primeranosť nových pozemkov

julény anton

§11, primeranosť, umiestňovací plán

Pri pozemkových úpravách nedostane každý taký pozemok, aký by si predstavoval. Na aké náhrady má nárok, napríklad ak mal pozemok s určitým porastom a stavbami a nový bude bez porastu, bez stavieb. Alebo pozemok, na ktorom mal spoluvlastnícky podiel, výhodne umiestnený, napríklad na okraji lánu v blízkosti zastavaného územia a dostane pozemok v strede. Alebo nedostane takú výmeru, akú mal. Mohli by ste ho upozorniť, aké práva má, ako a dokedy ich má uplatniť?

Ak by som sa s vlastníkom nestretol, umiestnim mu pozemky tak, aby tieto otázky boli bezpredmetné. V priebehu spracovania projektu sa zhromaždí dosť informácií na to, aby sa vlastníkom vydali primerané pozemky. Nástroj na určenie primeranosti pozemkov majú v rukách samotní vlastníci, napríklad určením parametrov blokov (bloky rovnakých alebo podobných pozemkov). Bloky sa určia tak, aby vlastníkovi bez jeho súhlasu nemohol byť vydaný pozemok nevýhodne umiestnený. Takýmto spôsobom mu nemôže byť presunutý pozemok z blízkosti intravilánu mimo.

Základným pravidlom umiestnenia nových pozemkov je slovo primeranosť. Primeranosť pozemkov znamená, že vlastník dostane pozemky v približne rovnakej výmere, rovnakej hodnote, rovnakej polohe, rovnakej štruktúre druhov pozemkov. V prípade porastov by mal dostať takisto podobné pozemky s podobnými porastami.

V mnohých prípadoch nie je žiadúce, aby vlastník dostal podobné pozemky. Ako príklad uvediem vlastníka, na ktorého pôvodných poľnohospodárskych pozemkoch je stavba, napríklad areál poľnohospodárskeho družstva, upravil sa vodný tok (ale majetko-právne nevysporiadal) alebo sa zmenil na lesný pozemok.

Vlastníctvo pod areálom družstva sa zlúči do jedného podielu pre každého vlastníka (aby bola jednoduchšia manipulácia s vlastníctvom pri budúcom vysporiadaní) alebo sa vymení za adekvátnu poľnohospodársku pôdu a na jeho výmeru sa presunie iná výmera vo vlastníctve PD

V prípade zmeny vodného toku sa vlastníkovi dá nový pozemok tak, aby zodpovedal pôvodnému pozemku (na úkor vlastníctva štátu)

Ak vlastník v pozemkovej knihe mal len poľnohospodársku pôdu, ktorá je v súčasnosti lesný pozemok, má právo si zachovať toto vlastníctvo, avšak mal by stať podielovým vlastníkom adekvátneho lesného pozemku. Takisto môže požiadať o výmenu lesnej pôdy za poľnohospodársku (napríklad aby mal len jeden pozemok). Vlastníctvo lesných pozemkov má trochu iný režim ako poľnohospodárske pozemky.

Vlastník má právo požadovať pozemok v pôvodnom umiestnení a tvare (ak by to spravili všetci vlastníci, tak by nebol dôvod vykonávať pozemkové úpravy).

Vlastník by mal svoje požiadavky uplatniť v etape Zásad pre umiestnenie nových pozemkov.