stanovenie hodnoty pozemkov pre potreby projektov pozemkových úprav

julény anton

mapa hodnoty, ppú.projekt

v súlade so zákonom č. 330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v zmysle Vyhlášky č.38/2005 Z.z. Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav (ďalej len „vyhláška“) o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav a Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav, vydaných ÚGKaK–SR a MPaRV (ďalej len „MN“) môžu pri stanovení hodnoty nastať problémy. Aby sme im predišli, treba pre každý objekt polohopisu stanoviť spôsob určenia hodnoty a minimalizovať iné spôsoby stanovenia hodnoty pozemkov, ako je vyššie spomínaná vyhláška, podľa vyhlášky č. 492/2004 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

stanovenie hodnoty pozemkov by malo byť prejednané s predstavenstvom Združenia účastníkov pozemkových úprav a výsledkom by mali byť zásady pre určenie hodnoty pozemkov. Vychádzať budeme zo základných údajov polohopisu, teda reálne určeného druhu pozemku (atribút DRPPU), určeného spôsobu využitia pozemku (atribút SVPPU) a identifikácie objektov polohopisu na právny stav (druh pozemku a spôsob využitia pozemkov je stanovený na základe Dočasného metodického návodu).

poľnohospodárska pôda

Hodnotu pozemku, ktorý tvorí poľnohospodársku pôdu (orná pôda, chmeľnica, vinica, záhrada mimo intravilánu, ovocný sad a trvalý trávny porast) spresnenú meraním a odsúhlasenú komisionálnym šetrením druhov pozemkov (súčasný stav) sa určuje v zmysle § 9 ods. 3 zákona podľa sadzieb aktualizovaných BPEJ uvedených v Prílohe č. 1 vyhlášky.

druh pozemkuspôsob využitia
21, 8
32, 9
43, 9
54, 9
66, 9
77
v programe PPU.PROJEKT sa identifikujú automatizovanie

lesné pozemky

hodnota lesného pozemku a iného pozemku ktoré slúži lesnému hospodárstvu, spresneného meraním a odsúhlaseného komisionálnym šetrením (súčasný stav), v zmysle § 9 ods. 3 zákona sa určí na základe odborného stanoviska podľa sadzieb uvedených v Prílohe č. 3 vyhlášky.

druh pozemkuspôsob využitia
109, 29, 39, 34
v programe PPU.PROJEKT sa identifikujú automatizovanie, odborný posudok vyhotovuje príslušný znalec, pre komunikácie a vodné toky, ktoré sú súčasťou lesných pozemkov sa určuje len cena pozemku (bez hodnoty porastu).

spoločné zariadenia a opatrenia, verejné zariadenia a opatrenia

hodnotu pozemkov, ktoré sú spoločnými zariadeniami a opatreniami a (vrátane vodných plôch, zastavaných plôch a ostatných plôch), sa v zmysle § 9 ods. 8 zákona určí podľa druhu priľahlého pozemku a aktualizovaných BPEJ uvedených v Prílohe č. 1 vyhlášky. Problémom tohto bodu je určenie súčasného stavu a predpokladu budúceho stavu. Spravidla sa však jedná o objekty, ktoré sú existujúce a v mnohých prípadoch je vlastníctvo vedené na štát alebo obec.

druh pozemkuspôsob využitiapoznámka
1322 poľné cesty
1422-//-
1022lesné cesty
1410protierózne opatrenia (vetrolamy, zatrávnenia, zasakovacie pásy, ktoré majú pôdoochrannú funkciu) a opatrenia na ochranu životného prostredia
1112, 14-//-
1111vodohospodárske opatrenia (odvodňovacie kanále, vodné nádrže pre závlahy a závlahové zariadenia)
1424-//-
v programe PPU.PROJEKT sa identifikujú automatizovanie

spoločné zariadenia a opatrenia na ktorých sú stavby

hodnota pozemkov na ktorých sú stavby vybudované do 24.7.1991 (vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou) a mohli byť vyňaté z obvodu PPÚ podľa §4 ods.2 zákona, prípadne sú verejnoprospešnými zariadeniami vo vlastníctve SR alebo obce sa v zmysle §11 ods. 24 zákona určí podľa druhu pozemku pred jeho zastavaním (podľa druhu priľahlých pozemkov) a aktualizovaných BPEJ uvedených v Prílohe č. 1 vyhlášky

druh pozemkuspôsob
využitia
poznámka
1321, 22cestné a miestne komunikácie
1320železnice
1324protipovodňová hrádza a jej súčasti
1111vodné toky
14 29, 30, 31, 32, 35 cintorín, skládka TKO, športové zariadenie, pamätník, funkčná zeleň
1325stavby technickej vybavenosti (elektrické, plynové, ostatné inžinierske stavby,  atď
v programe PPU.PROJEKT sa nedajú identifikovať priamo, identifikujú sa cez prieniky objektov polohopisu a parciel právneho stavu s využitím údajov registra pôvodného stavu

ostatné plochy (neúžitky)

hodnotu pozemku pre ostatné plochy, ktoré slúžia ako manipulačné, skladové a dielenské plochy, alebo  ktoré neposkytujú trvalý úžitok, sa v zmysle § 9 ods. 3 zákona určí podľa aktualizovaných BPEJ priľahlých pozemkov uvedených v Prílohe č.1 vyhlášky v 2.stĺpci – ostatná plocha

