konanie podľa §15 zákona č.330/1991 Z.z. do 31.12.2007

julény anton

§15, metodický návod

Metodický pokyn Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky číslo: 6091/2002 z 26.7.2002 pre krajské a okresné úrady, odbory pozemkové, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na vykonávanie zjednodušených a zrýchlených postupov usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom podľa § 15 zákona SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. I

(1) Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových úpravách“) umožňuje vykonať zjednodušené a zrýchlené postupy s cieľom urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom.

(2) Na návrh vlastníkov alebo oprávnených osôb, ktorým boli vydané pozemky podľa osobitných predpisov, a ktorí požiadali o vyčlenenie svojich pozemkov užívaných poľnohospodárskym a lesným podnikom  alebo hospodárskym subjektom podľa osobitných predpisov, správny orgán nariadi urýchlené usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov na čas do schválenia projektu pozemkových úprav alebo do zániku podniku, ktorý hospodári na pôde bez právneho nástupcu, alebo do rozhodnutia o odňatí pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF)

Zákon o pozemkových úpravách presne vymedzuje, že sa jedná o podniky, ktoré mali k týmto pozemkom užívacie práva uvedené v § 22 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pôde“), ktorým dňom jeho účinnosti zaniká právo užívania a podľa § 22 ods. 2 vznikol nájomný vzťah zo zákona medzi vtedajším užívateľom a vlastníkom poľnohospodárskeho a lesného pozemku ak nedošlo k inej dohode (podľa Nariadenia vlády SR č. 208/1994 Z.z.).

Z uvedeného vyplýva, že konanie podľa § 15 zákona o pozemkových úpravách sa vzťahuje na pozemky užívané týmito podnikmi, prípadne ich právnymi nástupcami.

V súčasnej dobe mnohé tieto podniky sú v konkurze (zákon č.328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov) alebo v likvidácii (zákon č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a  na poľnohospodárskych pozemkoch hospodária iné fyzické alebo právnické osoby (akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, súkromne hospodáriaci roľníci a pod.) bez právneho vzťahu alebo na základe zmlúv o nájme, ktoré nespĺňajú kritéria nariadenia vlády SR č.208/1994 Z.z. o nájme poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností a o nájme poľnohospodárskeho podniku.

(3) Za účelom zjednotenia postupov vydáva Ministerstvo pôdohospodárstva SR tieto metodické pokyny (ďalej len „metodika“).

Čl. II

Vysvetlenie pojmov

(1) Použité názvy a pojmy platia pre rozsah a účely tejto metodiky

 • Vlastník pozemku

Vlastníkom pozemku je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vlastní pozemky užívané podľa § 22 ods. 2 zákona o pôde resp. na základe nájomnej zmluvy uzavretej podľa Nariadenia vlády SR č. 208/1994 Z.z., ktorá sa preukáže výpisom z listu vlastníctva, alebo ak nie je založený, inou listinou preukazujúcou jej vlastnícke právo k pozemku.

 • Oprávnená osoba

Je osoba, ktorej boli rozhodnutím správneho orgánu vydané pozemky podľa druhej časti zákona o pôde.

 • Užívanie poľnohospodárskym alebo lesným podnikom alebo hospodárskym subjektom

Je užívanie poľnohospodárskeho alebo lesného pozemku, ku ktorému dňom účinnosti zákona o pôde zanikli práva uvedené v § 22 ods. 1 zákona o pôde a vznikol k nim dňom účinnosti zákona o pôde alebo dňom, keď bol pozemok vydaný podľa druhej časti zákona o pôde nájomný vzťah zo zákona alebo na základe dohody medzi dovtedajším užívateľom a vlastníkom.

 • Vlastný pozemok

Vlastný pozemok je pozemok, ktorý je evidovaný v súbore geodetických a popisných informácii katastra nehnuteľnosti (KN), a ku ktorému vlastník preukáže vlastníctvo.

 • Náhradný pozemok

Náhradný pozemok je iný ako vlastný pozemok, ktorý sa pridelí vlastníkovi do bezplatného náhradného užívania, ak mu z hospodárskych alebo iných dôvodov nie je možné vyčleniť pozemok, ktorý je v jeho vlastníctve. Náhradným pozemkom nemôže byť lesný pozemok.

 • Náhradné užívanie

Náhradné užívanie je právo, ktoré oprávňuje užívateľa náhradného pozemku, t.j. toho, v prospech koho svedčí rozhodnutie správneho orgánu o vykonaní urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom, (resp. jeho právneho nástupcu), bezplatne užívať pozemky vyčlenené do náhradného užívania alebo v prípade fyzickej osoby tieto prenechať zmluvou do nájmu inej osobe (§ 2 ods. 1 zákona o pôde), keď mu v konaní nebolo možné vyčleniť vlastné pozemky.

 • Neprístupný pozemok

Za neprístupný pozemok sa považuje pozemok, ktorý nie je prístupný z komunikácie alebo v predchádzajúcom období bol na ňom vyčlenený pozemok do náhradného užívania.

 •  Iné dôvody

Iné dôvody opodstatňujúce vyčlenenie pozemkov do bezplatného náhradného užívania sú najmä, ak samotné užívanie vlastného pozemku by podstatne sťažovalo alebo rušilo užívanie susedných pozemkov.

