ťarchy II.

julény anton

spracovanie

už ste napísali rozhodnutie o vykonaní projektu, v ktorom sú ťarchy? už som videl také, ktoré malo 170 strán a ak sa s tým niečo nespraví, tak rozhodnutie o vykonaní projektu môže mať tých strán niekoľko tisíc.

spracovanie tiarch predstavuje problém pre všetky zúčastnené strany. ako správne zapísať ťarchy tak, aby spĺňali aspoň pár kritérií:

  • spĺňali kritériá primeranosti
  • nebolo ich veľa
  • boli prehľadné
  • boli vo všetkých projektoch rovnaké
  • aby sa dali zapísať jednoducho do rozhodnutia o vykonaní projektu
  • dali sa zapísať do katastra nehnuteľností s minimálnymi zásahmi

bohužiaľ, musím vás sklamať. nedá sa to. niektoré požiadavky si navzájom odporujú.

niektoré krajské úrady (Nitra, Žilina) vydali pokyny, ako ich spracovať, ale aj tak sa stretávam s tým, že požiadavky jednotlivých obvodných pozemkových úradov sú ako je to bežné rôzne. navyše tu vstupujú do hry aj jednotlivé správy katastra, ktoré ich zapisujú rôznymi spôsobmi, rôznymi formuláciami. za ďalšie do hry vstupujú aj exekútori, ktorí takisto majú rôzne spôsoby zápisu tiarch.

pozemkové úrady

najčastejšie požiadavky pozemkových úradov sú „zachovajte výmeru tiarch za každú cenu“, „dodržte kritérium primeranosti“. pozemkové úrady majú problém pri zhotovení rozhodnutia o vykonaní projektu, kde sa musia uviesť ťarchy, ktoré sa rušia (v prípade zápisu vecných bremien na vlastnícke vzťahy ich bude troška viac), ťarchy ktoré vznikajú. našťastie nemusia uvádzať väzby medzi nimi.

správa katastra

zapisuje ťarchy bez toho, aby vymenovali dotknuté parcely, zlučuje rôzne ťarchy pod jeden zápis (so jednej poznámky), zapisuje vecné bremená na vlastnícke vzťahy a aj na samotnú parcelu, zabúda „odpísať“ z ťarchy parcely, ktoré sa presúvajú na iné listy vlastníctva. nezapisuje vždy jednoznačne povinnú osobu, exekútora a zaťažený majetok, dovoľujú zápis tiarch na spoločné nehnuteľnosti alebo len na časť spoločných nehnuteľností).

exekútori

pri zápise exekúcií zapisujú ťarchu a aj obmedzujúcu poznámku o vykonávaní exekúcie. po skončení exekúcie však obmedzujúcu poznámku ponechávajú, nezapisujú všetko, čo by mali zapísať, napr. pri nedeliteľnej nehnuteľnosti zapíšu len jednu parcelu (podľa slov exekútora aby ukázali zdvihnutý prst, akože výstražne). ani si neuvedomujú, aké problémy môžu spôsobiť pri zápise registra nového stavu.

spracovatelia

tí sú v tom najlepšie. ak splnia kontrolu AVK tak sa už netreba starať o ťarchy pri zápise, lebo sú dobré a správa katastra nech si poradí. spravidla to dopadne tak, že pre správu katastra sa vytvorí iné FÚVI, ktoré buď nemá žiadne ťarchy (aby sa spoločné nehnuteľnosti nerozdelili do veľa listov vlastníctva) alebo sa ponechajú len ťarchy, ktoré sú jednoduché, tie ostané si správa katastra zapíše z rozhodnutia.

spracovanie tiarch

treba si uvedomiť, že údajová skupina tiarch (PU-TAR) obsahuje dve skupiny údajo, ktoré navzájom nesúvisia, aj keď výklad podľa MN nie je splnený a spôsob kontroly takisto nie je v súlade s kontrolou podľa MN. o čo teda ide? ťarchy sa od seba odlišujú textom v stĺpci KN-LVC (znenie ťarchy), teda ak je rovnaké, jedná sa o jednu ťarchu, ktorá zlučuje parcely a vlastnícke vzťahy registra pôvodného a nového stavu. problém nastáva vtedy, ak parciel jedného alebo druhého stavu majú rôzny počet. čo je takmer vždy.

