vyrovnanie v peniazoch predstavuje relatívne jednoduchý nástroj na „upratanie“ vlastníctva s minimálnymi výmerami. Aj keď novela zákona priniesla povinnosť správcom vlastníkov s nezisteným pobytom povinné vyrovnanie v peniazoch, nepriniesla podstatné a jednoznačné určenie pravidiel a priniesla ďalšie nejednoznačnosti, resp. nesúlady medzi metodickým návodom a listami, vyhláškami a zákonom. Ak sa pozeráme na vyrovnanie v peniazoch ako na efektívny nástroj na riešenie problémov pozemkového vlastníctva, teda spoločenskej objednávky na znižovanie počtu spoluvlastníckych vzťahov, zvyšovanie minimálnej výmery vlastníckych podielov a podobne, tak nezostáva nič iné, ako gratulovať zákonodarcom v ich podpore marenia pozemkových úprav.

podobnú situáciu sme tu mali už pred desiatimi rokmi, viď vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 1856/2012-430 zo dňa 14.5.2012 o spôsobe zaokrúhľovania, ktorá reagovala na zmenu meny takmer okamžite, teda len štyri roky po prijatí Eura. Hodnoty areálov BPEJ vo vyhláške č.38/2005 Z.z. sa nezmenili doteraz a musia sa pre účely pozemkových úprav prepočítavať. Vyššie spomínaná vyhláška prišla na svetlo sveta po sérii článkov na tomto serveri, ktoré mali príznačný podtext: keď právnici nevedia počítať. Pozerajte sa preto na tieto články ako na satiru (články som sprístupnil, aby bolo zrejmé historické pozadie a podobnosť).

v katastrálnych územiach, kde nie je dostatok výmery štátu na krytie výmer potrieb na spoločné zariadenia a opatrenia, tak vyrovnanie v peniazoch umožňuje získanie niekoľkých hektárov až desiatok hektárov pozemkov, ktoré sú vedené na nezistených vlastníkov a ich výmera nedosahuje 400 m2 na poľnohospodárskej pôde a 2000 m2 na lesnej pôde. V niektorých väčších katastrálnych územiach je potenciál rádovo v stovkách hektárov.

nesúlady

pri zverejnení Registra pôvodného stavu dostáva vlastník prvé relevantné informácie o vlastníctve a hodnote pozemkov. Súčasne sa minimálne formou dotazníka vyjadruje o svojich zámeroch, teda

§11
(18) Okresný úrad prerokuje s vlastníkom jeho návrhy a požiadavky na určenie nových pozemkov

zákon č.330/1991 Zb.

kde sa môže vyjadriť aj v tom zmysle, že sa vzdá svojich nárokov v projekte pozemkových úprav a rozhodne sa ich vyrovnať v peniazoch, ale túto svoju požiadavku však môže oficiálne uplatniť až v etape Zásad umiestnenia nových pozemkov.

a tu narážame na prvý problém, mapa hodnoty a teda aj hodnota pozemkov sa môže zmeniť. Môže zmeniť neznamená, že sa nezmení, ale že sa zmení. Pri Registri pôvodného stavu sme ešte nevedeli, ako budú vyzerať Všeobecné zásady funkčného usporiadania a preto sa pri aktualizácii hodnota zmení, lebo sa napríklad zmení druh pozemku.

§11
(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, nové pozemky majú byť svojím druhom, výmerou, bonitou, polohou a hospodárskym stavom primerané pôvodným pozemkom, pričom sa prihliada na výhody získané pozemkovými úpravami. Pri zmene druhu pozemku z dôvodov riešenia protieróznych opatrení a iných opatrení navrhnutých vo všeobecných zásadách funkčného usporiadania územia sa za pôvodný druh pozemku považuje navrhovaný stav. Nové určenie hodnoty takéhoto pozemku sa vykoná v rámci aktualizácie registra pôvodného stavu.

zákon č.330/1991 Zb.