 • Nájomca

Poľnohospodársky a lesný podnik, ktorý hospodári na poľnohospodárskych a lesných pozemkoch v zmysle § 22 ods. 2 zákona o pôde alebo podľa Nariadenia vlády SR č. 208/1994 Z.z..

 • Hospodársky subjekt

Je právnická osoba, ktorá je právnym nástupcom poľnohospodárskeho a lesného podniku, ktorému patrí užívacie právo v zmysle § 22 ods. 2 zákona o pôde.

 • Melioračné stavby

Stavby vybudované za účelom zvýšenia alebo udržania trvalej úrodnosti pôdy v rámci odvodňovania a závlah pozemkov a protieróznej ochrany pôdy  – vodné nádrže a rybníky, úpravy tokov, kanály, priekopy, rúrové rozvody, hrádze, drenáže, čerpacie zariadenia, hate, stavidlá, stupne, terasy a i. Podľa vlastníctva a správy delia sa na hlavné melioračné zariadenia (kostra) a melioračný detail.

Čl. III

Dôvody pre zjednodušený a zrýchlený postup usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom

 • Urýchlené usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov podľa tejto metodiky sa vykoná z dôvodov uvedených v § 15 ods.1 zákona o pozemkových úpravách.
 • Dôvodom je najmä neprístupnosť pozemkov pre vlastníka po zániku užívacích práv vzniknutých podľa § 22 ods. 2 zákona o pôde.
 • Ďalšími dôvodmi môžu byť skutočnosti, že pozemok je síce prístupný, ale samotné užívanie pozemku by podstatne sťažovalo alebo rušilo intenzívne obhospodarovanie susedných pozemkov.
 • Dôvodom je aj odovzdanie lesných pozemkov do užívania vlastníkovi po zániku nájomného vzťahu, pričom hranice vlastných pozemkov nie sú v teréne zreteľné.
 • Dôvodom pre zjednodušený a zrýchlený postup usporiadania je aj prípad, keď správny orgán na návrh toho, kto má na tom právny záujem, rozhodol podľa § 15 ods. 6 zákona o pozemkových úpravách o zrušení bezplatného dočasného náhradného užívania z dôvodu zmeny podmienok, za ktorých  boli v predchádzajúcom období pozemky vyčlenené. Správny orgán na návrh užívateľa, ktorý takýmto spôsobom stratil právo náhradného užívania, vykoná nové dočasné usporiadanie užívacích pomerov. Na toto konanie sa vzťahujú ustanovenia § 15 zákona o pozemkových úpravách.
 • Dôvodom pre zjednodušený a zrýchlený postup usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom nie je zmena vlastníka  pozemku resp. jeho časti, na ktorom boli vyčlenené pozemky do náhradného užívania,  schválené podľa § 15 zákona o pozemkových úpravách, čo vyplýva z ustanovenia § 680 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého ak dôjde k zmene vlastníctva k prenajatej veci, vstupuje nadobúdateľ do právneho postavenia prenajímateľa. Takúto zmenu nemožno považovať ani za zmenu podmienok, za ktorých boli pozemky vyčlenené do bezplatného náhradného užívania (§ 15 ods. 6).
 • Dôvodom pre zjednodušený a zrýchlený postup usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom nie je ani zmena vlastníka pozemku resp. jeho časti, za ktorý bol v konaní podľa § 15 zákona o pozemkových úpravách pridelený pozemok do náhradného užívania, ku ktorej došlo po právoplatnosti rozhodnutia vydaného podľa § 15 zákona o pozemkových úpravách, nakoľko takéto vyčlenenie podľa § 15 platí na čas do schválenia projektu pozemkových úprav alebo do zániku podniku, ktorý zanikol bez právneho nástupcu, alebo do rozhodnutia o odňatí pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.  Takúto zmenu nemožno považovať ani za zmenu podmienok, za ktorých boli pozemky vyčlenené do bezplatného náhradného užívania (§ 15 ods. 6).
 • Dôvodom pre vyčlenenie náhradného pozemku nie je prípad, keď vlastný pozemok sa nachádza v areáli hospodárskeho dvora a tým stratil charakter poľnohospodárskeho pozemku. Vlastník pozemku môže uzavrieť nájomný vzťah alebo pozemok majetkovoprávne usporiadať.
 • V prípadoch, keď pozemok v náhradnom užívaní, alebo jeho časť, stratí charakter poľnohospodárskeho pozemku rozhodnutím o odňatí pozemku z PPF, právo náhradného užívania zaniká zo zákona (§15 ods.1 zákona o pozemkových úpravách). Správny orgán na návrh doterajšieho náhradného užívateľa v novom konaní vyčlení nový pozemok do náhradného užívania z pozemkov nájomcu. Súčasťou spisového materiálu je právoplatné rozhodnutie o odňatí pôdy z PPF. Doklad o ukončení nájomného vzťahu nie je potrebné k návrhu na konanie priložiť.
 • Ak stratí charakter poľnohospodárskeho pozemku vlastný pozemok, za ktorý bol vyčlenený pozemok do náhradného užívania, zaniká právo užívania náhradného pozemku zo zákona o pozemkových úpravách (ex lege).
 •  Dôvodom pre urýchlené usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom nie je vstup poľnohospodárskeho podniku do likvidácie (konkurzu).

