Aj v roku 2021 sa na Slovensku rieši alebo by sa mala riešiť otázka komu patrí pozemok, komu patrí právo užívania a kto neoprávnene poberá úžitky z hospodárenia na poľnohospodárskej pôde. Ak začneme od konca, úžitky z hospodárenia poberá ten kto na pôde hospodári. Medzi úžitky patria okrem výnosov z hospodárenia aj „agrodotácie“. V súlade s právnymi predpismi budem namiesto pojmu „agrodotácie“ používať pojem priame podpory.

Priame podpory sa na základe žiadosti poskytujú osobe, ktorá obhospodaruje poľnohospodársku plochu. Takýchto osôb je v súčasnosti na Slovensku približne 18 tisíc. Tieto osoby musia na vyzvanie oprávnenej osoby preukázať, že im je poľnohospodárska plocha k dispozícii. Právom užívania k poľnohospodárskej ploche sa rozumie právo túto poľnohospodársku plochu užívať ako vlastník, nájomca alebo na základe iného právneho dôvodu.

Poľnohospodárska plocha sa skladá z pozemkov, ku ktorým sú v katastri nehnuteľností evidované vlastnícke práva. Kto potrebuje vedieť komu pozemok patrí, hľadá v údajoch katastra nehnuteľností. Na Liste vlastníctva nájde údaj o pozemku aj o vlastníkovi. Ak jeden pozemok vlastní viacero osôb, veľkosťou vlastníckeho podielu sa určujú práva a povinnosti na spoločnom pozemku. Najmenšou evidenčnou jednotkou k vlastníctvu je teda vlastnícky podiel k pozemku.

Babka Trajbalka je náhodne vybratý vlastník pôdy. V katastri nehnuteľností má 456 zápisov k podielom v 55 pozemkoch. Výmera súčtu jej vlastníckych podielov je 2760 m2. Počet evidovaných vlastníckych podielov  menších ako 1 m2 je 333, menších ako 10 m2 je 83, menších ako 100 m2 je 31. Len 6 podielov je väčších ako  100 m2.

Okrem babky Trajbalky majú právo užívať pôdu iné osoby len na základe  zmluvy uzavretej s babkou T. Ak aj nájomca prenajme pôdu ďalšiemu podnájomcovi, užívací vzťah je vždy odvodený od vlastníckeho podielu babky Trajbalky k pozemku. Najmenšou evidenčnou jednotkou k užívaciemu vzťahu je teda časť vlastníckeho podielu k pozemku.

právny titul k vlastníckym podielom k pozemkom

Kataster nehnuteľností viedol do roku 2005 pre každého užívateľa pozemkov Evidenčný list. Evidenčný list obsahoval meno užívateľa a všetky ním užívané nehnuteľnosti s uvedením ich parcelných čísiel, druhov pozemkov a výmer. Aktualizácia sa vykonávala zápisom všetkých zmien, ku ktorým došlo v údajoch evidencie nehnuteľností v bežnom roku. Zoznam užívateľov a vlastníkov obsahoval čísla všetkých evidenčných listov a listov vlastníctva.  

Zánik práva družstevného užívania a práva užívania pôdy na zabezpečenie výroby, obnova evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim a s tým spojený nárast počtu užívateľov a predovšetkým pozemkov spôsobila, že kataster nehnuteľností nebol schopný zapisovať zmeny do evidenčných listov. Evidenčné listy prestali byť považované za dôkazy preukazujúce právo užívať pôdu. V roku 2005 štát zmenou katastrálneho zákona aj formálne vypustil  spravovanie evidenčných listov v katastri nehnuteľností. Súčasťou katastra nehnuteľností sú v súčasnosti len niektoré údaje o nájomných právach k pozemkom, ak nájomné práva trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov. Vlastníci ako babka Trajbalka stratili možnosť overovať užívateľov svojich pozemkov.

