mapa hodnoty pozemkov

julény anton

1B1

vytvorenie mapy hodnoty pozemkov prebieha v niekoľkých etapách

príprava údajov spôsobu určenia hodnoty pozemkov

základné údaje pre určenie mapy hodnoty pozemkov poskytne NPPC a NLC, ktoré ich poskytujú vo formáte SHP/DBF. V prvom kroku ich treba previesť do editovateľných formátov, hlavne VGI alebo DXF.

Pre NPPC treba pripraviť aj podklady vo formáte SHP/DBF pre hladinu KLADMER, BPEJ a JPRL. V niektorých prípadoch a po dohode postačujú objekty BPEJ v rozsahu nelesných pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav.

príprava grafických údajov

po načítaní údajov sa buď priamo exportujú súbory alebo sa v prípade lesných dielcov zapíšu do databázy. Zapíšu sa hlavne údaje o výmere a názve lesného dielca. NLC poskytuje údaje JPRL v širšom rozsahu ako je obvod katastra. Tieto údaje sú potrebné pre znalca.

spracovanie podkladov pre znalca (hlavne pre lesné pozemky)

Po vytvorení súborov BPEJ a JPRL pokrývajúcich celý obvod projektu a navzájom sa neprekrývajúcich sa vytvorí zoznam objektov JPRL, pre ktoré je nutné určiť hodnotu lesných pozemkov a porastov.

aktualizácia údajov

Na základe zistenia nesúladov mapy hodnoty pozemkov môže NPPC aktualizovať BPEJ tak, aby nevznikali veľké rozdiely pri susedných objektoch. Po načítaní pôvodných BPEJ a nových BPEJ sa v súbore BPEJaJPRL vymenia staré BPEJ za nové.

vytvorenie mapy hodnoty

Z údajov BPEJ, JPRL, mapy druhov pozemkov, znaleckých posudkov a obvodu projektu sa vytvorí niekoľko súborov:

súborpopis
CMxxxxxx.VGIcenová mapa s atribútmi BPEJ, JPRL, ZP a podobne. Pri identifikácii s parcelami právneho stavu postačuje len jeden prienik na určenie hodnoty pozemku. Objekty nie sú zlúčené, lebo aj keď majú rovnakú hodnotu, nemusia mať rovnaké atribúty z prienikov
MHxxxxxx.VGImapa hodnoty pozemkov, ktorá sa odovzdáva vo výslednom elaboráte. vytvára sa zlúčením objektov s rovnakou hodnotou.
MHpracovná verzia mapy hodnoty pre odovzdanie, obsahuje indexy objektov
MH_TLACpracovná verzia mapy hodnoty pre tlač mapy hodnoty, obsahuje texty so sčítanou hodnotou pozemku a porastu
CX.dxfpracovná verzia mapy hodnoty pre tlač a hľadanie nesúladov, hodnoty sú prevedené na 16 farebnú škálu. pre každý typ určenia samostatná legenda a farby. Pre BPEJ hnedá, pre JPRL zelená a pre znalecké posudky červená. Ak by boli všetky hodnoty v jednej škále, tak by rozdiely neboli viditeľné.
CX.txtpodklad pre vytvorenie legendy mapy hodnoty pozemkov


technická správa

vytvorenie technickej správy je neodmysliteľnou časťou projektu. vytvoril som vzor technickej správy, ktorá sa automatizovane upraví podľa aktuálnych údajov projektu (napr. spracovateľ, overovateľ a podobne). V niektorých prípadoch sa doplnia tabuľky priamo do editovateľného súboru vo formáte Word (.rtf). Je vytvorený všeobecný vzor, ktorý môže mať lokálnu kópiu určenú pre konkrétny kataster. Texty v tvare {XY} sa nahradia hodnotou, ktorá je definovaná v databáze projektu, napr.

zápisnice

Znalecký posudok bol prezentovaný a prerokovaný na zasadnutí predstavenstva Združenia účastníkov projektu pozemkových úprav, ktorá sa konala dňa {KOMISIA.DATUMMAPAHODNOTY} na Obecnom úrade {V.OBCI}.

overenie elaborátu

Ucelenú časť {NAZOVPROJEKT} – overil zodpovedný projektant {FIRMAPROJEKTANT} a autorizovaný geodet {FIRMAOVEROVATEL}.

kancelárske práce

Kancelárske práce boli prevedené {PROJEKTUKONCENIE}.

galéria