Čl. IV

Preukazovanie vlastníctva k pozemkom a skončenie nájomného vzťahu

 • K návrhu na začatie konania musí vlastník predložiť výpis z listu vlastníctva, ak tento nie je založený, iný právoplatný doklad o vlastníctve a identifikáciu parciel na stav katastra nehnuteľností. K návrhu ďalej doloží  doklad o skončení nájomného vzťahu.
 • Výpoveď z doterajšieho nájmu podáva vlastník podľa § 22 zákona o pôde k 1. októbru bežného roka a výpovedná lehota je jeden rok, pokiaľ sa vlastník s nájomcom nedohodnú inak. Nájomný vzťah môže skončiť aj uplynutím doby, na ktorú bol dojednaný v nájomnej zmluve. V prípade, že vlastný pozemok je pre vlastníka neprístupný, nemôže výpovedná lehota skončiť skôr, než sa vykonajú pozemkové úpravy, t.j. aj vyčlenenie pozemkov do náhradného užívania.
 • Správny orgán posúdi hodnovernosť predložených dokladov a ich dostatočnosť pre vyčlenenie pozemkov do užívania, v prípade potreby overí na  orgáne štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností, či nedošlo k zmene na liste vlastníctva. Pokiaľ žiadosť nie je úplná, vyzve navrhovateľa na doplnenie podania a konanie preruší (§ 19 ods. 3 a § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov – ďalej len „Správny poriadok“).
 • Vyhlásenie konkurzu na poľnohospodársky podnik nemá za následok ukončenie nájomného vzťahu. Rovnako vstup poľnohospodárskeho podniku do likvidácie nemá za následok zánik nájomného vzťahu.
 • Predložené doklady ostávajú archivované v spise okresného úradu.

Čl. V

Konanie

 • Na konanie sa vzťahuje Správny poriadok, pokiaľ v zákone o pozemkových úpravách nie je ustanovené inak (§ 30). Nakoľko zákon o pozemkových úpravách nemá pre konanie podľa § 15 taxatívne vymedzený okruh účastníkov konania, je potrebné vychádzať primerane z ostatných ustanovení zákona o pozemkových úpravách pojednávajúcich o účastníkoch pozemkových úprav (napr. § 6 a § 17).
 • Konanie podľa § 15 zákona o pozemkových úpravách sa začína vždy na návrh vlastníka.
 • Návrh na urýchlené usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom, ktoré spravuje alebo s ktorými nakladá, môže podať aj Slovenský pozemkový fond (§ 34 až 36 zákona o pozemkových úpravách).
 • Na návrh vlastníkov, ktorí požiadali o vyčlenenie svojich pozemkov, správny orgán, nariadi urýchlené usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov na čas do schválenia projektu pozemkových úprav alebo do zániku podniku, ktorý zanikol bez právneho nástupcu, alebo do rozhodnutia o odňatí pozemku z PPF  , ak ide o neprístupné pozemky, alebo ak je to potrebné z iných dôvodov.
 • V konaní sa vlastníkovi vyčlenia vlastné pozemky, ak to dovoľujú podmienky, čím sa rozumie prístupnosť pozemku, možnosť riadneho obrábania pozemku a nenarušenie obrábania susedných pozemkov. Tieto pozemky nie sú vyňaté z obvodu pozemkových úprav podľa príslušných ustanovení zákona o pozemkových úpravách.
 • V prípade, že nie je možné vyčleniť z hospodárskych alebo iných dôvodov vlastníkovi vlastné pozemky, pridelia sa mu na inom mieste pozemky do bezplatného náhradného užívania.
 • Ak vlastník, ktorý chce samostatne hospodáriť, je v podielovom spoluvlastníctve s inými vlastníkmi, vyčlení sa mu pozemok do náhradného užívania vo výmere zodpovedajúcej výške jeho vlastníckeho podielu ako náhradný pozemok. Nie je vylúčené, že pozemok do náhradného užívania sa môže vyčleniť aj na pôvodnom mieste.
 • Pokiaľ podielový spoluvlastník trvá na vyčlenení vlastníckeho podielu na pôvodnom mieste, v konaní je nutné postupovať podľa § 139 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka.