ak je v riadku uvedená parcela registra pôvodného stavu a parcela registra nového stavu, tak sa jedná o ťarchu, ktorá sa zachováva, ak je uvedená len jedna parcela, znamená to, že ťarcha sa ruší alebo ťarcha vzniká. ak by sme mali dodržať túto požiadavku, museli by sa niektoré údaje opakovať (číslo parcely a vlastníckeho vzťahu). akonáhle si dáte spraviť kontrolu AVK, tak sa dostanete do chybového protokolu s neprimeranosťou výmery a hodnoty danej ťarchy.

ak máte v registri pôvodného stavu dve parcely s ťarchou, jednu parcelu v registri nového stavu, tak pri kontrole AVK je v RPS zaťažená výmera dvoch parciel (napr. 2×1000 m2), ak sa vlastníkovi pridelila nová parcela o výmere 2000 m2 tak výsledok kontrol bude

RPS1;RNS1;ťarcha
RPS2;;ťarcha

v tomto prípade bude kontrola AVK v poriadku, ale podľa MN sa ťarcha pre parcelu RPS2 neruší, správa katastra zapíše jednu tiarch na parcelu RNS1.

RPS1;RNS1;ťarcha
RPS2;RNS1;ťarcha

v tomto prípade bude ťarcha podľa MN v poriadku, lebo vzniká nová ťarcha a ťarchy pre parcely RPS1 a RPS2 sa rušia, ale podľa kontroly AVK bude porušenie primeranosti ťarchy o 100%. v tomto prípade zapíše správa katastra na parcelu RNS1 dve ťarchy (aj keď budú rovnaké), ak nebudú nasledovať za sebou, tak ani nehlási žiadnu chybu, ak sú za sebou, kontrolný program oznámi chybu „opakovanie textu ťarchy..“.

v prípade, že máte zapísané vecné bremená na vlastnícke vzťahy, treba ich všetky zrušiť a založiť nové ťarchy na základe grafickej identifikácie parciel registra nového stavu na jednotlivé ťarchy. samozrejme, že v tomto prípade treba upraviť definíciu tiarch v grafickej časti tak, aby objekty tiarch boli plošné objekty (do grafickej časti sa zapisujú spravidla ťarchy plošného charakteru, napr. ochranné pásma ropovodov, elektrických vedení, práv prechodov a podobne).

pri spracovaní tiarch sa podľa jednotlivých usmernení krajských úradov odporúča vytvorenie fiktívnej osoby. osobne si myslím, že vytvorenie fiktívnej osoby nie je v súlade so zákonom. nič nebráni vytvoriť ťarchy pre viacero oprávnených osôb tak, že ťarchy sa budú násobiť (napríklad aké sú povinnou osobou bezpodieloví spoluvlastníci). v prípade práva prechodu sa jedná o vecné bremeno, a teda sa vzťahuje na parcelu ako takú, takže nie je dôvod uvádzať mená vlastníkov.

pretože v súbore fúvi je možné zapísať len jednu osobu (mimochodom tento údaj sa aj tak nedostáva do katastrálneho operátu), tak podľa spomínaných usmernení krajských úradov sa zapíše len exekútor. v programe ppú.projekt sa určujú obe osoby, teda oprávnená osoba a exekútor, len v prípade, že sa to nedá zistiť, tak sa ako oprávnená osoba použije exekútor.

v zásade by sa spracovateľ mal čo najmenej starať o operát katastra nehnuteľností – a preto si myslím, že robiť kópie listín, na základe ktorých sa zapisujú ťarchy do údajov katastra nehnuteľností je zbytočné. za správnosť týchto údajov v katastri nehnuteľností predsa zodpovedá správa katastra – a ak si žiadate potvrdenie správy katastra o ťarche, tak ho dostanete z tých istých údajov, ktoré má spracovateľ k dispozícii (elektronické údaje) a správa katastra len vo výnimočných prípadoch kontroluje ťarchy s písomnými listinami.