vyrovnanie v peniazoch III.

julény anton

spracovanie, vyrovnanie v peniazoch, ZÚNP

keď sa vlastníkom posiela aktualizovaný ZÚNP schválenie, je možné pre vlastníkov, ktorí majú nárok na vyrovnanie v peniazoch poslať žiadosť/súhlas na vyrovnanie v peniazoch. takto sa vytvára potenciálna možnosť osloviť vlastníkov, ktorí by sa jednaní ani nezúčastnili a pozemky by ponechali tak, ako sú, veď jesť nepýtajú. novela zákona z 1.4.2014 prináša niektoré zmeny, ktoré sa pri projektovaní budú hodiť, ale niektoré veci aj tak nevyriešila. o oslobodení od poplatkov podľa §22 zákona pre overenie žiadosti o vyrovnanie v peniazoch však vie len málokto a málokto to aj využíva.

lesné a nelesné pozemky

novela nevyriešila jednu zo základných otázok pri vyrovnaní – reálny alebo väčšinový druh pozemku. ale aspoň je povedané, že sa môže vyrovnávať aj za ostatné pozemky, ktoré sa podľa aktuálnej verzie zákona nedali vyrovnať. v zákone sa hovorí len o lesných a len o poľnohospodárskych pozemkov, tento fakt sa v praxi ale nerešpektoval a za poľnohospodársku pôdu sa považovali aj ostatné plochy.

(8) Ak s tým vlastník súhlasí, vyrovnanie za pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom, okrem lesných pozemkov, v celkovej výmere vlastníka v obvode projektu pozemkových úprav do 400 m2 vrátane trvalých porastov na nich, sa poskytne v peniazoch. Vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi Slovenským pozemkovým fondom a vlastníkom pozemkov v lehote určenej v rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav. Obdobne sa postupuje aj v prípadoch podľa § 8d, kde vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi vlastníkom a obcou.“

žiadosti o vyrovnanie v peniazoch

v súčasnosti ak vlastník požiada o vyrovnanie v peniazoch, musí splniť niekoľko podmienok. žiadosť by mala spĺňať formálne kritéria, na ktorých sa dohodli spracovatelia a správny orgán a tak vzniklo nejaké nepísané pravidlo, ako ich robiť. pamätám si začiatky spracovania nárokov na vyrovnane v peniazoch: radšej žiadne a vlastníka radšej presvedčte aby si žiadosť nedával. teraz je situácia opačná, vyrovnanie v peniazoch sa stáva nástrojom na jednoduchšie usporiadanie vlastníctva. v zásade to na znížení prácnosti na projektoch nejako nepociťujem, pri počte vlastníkov v stovkách sa počet vlastníkov veľmi nezmení, lebo spravidla spĺňajú len jedno z kritérií.

minimálne sumy v žiadostiach

jedna z podmienok, na ktorých sme sa so správnym orgánom dohodli, je že žiadosť o vyrovnanie musí byť notársky overená. na druhej strane, však hodnota pozemkov býva menšia ako 1€, prípadne je menšia ako 0.01€. ak by som mal vlastníka, ktorého hodnota majetku je menšia ako minimálna cena, ktorú je možné vyplatiť, žiadať, aby doniesol notársky overenú žiadosť, za ktorú má zaplatiť viac, ako je hodnota pozemkov, tak to určite nespraví a tento nástroj sa minie účinkom.

oslobodenie od poplatkov

na druhej strane, však podľa §22 sú oslobodené od správnych poplatkov úkony podľa zákona č.330/91 Zb. aj keď na to vlastníkov upozorňujeme, že by za overenie nemali platiť, tak platia. postaví sa nejaký správny orgán za vlastníkov a bude žiadať inú zložku štátnej správy aby poplatky nežiadala?