 • Vyčleňovanie vlastníckych podielov neplatí pre lesné a pasienkové spoločenstvá vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, na ktoré sa vzťahovali právne predpisy o úprave právnych pomerov majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných právnych útvarov alebo pozemkové spoločenstvá založené podľa zákona č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, prípadne iných platných noriem. Nevyčleňujú sa pozemky zodpovedajúce výmerám vlastníckych podielov, ale celé spoločné nehnuteľnosti.
 • Nariadenie urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom má charakter oznámenia o začatí konania podľa § 18 správneho poriadku a oznamuje sa verejnou vyhláškou (§ 26 správneho poriadku) v obci, kde bude vyčleňovanie vykonané (príloha č.1, vychádza sa z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona o pozemkových úpravách, ktoré sa vo vzťahu k § 15 použije primerane). V nariadení okrem iného správny orgán vyzve účastníkov konania, aby sa v určenej lehote prihlásili o účasť na konaní o usporiadaní vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom za účelom uplatnenia svojho práva.
 • V konaní podľa §15 ods.1 zákona o pozemkových úpravách sa vyčleňujú vlastníkom pozemky do bezplatného náhradného užívania z hospodárskeho obvodu poľnohospodárskeho podniku alebo jeho právneho nástupcu. V prípade poľnohospodárskeho podniku v likvidácii (konkurze) do výmazu z Obchodného registra sa postupuje rovnako, právoplatné rozhodnutie platí podľa zákona do zániku podniku.
 • Zjednodušené a zrýchlené usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom sa nevzťahuje na pozemky v obhospodarovaní fyzických a právnických osôb, ktoré nie sú právnym nástupcom podnikov podľa § 22 ods.1 a 2 zákona o pôde (2. časť Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).
 • Po vytýčení pozemkov sa vyhotoví zjednodušený rozdeľovací plán (ďalej len „ZRP“) spolu s plánom opatrení potrebných na umožnenie hospodárenia v novom usporiadaní pozemkov. Plán opatrení obsahuje aj zistenie melioračných stavieb (§ 15 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách). Náklady spojené so zistením melioračných stavieb znáša ich vlastník alebo správca. Grafické údaje s príslušným komentárom o hlavných melioračných zariadeniach poskytne Slovenský vodohospodársky podnik š. p. Banská Štiavnica, o melioračných detailoch poľnohospodársky podnik, ktorému stavby po ich vybudovaní boli bývalou Štátnou melioračnou správou Bratislava odovzdané do správy. Grafické údaje vlastníci alebo správcovia melioračných stavieb zakreslia do správnym orgánom poskytnutého mapového podkladu.
 • Nové usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov ako aj vytýčenie vlastných pozemkov schváli správny orgán rozhodnutím spravidlapre každé katastrálne územie samostatne podľasprávneho poriadku(príloha č. 2). V rozhodnutí musí byť uvedené: katastrálne územie, v ktorom sa nachádza predmetná nehnuteľnosť, meno, priezvisko, rodnéčíslo resp. dátum narodenia a adresa osoby, ktorej sa vyčlenil náhradný alebo vlastný pozemok, označenie parcely – číslo, výmera a druh pozemku a v prípade pozemku do náhradného užívania aj zoznam parciel, za ktoré bol vyčlenený.Rozhodnutie sa doručuje všetkým účastníkom konania, resp. splnomocneným zástupcom do vlastných rúk. Vlastníkovi, ktorý podal návrh, sa spolu s rozhodnutím doručuje výpis z rozdeľovacieho plánu a plán opatrení. Kompletný ZRP spolu s plánom opatrení a rozhodnutím sa doručí obecnému úradu a dotknutému nájomcovi. Vlastníkom, ktorý si svoje práva v konaní neuplatnili a vlastníkom pozemkov, s ktorými nakladá SPF podľa § 16 ods. 1 zákona 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, sa doručuje rozhodnutie cestou SPF.
 • Odvolanie proti rozhodnutiu podľa § 15 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách nemá odkladný účinok.