to že v zákone je uvedené, že z dôvodov riešenia protieróznych opatrení a iných opatrení (teda všetkých opatrení) sa môže pre niektoré objekty mapy hodnoty určiť iná hodnota pozemku ako v Registri pôvodného stavu. Naprázdno tak vyznieva požiadavka z Metodického listu č.1, kde sa požaduje, aby sa mapa hodnoty pozemkov nemenila po celú dobu trvania projektu. Mení sa a aj sa bude meniť. Podobne to platí aj o požiadavke na vytváranie veľkých objektov mapy hodnoty – návrh Všeobecných zásad funkčného usporiadania túto požiadavku úplne eliminuje. A tak snaha zjednodušiť určenie hodnoty pozemkov zmenšením počtu objektov mapy hodnoty je nulovaná, lebo pre potreby projektu je potrebný skoro rovnaký počet objektov z prienikov mapy hodnoty, druhov pozemkov, areálov BPEJ a JPRL (uvedením tzv. nulových objektov v každej vrstve sa dokonca ich počet násobí) a objektami s nezmyselným názvom “objekty komisionálne zistených druhov, so zmenou po všeobecných zásadách funkčného usporiadania v projektových blokoch“. Hrôza. Táto vrstva implicitne hovorí o tom, že sú to objekty so zmenou, ale opak je pravdou, tvoria súvislú vrstvu výmerou totožnú s obvodom projektu pozemkových úprav.

ďalší nesúlad sa skrýva vo vyhláške č.38/2005 Z.z. o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav, kde

§4 Hodnota trvalých porastov a hodnota pozemku podľa § 1 ods. 3, ak ide o vyrovnanie v peniazoch, sa určuje znaleckým posudkom. Spôsob výpočtu hodnoty pozemkov a trvalých porastov na nich je uvedený v prílohe č. 5.

vyhláška č.38/2005 Z.z.

pri pôvodnom znení zákona (platnom do 31.8.2021 a podľa ktorého sa aktuálne spracované projekty vykonávajú) sa použije tento paragraf, ale v novele zákona sa výmera a hodnota pre vyrovnanie odkazuje na výmeru a hodnotu v Registri pôvodného stavu (vzhľadom na spôsob spracovania projektu sa bude jednať o vždy aktualizovaný Register pôvodného stavu). Ďalšia hrôza.

nejasnosti

pri prejednávaní Zásad umiestnenia nových pozemkov s predstavenstvom sa prezentovala a do zásad dala požiadavka, aby sa vyrovnanie v peniazoch netýkalo spoločných nehnuteľností.

Vyrovnanie v peniazoch sa netýka pozemkov spoločnej nehnuteľnosti (urbár).

Zásady umiestnenie nových pozemkov

považujeme to za celkom dobrý nápad, ale pri realizácii vznikne problém. Ak sa do vyrovnania v peniazoch nezaráta výmera spoločných nehnuteľností, tak vyrovnanie v peniazoch môžu dostať aj vlastníci, ktorých výmera poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy je väčšia ako 400 m2, resp. 2000 m2 (lebo výmera spoločných nehnuteľností sa do splnenia podmienok na vyrovnanie v peniazoch nezarátala). Pri takomto postupe v katastrálnom území, kde je celkovo 1667 vlastníkov je celkom 999 vlastníkov, ktorí spĺňajú podmienku na vyrovnanie v peniazoch (presnejšie 423 na poľnohospodárskej a 700 vlastníkov na lesnej pôde) a výmera, ktorú je možno vyrovnať v peniazoch je približne 14 hektárov, čo predstavuje zhruba ¼ výmery potrebnej na spoločné zariadenia a opatrenia. Aj keď nie všetci vlastníci požiadajú o vyrovnanie v peniazoch, tak výmera na vyrovnanie o ktoré môže požiadať štát za vyše 500 nezistených vlastníkov je približne 5 hektárov.

pre to isté katastrálne územie je nespochybniteľných len 254 vlastníkov o výmere približne 5 hektárov. V tomto prípade sa jedná o striktný výklad zákona s vyrovnanímlen pre časť výmery vlastníka za pozemky, ktoré nie sú spoločné nehnuteľnosti, ale celkové výmery (teda vrátane pozemkov, ktoré sú spoločné nehnuteľnosti) nepresahujú zákonom dané limity. K tomu sa dá prirovnať situácia, keď dostanete pokutu za to, že ste umožnili inému autu aby prekročilo povolenú rýchlosť tým že ste ho nechali vás predbehnúť.

druhý problém nastane, ak vlastník požiada o vyrovnanie v peniazoch a okresný úrad vydá rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav a zoznamu vyrovnaní v peniazoch. V tomto prípade rozhoduje podľa:

