aktualizácia bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek a mapa hodnoty pozemkov

julény anton

mapa hodnoty

úvod

postup a požiadavky podľa Metodického listu č.1 sa dajú zhrnúť do krátkeho konštatovania: mapa hodnoty pozemkov sa tvorí z údajov polohopisu, bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) a jednotiek priestorového rozdelenia lesa (JPRL) tak, aby sa minimalizoval počet areálov hodnoty pozemkov bez ohľadu na druh pozemku, bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek alebo jednotiek priestorového rozdelenia lesa – výsledkom vytvorenie mapy hodnoty sú objekty s dvoma atribútmi: jednotková hodnoty pôdy a porastu. Pre určenie hodnoty pozemkov v registri pôvodného a nového stavu preto bude potrebné na určenie identifikácií nielen na mapu hodnoty, ale ale aj na objekty polohopisu, bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek a jednotiek priestorového rozdelenia lesa.

V konečnom dôsledku sa počet objektov identifikácií vlastníckych parciel nezmení, ale sa zneprehľadní grafický výstup, teda mapové dielo. Vzniknuté objekty mapy hodnôt sú také veľké, že prechádzajú cez niekoľko mapových listov, kde treba informácie duplikovať, tvar týchto objektov je relatívne zložitý. množstvo problémov sa nemení.

postup vytvorenia mapy hodnoty pozemkov je adaptívny a poskytuje široké možnosti na spracovanie.

jednotky priestorového rozdelenia lesa

podklady poskytuje Národné lesnícke centrum Zvolen, ale nachádzajú sa aj na stránkach portál otvorených dát, ako register jednotiek priestorového rozdelenia lesa a lesné pôdne jednotky podľa systematiky pôd lesov Slovenska. Na stránkach portálu nájdete aj ďalšie údaje. na stránkach NLC nájdete aj ďalšie datasety.

údaje poskytnuté na základe žiadosti obsahujú údaje vo formáte SHP/DBF, kde sú všetky dotknuté grafické podklady. v týchto údajoch sú len základné údaje o lesných dielcoch, z ktorých sa však nedajú vytvoriť podklady pre spracovanie mapy hodnoty. tie sa však nenachádzajú ani v ostatných súboroch vo formáte PDF, kde sú uvedené všetky informácie o lesných dielcoch, ale nedajú sa použiť na určenie hodnoty lesných dielcov (aj bez znalca).

informácie o lesnom dielci
porastová mapa (nie je georeferencovaná)

v prvom kroku sa tieto údaje načítajú do databázy, aby sa dali použiť v ďalšom spracovaní, lebo údaje o lesných dielcoch sa transformujú do iných grafických formátov (VGI alebo DXF), kde sa nepoužívajú databázové informácie, len údaj o čísle lesného dielca.

po otvorení spracovania mapy hodnôt sa načíta súbor vo formáte SHP/DBF, ktorý poskytol NLC Zvolen.

po stlačení tlačítka NLC načítaj a spracuj
v adresári vgi.mhp sa vytvoria súbory so štandardným názvom JPRL.DXF, JPRL.VGI a JPRL.SHP/DBF, ktoré sú určené na ďalšie spracovanie, aj manuálne. pri zmenách odporúčam zachovať názvy súborov, nakoľko program predpokladá ich ďalšie použitie v nasledujúcom spracovaní.

po načítaní a vytvorení grafických editovateľných podkladov sa vykoná súlad grafických a databázových súborov so zoznamom lesných dielcov.

základný zoznam lesných dielcov z údajov NLC a znaleckého posudku/odborného stanovenia hodnoty pozemkov

V zozname sa po stlačení tlačítka súlad vykoná súlad písomných a grafických údajov. Pre účely prípravy podkladov je možné nastavenie fiktívnych údajov hodnoty lesných pozemkov (0.50 a 1.00 €/m2, aby sa vytvorili nenulové hodnoty pozemkov a porastov). V prípade, že máte vytvorený znalecký posudok/odborné stanovenie hodnoty pozemkov, tak sa zo sumárnej tabuľky určia hodnoty pozemkov. Objekty, ktoré nie sú definované v údajoch NLC sa spracujú v nasledujúcej časti, lebo tam sa vytvoria aj podklady pre určenie znaleckým posudkom/odborným stanovením hodnoty.

vytvorenie komplexného súboru JPRL a BPEJ a druhov pozemkov

objekty v hladinách BPEJ a LESY (JPRL) sú komplementárne, nesmú sa prekrývať a celková výmera musí byť rovnaká ako obvod projektu alebo katastra. Pri spracovaní polohopisu sa určila hranica lesných a nelesných pozemkov a tá sa musí premietnuť aj do spracovania údajov BPEJ a JPRL.

v prvom rade JPRL nesmie byť mimo objektov polohopisu s druhom pozemku 10 a súčasne sa musia vytvoriť objekty, ktoré sú zvyšné po „odčítaní“ objektov JPRL od objektov lesných pozemkov. to isté platí aj pre objekty BPEJ, ktoré sa „orežú“ a doplnia do objektov nelesných pozemkov. Súčasne sa vytvoria aj nulové objekty v hladine BPEJ a JPRL podľa požiadaviek metodického listu č.1. Všetky vrstvy sa vytvoria aj ako samostatné súbory aj ako súbor, ktorý obsahuje všetky údaje, aby sa úpravy vykonávali len v jednom súbore a nestrácal sa celkový pohľad a súvislosti.