Čl. VI

Stanovenie podmienok na určenie lokalít, v ktorých sa budú vyčleňovať pozemky do bezplatného náhradného užívania

 • Vyčlenenie pozemkov v konaní podľa § 15 zákona o pozemkových úpravách do náhradného užívania pre vlastníkov, musí spĺňať tieto hlavné podmienky:

a) dodržať zásadu primeranosti náhradných pozemkov druhom pozemku, výmerou, bonitou, polohou a hospodárskym stavom vlastným pozemkom (druh pozemku sa posudzuje podľa stavu katastra nehnuteľnosti),

b) prihliadať na optimálnu organizáciu pôdneho fondu (prístupnosť k pozemkom a pod.),

c) prihliadať na zásady ochrany pôdy a krajiny tak, aby nedochádzalo k ich poškodzovaniu, ale aby sa vytvárali podmienky pre uplatňovanie ekologických princípov hospodárenia na pôde,

d) pozemky do náhradného užívania vyčleňovať len v tom katastrálnom území, v ktorom sa nachádzajú vlastné pozemky vlastníka.

 • Okrem uspokojenia nárokov vlastníka na ekonomicko-kvalitatívne ukazovatele vyčlenených pozemkov do náhradného užívania, je pre náhradného užívateľa týchto pozemkov dôležité časové obdobie, v ktorom sa vyčlenenie uskutoční (zber úrody, zakladanie novej úrody).
 • Pri rozhodovaní o tom, v ktorých lokalitách sa budú pozemky do náhradného užívania vyčleňovať, načim uvažovať aj o mnohých technických otázkach, aby sa ich kvalifikovaným riešením vytvorila optimálna organizácia pôdneho fondu v danom katastrálnom území, resp. v hospodárskom obvode. Je to najmä súhrn týchto technických otázok:
 • prístupnosť k vyčleneným pozemkom do náhradného užívania, zohľadniť pri tom existujúcu cestnú sieť,
 • na vyčleňovanie využiť lokality, ktoré najmä podľa BPEJ zodpovedajú vlastným pozemkom vlastníkov,
 • pri vyčleňovaní treba mať na zreteli pôdoochranné a ekologické aspekty, najmä protieróznu ochranu pôdy, ekologickú stabilitu poľnohospodársky využívanej krajiny, jej účelné a estetické usporiadanie a pod.,
 • pri vyčleňovaní zohľadniť i predpokladané produkčné využívanie pozemkov v náhradnom užívaní z hľadiska vlastníkov na kultúru a pestovateľsko-výrobné zámery, mechanizačnú vybavenosť budúcich užívateľov a pod.,
 • pri návrhoch primerane zohľadniť i potreby dotknutých užívateľov pozemkov, rôznych účelových záujmov tak, aby si vzájomne neprekážali, ale naopak, aby vznikol súlad v ich vzťahoch,
 • pri vyčleňovaní treba brať do úvahy aj vybudované melioračné stavby, ktoré by mali napomáhať racionálnemu hospodáreniu na pôde všetkým užívateľom,
 • vyčlenenie pozemkov do náhradného užívania je potrebné urobiť tak, aby sa do vykonania pozemkových úprav mohlo vo vyčleňovaní podľa potreby pokračovať,
 • pri vyčleňovaní pozemkov do náhradného užívania je nutné rešpektovať územný plán mesta alebo obce. Pozemky do náhradného užívania v zásade nevyčleňovať na pozemkoch určených na výstavbu, alebo na ktorých sa zamýšľa jej realizácia, na pozemkoch, vyhradených najmä pre obranu štátu, vodohospodárske diela, pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov, diaľnice, cesty, železnice, cintoríny, stavebné pozemky, dobývacie územia a ich ochranné pásma, archeologické lokality a významné časti územného systému ekologickej stability.
 • Sprístupnenie väčšieho rozsahu vyčleňovaných náhradných pozemkov obvykle neumožňuje existujúca cestná sieť. Správny orgán zabezpečí obnovu bývalých ciest z mapy právneho stavu po dohode s ich vlastníkmi, alebo zabezpečí v návrhu zjednodušeného rozdeľovacieho plánu nové cesty, na výmere ktorých sa môžu podieľať vlastníci pozemkov, ktorí cesty budú využívať a to v pomere výmer vyčlenených pozemkov. Poľná cesta bude mať svoje parcelné číslo a podielových užívateľov. Táto skutočnosť bude uvedená aj vo výrokovej časti rozhodnutia.
 • Podľa týchto princípov postupuje správny orgán pri určovaní lokalít, v ktorých sa budú pozemky vyčleňovať do náhradného užívania. Ak nedôjde k vzájomnej dohode s doterajším užívateľom (nájomcom) pri určovaní vhodnej lokality, správny orgán určí príslušnú lokalitu.
 • Pozemky sa v teréne vytyčujú a vytýčené lomové body sa odovzdávajú navrhovateľovi pred vydaním rozhodnutia o vykonaní urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom. Právo užívania vyčlenených pozemkov vzniká dňom doručenia rozhodnutia.

Čl. VII

Vyčleňovanie poľnohospodárskych pozemkov s trvalými porastami

 • Poľnohospodárske pozemky s trvalými porastami – vinice, chmeľnice, ovocné sady, sa vyčleňujú ako vlastné pozemky (pokiaľ to dovoľujú pomery v teréne) a v rozhodnutí o vykonaní urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov správny orgán stanoví osobitné podmienky vyplývajúce z daného stavu (zaručiť prístup pre vlastníka, spôsob obhospodarovania…).
 • Ak z technického hľadiska nie je možné vyčleniť vlastné pozemky s trvalými porastami (nové terasy, iný smer vedenia a pod.), vyčlenenie pozemkov do bezplatného náhradného užívania možno uskutočniť len so súhlasom navrhovateľa.

Čl. VIII

Vyčleňovanie lesných pozemkov

 • Lesné pozemky sa vyčleňujú a odovzdávajú vlastníkom predovšetkým v ucelených lesných častiach, ktorými sú jednotky priestorového rozdelenia lesa (JPRL)bez vytyčovaniajednotlivých pozemkov. Lesné pozemky nemožno vyčleniť do bezplatného náhradného užívania.
 • Podľa § 2a zákona č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov JPRL sú :

a) lesné hospodárske celky(určuje MP SR),
b) časti lesov podľa ich užívania(určuje na návrh správcu, vlastníka, užívateľa alebo z vlastného podnetu orgán štátnej správy lesného hospodárstva krajského úradu (ŠSLH-KÚ) najneskôr 12 mesiacov pred skončením platnosti lesného hospodárskeho plánu (LHP), s najmenšou výmerou 50 ha, vyhotovuje sa pre neho samostatný LHP),
c) dielce, porasty, prípadne čiastkové plochy a porastové skupiny (schvaľuje na návrh vyhotoviteľa LHP orgán ŠSLH – KÚ pri schvaľovaní LHP).

