práv a povinností.

Združenie účastníkov je jedným z najdôležitejších článkov pri spracovaní projektov. V súčasnej dobe je ich činnosť obmedzená a preto touto formou poskytovať informácie o jej činnosti a možnostiach.