Od roku 2004 sa podkladom pre podávanie žiadostí pre priame podpory stal súbor referenčných plôch vedených v Systéme identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS). Hranice užívania v príslušnom kalendárnom roku si žiadatelia o priame podpory zakresľovali do papierových máp. Niektorí poľnohospodári mali povinnosť viesť evidenciu prenajatých pozemkov a ktoré sami vlastnia a obhospodarujú a na požiadanie predložiť dôkaz o práve užívať poľnohospodársku pôdu. Od roku 2018 platí povinnosť pre všetkých žiadateľov o priame podpory zakresliť hranice užívania poľnohospodárskych plôch prostredníctvom a do geografického informačného systému (GSAA).

Štát v roku 2018 prakticky ukončil aj konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim. Schválením registrov obnovenej evidencie pozemkov, vyhlásením platnosti vektorových máp v katastri nehnuteľností a zavedením povinnosti pre žiadateľov o priame podpory zakresliť vektorové hranice užívania sa vytvorili predpoklady pre vedenie evidencií prenajatých pozemkov, pozemkov vo vlastníctve nájomcu a evidencie obhospodarovaných pozemkov v elektronickej podobe. Prípadne možnosti v nejakej podobe obnoviť Evidenčné listy, pričom môže ísť o nový, verejný a referenčný register, ktorí nemusí byť súčasťou katastra nehnuteľností. Vlastníci ako babka Trajbalka by si mohli overovať pravdivosť evidovaných údajov o nájomných vzťahoch k vlastníckym podielom k pozemkom.

Od roku 2018 získalo viac ako 18 tisíc žiadateľov o priame podpory možnosť nediskriminačne a v jednotnej forme preukázať, že k 31. máju kalendárneho roka majú poľnohospodárske plochy k dispozícii.  Túto možnosť mali aj 9 žiadatelia v katastrálnom území, kde má svoje pozemky aj babka Trajbalka. Evidencie vlastných a prenajatých pozemkov by v tomto katastrálnom území obsahovali 370128 záznamov s uvedením poľnohospodárskych plôch 9 žiadateľov, 10713 parcelných čísiel pozemkov, vlastníckych podielov k pozemkom, ich vlastníkov, výmerách a obhospodarovaných výmerách z vlastníckych podielov k pozemkom. Evidencia vlastných a prenajatých pozemkov všetkých užívateľov poľnohospodárskej pôdy (nielen žiadateľov o priame podpory) na úrovni katastrálneho územia by umožnilo identifikovať situáciu, keď viacerí užívatelia preukazujú právo užívať vlastnícky podiel ako vlastník alebo nájomca.

Na rovnakom princípe, ale iným postupom si babka Trajbalka môže overiť údaje o žiadateľoch o priame podpory prostredníctvom Mapového klienta ZBGIS. Z almary si babka môže vytiahnuť výpis  z Registra obnovenej evidencie pozemkov, za ktorý zaplatila 100 slovenských korún a s pomocou Mapového klienta ZBGIS vyhľadať a skontrolovať žiadateľov o priame podpory  na svojich 55 pozemkoch. Ak výpis nenájde, snáď ju „efektívny verejný nástroj na odhaľovanie možných podvodov v čerpaní agrodotácií“ nesklame.

čo zistila babka Trajbalka

Babka Trajbalka napokon zistila, že jej pôdu užívajú a o priame podpory na jej pôdu žiadali 3 žiadatelia. Žiadateľ A obhospodaruje v jednom z jej pozemkov 0,18 m2, žiadateľ B v inom jej pozemku 64,30 m2 a žiadateľ C obhospodaruje 727,53 m2. Na jej úkor sa obohacujú žiadatelia A a B, s ktorými nemá uzavreté nájomné zmluvy. Zmluvu o nájme má uzavretú na všetky poľnohospodárske pozemky len so žiadateľom C, prenajala mu vlastnícke podiely v pozemkoch o výmere 792,01 m2. Zistenie o podozrení s neoprávneného poberania „agrodotácií“ postúpila Pôdohospodárskej platobnej agentúre.