 • Za účelom odovzdania lesných pozemkov v ucelených lesných častiach a ich ďalšieho užívania môžu vlastníci utvoriť združenie.
 • Vyčleniť vlastníkom ich pozemky možno v tom prípade, keď ich identifikácia v teréne nie je možná a doterajší užívateľ sa s vlastníkom nemôže na hranici dohodnúť. Návrh na začatie konania podáva vlastník alebo združenie vlastníkov. K návrhu na začatie konania pre vyčlenenie lesných pozemkov vlastník predloží okrem dokladov o vlastníctve, dohody o skončení nájmu alebo dokladu o vypovedaní nájomného vzťahu aj vyjadrenie doterajšieho užívateľa(nájomcu) lesných pozemkova doklad o tom, že vlastníci sa združili. V prípade, že sa lesné pozemky neodovzdávajú podľa § 22a ods. 1 zákona o pôde, v zmysle § 22a ods. 4 zákona o pôde vlastník k žiadosti predloží (resp. správny orgán si zabezpečí) vyjadrenie orgánu ŠSLH k tomu, že nedôjde k narušeniu racionálneho lesného hospodárenia alebo k narušeniu trvalej udržateľnosti pozemkov ako prírodného zdroja.
 • Doterajší užívateľ(nájomca) lesných pozemkov je účastníkom konania v zmyslesprávneho poriadku, zúčastňuje sa na preberaní vytýčených vlastníckych hraníc.
 • Ak došlo k odovzdaniu lesných pozemkov do užívania na základe dohody uzatvorenej podľa § 22a zákona o pôde, bez vyčlenenia podľa § 15 zákona o pozemkových úpravách a neskôr vznikli pochybnosti medzi vlastníkmi o priebehu vlastníckych hraníc, tieto spory si vlastníci musia vyriešiť na vlastné náklady, nie prostredníctvom § 15.
 • Pokiaľ je žiadateľom vlastník v podielovom spoluvlastníctve (mimo pozemkového spoločenstva), je potrebné, aby predložil vyjadrenie ostatných spoluvlastníkov.Pokiaľ o vyčlenenie lesného pozemku žiada spoluvlastník pozemku, ktorý nevlastní nadpolovičnú väčšinu počítanú podľa veľkosti podielov (§ 139 Občianskeho zákonníka), k vyčleneniu pôvodného pozemku musí byť súhlas spoluvlastníkov tak, aby bola dosiahnutá nadpolovičná väčšina počítaná podľa veľkosti podielov a to vrátane podielu navrhovateľa.
 • Nezistených vlastníkov a vlastníkov, ktorých vlastníctvo nie je evidované podľa predpisov o KN v súbore geodetických informácii a v súbore popisných informácii alebo ak nie je preukázané inak (§ 16 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona č.180/95 Z.z.) alebo tých, ktorí si svoje práva neuplatnili, zastupuje v tomto konaní štátna organizácia lesného hospodárstva (ŠOLH).
 • Pri vyčleňovaní lesných pozemkov je treba postupovať v súlade s usmernením MP SR č. 149/99-730 z 29.7.1999.

Čl. IX

Vyčleňovanie pozemkov pozemkových spoločenstiev

 • Pozemky vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti lesného alebo pasienkového spoločenstva (ďalej pozemkové spoločenstvo), založeného podľa zákona č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách alebo iných platných právnych noriem, sa vyčleňujú v celku, bez ohľadu na výšku vlastnícky preukázaných podielov jednotlivých spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti. Za podiel v spoločnej nehnuteľnosti nie je možné vyčleniť pozemok do náhradného užívania.
 • Podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti je nedeliteľné. Zásady hospodárenia spoločenstva upravujú jeho stanovy.
 • Na vyčleňovanie pozemkov pozemkových spoločenstiev sa vzťahuje konanie podľa § 15 zákona o pozemkových úpravách.
 • Návrh na konanie podľa § 15 zákona o pozemkových úpravách za spoločenstvo s právnou subjektivitou podáva štatutárny orgán spoločenstva. V prípade spoločenstva bez právnej subjektivity návrh podávajú vlastníci nadpolovičnej väčšiny výmery spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom splnomocneného zástupcu.

Čl. X

Vyčleňovanie pozemkov SPF

 • SPF predkladá návrhy na konanie podľa § 15 zákona o pozemkových úpravách na pozemky vo vlastníctve štátu a na pozemky neznámych vlastníkov a vlastníkov s neznámym pobytom vydokladované v súlade s článkom IV tejto metodiky.
 • Na základe návrhu SPF na vyčlenenie pozemkov správny orgán nariadi konanie a zabezpečí prípravné práce na vyčleňovanie.
 • Ak pozemky neznámych vlastníkov a vlastníkov s neznámym pobytom tvoria ucelený a prístupný celok, možno ich na požiadanie SPF vyčleniť vcelku na pôvodných miestach, bez vyčleňovania jednotlivých pozemkov.
 • Keď si vlastník, zastupovaný SPF, uplatní svoje práva k pozemkom, ktoré už boli pre SPF vyčlenené, SPF mu ich odovzdá v súlade s platnými predpismi. Do tohto procesu správny orgán nevstupuje.
 • Podrobný postup vyčleňovania pozemkov pre SPF upraví samostatný metodický pokyn.

Čl. XI

Evidencia vyčlenených pozemkov

 • Správny orgán je povinný viesť evidenciu všetkých vyčlenených pozemkov podľa § 15  v jeho územnej pôsobnosti od účinnosti zákona o pozemkových úpravách.
 • Súčasťou elaborátu z vytýčenia pozemkov podľa § 15 je odovzdanie písomnej i grafickej časti v predpísanom formáte na vhodnom magnetickom alebo optickom médiu alebo ich zaslanie elektronickou poštou.

