je obec ako obec, je kraj ako obec

julény anton

obec, samosprávny kraj, spracovanie

je obec ako obec? je samosprávny kraj obec? zákon nedáva na túto otázku jednoznačnú odpoveď, ale v projekte pozemkových úprav má odpoveď veľký význam.

obec

z pohľadu projektu pozemkových úprav je podľa môjho názoru všeobecný pojem, ktorý znamená všetkých obyvateľov obce, ale aj obyvateľov susedných obcí (ktorých zastupuje v prenesenom význame vyšší územný celok). otázke znie, či v projekte pozemkových úprav je obec konkrétna obec, v rámci ktorej sa nachádza konkrétne katastrálne územie, alebo je obcou (typ účastníka 2) aj obec, ktorá v danom katastri historicky vlastní pozemky. ak áno, tak pozemky v jej vlastníctve sú predmetom pozemkových úprav a použijú sa na spoločné opatrenia podľa zákona. samozrejme, že vlastníctvo takýchto pozemkov prejde do vlastníctva obce, v ktorej sa katastrálne územie, kde sa vykonáva projekt pozemkových úprav. ak nie, tak je potom vnímaná ako štandardná právnická osoba?

tento prípad sa občas stáva, vtedy odporúčam, aby obce si majetok previedli sa iné právnické osoby (napr. s.r.o. vlastnené obcou), aby sa tento majetok nepoužil na spoločné opatrenia. lebo po ukončení projektu sa môže stať, že všetka  pôda vo vlastníctve účastníkov s typom 2 sa použije na spoločné opatrenia a potom zbohom investičná výstavba na obecných pozemkoch.

vyšší územný celok

z pohľadu projektu je vyšší územný celok obcou, lebo zabezpečuje všeobecnajšie záujmy obyvateľov širšieho územia. v proejkte sa snažíme o to, aby sa v rámci projektu vysporiadali cesty 2. a 3. triedy v prospech samosprávneho kraja. a práve na základe typu účastníka 2. teda obec. z tohto pohľadu je samosprávny kraj len inou formou obce. a má nárok na pridelenie výmer, ktoré sú určené na spoločné opatrenia. a takto sa to deje aj v prípade, že samosprávny kraj nemá žiadny majetok v danom katastrálnom území.

predstavte si, že samosprávny kraj bude taký istý vlastník ako všetci ostatní vlastníci. bude prispievať na spoločné opatrenia a pozemky pod cestami (v ich správe) sa ponechajú na pôvodných vlastníkov, v lepšom prípade sa vytvoria ľahko prevediteľné pozemky. a toto sa samosprávnemu kraju asi páčiť nebude.

ak by samosprávny kraj bol typ účastníka 2 (obec), cesty 2. a 3. triedy sa považujú za spoločné opatrenia (kód SZO=1, v tomto sa občas nezhodneme so správnym orgánom alebo inými projektantami), môžu sa majetkoprávne vysporiadať aj pozemky takého charakteru.

záver

záver je jednoduchý a jednoznačný: obec je vždy obec, samosprávny kraj je obec.