druh pozemku, spôsob využitia a značka: 02/22/432

julény anton

spracovanie

ak ukončujete projekt pozemkových úprav, tak spravidla sa rozhodujete o tom, aký druh pozemku priradíte cestám, ktoré sú určené ako prístupové komunikácie k pozemkom a ktoré sa využívajú ako poľnohospodárska pôda. už nemusíte. tu je riešenie: druh pozemku 02, spôsob vyžitia 22, značka 432. že to nie je podľa smernice, nevadí.

pri tvorbe projektu sa v projekčných blokoch vytvárajú prístupové komunikácie, ktoré sprístupňujú pozemky podľa aktuálnej situácie pri projektovaní a ich nutnosť sa nedá odhadnúť pri VZFÚ alebo ZÚNP. Súvisí to s výmerami parciel a ak by sme to mali mať vo VZFÚ, tak by sme museli mať už v čase spracovanie VZFÚ hotový návrh umiestňovacieho plánu alebo na základe umiestňovacieho plánu aktualizovať VZFÚ. čo asi nikto nerobí a spravidla na tzv. zahusťovaciu cestnú sieť vyčlení v príspevku na spoločné opatrenia pravdepodobnú výmeru na cesty, ktoré nie sú definované explicitne v grafickej časti VZFÚ.

myslím si, že tento výsledok vychádza z predpokladu, že pozemky bude vždy užívať niekto iný ako vlastník a ten nerieši otázku prístupu na pozemky, ktoré má v nájme, lebo ich užíva v rozsahu projekčných blokov, ku ktorým je prístup zabezpečený hlavnými prístupovými komunikáciami definovanými explicitne vo VZFÚ. tento stav je viac menej ako najlepší a teda z tohto pohľadu sú akékoľvek vnútorné (zahusťovacie) komunikácie zbytočné.

spravidla sa tento nesúlad nejako nerieši, ale správny orgán môže vyrobiť takýto problém: je takáto komunikácia cestou a prečo by mala mať druh pozemku 14 alebo 13, so spôsobom využitia pozemku 22 (komunikácia) a značkou 432 (cesta), keď nie je priamo definovaná vo VZFÚ. smernica o spôsoboch využitia pozemku, značke a druhu pozemku takúto kombináciu nezaradilo ako možnú kombináciu. nevadí, OÚ PLO sa rozhodol takto:

na základe predchádzajúcich konzultácii a preskúmaní súvislostí so zákonom o pozemkových úpravách, dávame toto stanovisko:

prístupové komunikácie na PPF (zhusťujúca sieť), ktoré nie sú súčasťou schválených VZFÚ, budú mať zachovaný okolitý druh pozemku (orná pôda,  t.t.p.), kód využitia 22  a značku 432. Uvedené je v súlade s § 10 ods. 8 zákona , kde k vyňatiu z PPF dochádza len na základe schválených VZFÚ (budovanie ciest – rozhodnutie o využívaní, územia, rozhodnutie o odňatí z PPF – procesne pripravujeme v PPÚ iba na základe schváleného VZFÚ, ktoré nahrádza..). Uvedená skutočnosť má kladný význam aj pre daňovú a dotačnú politiku v kontexte budúceho využívania väčšiny predmetných ciest ako poľnohospodárska pôda.

tu je niekoľko názorov na danú problematiku:

