zastupovenie vlastníka

julény anton

splnomocnenie

Musí sa vlastník alebo nájomca pozemkových úprav zúčastniť? Ako by mal postupovať, ak sa chce dať niekým zastupovať? Môže byť zástupcom aj iný vlastník pozemku, v obvode pozemkových úprav?

Vlastník alebo nájomca sa nemusí pozemkových úprav zúčastniť, môže tak urobiť prostredníctvom svojho zástupcu. Toho musí poveriť písomne a poverenie musí byť notársky overené. Zástupcom môže byť prakticky ktokoľvek. V splnomocnení by mali byť uvedené činnosti/etapy projektu, na ktoré sa splnomocňuje (viď príloha)

Ja, dolupodpísaná Vlastníčka Eva, dátum narodenia 1.11.1931, bytom Trenčianska 30, Nemšová splnomocňujem p. Zástupca Jozef, dátum narodenia 2.2.1961, bytom Dlhá 2, Trenčín konaním vo veciach projektu pozemkových úprav v katastrálnom územi Újazd (866415), t.j. prihlásenie za účastníka projektu pozemkových úprav, schválenie registra pôvodného stavu, v jednaní o umiestnení nových pozemkov, schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania, vytýčenie nových pozemkov, v jednaní o peňažnej náhrade, podaní námietok voči projektu a podobne v zmysle zákona š.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.

Vlastník sa môže do projektu pozemkových úprav vstúpiť aj prostredníctvom elektronických médií (nemusí sa ich osobne zúčastniť), treba sa však na takejto forme dohodnúť so spracovateľom. Väčšina etáp podlieha schvaľovaniu (súhlas vlastníkov majúcich aspoň 2/3 výmeru) a v každej takejto etape sa vlastníkom doručujú podklady. Pre zjednodušenie schvaľovania, vlastník nemusí vyjadrovať súhlas, nesúhlas musí vyjadriť aktívne (stačí písomne podať námietku).