nájom, dane a projekty

julény anton

dane, nájomné vzťahy, spracovanie

zvyšovanie daní v obciach má pozitívne účinky na projekty pozemkových úprav. má to niekoľko dôvodov a mnohé z nich súvisia s užívaním pôdy a jej evidenciou. zvyšovanie daní a zlepšenie evidencie vlastníctva pôdy núti poľnohospodárov platiť nájom len za pôdu na ktorej hospodária. ako využiť tieto nástroje, aby sa pozemkové úpravy stali bežným a žiadaným nástrojom?

je to síce dvojsečná zbraň, na jednej strane získavajú obce peniaze z daní, na druhej strane projektom pozemkových úprav sa vlastníctvo ostatných plôch sa presúva do vlastníctva a správy obce

ak sa poľnohospodárske družstvo rozhodne, že bude platiť dane len za pozemky ktoré reálne užívajú, tak za časť pôdy sa platenie daní presunie na vlastníkov týchto pozemkov. súčasná evidencia pozemkov neumožňovala alebo neumožňuje presnú evidenciu pôdy z pohľadu hospodárenia na pôde. takže užívateľovi postačovalo mať dostatočný počet nájomných zmlúv, aby nimi pokryl plochy, na ktorých hospodári. spravidla platil dane aj za vlastníkov, s ktorými zmluvu nemal uzavretú a všetci boli spokojný.

na druhej strane obce postupne zvyšujú dane, hlavne za nepoľnohospodársku pôdu. ak nie je v ich vlastníctve, je pochopiteľné, že sa o ňu nemôžu starať a zodpovedať za ňu. preto na jednej strane nútia vlastníkov sa o ňu starať alebo sa jej zbaviť. takisto nútia užívateľov pôdy (ak platia za celý kataster) platiť viac a to vyvoláva vyššie spomínané reakcie. takže poľnohospodári zaplatia dane za pôdu ktorú užívajú a vlastníci za zvyšnú pôdu. a to sa im asi páčiť nebude.

a tu je práve niečo, čím vieme vytvoriť tlak na to, aby pozemkové úpravy chceli obce, vlastníci, užívatelia pôdy. netreba žiadne reči o kráse a účelnosti pozemkových úprav – stačí povedať poľnohospodárom ako znížiť náklady, obciam ako zvýšiť príjem z daní za pôdu a vlastníkom ako spraviť pozemkové úpravy v obci. takže jednoduché má dať/dal.

ako to vyzerá v rôznych prípadoch spracovania?

v katastrálnom území, kde boli projekty pozemkových úprav vykonané v zásade by vlastníci nemali platiť žiadne dane z nepoľnohospodárskych pozemkov v extraviláne (lebo sme im pridelili poľnohospodársku pôdu).

tam, kde boli ukončené roep, tam sa dá celkom presne určiť identifikácia parciel na reálny stav. aj keď užívatelia dostávajú grafické podklady areálov, na ktoré poberajú dotácie (teda na nich hospodária) len v písomnej forme, miera presnosti týchto podkladov postačuje na to, aby sa relatívne presne identifikovalo vlastníctvo v týchto objektoch a to už je krok k takmer presnej evidencii pre poľnohospodárov alebo obce.

tam kde nebolo spravené nič, evidencia pôdy je len čiastočná a nájomné si pravdepodobne uplatňujú len tí vlastníci, ktorí sa aktívne do tohto procesu zapoja.