vlastníctvo spoločných opatrení

julény anton

Pri pozemkových úpravách vlastníci prídu o časť výmery, ktorá sa použije na vybudovanie spoločných ciest, zariadení, protipovodňových a protieróznych opatrení. Kto sa stane majiteľom týchto pozemkov?

Vlastníkom sa spravidla vydávajú nové poľnohospodárske pozemky. Pretože projekt pozemkových úprav rieši územie komplexne z pohľadu vlastníctva, užívania a ochrany, nový pozemok by mal byť chránený pred negatívnymi prejavmi a vlastník by ho mal bez obmedzení užívať (ak sa nejedná o nejaké špeciálne obmedzenia ako je napríklad ochranné pásmo vodného zdroja), alebo v svahovitých terénoch sa určí taká šírka pozemkov a zasakovacích pásov medzi nimi, aby nedochádzalo k prejavom erózie. To je v podstate  cena, ktorú platí vlastník za takúto ochranu pôdy.

Na druhej strane treba z tohto príspevku zabezpečiť prístup na pozemky. V pozemkových knihách bolo často vedené právo prechodu alebo sa časť pozemkov používala ako cesta. Takže vlastníci v mnohých prípadoch dajú tieto pozemky na pôvodné účely.

Vlastníkov spoločných opatrení sa stane buď obec, skupina vlastníkov alebo štát (v prípade špeciálnych pozemkov).