Európska komisia očakáva, že aj na Slovensku dokážeme overiť, či žiadateľ skutočne disponuje poľnohospodárskymi plochami, ktoré deklaruje na účely pridelenia priamych podpôr. Platobná agentúra teda vyzvala žiadateľov A a B, aby preukázali plnenie podmienok poskytnutia podpory a predložili aj dôkaz o práve užívania. Platobná agentúra z predložených dokladov zistila, že právo užívania pozemku a priame podpory patria žiadateľom A a B, nakoľko majú uzavreté zmluvy o nájme s inými spoluvlastníkmi pozemkov, a tí majú v súčte väčšinový spoluvlastnícky podiel. O tejto skutočnosti informovala platobná agentúra aj babku Trajbalku.

Babka Trajbalka sa rozpomenula na roky strávené v školských laviciach, keď ako dievča so zapletenými vrkočmi riešila trojčlenku. A kým v televízii išiel film Marečku, podejte mi pero spočítala, že ak prenajala celú výmeru poľnohospodárskej pôdy užívateľovi C, v trojčlenke o užívaní jej pozemkov je naviac 64,48 m2.  „Tak co hoši, jak to jezdí? Jezdí to hezky, jenom to neseje …- což je u secího stroje asi dost podstatná závada, nemyslíte?“ znelo z televízie. Možno sa to hodí aj na problém s trojčlenkou. Podstatná závada je v tomto prípade pripustenie možnosti preukazovať právo užívania k pozemku väčšinou spoluvlastníckych podielov a súčasne umožniť uzatváranie zmluvy o nájme aj na spoluvlastnícky podiel k pozemku.

vytvorenie racionálnych podmienok užívania pozemkov, ktoré žiadateľ sám vlastní alebo má prenajaté

V prípade, ak je možné prenajímať spoluvlastnícke podiely k pozemkom, výmera poľnohospodárskej plochy žiadateľa sa vypočíta ako súčet výmer pripadajúcich na spoluvlastnícke podiely vo vlastníctve a nájme žiadateľa. Tento princíp sa uplatňoval v konaní o pridelení náhradných pozemkov a uplatňuje sa v konaní o vzniku podnájomného vzťahu.

Náhradný alebo podnájomný pozemok predstavuje ideálny stav pri poskytovaní priamych podpôr. Je to jedinečne identifikovaná a z hľadiska prírodných pomerov, organizácie pôdneho fondu a prevádzkovo-ekonomických pomerov vhodne vymedzená poľnohospodárska plocha za výmeru pozemkov a spoluvlastníckych podielov vo vlastníctve a nájme poľnohospodára/žiadateľa.

evidencia prenajatých a vlastných pozemkov žiadateľa

Či má žiadateľ  právo užívať náhradný alebo podnájomný pozemok sa neskúma nad pozemkami, ku ktorým sú v katastri nehnuteľností evidované vlastnícke vzťahy. Overuje sa, či žiadateľ má nejaký právny titul k pozemkom, či sa doterajší nájom k nim skončil alebo sa má skončiť alebo sú tieto pozemky užívané bez nájomnej zmluvy.

V pôdnom bloku LPIS hospodári jeden alebo viac žiadateľov. Okrem žiadateľa, ktorý má právo užívať náhradný alebo podnájomný pozemok žiadny iný žiadateľ neprechádza systematickým overovaním, či má nejaký právny titul k pozemkom, či sa doterajší nájom k nim skončil alebo sa má skončiť alebo sú tieto pozemky užívané bez nájomnej zmluvy.

Ak sa prekryjú grafické údaje evidencie prenajatých a vlastných pozemkov žiadateľa o priame podpory s grafickými údajmi registra poľnohospodárskych produkčných plôch LPIS, výsledkom bude informácia, akou výmerou plochy spôsobilej pre priame podpory disponuje žiadateľ.

