bolestivé premeny

Postavenie československého poľnohospodárstva pred novembrom 1989 charakterizovala správa Federálneho štatistického úradu o sociálnom a ekonomickom rozvoji. Postavenie československého poľnohospodárstva pred …

Read more

kurčatá na pekáči

Hydinársky priemysel bol výkladnou skriňou slovenského poľnohospodárstva. Bol výsledkom cieľavedomej práce poľnohospodárov, podnikov služieb, vedeckej základne a zjednoteného úsilia pre budovanie …

Read more

poľnohospodárom svitá na lepšie časy

Poľnohospodárstvo bolo v minulosti aj teraz najprirodzenejšou činnosťou ľudstva a to napriek rôznym spoločenstvám, ktoré vo vývoji a dejinách vznikali a zanikali. Je to tak preto, že ľudská spoločnosť v každej dobe musí splniť základnú požiadavku, ktorou je zaistiť obživu tak, aby ľudský rod nezahynul. Potraviny ako produkt poľnohospodárstva sú prvou ľudskou potrebou, a preto výroba a obchod s potravinami bol a je najspoľahlivejším podnikateľským odvetvím odkedy ľudstvo existuje.

Nerešpektovanie týchto všeobecných zásad a neprezieravá politika všetkých predchádzajúcich vlád, podporená otvorenosťou trhu a globalizáciou, na ktorú SR nebola pripravená, doviedla krajinu v minulosti s prospievajúcim poľnohospodárstvom k závislosti na dovoze potravín viac ako 50%. Len v rokoch 2010-2011 sme za nákup potravín z dovozu zaplatili 1,720 miliardy €, za ktoré prostriedky sme mohli doviesť moderné technológie alebo inak zmysluplne použiť.

 

Read more

poľnohospodárstvo ako stabilizátor zamestnanosti

V súčasnosti prebieha na stránkach novín, rozhlasu, televízie a parlamentu diskusia a hľadá sa liek ako zabezpečiť zamestnanosť a nestrácať pracovné miesta.

Na udržanie a vytvorenie nových pracovných miest vynaložili predchádzajúce aj terajšia vláda miliónové čiastky vo forme rôznych stimulov a dotácii. Napríklad za posledných desať rokov Slovensko udelilo stimuly v hodnote 1,4 miliardy €, ktoré mali vytvoriť 45000 pracov­ných miest pri nákladoch na jedno pracovné miesto viac ako 30000 €. Podpora je udeľovaná j podnikom, ktoré svoje zisky odvádzajú svojim matkám do zahraničia. Len tak je možné, že napr. Informačné a komunikačné spoločnosti (IKT) prispeli do štátneho rozpočtu na da­niach z príjmu v roku 2009 čiastkou 170 miliónov €, čo je viac ako všetky firmy (aj doto­vané) z celého slovenského priemyslu dohromady (SARIO sektorová analýza IKT za rok 2011)

 

Read more

poľnohospodárstvo a zamestnanosť

V doterajšej histórii Slovenska sa všetky vlády či už pravicová, alebo ľavicová snažila riešiť otázku zamestnanosti. Podľa SARIO, za posledných desať rokov na podporu vytvorenia nových pracovných miest bola podpora štátu zhruba 750 miliónov €. Najviac investícií tradične smeruje do automobilového, elektronického a kovospracujúceho priemyslu. Teda do odvetví o ktorých sa hovorí, že prebytok výrobných kapacít je vo svete cca 30 %. Okrem toho, sú to odvetvia plne závislé od vývozu. Ako politickú objednávku riešenia zamestnanosti si každá vláda pokladá za povinnosť upraviť zákonník práce.

 

Read more

spoločnosť a poľnohospodárstvo

Poľnohospodárstvo bolo v minulosti aj teraz najprirodzenejšou činnosťou ľudstva a to na­priek rôznym spoločenstvám, ktoré vo vývoji a dejinách vznikali a zanikali. Je to tak preto, že ľudská spoločnosť v každej dobe musí splniť základnú požiadavku, ktorou je zaistiť obživu tak, aby ľudský rod nezahynul. Poľnohospodár v spoločnosti požíval v každej dobe úctu, ktorá sa prenášala aj na pôdu, ktorú si vážil a ctil ako živiteľku.

Read more