program ppú.projekt ako freeware

julény anton

pozemkové úpravy, ppú.projekt, program, služby

nástrojov na spracovanie projektov pozemkových úprav nie je veľa. môj program som začal vytvárať v roku 1992, kedy sme robili pilotný projekt pozemkových úprav. vznikli základné princípy programu, ktorý sa potom začal používať aj na spracovanie ZRPS/ROEP. keď sa začali potom znova riešiť projekty pozemkových úprav, program sa samozrejme prispôsobil novým podmienkam. program je stále živý, vyvíja sa a bude sa vyvíjať.

pri spracovaní projektov pozemkových úprav sa každý spracovateľ snaží minimalizovať svoje náklady. preto som sa rozhodol, že svoj program ponúknem ako freeware, teda voľné využitie programu bez nutnosti platby za samotný program. program je postavený aj na komerčných licenciách a na produktoch, ktoré nemajú úplne voľné licenčné podmienky, alebo majú kľúčový význam z iného hľadiska (poskytujeme služby, založené na použití týchto častí programu, napr. účelové mapovanie výškopisu, analýzy pre vzfú na základe výškopisu a polohopisu, niektoré hromadné funkcie a pod.), tak niektoré časti programu nie sú prístupné vôbec alebo len ich časti. k programom preto pribudla nutnosť registrácie programu (aj pre súčasných užívateľov programu).

program môžu používať projektanti pozemkových úprav, obvodné pozemkové úrady, obce, urbáre, záhradkárske osady, užívatelia. program sa dá použiť na spracovanie projektov jednoduchých pozemkových úprav, samozrejme aj štandardných projektov pozemkových úprav, riešenie problematiky záhradkárskych osád, je použiteľný na spracovanie ROEP. program je neustále vo vývoji, buď na základe vlastných riešení, alebo na základe požiadaviek užívateľov.

je celkom samozrejmé, že ak je produkt zadarmo, tak podpora programu nebude zadarmo. pre voľné použitie nebudú k dispozícii aktuálne verzie, prípadne úpravy na požiadanie, nebudú k dispozícii konzultácie autora alebo iná forma podpory.

ďalším dôvodom na to, aby som poskytol prístup ku programom takouto formou je rozdielnosť požiadaviek rôznych pozemkových úradov. aj keď sa štandardizácia údajov FÚVI (oproti ortodoxným výkladom MN) sa neformálnym spôsobom ustálila vďaka kontrolám. ale neustálili sa všetky požiadavky, takže je nastavenie parametrov programu pre rôzne okresy.

licencia na rok je 165.-€ (bez DPH).

v prípade vykonávania subdodávok na projekte je v danom roku nulová. licencia je pre firmu, teda neobmedzený počet inštalácií v rámci firmy