LF: vyjadrovali sa organizácie (tie, s ktorými boli  prerokovávané VZFÚ) k zhusťujúcej sieti ciest? Nevyjadrovali. Je zo zákona možnosť aktualizovať VZFÚ? (my sme si to síce ošetrili v ZÚNP, že je možné vykonať zmeny, ale nemysleli sa tým tieto cesty). Je VZFÚ aktualizované a nanovo pripomienkované? Nie je. Tak ako môže nahrádzať VZFÚ rozhodnutie o umiestnení stavby , rozhodnutie o odňatí PP….  týchto zhusťujúcich ciest? Je to naozaj veľmi diskutabilné, či PPÚ dáva oprávnenie aj na spevnenie (zastavanie) týchto zhusťujúcich prístupových ciest. Následne vraj nastávajú veľké problémy s dotáciami a daňami, pokiaľ sú tieto cesty (väčšinou asi na 90 % áno) užívané ako PP a označené DP 14 – ale to je druhotný, i keď nie nepodstatný problém. podľa §10 ods.8  vyňatie z PPF  je len na základe schváleného VZFÚ, ale zhusťujúca sieť prístupových ciest nie je zahrnutá v schválenom VZFÚ – preto ju nepokladám zahrnutú v § 10 ods. 8 zákona (staré znenie) – vyňatú z PPF. Vo VZFÚ sú označené a určené parametre navrhovaných ciest, ich charakter, spevnenie… ale  u zhusťujúcich prístupových ciest sa výstavba – spevnenie neurčuje ani nepredpokladá, alebo sa mýlim? Vychádzam z tejto filozofie, pretože aj nespevnené poľné cesty boli  a sú evidované ako súčasť PPF – mimo projektov pozemkových úprav.

AV: Ak by sme pripustili Váš výklad (LF), hrozí nebezpečenstvo, že niekto z toho vyvodí, že záverečný projekt nie je v súlade so schválenými VZFÚ. To by bola tragédia a ten niekto by mohol žiadať  prepracovať projekt..

Podľa mňa my musíme vždy tvrdiť, že projekt PÚ vychádza zo schválených VZFÚ. Samozrejme, v grafickej časti VZFÚ tie prístupové koridory, ktoré vzniknú až pri projektovaní, byť nemôžu. Ale v textovej časti to mohlo/malo byť spomenuté, že keď sa pri projektovaní preukáže potreba z dôvodu prístupu vytvoriť ďalšie naprojektované prístupové koridory, budú vytvorené. A tým sa elegantne súlad schválených VZFÚ a PPÚ dosiahne. Pokiaľ tam takú ani podobnú vetu nemáte, je to trochu problém (v budúcnosti na to určite dohliadnite).

Stále to považujem za menšie zlo, ako kombinácia DRP=2, SVP (PKK)=22.

Možno som Vás nepresvedčil, ale takýto názor dnes mám. Možno o pár rokov na základe ďalších skúseností ho prehodnotím, ale dnes sa mi zdá ako najvhodnejší (dokonalé to nie je, byť úplne v súlade so všetkými zákonmi sa bohužiaľ nedá, nakoľko zákony nie sú vzájomne v súlade, ale ako najmenšie zlo to dnes vidím takto 🙂

AJ: obce rozlišujú cesty, ktoré sú naozaj pre všetkých (bez nájomného) a cesty, ktoré sú síce s druhom pozemkov 14 alebo 13, ale sú súčasťou poľnohospodárskeho užívania (inými slovami rozorané, s nájomným) a na základe toho robili dohodu s užívateľom. Vo VZFÚ sme robili bilanciu a krytie potrieb spoločných a verejných zariadení a opatrení a tam sme vyčlenili rezervu na „zahusťovaciu“ cestnú sieť, bez konkretizácie jej umiestnenia v konkrétnej lokalite, bez bližšej špecifikácie a niekedy len zaokrúhlením príspevku smerom nahor, na krytie týchto potrieb postačuje skutočne minimálne výmera a z hľadiska dotácií to má minimálny vplyv. preto sa nemusia vyjadrovať dotknuté orgány – stačí spraviť bilanciu výmer vo VZFÚ a umiestňovacím plánom. Myslím, že rozhodujúcim faktorom pre dotačnú politiku nie je informácia v údajoch KN, ale v LPIS.

treba myslieť aj na ten najhorší scenár, že o pôdu nikto nebude mať záujem a vlastník sa bude musieť o ňu starať osobne – ako sa potom vysporiadať s tým, že táto pôda nebude slúžiť ako orná pôda a vlastník, sa musí dostať na svoje pozemky nejakou cestou a týmto by sme mu hádzali polená pod nohy. VZFÚ v tomto nahrádzajú časť stavebného konania a na to, aby vlastník vybudoval na svoje náklady cestu k svojim pozemkom bude postačovať (a možno len) aj rozhodnutie pozemkového úradu. Ak by sme to nespravili, tak načo by boli potom pozemkové úpravy?