druh pozemkuspôsob využitia
1427, 33, 34, 37
v programe PPU.PROJEKT sa identifikujú automatizovanie

ostatné zastavané plochy alebo plochy mimo poľnohospodárskej pôdy

hodnotu pozemkov, zastavaných plôch alebo plôch vyňatých z poľnohospodárskej pôdy, ktoré boli komisionálne odsúhlasené podľa výmery a druhu pozemku  vedeného na LV v KNC stave vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb, a bolo zistené, že evidovaná poloha nezodpovedá skutočnému umiestneniu, sú podľa výmery a druhu pozemku vedeného na LV identické, ale, ich poloha je iná ako v mapovom stave), sa určia podľa §10 ods. 4 f)  MN v druhu priľahlých pozemkov a aktualizovaných BPEJ uvedených v Prílohe č. 1 vyhlášky, nakoľko pozemky v novom stave budú totožné s pôvodnými pozemkami a úpravami do zásahu vlastníckeho práva nedochádza. na určenie hodnoty týchto pozemkov sa osobitný predpis podľa §9 ods.16 zákona v konaní nepoužije z dôvodu nehospodárnosti a aby nevznikali neodôvodnené rozdiely pri primeranosti pôvodných a nových pozemkov (§3 ods. 3 a 4 zákona 71/1961 Zb o správnom konaní). Umiestnenie a hodnota týchto pozemkov bude stanovená aj v zásadách umiestnenia nových pozemkov.

druh pozemkuspôsob využitia
1315, 16, 17, 18, 19, 26, 28
v programe PPU.PROJEKT sa identifikujú automatizovanie

ostatné zastavané plochy a stavby určené na poľnohospodársku výrobu

hodnotu pozemkov zastavaných plôch, ktoré nie s úv katastri nehnuteľností vedené na LV v KNC stave a nie sú vo vlastníctve SR alebo obce, a sú vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb a slúžia na poľnohospodárske účely (§1 zákona 504/2003 Z.z.) určujeme podľa aktualizovaných BPEJ priľahlých pozemkov uvedených v Prílohe č. 1 vyhlášky.

druh pozemkuspôsob využitia
1315, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28
v programe PPU.PROJEKT sa neidentifikujú automatizovanie, treba každý prípad posúdiť individuálne

určenie hodnoty pozemkov iným spôsobom

pre pozemky, ktorých hodnota sa nedá určiť podľa vyhlášky č.38/2005 sa nemusia oceniť znaleckým posudkom v prípade, že sa nebude meniť vlastníctvo (zachová sa pôvodný stav vlastníckych vzťahov). tento spôsob určenia hodnoty ba sa následne mal stať súčasťou zásad pre umiestnenie nových pozemkov.

predstava, že všetky objekty s druhom pozemku 14, prípadne 13 vyhlásime za spoločné zariadenia a opatrenie nie je správna cesta. individuálne posúdenie každého prípadu je spôsob, ako minimalizovať spracovanie znaleckých posudkov a zabezpečiť jednoduché spracovanie mapy hodnoty pozemkov.

typ pozemkovspôsob určenia hodnotykód
spracovania
poľnohospodárska pôda § 9 ods. 3 zákona podľa sadzieb aktualizovaných BPEJ uvedených v Prílohe č.1 vyhlášky 1
lesná pôda§ 9 ods. 8 zákona určí podľa druhu priľahlého pozemku a aktualizovaných BPEJ uvedených v Prílohe č.1 vyhlášky 2
spoločné zariadenia a opatrenia§11 ods. 24 zákona určí podľa druhu pozemku pred jeho zastavaním (podľa druhu priľahlých pozemkov) a aktualizovaných BPEJ uvedených v Prílohe č.1 vyhlášky 3
spoločné zariadenia a opatrenia na ktorých sú stavby vybudované do 24.7.1991§11 ods. 24 zákona určí podľa druhu pozemku pred jeho zastavaním (podľa druhu priľahlých pozemkov) a aktualizovaných BPEJ uvedených v Prílohe č.1 vyhlášky 4
ostatné plochy (neúžitky) § 9 ods. 3 zákona určí podľa aktualizovaných BPEJ priľahlých pozemkov uvedených v Prílohe č.1 vyhlášky 5
ostatné zastavané plochy alebo plochy mimo poľnohospodárskej pôdy §10 ods. 4 f)  MN v druhu priľahlých pozemkov a aktualizovaných BPEJ uvedených v Prílohe č. 1 vyhlášky, nakoľko pozemky v novom stave budú totožné s pôvodnými pozemkami a úpravami do zásahu vlastníckeho práva nedochádza 6
ostatné zastavané plochy a stavby určené na poľnohospodársku výrobu podľa aktualizovaných BPEJ priľahlých pozemkov uvedených v Prílohe č.1 vyhlášky. 7
ostatné plochyznalecký/odborný posudok na stanovenie hodnoty pozemku a/alebo porastu8
mimo obvodu projektuak sú v polohopise objeky mimo obvodu, neurčuje sa ich hodnota-1