prihlásenie účastníkov

julény anton

V projekte pozemkových úprav sú zákonom definovaný účastníci. Je však dôležité, ak sa vlastníci a ostatní účastníci do projektu prihlásia. Za prihlásenie sa dá považovať aj prihlásenie sa akoukoľvek písomnou formou, ktorá sa priamo týka projektu, napríklad námietka voči výpisu, žiadosť o informáciu a podobne. Ale pre väčšinu vlastníkov je najjednouchšou formou vyplnenie prihlášky, ktorú spolu s akýmkoľvek výpisom sa doručuje vlastníkom, ktorí sa do projektu ešte neprihlásili. podrobnejšie informácie o nutnosti sa prihlásiť sú v sprievodnom liste.

Vec:   Oznámenie o nutnosti prihlásiť sa o účasť v pozemkových úpravách

Okresný pozemkový úrad (ďalej len OÚ), ako príslušný orgán podľa §5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v  znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),  Vám podľa  § 17 ods. 2 zákona oznamuje, že nakoľko ste sa neprihlásili o účasť na pozemkových úpravách podľa § 8 ods. 3 zákona, v konaní Vás zastupuje Slovenský pozemkový fond. Súčasne Vás upozorňujeme, že dodatočne uplatnené požiadavky na určenie nových pozemkov sa nebudú v projekte zohľadňovať.

Pozemkové úpravy (ďalej len PÚ) boli v katastrálnom území nariadené 13.10.2003 rozhodnutím bývalého Odboru pozemkového, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Okresného úradu v Trenčíne, z dôvodu potreby usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenia prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou zákona (§ 2 ods. 1 písm. a zákona). V rozhodnutí bol určený obvod PÚ, niektoré pozemky boli z obvodu PÚ vyňaté, bola určená lehota na uskutočnenie prvého zhromaždenia účastníkov PÚ, stanovené obmedzenia účastníkov PÚ, vlastníci pozemkov boli vyzvaní na oznámenie svojho zámeru ohľadne ich užívania. V bode 5 rozhodnutia boli podľa § 8 ods. 3 zákona všetci účastníci PÚ vyzvaní, aby sa prihlásili o účasť na PÚ na účel spolupráce pri PÚ a uplatnenia svojho práva tým, že sa zúčastnia prvého zhromaždenia účastníkov PÚ alebo písomnou prihláškou /aj prostredníctvom obecného úradu/do 02.2006. Súčasne boli v tomto bode účastníci poučení, že podľa § 17 ods. 2 zákona, vlastníka, ktorý sa neprihlásil o účasť na PÚ, zastupuje v konaní o PÚ Slovenský pozemkový fond alebo štátna organizácia lesného hospodárstva. Dodatočne uplatnené požiadavky na určenie nových pozemkov sa nebudú v projekte pozemkových úprav zohľadňovať.

Nakoľko Okresný úrad do dnešného dňa neobdržal Vašu písomnú prihlášku, vedie Vás v zozname účastníkov PÚ, ktorí sa neprihlásili o účasť na PÚ, v konaní Vás zastupuje v zmysle zákona správca.

V prílohe Vám zasielame tlačivo „Prihláška do pozemkových úprav vykonávaných v katastrálnom území“. Dňom doručenia vyplnenej prihlášky na náš úrad Vás zaradíme do zoznamu prihlásených účastníkov a bude ukončené Vaše zastupovanie Slovenským pozemkovým fondom, resp. dňom doručenia vyplnenej prihlášky na náš úrad vstúpite do svojich práv a povinností účastníka pozemkových úprav.

Poznámka: v súčasnosti sa už do projektu neprihlasuje, každý vlastník s identifikačnými údajmi a doručovacou adresou sa považuje za aktívneho účastníka.