Ak sa rozšíri hlavný zdroj údajov o referenčných pozemkoch o údaje z evidencie prenajatých a vlastných pozemkov všetkých žiadateľov o priame podpory, rozšíri sa aj kontrola správnosti platieb. Administratívna kontrola žiadostí o priame podpory umožní identifikovať nesúlady medzi výmerami pôdnych blokov LPIS a súčtami výmer  z evidencií prenajatých a vlastných pozemkov žiadateľov.  Možnosťou dohľadania príčin nesúladov je overenie, či žiadatelia majú nejaký právny titul k pozemkom, či sa doterajší nájom k nim skončil alebo sa má skončiť alebo sú tieto pozemky užívané bez nájomnej zmluvy.

vymedzenie poľnohospodárskych plôch žiadateľom

Jednoznačným dôkazom o správnom vymedzení poľnohospodárskej plochy je rozhodnutie o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu alebo rozdeľovací plán na označenie a ohraničenie podnájomného pozemku.

Ak nejde o vymedzenie podnájomného pozemku, žiadatelia musia vyriešiť situáciu spôsobenú extrémnou rozdrobenosťou a roztrieštenosťou pozemkového vlastníctva na Slovensku. Neexistuje záväzný metodický postup alebo zákonná norma pre žiadateľov, ktorá by presne určovala podmienky a postup pre umiestnenie a vymedzenie poľnohospodárskych plôch.

Existuje však postup Pôdohospodárskej platobnej agentúry na overenie, či žiadateľ skutočne disponuje poľnohospodárskymi plochami, ktoré deklaruje na účely pridelenia priamych podpôr. Postup vychádza z identifikácie poľnohospodárskej plochy nad pozemkami katastra nehnuteľností. Ide o postup babky Trajbalky, ktorým odhalila, že žiadatelia A a B užívajú výmeru jej vlastníckych podielov v pozemkoch bez právneho titulu, jej výmeru nemajú k dispozícii. („Tolik práce a taková blbost“).

čo nechceme vidieť, vedieť a čomu sa vyhýbame

Odpoveď pána Hogana v mene Európskej komisie poznáme už dlho (Referenčné číslo otázky: P-000848/2019):

Hoci je pravdou, že nariadenie (EÚ) č. 1307/2013 a nariadenie (EÚ) č. 1306/2013(1) nešpecifikujú charakter právneho vzťahu, ktorý umožňuje farmárom preukázať, že poľnohospodárska plocha je im k dispozícii, Komisia očakáva, že členské štáty dokážu overiť, či farmár skutočne disponuje parcelami, ktoré deklaruje na účely pridelenia priamych platieb. Spôsoby tohto overovania sa ponechávajú na členské štáty.

Dôkazy preukazujúce právo využívať pôdu, ktorú farmár deklaroval, by sa mohli zaradiť do centrálneho registra, pod podmienkou, že nedôjde k obmedzeniu na špecifické typy zmlúv a že v prípade neexistencie takéhoto dokladu nebude žiadosť priamo zamietnutá bez preskúmania všetkých jej prvkov. Okrem toho by týmto farmár nebol oslobodený od povinnosti na požiadanie preukázať faktické vlastníctvo pôdy a mieru autonómie nad poľnohospodárskou plochou, ktorá postačuje na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti.

Vzhľadom na rôzne podozrenia je nevyhnutné overiť, či žiadatelia skutočne disponujú výmerou poľnohospodárskych plôch, ktoré deklarujú na účely pridelenia priamych platieb. Jednou z možností je vytvorenie centrálnej evidencie vlastných a prenajatých vlastníckych podielov k pozemkom. Tým sa zistí, akou výmerou pôdy spôsobilej pre poskytnutie priamych podpôr žiadatelia disponujú. V registri je možné identifikovať problém aj odhaliť jeho príčiny. Je v záujme žiadateľov, aby sa problémy vzájomne odstránili. Na spornú výmeru nie je možné poskytnúť priame podpory.

