spoločné nehnuteľnosti a neurbárnici

julény anton

spracovanie

pri spoločných nehnuteľnostiach môže nastať prípad, kedy nehnuteľnosť vlastnia dva subjekty – fyzické osoby, ktoré nie sú členmi urbáru a veľká skupina vlastníkov, ktorá nahradila pôvodný zápis z pozemkovej knihy, kde bol zapísaný urbár v nejakom podiely. problém nastáva pri spracovaní takýchto vlastníckych vzťahov, zástupca vlastníkov, ktorí nie sú členmi urbáru na lesnom pozemku by mal byť LSR, zástupcom vlastníkov, ktorí sú členmi urbáru by mal byť SPF.

za druhé, pre členov urbáru platia iné pravidlá pri predaji svojich podielov, zaťaženie spoločnej nehnuteľnosti ťarchou a podobne.

za tretie, v projekte pozemkových úprav sa so súhlasom valného zhromaždenia urbárnikov upravujú podiely v urbárskej spoločnosti (napríklad, ak sa v dedičstvách nerešpektovali spoločné nehnuteľnosti a došlo k reálnej deľbe pozemkov – zrazu má urbár miesto jedného listu vlastníctva niekoľko listov vlastníctva, poznám kataster, kde ich ná rádovo desiatky) podľa veľkosti výmer na spoločných nehnuteľnostiach. ak sa použije tento princíp, tak sa do urbáru dostanú aj vlastníci, ktorí nie sú členmi urbáru.

malo by byť možné upraviť podiely vlastníkov tak, aby sa v maximálnej miere zachovali pôvodné podiely na vložke.

je možné na základe rozhodnutia urbáru do spoločnej nehnuteľnosti začleniť aj podiely, ktoré nie sú spoločnou nehnuteľnosťou, napr. vlastník má podiely na lesných pozemkoch. v tomto prípade sa podiely určujú podľa výmery nárokov na spoločnej nehnuteľnosti.