§11
(11) Na vyrovnanie v peniazoch je potrebný súhlas vlastníka v písomnej forme. Súhlas vlastníka podľa prvej vety obsahuje zoznam jeho pozemkov a spoluvlastníckych podielov podľa odsekov 8 a 9 s ich výmerou a hodnotou z registra pôvodného stavu a celkovú výmeru a celkovú hodnotu, na ktoré sa súhlas vzťahuje. Po doručení tohto súhlasu okresnému úradu nemožno súhlas odvolať. Okresný úrad súhlas odmietne, ak neobsahuje údaje podľa druhej vety, údaje v ňom uvedené sú nesprávne alebo je pozemok alebo spoluvlastnícky podiel podľa druhej vety zaťažený právami tretích osôb, ktoré pozemkovými úpravami nezanikajú. Pozemky a spoluvlastnícke podiely, za ktoré vlastník súhlasí s vyrovnaním v peniazoch podľa odsekov 8 a 9, nemožno scudziť ani zaťažiť. Ak ide o pozemok s nezisteným vlastníkom, Slovenský pozemkový fond alebo správca môže súhlasiť s vyrovnaním v peniazoch, pričom pri nariadených pozemkových úpravách pri celkovej výmere pozemkov alebo spoluvlastníckych podielov k pozemkom nezisteného vlastníka v obvode projektu pozemkových úprav do 200 m2 Slovenský pozemkový fond alebo do 1 000 m2 správca vždy súhlasí s vyrovnaním v peniazoch.

zákon č.330/1991 Zb.

takže výsledkom bude rozhodnutie okresného úradu, pričom zákon nerieši výnimky, napríklad tú, ktorú sme si stanovili v Zásadách umiestnenia nových pozemkov o tom, že za podiely spoločných nehnuteľností sa ich netýka. Týka.

neinformačný systém

nastavenie a spracovanie podľa zákona, metodických návodov a v poslednom čase aj metodických listov zabúda na tok informácií v prípade vyrovnania v peniazoch. aj keď informácia pri určení hodnoty lesných pozemkov vzniká, nedostane sa do žiadneho z výstupných súborov, ktoré sa používajú v projekte: nenachádza sa v mape hodnoty (grafický súbor s atribútmi), nenachádza sa v súbore FUVI (písomná časť projektu) a nenachádza sa ani v tlačových zostavách Registra pôvodného stavu. Len v súbore s odborným stanovením hodnoty pozemkov.

druhy pozemkov

druhy pozemkov tvoria osobitnú kapitolu, ktorá sa rieši už roky: za druh pozemku sa považuje prevládajúci druh pozemku a ak sa postupuje týmto spôsobom, tak vyrovnanie za lesné pozemky bude riešiť Slovenský pozemkový fond alebo Lesy Slovenskej republiky budú riešiť vyrovnanie za poľnohospodárske pozemky, ktoré sa skrývajú pod väčšinovým druhom pozemku. Preto ich požiadavka, aby sa vyrovnanie riešilo na reálne druhy pozemkov je oprávnená. Koniec koncov, v pozemkových úpravách sa z tohto pohľadu neriešia konkrétne parcely, ale nárok vlastníka na vyrovnanie, čo predstavuje sumár jeho podielov z pohľadu identifikácie na reálne druhy pozemkov, objekty BPEJ, JPRL a mapu hodnoty.

formálne náležitostí žiadosti a postup

z pohľadu zákona postačuje písomný súhlas vlastníka s vyrovnaním v peniazoch, napr.

Dolupodpísaný Anton Julény súhlasím s vyrovnaním v peniazov v projekte pozemkových úprav v Našom katastri, Naša obec v okrese Náš okres.
Nečitateľný podpis

a vedúci projektu, respektíve projektant postaraj sa o podklady na vyrovnanie v peniazoch, lebo v rozhodnutí príslušnej etapy musí byť. A ak nastanú pochybnosti, vyrieš ich. Ak ich vyriešiš zle, bude to tvaja chyba.

v trocha inej situácii sme voči správcom nezistených vlastníkov – tým musíme poskytnúť všetky podklady k tomu, aby sa mohli kvalifikovane a individuálne rozhodnúť, za ktorých vlastníkov požiadajú o vyrovnanie v peniazoch. Nech vás nemýli, že podľa novely musia súhlasiť za vyrovnanie do 200 m2, resp. 1000 m2, podľa znenia zákona, ktorým sa riadia tieto pozemkové úpravy je podstatné slovo môžu (to platí a v súčasnom znení, ale pre výmery do 200 do 400 m2, resp. od 1000 do 2000 m2). A tak sme v pozícii žiadateľa a ak to nespravíme, dostávame sa do pozície toho, kto marí pozemkové úpravy.