Písomná časť evidencie § 15

 • Písomná časť evidencie § 15 sa vedie v Informačnom systéme štátnej správy na úseku pozemkových úprav v podsystéme Vyčlenené pozemky.
 • Evidujú sa najmä nasledovné údaje:

a) údaje o pozemku – okres, katastrálne územie, číslo parcely, druh pozemku, poradové číslo pozemku do náhradného užívania v parcele, číslo pozemku do náhradného užívania v projekte, vyčlenená výmera alebo dĺžka hranice, typ vyčlenenia, od užívateľa, vyčlenil, spôsob vyčlenenia, cena pozemku v náhradnom užívaní,
b) údaje o žiadateľovi – priezvisko a meno fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, rodné číslo alebo dátum narodenia, príp. IČO , PSČ a obec, ulica, BSM,
c) údaje o konaní – číslo a dátum nariadenia, číslo, dátum vydania a dátum právoplatnosti rozhodnutia, poznámka.

 • Písomná časť evidencie § 15 obsahuje aj samostatný softvér na nahrávanie vyčlenených pozemkov podľa § 15, ktorý je správny orgán oprávnený poskytnúť zhotoviteľovi zjednodušeného rozdeľovacieho plánu. Pri uzatváraní zmluvy so zhotoviteľom (alebo pri obstarávaní) je potrebné zaviazať zhotoviteľa, že „odovzdá údaje ZRP aj na vhodnom magnetickom alebo optickom médiu v programe poskytnutom obstarávateľom.“ Zhotoviteľ po spracovaní ZRP funkciou Export údajov exportuje údaje pre správny orgán. Správny orgán si poskytnuté údaje importuje do Evidencie vyčlenených pozemkov. V evidencii vyčlenených pozemkov je možné údaje o vyčlenených pozemkoch aktualizovať a upravovať. V prípade, že sa z rôznych dôvodov nebudú preberať údaje od spracovateľa (napr. aj roky 1991‑2001), je možné nahrávaním priamo v podsystéme tieto údaje doplniť.
 • Je potrebné dbať na jednoznačnosť označenia (číslovania) náhradných pozemkov v parcele C‑KN, t.j. ak je vyplnené číslo pozemkov v náhradnom užívaní v parcele, nesmie sa v tej istej parcele C‑KN opakovať. Ak sa v uplynulých rokoch vyskytli viaceré pozemky s rovnakým číslom (napr. viac rokov po sebe sa začalo s číslovaním od 1), je potrebné jednoznačné prečíslovanie.

Grafická časť evidencie § 15

 • Grafická časť evidencie § 15 sa vedie v programovom vybavení Kokeš. Pre každé katastrálne územie sa založí jeden samostatný výkres (ZP??????.VGI, kde „ZP“ značí „zrýchlené postupy“ a ?????? je kód katastrálneho územia).
 • môže prebiehať viacerými spôsobmi. Správny orgán využíva vlastné údaje zo spracovaných registrov odovzdaných spracovateľmi vo výmennom formáte VGI. MP SR na centrálnej úrovni zabezpečí s ÚGKaK poskytovanie grafických údajov (VGI, VTX, STX) z rezortu ÚGKaK – (štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností, Katastrálneho ústavu Žilina, GaKÚ Bratislava) elektronickou poštou. Správny orgán prevezme rastrové podklady zo skenovacích pracovísk OÚ Nové Zámky, Martin a Prešov archivovaných v zmysle MN na skenovanie máp veľkých mierok. V prípade, že neexistujú z vytyčovanej lokality grafické dáta vo vektorovom, textovom alebo rastrovom tvare a sú pre správny orgán potrebné, zabezpečí si zoskenovanie potrebných máp v nevyhnutnom rozsahu na horeuvedených pracoviskách.
 • Grafická časť evidencie § 15 sa vedie v troch vrstvách. Pozemky vyčlenené do náhradného užívania sa evidujú vo vrstve P15_NAH, vyčlenené vlastné pozemky sa evidujú vo vrstve P15_VLA a vytýčené hranice sa evidujú vo vrstve P15_HRA. Pozemky do náhradného užívania budú vykreslené prerušovanou modrou čiarou, vlastné pozemky plnou modrou čiarou a vytýčené hranice plnou hnedou čiarou. Všetky vrstvy stanovené pre vektorovú katastrálnu mapu, ak ich má správny orgán k dispozícií, môžu sa tiež stať súčasťou grafickej časti evidencie § 15.
 • Zber grafických dát § 15 sa bude vykonávať v zásade tromi spôsobmi a to načítaním – importom VGI, konštrukciou z odovzdaných súradníc lomových bodov (STX) alebo konštrukciou z priamo meraných mier vytyčovacích náčrtov.
 • Grafické súbory z vyčlenených vlastných a náhradných pozemkov prevezme správny orgán od zhotoviteľa v predpísanej štruktúre vo výmennom formáte VGI. V katastrálnych územiach so spracovaným registrom správny orgán načíta aj vrstvu UO z registra a porovná ju s pôvodnými vlastníckymi hranicami vytýčenými podľa § 15. Zistené rozdiely vyrieši pred schválením rozdeľovacieho plánu.
 • Staršie zjednodušené rozdeľovacie plány odovzdané iba v analógovej forme bude správny orgán formou rekonštrukcie priamo meraných mier dopracovávať do vektorovej formy. Rekonštrukcia sa bude vykonávať postupne od najnovších elaborátov po najstaršie z roku 1991. Na najnovšie vytyčovacie elaboráty, respektíve na ich hranice sa budú pripájať staršie. Ako prvé sa budú do vektorového tvaru prevádzať najnovšie vytyčovacie elaboráty z dôvodu, že najnovšie elaboráty mali podľa poslednej metodiky povinnosť vytyčovacie prvky pripojiť na body PBPP, alebo iné pevné body.
 • V katastrálnych územiach, kde neexistuje stav KN v žiadnej digitálnej forme a zatiaľ ani nie je začaté spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len „ROEP“), je potrebné zabezpečiť v nevyhnutnej miere postupné zoskenovanie vyčleňovaných lokalít na skenovacích pracoviskách. V prípade začatého a neukončeného ROEP‑u je potrebné získať potrebné podklady (rastre, VGI a pod.) od zhotoviteľa ROEP-u.
 • Grafická časť evidencie § 15 sa odovzdáva v jednom samostatnom grafickom súbore vo výmennom formáte grafických informácií *.VGI za jedno katastrálne územie, jedného spracovateľa a jedno vyčleňovacie obdobie, v ktorom budú všetky vyčleňované lokality.
 • Názov súboru VGI, ktorý odovzdá zhotoviteľ, bude XXYYYY_Z.VGI (kde XX‑skratka katastrálneho územia, YYYY‑rok vytýčenia, Z‑číslo v prípade viacerých projektov v rámci jedného roka napr. AN2001_2.VGI).

