dedičia v pozemkových úpravách

julény anton

dedičské konanie, právny nasledovník, ROEP

Pozemkové úpravy sa robia len na tých katastrálnych územiach, na ktorých bol vykonaný ROEP a bol aj zapísaný do katastra nehnuteľností. Mnoho vlastníkov sa doteraz neprihlásilo k pôde, sú vedení na zozname nezistených vlastníkov, mnohí z nich už ani nežijú. Ako sa v takom prípade postupuje? Čo treba urobiť, aby sa vlastníci alebo ich dedičia zapojili do pozemkových úprav?

Vlastníci po zistení, že ich právni predchodcovia majú majetok, môžu požiadať o obnovu dedičského konania alebo do dedičstva zahrnúť tieto pozemky (ak ešte nebolo). Ako podklad môžu použiť výpisy z Registra pôvodného stavu z Projektu pozemkových úprav.

V mnohých prípadoch sa jedná o žijúcich vlastníkoch (napr. majetok vedený na dievčenskom mene vlastníčky). Títo vlastníci nemajú uvedené správne údaje v katastri. V takomto prípade je nutné požiadať správu katastra o zápis týchto údajov, samozrejme po predložení identifikačných údajov (rodný list, sobášny list, úmrtné listy rodičov, pôvodné zmluvy a pod.).

Ak vlastníci vedia, že prebieha dedičské konanie alebo listiny sa ešte nezapísali do informačného systému katastra, je dobré ak na tieto skutočnosti upozornia spracovateľa projektu tak, aby pozemky týchto vlastníkov umiestnil v susedstve ich pozemkov pri zostavovaní nového usporiadania pozemkov.