Pre vytvorenie mapy hodnoty pozemkov sa budú môcť používať súbory xxxxxx_uq_MHP_yyy_BPEJ a xxxxxx_uq_MHP_yyy_JPRL (vytvorené podľa požiadaviek DMN) alebo súbor obsahujúci xxxxxx_uq_MHP_yyy_BPEJaJPRL. Súbory sa vytvárajú vo formáte VGI, DXF a SHP/DBF automatizovane. Aj keď niektoré súbory majú názvy podľa prílohy č.3 DMN, tak výsledné súbory sa budú vytvárať až pri vytvorení mapy hodnoty pozemkov.

pri vytváraní súborov sa budú vytvárať súbory s dvoma typmi názvov súborov. pracované súbory nemajú štruktúru názvu súborov podľa prílohy č.3 DMN, názvy súborov obsahujúce len text OOOOOO z prílohy č.3 DMN.

pre účely mapy hodnoty pozemkov je možné vytvoriť objekty druhov pozemkov a mať proces pod kontrolou. Je možné použiť súbor polohopisu (objekty v hladine KLADMER), ale aj zlúčiť rovnaké druhy pozemkov do jedného objektu. V tomto súbore je možné riešiť problém pôvodného druhu pozemku pred zastavaním (napr. nevysporiadané cesty 1. triedy) a rieši aj problém pozemkov spoločných zariadení a opatrení. Výsledný súbor sa exportuje do súboru DRP (VGI, DXF a SHP/DBF).

V karte „vytvorenie BPEJ a JPRL“ sa po stlačení tlačítka „nastav súbory pre pre vytvorenie BPEJ a JPRL“ sa nastavia všetky súbory s názvami, o ktorých sa predpokladá, že sú vytvorené. Nastaví sa aj súbor s vrstvou OBVODPPU a KLADMER.

nastavenie súborov

po načítaní grafických údajov sa vytvoria výstupné súbory:

tlačítko „vytvor BPEJ a JPRL“

tlačítko „vytvor DRP“

vytvorené súbory je potrebné upraviť. vzhľadom na to, že sa vytvoria z podkladov, ktoré sa nemenia (polohopis), BPEJ a JPRL bude výsledok vždy odvodený od týchto súborov. Výsledok bude aj podkladom pre VUPOP pre aktualizáciu BPEJ.

Spracovanie BPEJ by malo vyzerať nasledovne. mali by sa odstrániť všetky objekty, ktoré nemajú určenú BPEJ v zmysle susedných BPEJ, aby sa čo pre najviac objektov určila hodnota pozemku na základe BPEJ (alebo JPRL). Technika, ktorá sa používa pre určenie susednej BPEJ sa tak použije aj v hladine druhov pozemkov a objekty s druhom pozemku 11, 13 alebo 14 sa nahradia susedným druhom pozemku tak, aby to bol pôvodný pozemok pred zastavaním.

objekty BPEJ sú rozdelené objektom (napr. komunikáciou) a boli v priebehu aktualizácii BPEJ (pred pozemkovými úpravami) nahradené objektom s neurčenou bonitou
objekty sa postupne zlúčia do jedného (podľa bonity)
výsledná hranica objektov BPEJ

Zdroj na overenie, ako vyzerali objekty BPEJ (generalizované hranice objektov bez aplikácie údajov katastra alebo spracovania ROEP) nájdete na stránkach data.gov.sk.

bonity, ktoré používa kataster nehnuteľností, treba poznamenať, že v mape hodnoty pozemkov sa vytvori veľký počet objektov a mapa sa stane neprehľadnou.
bonity na data.gov.sk
aktualizovaná vrstva BPEJ

podobné úpravy sa vykonajú aj v súbore s druhmi pozemkov. objekty s druhom pozemku 11, 13 alebo 14 sa upravia tak, aby sa druh pozemku zmenil na druh pozemku pred zastavaním. Týmto spôsobom sa vyhnete vytváraní väčšieho počtu objektov mapy hodnoty pozemkov, problému určenia spoločných zariadení a opatrení (nie každý objekt s druhom pozemku 14 a spôsobom využitia 10, 37 či 22) je alebo bude spoločné zariadenie, vyrieši sa problém stavieb vo vlastníctve štátu (lebo sa oceňujú hodnotou BPEJ). Problém spoločných zariadení a opatrení sa rieši až v nasledujúcej etape a takýmto spôsobom sa mu vyhneme, lebo by sa hodnota pozemkov určovala až po ukončení VZFÚ (čo je tiež možné).

