Ako sa pri pozemkových úpravách postupuje tam, kde sa o vlastníctvo vedie spor, napríklad medzi dedičmi alebo kde prebieha dedičské konanie?V prípade sporu je možné niektoré pozemky vylúčiť z obvodu projektu. Ako projektant by som ich ponechal v obvode, pre nové pozemky je možné zachovať pôvodné (sporné) vlastnícke vzťahy, avšak pre tieto pozemky by som aspoň upravil ich tvar a umiestnenie.

V prípade prebiehajúceho dedičského konania je možné s novým vlastníkom alebo vlastníkmi jednať tak, ako keby boli v ich vlastníctve (listina už bola daná na vklad do katastra).

Údaje katastra uvedené v §7 sú hodnoverné, ak sa nepreukáže opak, preto by ste nemali čakať. Pozemkové úpravy sa vykonávajú len v katastrálnych územiach, kde bol vykonaný ROEP. ROEP však boli skôr o zjednodušení riešenia problémov pre vlastníkov, čo neznamená, že problémy sa už nedajú riešiť. Dajú sa riešiť aj teraz, len potrebujete na to viac úsilia a problém musíte riešiť u toho kto zaň zodpovedá: kataster nehnuteľností.

Viď článok Zabudnite na ROEP, je tu len kataster nehnuteľností.