osobné čísla vlastníkov

julény anton

osobné číslo, spracovanie

pri spracovaní projektu pozemkových úprav dochádza k spresňovaniu údajov o vlastníkoch, čo sa samozrejme prejaví aj na zozname osobných čísel vlastníkov. existuje jednoznačná stratégia zmien osobných čísel vlastníkov? existuje jednoznačný výklad pravidla Metodického návodu o osobných číslach?

takže najskôr citát z dokumentu Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav, MN 74.20.73.46.30, príloha č.21, strana 6, bod 24:

Stĺpec č. 21- osobné číslo vlastníka pozemku
a) Uvedie sa číslo vlastníka, ktoré v rámci projektu slúži na jeho jednoznačnú identifikáciu.
b) Osobné číslo pridelí vlastníkovi zhotoviteľ registra pôvodného stavu z rozsahu celých kladných čísiel, spravidla nie viac ako 5-miestne.
c) Osobné číslo vlastníka musí byť jedinečné v rámci celého projektu. To isté osobné číslo nesmie byť pridelené žiadnemu inému účastníkovi pozemkových úprav.
d) Osobné číslo vlastníka pridelené vlastníkovi počas spracovania projektu sa nesmie meniť. Raz pridelené osobné číslo nie je možné prideliť inému vlastníkovi ani v prípade uvoľnenia tohto osobného čísla.

 Uvediem príklad, na základe ktorého pracujeme s osobnými číslami vlastníkov, pre všetky osobné čísla bol vyhotovený výpis

1 vlastník1
2 vlastník2
3 vlastník3

po spracovaní údajov o vlastníkoch sú pre všetkých vlastníkov určené rovnaké údaje (napr. vlastník mal tri rôzne adresy, tri rôzne tituly nadobudnutia a nedal sa jednoznačne identifikovať, k zlúčeniu došlo napr. na základe námietky vlastníka alebo iného podnetu):

1 vlastník
2 vlastník
3 vlastník

V tomto prípade sa osobné číslo minimálne dvoch vlastníkov (z pohľadu rôznosti a predchádzajúcej etapy) zmení a musí zmeniť. V programe PPÚ.PROJEKT sa pri spracovaní vlastníka určí najnižšie osobné číslo v rámci rovnakých údajov o vlastníkovi (v tomto príklade sa pre vlastníkov 1, 2 a 3 v tlačových zostavách použije osobné číslo 1 a bude ako keby to bol jeden vlastník), a toto číslo sa potom naďalej používa. poznamenávam, že ostatné osobné čísla sa už nepoužijú pre iných vlastníkov a sú pre nich blokované. podľa môjho názoru takáto stratégia neodporuje zmyslu MN.