základným dokumentom, ktorý definuje požiadavky a podmienky pre priame platby je nariadenie vlády č.342/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb. S nimi súvisia aj minimálne požiadavky na poskytnutie platieb, ktoré je nutné rešpektovať aj pri aplikácii §12a z pohľadu žiadateľa podľa ods. 1, ods. 18 alebo podľa ods. 20, resp. podľa ods. 16 v prípade konania správcu pozemkov nezistených vlastníkov. Tieto podklady určujú jeden z viacerých rámcov vytvorenia podnájomných pozemkov.

§ 2
Všeobecné požiadavky
(1) Žiadosť o priame platby (ďalej len „žiadosť“) môže Pôdohospodárskej platobnej agentúre5) (ďalej len „platobná agentúra“) predložiť osoba,6) ktorá obhospodaruje poľnohospodársku plochu vedenú v evidencii7) dielov pôdnych blokov8) na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiadateľ“).
(2) Priame platby sa poskytnú na základe žiadosti žiadateľovi, ak poľnohospodárska plocha
a) dosahuje výmeru najmenej 1 ha, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé časti dielov pôdnych blokov príslušného druhu poľnohospodárskej plochy s výmerou najmenej 0,3 ha obhospodarovanej jedným žiadateľom,
b) je mu k dispozícii k 31. máju príslušného roka,
c) má viditeľne označené a vymedzené hranice, ak nie je prirodzene ohraničená,
d) využívaná na pestovanie rýchlorastúcich drevín druhov stromov je vysadená druhmi stromov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1, vrátane dodržania maximálneho cyklu zberu,
e) využívaná na pestovanie konope je osiata osivom odrôd podľa osobitného predpisu.9)
(3) Priame platby sa poskytnú na výmeru poľnohospodárskej plochy, ktorú žiadateľ obhospodaruje a na ktorú možno poskytnúť podporu9a) vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov a ktorá sa využíva na poľnohospodársku činnosť alebo sa prevažne využíva na poľnohospodársku činnosť podľa odseku 4.
(4) Ak sa poľnohospodárska plocha využíva aj na nepoľnohospodársku činnosť, považuje sa za plochu využívanú prevažne na poľnohospodársku činnosť, ak jej využitie na poľnohospodársku činnosť nie je vzhľadom na intenzitu, povahu, trvanie a časové rozvrhnutie nepoľnohospodárskej činnosti obmedzené viac ako 28 dní v príslušnom roku, z toho v období od 15. mája do 15. septembra príslušného roka môže byť využitie tejto plochy na poľnohospodársku činnosť obmedzené najviac 14 dní.
(5) Ak žiadateľ využíva poľnohospodársku plochu na pestovanie konope, je povinný
a) najneskôr do troch dní oznámiť platobnej agentúre začiatok kvitnutia konope na príslušnom diele pôdneho bloku,
b) pestovať plodiny konope za normálnych podmienok pestovania v súlade s miestnymi postupmi aspoň desať dní po skončení kvitnutia.
(6) Žiadateľ môže vykonať zber konope aj skôr ako podľa odseku 5 písm. b), ak dodrží požiadavky podľa osobitného predpisu.10)
(7) Priame platby sa poskytnú na základe žiadosti žiadateľovi, ktorý
a) spĺňa požiadavky na aktívneho poľnohospodára podľa § 3,
b) spĺňa pravidlá krížového plnenia podľa § 4,
c) vykonáva poľnohospodársku činnosť podľa osobitného predpisu11) alebo udržiava poľnohospodársku plochu12) podľa § 5.
(8) Priame platby sa poskytnú aj žiadateľovi, ktorý nespĺňa podmienky podľa odseku 7 písm. c), ale na poľnohospodárskej ploche vykonáva minimálnu činnosť podľa § 6.
(9) Plocha ornej pôdy s porastom tráv alebo iných rastlinných krmív sa nezmení na plochu trvalého trávneho porastu,12a) ak bola počas piatich rokov od vytvorenia porastu tráv alebo iných rastlinných krmív preoraná.