spracovanie, účelové mapovanie, mapa, hodnoty, zákony, metodický návod a všeobocné informácie o projektoch

julény anton

zaokrúhlenia všetkých programov sa zjednoťte!

na začiatok celkom nepríjemný fakt, že ani to zaokrúhľovanie v kontrolných programoch nie je rovnaké. ak ste si to ešte nevšimli, tak som na to upozorňoval už dávnejšie. vypuklé je to to pri hodnote  pozemku, ale je to aj pri výmerách parciel (výpočet výmery z VGI súborov). bez ohľadu na to, aký algoritmus výpočtu hodnoty ...

julény anton

o zaokrúhľovaní v RPS

Projekty pozemkových úprav sú spracovávané niekoľko rokov, najskôr podľa MN 74.20.73.46.00 z apríla roku 2000 – Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav. Metodický návod bol aktualizovaný pod označením MN 74.20.73.46.30 – Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav s účinnosťou od 1. augusta 2008. Nakoniec v súvislosti so ...

o zázraku duplicitného vlastníctva

v zozname vlastníkov podľa typu vlastníka sa uvádzajú sumárne hodnoty výmer a hodnôt pozemkov. ak nemáte v registri duplicitné vlastníctvo, tak je súčet výmer podielov vlastníkov rovnaký ako súčet výmer parciel v obvode projektu. jednoduchá kontrola. ale ak máte duplicitné vlastníctvo, tak máte dve možnosti spracovania tlačových zostáv. na svedomí to má jeden parameter pri ...

julény anton

osobné čísla vlastníkov

pri spracovaní projektu pozemkových úprav dochádza k spresňovaniu údajov o vlastníkoch, čo sa samozrejme prejaví aj na zozname osobných čísel vlastníkov. existuje jednoznačná stratégia zmien osobných čísel vlastníkov? existuje jednoznačný výklad pravidla Metodického návodu o osobných číslach? takže najskôr citát z dokumentu Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav, MN 74.20.73.46.30, príloha ...

julény anton

spoločné nehnuteľnosti a neurbárnici

pri spoločných nehnuteľnostiach môže nastať prípad, kedy nehnuteľnosť vlastnia dva subjekty – fyzické osoby, ktoré nie sú členmi urbáru a veľká skupina vlastníkov, ktorá nahradila pôvodný zápis z pozemkovej knihy, kde bol zapísaný urbár v nejakom podiely. problém nastáva pri spracovaní takýchto vlastníckych vzťahov, zástupca vlastníkov, ktorí nie sú členmi urbáru na lesnom pozemku by ...

julény anton

hlava XXII alebo ocenenie pozemkov

aj pri spracovaní pozemkových úprav môže dôjsť k situácii, kedy si navzájom dokumenty protirečia. pekným príkladom je vytvorenie cenovej mapy.  problém, o ktorom píšem, sa bude týkať s veľkou pravdepodobnosťou všetkých spracovateľov. v prvej polovici roku 2009 sme zverejňovali Registre pôvodného stavu podľa Metodického pokynu 946/08-420 zo 7.7.2008 (v bez zaokrúhlenia, zaokrúhľovalo sa len na ...