v zozname vlastníkov podľa typu vlastníka sa uvádzajú sumárne hodnoty výmer a hodnôt pozemkov. ak nemáte v registri duplicitné vlastníctvo, tak je súčet výmer podielov vlastníkov rovnaký ako súčet výmer parciel v obvode projektu. jednoduchá kontrola. ale ak máte duplicitné vlastníctvo, tak máte dve možnosti spracovania tlačových zostáv. na svedomí to má jeden parameter pri vytváraní tlačových zostáv.

v programe PPÚ.PROJEKT je možnosť spracovania duplicitného vlastníctva a/alebo parciel s neuzavretými vlastníckymi podielmi na 1/1. pri vytváraní tlačových zostáv, teda výpočtu podielu výmery parcely sú určené dve stratégie

oprava neuzavretých podielov v registri, všetky podiely alebo hodnoty sa násobia podielom vlastníka (čitateľ/menovateľ) a prevrátenou hodnotou súčtu vlastníckych podielov. v tomto prípade sú vlastnícke vzťahy s pohľadu rozdelenia výmer a hodnôt podielov vlastníkov uzavreté na 1/1, teda súčet výmer podielov vlastníkov (príloha č.22, stĺpec č.4) je rovný súčtu výmer parciel (príloha č.23, stĺpec č.30, alebo príloha č.25, stĺpec č.30 a podobne).

neuzavreté podiely sa neupravujú, podiely vo výmerách a hodnotách sa počítajú bez úprav, t.j. ak má parcela neuzavreté vlastnícke podiely na 1/1, súčet výmer podielov vlastníkov na parcele ja násobkom výmery parcely a súčtu vlastníckych podielom (zlomkov). napríklad ak výmera parcely je 1000 m2, súčet vlastníckych podielov je 2/1 (napr. duplicitné vlastníctvo), potom je súčet výmer vlastníckych podielov na tejto parcele rovný 2000 m2 (=1000*2/1).

takže stačí málo, a výmera parciel, prípadne hodnota parciel v obvode projektu rastie. ale treba ešte upozorniť na jednu vec, parcely s duplicitným vlastníctvom sa v registri nového stavu zachovávajú pôvodnom stave, teda aj podiely na týchto parcelách budú v RNS neuzavreté. takže podľa môjho názoru je jedno, aký spôsob tvorby tlačových zostáv zvolíte, vlastník duplicitných parciel bude mať vždy primerané pozemky. 

vo výpisoch sa pre parcely, ktoré nemajú uzavreté vlastníctvo na 1/1 uvádza alebo môže uvádzať pri texte vlastníckeho podielu (zlomku) údaj (*) pre súčet podielov menší ako 1/1 alebo (**) pre súčty podielov väčšie ako 1/1.