Pravdepodobne pôjde najmä o vyriešenie situácie, keď viacerí žiadatelia preukazujú právny vzťah k tým istým podielom a pochybností, či nájom skončil, má skončiť alebo či je pozemok užívaný bez nájomnej zmluvy. Takéto situácie posudzuje napríklad okresný úrad, odbor pozemkový a lesný, pri vydávaní rozhodnutí podľa § 12a zákona č. 504/2003 Z. z..

Súčasné nastavenie overovania, či žiadatelia skutočne disponujú pozemkami pod nimi vymedzenými poľnohospodárskymi plochami je možné za určitých okolností účelovo zneužiť na pozastavenie priamych podpôr. Napríklad do prešetrenia podnetu babky Trajbalky na preverenie správnosti poskytnutia podpory žiadateľom A a B sa pozastaví poskytovanie podpôr. Aby sa možnému zneužívaniu zabránilo, je okrem vytvorenia centrálnej evidencie vlastných a prenajatých vlastníckych podielov k pozemkom nevyhnutné vydať záväzný postup pre žiadateľov, ktorý by presne určoval postup pre umiestnenie a vymedzenie poľnohospodárskych plôch. Môže sa vychádzať napríklad z postupu používaného pri označovaní a ohraničení podnájomného pozemku. Bude však potrebné vyriešiť širší okruh problémov súvisiacich s podielovým vlastníctvom, situáciou ak pozemky iného žiadateľa vytvárajú prekážku v obhospodarovaní susedných pozemkov, ak si vlastník si odmietol prevziať svoje pozemky ale odmietol aj akýkoľvek návrh na uzavretie nájomnej zmluvy a pod..

Vzhľadom na blížiaci sa problémy platobnej agentúry je potrebné prijať potrebné opatrenia čo najskôr. V súvislosti s vyššie uvedeným je však na mieste aj otázka, čo urobil a akú možnosť ponúkol štát pre zjednodušenie života vlastníkov ako sú babka Trajbalka.

spoločný postup

Zdá sa, že štát síce deklaruje realizáciu a snahu vytvoriť register užívacích vzťahov, ale návrh zákona o registri užívacích vzťahov je len procesom na jeho oddialenie, napríklad „elektronické kópie listín, ktoré preukazujú užívacie právo k pozemku okrem vlastníckeho práva“ čo predstavuje zbytočné administratívne zaťaženie.

Organizovať a riadiť prístup k pôde môžu a musia samotní užívatelia a vlastníci, a bolo by dobré, ak by ho organizoval štát. V zásade sú všetky problémy zviazané a nedajú sa navzájom oddeľovať. Preto je dôležité, aby sme vedeli nájsť spôsoby ako problémy riešiť a nájsť prostriedky na elimináciu rizík, na zabezpečenie spravodlivého prístupu k pôde a vytvorenie takých hraníc užívania, ktoré by zodpovedali ich nárokom podľa vlastníctva a nájomných zmlúv, zodpovedali by požiadavkám na protieróznej ochrany pôdy, racionalizovali by poľnohospodársku výrobu a dokázali by riešiť sporné otázky. Tento postup vo všeobecnosti nazývame spoločným postupom.

Proces spoločného postupu pre podávanie žiadostí o priame podpory nerieši len určenie samotných hraníc užívania a žiadosti pre priame podpory, ale má aj širšie súvislosti s využitím nepoľnohospodárskych, nelesných a lesných pozemkov. Spoločný postup znamená aj to, že užívatelia budú vedieť, že sa dostali a dostanú pod detailnú kontrolu, čo bude znamenať, že sa pravdepodobne aj rýchlo zbavíme problematických užívateľov. Samozrejme, takýto postup znižuje aj možnosti korupčného správania.

