tieto stránky sú venované §12a, ako nástroju na prístup k pôde pre všetkých užívateľov pôdy.

základným princípom všetkých problémov v poľnohospodárstve a užívaní pôdy je rozpor medzi aplikáciou absolutistických predstáv o vlastníctve, rozdrobenosťou vlastníckych vzťahov, chýbajúcou verejne kontrolovateľnou evidenciou nájomných zmlúv a nepochopením rozdielu medzi súčtom výmer podielov parcely a výmerou parcely.

zásadným problémom, ktorý sa v zákone nerieši, je jednoznačná definícia poľnohospodárskeho pozemku, jeho vzťahu k právnym parcelám registra C a hlavne parcelám registra E KN. Na druhej strane nedefinuje explicitne hospodárske dvory alebo pozemky prenechané na poľnohospodárske účely, a to ani v náväznosti na priame platby a údaje katastra nehnuteľností a vyplývajúcich povinností, napríklad hygienické ochranné pásma.

zákon č.504/2003 Z.z. je veľmi úzko previazaný cez rozdrobenosť vlastníckych vzťahov s pozemkovými úpravami. Vzhľadom na to, že §15 je už zaniknutý a zodpovedá mu konanie podľa §12a, §12b a §12c, bolo by nutné, aby toto konanie v zákone č.330/1991 Zb. nahradil §2, ods.1 písm. f) tak, aby sa pozemkové úpravy mohli vykonávať, ak sa cez §12a, §12b a §12c vyčlenilo viac ako 25% výmery. Toto by bol aj spôsob, ako motivovať vlastníkov a užívateľov ku konaniu, ktoré by zjednodušilo a zrýchlilo konanie o pozemkových úpravách. Súčasné znenie zákona úplne obišiel katastrálne územia, kde boli vykonané pozemkové úpravy, hoci aj v týchto katastroch sú rovnaké problémy s užívacími vzťahmi, ako v katastrálnych územiach, kde sa ešte nevykonali.

do vykonania pozemkových úprav by sa nemalo preto hovoriť o pozemkoch, ale len o výmerách, ktoré majú užívatelia prenajaté a užívaní poľnohospodárskych pozemkov určených hranicami užívania. Po pozemkových úpravách by sa malo hovoriť len o parcelách registra C KN, ktoré sú identické s pozemkami na poľnohospodárske účely.

ukazuje sa, že efektívnym a rýchlym riešením na usporiadanie užívacích vzťahov sú spoločné postupy na určenie bezosporného určenia hraníc užívania. Na druhej strane vytvárajú aj podmienky na zrýchlenie konanie pozemkových úprav.

stránka ponúka aj riešenie situácií, ktoré sa nedajú riešiť pomocou §12a. A tieto riešenia by mali byť dôvodom na zmenu zákona o nájme pôdy.