spracovanie usporiadania užívacích práv podľa zákona č.504/2003 Z.z. – §12a

julény anton

§12a, §12d, pozemkové úpravy

spracovanie podkladov pre usporiadanie užívacích práv podľa zákona č.504/2003 Z.z. je po formálnej stránka zložitým procesom. preto by ich mali vykonávať osoby a firmy, ktoré riešia podobné problémy.

Máme skúsenosti s hromadným spracovaním údajov katastra, identifikáciami parciel, tvorbou rozdeľovacieho plánu a využitím postupov, ktoré sú transparentné, kontrolovateľné a predvídateľné. Máme skúsenosti s jednaním s veľkými počtami účastníkov projektu a sme nestranný, lebo bez toho nie je možnú projekty pozemkových úprav ukončiť.

Pre každého užívateľa navrhneme riešenie, ktoré bude primerané jeho nárokom, t.j. umiestneniu pôvodných pozemkov, ich výmere, vzťahu k bonite (teda cene) a samozrejme aj vo vzťahu k priamym platbám a zvykovému užívaniu pozemkov, ak samozrejme nedôjde ku kolízii s požiadavkami iných užívateľov.

Spracovanie podľa §12a má výsledky v prípade, že sa jedná o veľké územné celky, podobné výsledkom spracovania projektov pozemkových úprav. Ak sa užívateľom alebo vlastníkom vyčlenia podnájomné pozemky (pre užívateľa sa môže vyčleniť viacero podnájomných pozemkov) v rozsahu ich vlastníctva a v súlade s pravidlami projektovania nových pozemkov, môžu budúce projekty pozemkových úprav prevziať existujúci stav užívania do projektu ako nový stav.

Pre projektanta pozemkových úprav je takéto spracovanie aj súčasťou prípravy na spracovanie pozemkových úprav. Vytvára bezkonfliktné nájomné a užívacie vzťahy, informuje vlastníkoch o užívaní, a v mnohých bodoch je totožné so spracovaním úvodných podkladov projektu pozemkových úprav. Ak by do procesu vstúpili aj obce, bolo by možné vytvoriť podklady, ktoré by zodpovedali úvodným podkladom pozemkových úprav, vrátane návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania a prípadné pozemkové úpravy by boli len jednoduchým scelením pozemkov. Vzhľadom na dĺžku trvania nájomných zmlúv by sa pre väčšinu vlastníkov zjednotili vlastnícke, nájomné a užívacie vzťahy.

Spracovanie podkladov vieme každoročne aktualizovať a vytvoriť aktualizovaný rozdeľovací plán s minimálnymi nákladmi.