usporiadanie užívacích práv podľa zákona č.504/2003 Z.z. po pozemkových úpravách – §12d

julény anton

§12d, nájomné zmluvy, zákon č.330/1991 Zb., zákon č.504/2003 Z.z.

v novele zákona č.330/1191 Z.z. sa aktualizuje aj zákon č.330/1991 Z.z. táto novela však bola vetovaná prezidentom (k 20.12.2019). Jeden z dôvodov odmietnutia je aj protiústavnosť dobrovoľného vyslovenia súhlasu, viď ods.9: „..Ak nájomca v ustanovenej lehote nezabezpečí súhlas vlastníka navrhovaného podnájomného pozemku, vyčlenenie navrhovaného podnájomného pozemku v teréne alebo nepredloží rozdeľovací plán, okresný úrad konanie zastaví„.

§ 12d
(1) Ak bolo schválené vykonanie projektu pozemkových úprav a nájomca užíva pozemok, kde sa nájom skončil alebo sa má skončiť (ďalej len „vlastný pozemok“), ale užívanie vlastného pozemku by sťažovalo alebo znemožňovalo racionálne užívanie susedných pozemkov, nájomca môže vlastníkovi vlastného pozemku (ďalej len „budúci podnájomca“) doručiť návrh podnájomnej zmluvy k inému pozemku v doterajšom obhospodarovaní nájomcu (ďalej len „navrhovaný podnájomný pozemok“), a to v rovnakej výmere a primeranej bonite a spravidla v rovnakom diele pôdneho bloku ako sa nachádza vlastný pozemok. Nájomca je povinný pred zaslaním návrhu podnájomnej zmluvy zabezpečiť písomný súhlas vlastníka navrhovaného podnájomného pozemku so vznikom podnájomného vzťahu.
(2) Nájomcovi vznikne právo a povinnosť hospodárenia na vlastnom pozemku za tých istých podmienok, aké sú upravené v podnájomnej zmluve.
(3) Budúci podnájomca môže dať navrhovaný podnájomný pozemok do užívania inej osobe.
(4) Súčasťou podnájomnej zmluvy podľa odseku 1 je rozdeľovací plán podľa odseku 10. Podnájomnú zmluvu podľa odseku 1 na účel jej zápisu do evidencie podnájomných zmlúv doručí nájomca okresnému úradu v lehote 30 dní odo dňa jej uzatvorenia.
(5) Budúci podnájomca začne užívať navrhovaný podnájomný pozemok po zbere úrody, ak sa s nájomcom nedohodnú inak.
(6) Náklady spojené s vyčlenením navrhovaného podnájomného pozemku v teréne a vyhotovením rozdeľovacieho plánu znáša nájomca.
(7) Ak nedôjde k uzatvoreniu podnájomnej zmluvy podľa odseku 1 do 60 dní od preukázateľného doručenia návrhu podnájomnej zmluvy podľa odseku 1, môže nájomca požiadať okresný úrad o vydanie rozhodnutia, že vzniká podnájomný vzťah k navrhovanému podnájomnému pozemku v prospech budúceho podnájomcu.
(8) Nájomca, ktorý požiada okresný úrad o vydanie rozhodnutia podľa odseku 7, k žiadosti priloží
a) označenie vlastného pozemku podľa odseku 1,
b) návrh podnájomnej zmluvy podľa odseku 1, preukázateľne doručený budúcemu podnájomcovi,
c) návrh na umiestnenie navrhovaného podnájomného pozemku.
(9) Okresný úrad určí, či návrh podľa odseku 8 písm. c) spĺňa podmienky podľa odseku 1. Okresný úrad prerokuje s budúcim podnájomcom a nájomcom návrh na umiestnenie navrhovaného podnájomného pozemku a z prerokovania vyhotoví zápis. Okresný úrad vyzve nájomcu, aby v primeranej lehote zabezpečil písomný súhlas vlastníka navrhovaného podnájomného pozemku so vznikom podnájomného vzťahu a následne vyčlenenie navrhovaného podnájomného pozemku v teréne a vyhotovenie rozdeľovacieho plánu. Ak nájomca v ustanovenej lehote nezabezpečí súhlas vlastníka navrhovaného podnájomného pozemku, vyčlenenie navrhovaného podnájomného pozemku v teréne alebo nepredloží rozdeľovací plán, okresný úrad konanie zastaví.
(10) Rozhodnutie podľa odseku 7 okrem všeobecných náležitostí obsahuje
a) určenie času platnosti rozhodnutia,
b) označenie pozemku, na ktorý vzniká podnájomný vzťah.
(11) Rozhodnutie podľa odseku 7 stráca platnosť dňom
a) výmazu podniku z obchodného registra bez právneho nástupcu,
b) právoplatnosti rozhodnutia o odňatí pozemku z poľnohospodárskej pôdy.
(12) Účastníkom konania podľa odseku 7 je budúci podnájomca, vlastník navrhovaného podnájomného pozemku a nájomca. Rozhodnutie podľa odseku 7 sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk.
(13) Okresný úrad vedie evidenciu právoplatných rozhodnutí s rozdeľovacími plánmi.
Poznámka pod čiarou k:
12ha) § 3 písm. h) zákona č.280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

celé znenie a odôvodnenie novely zákona nájdete tu.