vo vrstve KLADMER sú objekty s druhom pozemku 14 a spôsobom využitia 22 (komunikácia). V tomto objekte sú aj záhrady a sad (vlastníctvo sa nemení a nebudú sa pre ne vytvárať znalecké posudky).
Objekt cesty sa pričlenil k susednému pozemku (poľnohospodárska pôda) a jeho hodnota sa určuje podľa BPEJ (aj keď neexistuje). Treba poznamenať, že pri určení hodnoty pozemkov sa určia aj prieniky so správnym druhom pozemku podľa KLADMER tak, aby údajová skupina v súbore FUVI bola určená správne.

znalecké posudky/odborné stanovenie hodnoty pozemkov

v niektorých prípadoch bude nutné vytvoriť znalecké posudky pre určenie hodnoty pozemkov. Zákon jednoznačne určuje, že sa musia použiť znalecké posudky, nie odborné stanovenie hodnoty pozemkov, o ktorom MPaRV hovorí, že sa dohodlo s ministerstvom spravodlivosti. osobne si myslím, že tento spôsob určenie hodnoty pozemkov nie je dobrý – jediný typ oprávnenej námietky voči registru pôvodného stavu sa týka práve určenia hodnoty pozemkov. V prípade, že budú problémy, bude mať problém MPaRV.

formáta grafického súboru znaleckých posudkov nie je explicitne definovaný a preto v programe PPU.PROJEKT sa používa hladina ZNALECKYPOSUDOK s atribútmi rovnakými ako v hladine HODNOTA, teda JHT a JHP

&O ZNALECKYPOSUDOK 18
&A JHP=10.4200
&A JHP=0.0000

Podobne ako v hladinách BPEJ a JPRL majú objekty s neurčenou hodnotou znaleckého posudku nulové hodnoty (JHT=0 a JHP=0). Treba poznamenať, že ak sa použijú znalecké posudky, kontrolný program VKPU vytvára pre objekty na nelesnej pôde chybové hlásenie o nesúlade hodnoty podľa číselníka v prílohe č.1 vyhlášky č.38/2005.

vytvorenie mapy hodnoty pozemkov

v predchádzajúcom texte bol popísaný spôsob, ako vytvoriť podklady pre tvorbu mapy hodnoty pozemkov. V zásade sú dva možné typy vstupných údajov, súbor s KLADMER, BPEJ a JPRL podľa Dočasného metodického návodu alebo súbory vytvorené podľa vyššie popísaných postupov. Vzhľadom na predstavy MPaRV považujem tento postup najvhodnejši, nakoľko poskytuje veľký stupeň voľnosti.

štandardný postup, subory podľa DMN, OPPU, KLADMER, BPEJ a JPRL, prípadne znalecké posudky.
odporúčaný postup, súbory OPU, DRP, BPEJaJPRL a prípadne znalecké posudky

po načítaní grafických údajov sa údaje zapíšu do databázy (kvôli opakovateľnosti vytvorenia výstupných súborov vo formáte VGI). Štandardne sa zapíše len zoznam objektov pre príslušné hladiny, ale v prípade vytvorenia verzie pre kontroly alebo na schválenie, treba zapísať do databázy aj predpis na kresbu.

Po kontrole určenia hodnoty zo znaleckých posudkov jednotiek rozdelenia lesných porastov a znaleckých posudkov sa vytvorí mapa hodnoty pozemkov.

Po vytvorení sa údaje zapíšu do databázy (aj predpis na kresbu). Výsledné súbory sa nachádzajú v adresári projektu export/mhp a použijú sa pri určení hodnoty pozemkov právneho stavu alebo registra nového stavu.

Ak bol proces spracovanie mapy hodnoty pozemkov správny, po ukončení sa zobrazia sumárne údaje.

Pred vytvorením výsledného súboru sa zlúčia všetky susedné objekty s rovnakými atribútmi a ako index sa vyberie najmenšie číslo areálu hodnoty (IDH). Požiadavky DMN a Metodického listu nešpecifikujú dodržanie číselnej postupnosti.

zlúčenie objektov mapy hodnôt pozemkov

na spracovanie požiadavky na zlúčenie objektov rovnakej hodnoty v mape hodnoty pozemkov je vytvorený samostatný proces v rámci spracovania grafických údajov v programe PPU.PROJEKT a PPU.EDITOR na zlúčenie objektov s rovnakými atribútmi.