slovenský pozemkový fond a lesy slovenskej republiky

bohužiaľ, pri súhlasoch s vyrovnaním v peniazoch je štát v zastúpení SPF alebo LSR v pozícii toho, kto múže rozhodnúť o vyrovnaní v peniazoch. Trend je však taký, že štát tento spôsob riešenia neuprednosňuje. je to na škodu.

na druhej strane však nepozná ani princíp samotnúho fungovania projektu, lebo požaduje postupy, ktoré nie sú celkom v súlade so zákonom

SPF k vyrovnaniu v peniazoch za nezistených vlastníkov poskytne samostatné vyjadrenie v etape prerokovania umiestnenia nových pozemkov na podklade aktualizovaného registra pôvodného stavu a zoznamu vlastníkov predložených spracovateľom. Zoznam nezistených vlastníkov predložených fondu spracovateľom nie je postačujúci. Zoznam musí obsahovať úplnú identifikáciu vlastníka (všetky identifikačné údaje podľa RPS), pozemky za ktoré sa vyrovnanie poskytuje, prislúchajúce výmery a hodnoty podielov, sumárnu výmeru a hodnotu atď.

Slovenský pozemkový fond, Odbor usporiadania vlastníctva

v etape prerokovania projektu už musí byť zrejmé, o ktoré pozemky bolo požiadané, pretože v prípade, že štát v danom katastrálnom území nevlastní žiadne pozemky, využitie vyrovnania v peniazoch ovplyvňuje ostatných vlastníkov. a práve tieto požadavky nás vedú k tomu, že pre SPF a LSR poskytujeme takéto podklady štandardne, aby sa mohli rozhodnúť o vyrovnaní v peniazoch za každého nimi zastupovaného účastníka individuálne.

bohužiaľ, SPF má pravdu v tom, že môže žiadať o vyrovnanie v etape umiesňovacieho a vytyčovacieho plánu. termín na súhlas nie je stanovený zákonom. Ale stanovuje sa Zásadami umiestnenia nových pozemkov, spravidla 3é až 60 dní odo dňa doručenia návrhu zásad.

zopár čísel

ak predstavuje vyrovnanie v peniazoch nástroj, ako znížiť počet vlastníckych vzťahov, počet vlastníkov a získať výmeru do vlastníctva štátu, treba sa pozrieť na tieto čísla z pohľadu celého Slovenska. Ak sa vyrovnanie týka zhruba 1-2% výmery katastrálneho územia, zhruba 20% nezistených vlastníkov tak sa dá predpokladať, že tieto čísla sa týkajú aj celého Slovenska: potom sa bavíme asi o znížení o 20% počtu vlastníckych vzťahov (evidujeme ich asi 100 miliónov) alebo vlastníkov (evidujeme ich okolo 8 miliónov) a 1 až 2% výmery Slovenska. Ak na infraštruktúru vo vlastníctve štátu je potrebná výmera v rozsahu asi 4% územia (cesty, železnice a podobne), z ktorej je vysporiadaná len asi tretina a potrebných je asi odhadom 6 miliárd Euro na jej kompletné vysporiadanie, tak vyrovnanie v peniazoch by tento dlh znížilo na polovicu. A ak na pozemkové úpravy pre celé územie Slovenska je potrená asi miliarda Eur, tak intenzívne nevykonávanie pozemkových úprav je nezodpovedné a hazardné nakladanie s verejnými financiami.  

záver

vyššie spomínanému postaveniu sa preto chceme vyhnúť a pripravili sme všetky podklady pre vlastníkov, ktorí majú nespochybniteľný nárok na vyrovnanie v peniazoch (napr. nemajú spoločné nehnuteľnosti a spĺňajú podmienku na vyrovnanie) a pre všetkým týmto vlastníkom a správcom poskytneme podklady. Samozrejme, nevyhneme sa tomu, čo sme nechceli, lebo nič nebráni vzdelanému vlastníkovi, aby o vyrovnanie požiadal. A ak požiada vlastník, ktorí má spoločnú nehnuteľnosť a spĺňa podmienky na vyrovnanie, vyrovnanie sa vykoná aj za spoločné nehnuteľnosti. Lebo zákon nehovorí o výnimkách.

takto sa zbavíme Čierneho Petra a vrátime ho tam, kde problém vyrobili alebo nezabránili vzniku problému, na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.