aké sú etapy?

julény anton

Pozemkové úpravy sú rozdelené na jednotlivé etapy. Mohli by ste na nejakých praktických príkladoch upozorniť, aké rozhodnutia sa prijímajú v jednotlivých etapách a aké nároky si v rámci nich môžu vlastníci a nájomcovia uplatňovať, dokedy najneskôr a akým spôsobom?

Vlastníci spravidla vstupujú do projektu osobne pri prejednávaní ich návrhov a požiadaviek na umiestnenie nových pozemkov. Kým sa však dostanú do tejto etapy, predchádzajú jej technické etapy spracovania projektu. Samozrejme, že môžu vstupovať do každej etapy projektu. V prípravnej etape môžu žiadať o špecifikáciu obvodu projektu (napr. vylúčenie/zaradenie niektorých objektov do alebo z projektu). Prvé etapy sú technické, stabilizácia bodového poľa, určenie a stabilizácia obvodu projektu v teréne, polohopisné a výškopisné merania.

V ďalšej etape sa určuje cenová mapa, určuje sa hodnota pozemkov a zostavuje Register pôvodného stavu. Jeho výpis je prvým kontaktom s projektom ako takým. Register je určený na to, aby si vlastníci boli vedomí svojej majetkovej podstaty v obvode projektu (časté námietky sa týkajú parciel mimo obvodu projektu), prípadne aby si vysporiadali aj ostatné pozemky (napríklad doplnili identifikačné údaje). V projekte nie je možné meniť vlastnícke vzťahy, na ich zmenu či opravy treba využiť iné prostriedky (obnova dedičstva, riešenie pomocou súdu a podobne).

Po schválení Registra pôvodného stavu nasleduje etapa Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia. V tejto etape sa zhodnotí potenciál územia z ohľadom na existujúce formy hospodárenia na pôde, záujmov obce, užívateľov a vlastníkov. Na hodnotenie vplyvu týchto opatrení slúži etapa Miestny územný systém ekologickej stability. Do týchto etáp účastníci vstupujú priamo (z vlastnej iniciatívy) alebo prostredníctvom združenia účastníkov.

V etape Zásad pre umiestnenie nových pozemkov sa prejednávajú požiadavky a návrhy s každým vlastníkom osobne a osobitne. Každého vlastníka pozývame na osobné stretnutie, kde mu vysvetlíme cieľ a účel pozemkových úprav, na mapovom podklade mu ukážeme rozmiestnenie jeho parciel a možnosti umiestnenia jeho nových pozemkov. Zisťujeme aké má zámery, či chce na pôde hospodáriť, či ju chce predať, prenajať a podobne. Na základe jeho požiadaviek mu navrhneme možné umiestnenie jeho pozemkov. S každým vlastníkom jednáme tak, akoby bol prvý a jediný. Na základe týchto požiadaviek, ktoré sa zovšeobecnia, sa vytvoria Zásady pre umiestnenie nových pozemkov. Zásady sú všeobecné, ale zohľadňujú špecifické požiadavky vlastníkov. Po ich schválení sa vytvorí umiestňovací plán, ktorý sa opätovne dá vlastníkom na schválenie.

Trocha ináč sa pristupuje k vlastníkom, ktorí chcú pôdu do vlastného užívania. Tu treba zosúladiť ich požiadavky spravidla s majoritným užívateľom tak, aby nedošlo k vytvoreniu hospodárskych celkov s nevhodným tvarom. Týmto vlastníkom je možné predbežne vyčleniť tieto pozemky, aj keď ešte nie je projekt úplne dokončený.