Podľa zákona č.504/2003 Z.z. je takýto postup možný, ak sa využijú ustanovenia §12a, samozrejme s istými obmedzeniami a podmienkami: procesu sa zúčastnia všetci užívatelia pôdy, poskytnú údaje o užívaní podľa evidencie, ktorú majú viesť podľa vyhlášky č.172/2018 Z.z., poskytnú súčinnosť pri riešení nesúladov, duplicite nájomných vzťahov a podobne, budú rešpektovať nezávislú autoritu, ktorá vykoná na základe dodaných podkladov audit nájomných zmlúv, odsúhlasia si svoje nároky na užívanú výmeru, na základe ktorej si budú registrovať alebo prostredníctvom autority budú vytvárať žiadosti o priame podpory, budú rešpektovať vytýčené hranice užívania v teréne. Výsledný operát predstavuje aj formu dohody vytvorenia vzájomných podnájomných zmlúv pre všetkých účastníkov bez nutnosti vytvárania separátnych podnájomných zmlúv, pričom zahŕňa aj podnájomné zmluvy podľa §10 ods.6. Výsledný operát je potom možné len aktualizovať a použiť aj v nasledujúcich rokoch.

Výsledkom spoločného postupu je vytvorenie štruktúry využitia všetkých pozemkov na zabezpečenie a zosúladenie poľnohospodárskej výroby a ochrany prírody. Po formálnej stránke sa podobá pozemkovým úpravám, ale vlastnícke vzťahy sú nahradené užívacími vzťahmi.

zabezpečenie, organizácia a benefity

V súvislosti s vykonávaním pozemkových úprav sa musí riešiť prípravné konanie, kde sa preukáže opodstatnenosť pozemkových úprav. Ak by sa určenie užívacích vzťahov k pôde a podávanie žiadostí o priame platby spojilo s vykonávaním prípravného konania, vyriešilo by sa niekoľko okruhov otázok a problémov, kde základným problémom je vzťah medzi prenajatou výmerou a užívanými pozemkami:

Slovenský pozemkový fond bude prenajímať scelené poľnohospodárske pozemky podľa konania podľa §12a zákona č.504/2003 Z.z.

konanie podľa §12a sa bude vzťahovať na všetkých užívateľov pozemkov

vytvorí sa register právnych a užívacích vzťahov z údajov katastra nehnuteľností a návrhu umiestňovacieho rozdeľovacieho plánu užívania ako základ online registra užívacích a vlastníckych vzťahov

rozhodnutie podľa §12a vytvára právny základ pre žiadosti o priame platby a užívanie pozemkov

súčasťou registra je aj efektívna a reálna kontrola žiadostí o priame platby

okresné úrady využijú §14 a budú od všetkých užívateľov požadovať podklady podľa vyhlášky č.172/2018 Z.z., ktorá sa rozšíri o možnosti dodávateľského spracovania registrov užívacích vzťahov pre katastrálne územie (zmena je len v pôsobnosti ministerstva)

Je dôležité, aby konanie podľa §12a sa riešilo dodávateľským spôsobom a aby ho vykonávali autorizované osoby, geodeti a projektanti pozemkových úprav

výhody a benefity

konanie podľa §12a je aj prípravným konaním pre nariadenie pozemkových úprav alebo prípravné konanie môže byť použité pre konanie podľa §12a

register právnych vzťahov je podkladom pre presný a profesionálny výber miestnych daní

vykoná sa pasportizácia majetku vo vlastníctve štátu, obcí a ostatných vlastníkov a zvýši sa informovanosť samospráv a vlastníkov

uvoľní sa poľnohospodárska pôda, ktorá sa doteraz užívala bez nájomných zmlúv alebo na základe väčšinového práva

určia sa aj užívatelia pozemkov, ktoré sú užívané bez žiadostí o priame platby, resp. nebudú už súčasťou žiadostí iných subjektov o priame platby

vykoná sa pasportizácia existujúcich spoločných a verejných zariadení a opatrení

vytvoria sa podklady pre tvorbu návrhov a opatrení proti dôsledkom zmien klímy, hospodárení s vodou

vytvoria sa podklady pre precízne hospodárenie na pôde

konanie podľa §12a zjednoduší, zvýši efektivitu a zrýchli vykonávanie pozemkových úprav, vytvorí merateľné a reálne požiadavky na pozemkové úprav