základné pojmy zo zákona č.504/2003 Z.z., zákona č.330/1991 Z.z. a zákona č.543/2007 Z.z. a nariadenia vlády č.342/2014 Z.z.

pojmy zo zákona a usmernení

zmluvný nájom nájomný vzťah, ktorý vznikol na základe nájomnej zmluvy podľa zákona o nájme, nariadenia vlády SR č. 208/1994 Z.z. (§ 24 zákona o nájme) alebo § 663 až 684 Občianskeho zákonníka (OZ).

zákonný nájom nájomný vzťah medziužívateľom (nájomcom) a vlastníkom, ktorý vznikol priamo zo zákona a nie na základe nájomnej zmluvy (§ 22 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov – ďalej len „zákon o pôde“).

nájomca – užívateľ pozemku, ktorý má prenajatý na základe nájomnej zmluvy s vlastníkom alebo správcom (Slovenský pozemkový fond – SPF) pozemku lebo užíva pozemok na základe § 22 ods. 2 zákona o pôde (zákonný nájom).

doterajší prenajímateľ vlastník pozemku, ktorý žiada na vrátenie a prevzatie po ukončení zmluvného nájmu.

podnájomca užívateľ pozemku, ktorý na ňom hospodári na základe podnájomnej zmluvy, a ktorý mu bol vytýčený za vlastný pozemok, podnájomný vzťah môže vzniknúť aj na základe §10, ods. 4.

podnájom, podnájomný vzťah – bezodplatný zmluvný vzťah medzi nájomcom a podnájomcom uzatvorený podľa § 12a zákona o nájme.

podnájomná zmluva zmluva o podnájme pozemku na poľnohospodárske účely vyhotovená podľa § 1 ods. 1 zákona o nájme, uzatvorená medzi nájomcom a doterajším prenajímateľom podľa § 12a ods. 1 alebo na základe rozhodnutia OÚ podľa § 12a ods. 8 zákona o nájme za podmienok a na dobu, na ktorú má nájomca prenajaté pozemky od iných vlastníkov.

pozemok – pozemok na účely tohto zákona je taký pozemok, ktorý je poľnohospodárskou pôdou alebo časť tohto pozemku, pozemok zastavaný stavbou na poľnohospodárske účely do 24. júna 1991, ako aj iný pozemok (napr. ostatné plochy – pozemky, ktoré slúžia ako účelová ochranná poľnohospodárska a ekologická zeleň proti erozívnych opatrení a opatrení na zabezpečenie ekologickej stability územia, vetrolamy nízka a vysoká zeleň, zatrávnené plochy, pozemky, ktoré sa využívajú ako účelové poľnohospodárske technické zariadenia, poľné cesty, prielohy, záchytné priekopy, poľné hnojiská, močovkové jamy, kompostiská, hrádze slúžiace na ochranu poľnohospodárskej pôdy pred zamokrením a záplavou a iné, pokiaľ sú v nájme a v obvode užívania toho istého nájomcu ako poľnohospodárska časť pozemku), prenechaný na poľnohospodárske účely alebo časť tohto pozemku.

vlastný pozemok – pozemok, ktorý je evidovaný v súbore geodetických a popisných informácií katastra nehnuteľností (KN) a ku ktorému vlastník preukáže vlastníctvo, okrem pozemkov, ku ktorým je evidované duplicitné vlastníctvo.

prenajatý pozemokpozemok, ktorý má nájomca prenajatý od vlastníka pozemku, alebo správcu (SPF).

neprístupný pozemokpozemok, ktorý nie je prístupný z komunikácie. V katastrálnych územiach, v ktorých boli vykonávané pozemkové úpravy by sa takýto pozemok nemal nachádzať.

náhradný (podnájomný) pozemokje pozemok, ku ktorému vznikne podnájomný vzťah podľa § 12a ods. 1 alebo 8 zákona o nájme.

informačným systémom je akýkoľvek usporiadaný súbor, sústava alebo databáza údajov, ktoré sú systematicky spracúvané s použitím automatizovaných alebo čiastočne automatizovaných prostriedkov spracúvania bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe

opatrením s viacročnými záväzkami je opatrenie, pri ktorom sa vyžaduje plnenie podmienok v celom rozsahu po dobu najmenej piatich rokov

pôdnym blokom je základná jednotka evidencie pôdy, ktorá predstavuje súvislú plochu obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy

dielom pôdneho bloku je súvislá plocha obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy príslušného druhu pozemku v pôdnom bloku

programom propagácie poľnohospodárskych výrobkov je súbor opatrení a činností zameraných na zvýšenie spotreby a odbytu výrobkov a na propagáciu nových výrobkov

účastníkom trhu je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába, spracúva alebo uvádza na trh vybrané výrobky

auditom je nezávislá, objektívna, hodnotiaca a konzultačná činnosť vykonávaná na účely zabezpečenia úloh podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov

pojmy z aplikácie GSAA

KD – kultúrny diel
LPIS – register poľnohospodárskych produkčných plôch (Land Parcel Information System)
HU – hranica užívania – parcela, na ktorej žiadateľ pestuje určitý druh plodiny a žiada na nej o podporu
SAPS – jednotná platba na plochu (single area payment scheme)
KNM – kontrola na mieste
DPZ – diaľkový prieskum Zeme
IACS – Integrovaný administratívny a kontrolný systém (Integrated Administration and Control System)
BPEJ – bonitovaná pôdno-ekologická jednotka
NDIR – dusičnanová smernica (nitrátová direktíva)
ANC – oblasti s prírodnými obmedzeniami (Areas of Natural Constraints)
ZPP – Zoznam poľnohospodárskych pozemkov
ZPP EFA – Zoznam poľnohospodárskych pozemkov s oblasťou ekologického záujmu
PČUV – poradové číslo užívanej výmery
OP – orná pôda
CHM – chmeľnica s vysadeným chmeľom
VIN – vinohrady
SAD – ovocný sad (vrátane drobného ovocia)
TTP – trvalý trávny porast
TP – trvalé plodiny
KP – krajinný prvok
EFA – oblasť ekologického záujmu (ecological focus area)
PRV – Program rozvoja vidieka
ÚEV – Územie európskeho významu
IP – Integrovaná produkcia
CHVO – Chránená vodohospodárska oblasť
EP – Ekologické poľnohospodárstvo
NZ BP – nárazníková zóna – brehový porast
NZ MEDZA – nárazníková zóna – medza
vertex – lomový bod línie alebo hranice polygónu
polygón – plošný útvar s minimálne troma lomovými bodmi na jeho hranici