Archivácia súborov

Výkresy pre každé katastrálne územie (súbory ZP??????.VGI) budú ukladané do podadresára Ev_opplh\Graf. V rámci adresára Ev_opplh\Graf bude pre každé katastrálne územie vytvorený pre archiváciu získaných grafických súborov podadresár s názvom KU?????? (kde ?????? je kód katastrálneho územia), kam budú ukladané všetky súbory z daného katastrálneho územia (VGI z ROEP, rastre, súbory ZRP odovzdané spracovateľmi).

Čl. XII

Financovanie prác

 • Finančné prostriedky pre urýchlené usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov, možno použiť len v rozsahu určenom touto metodikou (nie na geometrické plány) a platnými usmerneniami MP SR.
 • Ak návrh podľa § 15 zákona o pozemkových úpravách podá Slovenský pozemkový fond, uhradí náklady spojené s vyhotovením zjednodušeného rozdeľovacieho plánu a náklady spojené s vymeraním pozemkov.
 • Vyčleňovať pozemky podľa § 15 zákona o pozemkových úpravách do bezplatného náhradného užívania pre obce a cirkev za pozemky, ktoré sú v ich vlastníctve, možno len za predpokladu, že všetky finančné náklady spojené s vyčleňovaním budú hradiť z vlastných prostriedkov.

Čl. XIII

Vyčleňovanie vlastných pozemkov

 • Vytýčenie hraníc vlastného pozemku je geodetický úkon, ktorým sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice vlastného pozemku, ktoré vyjadrujú vzájomný polohový vzťah v teréne a v určenom podklade. Takto vytýčené hranice vlastného pozemku sú predmetom zjednodušených a zrýchlených postupov usporiadania vlastníckych pomerov.
 • Vytýčením hraníc pozemku nevznikajú, nemenia sa, ani nezanikajú právne vzťahy k nehnuteľnostiam.
 • Vytyčovanie môže vykonávať len fyzická alebo právnická osoba, oprávnená vykonávať činnosť v odbore geodézie a kartografie.
 • Operát z vytyčovania hraníc vlastného pozemku podlieha autorizačnému a úradnému overeniu. Odovzdáva sa aj vo výmennom formáte podľa článku XI. tohto MN.

Podklady na vytyčovanie hraníc vlastného pozemku

 • Na vytyčovanie hraníc pozemku sa použijú prednostne tie podklady, v ktorých sú originálne údaje o súbore lomových bodov alebo mapy, ktoré boli z nich vyhotovené alebo ich presné kópie. Sú to:

a) poľné náčrty vyhotovené pri pôvodnom mapovaní,

b) meračské náčrty z nového merania (podľa zákona č.177/1927 Zb. o pozemkovom katastri a jeho vedení), z obnovy operátov KN, z prídelového a sceľovacieho operátu, a pod.,

c) geometrické plány,

d) katastrálna mapa KN alebo katastrálna mapa bývalého pozemkového katastra.

 • O tom, ktoré meračské a mapové podklady sa použijú na vytyčovacie práce, rozhoduje geodet, ktorý vykoná vytyčovanie hraníc vlastného pozemku.

Vytyčovanie hraníc vlastného pozemku

 • Zásady pri vytyčovaní hraníc pozemku ako aj náležitosti výsledného operátu z vytyčovania stanovujeSmernica na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov, vydaná v roku 1997 ÚGKK SR pod číslom S 74.20.73.43.00.
 • Odovzdanie vlastníckych hraníc sa uskutoční za účasti vlastníkov dotknutých pozemkov. Pripomienky vlastníkov pozemkov sa uvedú v protokole o vytýčení hranice pozemku. Protokol podpíšu vlastníci , užívateľ, zástupca správneho orgánu a zhotoviteľ.
 • Číslovanie parciel bude zhodné s katastrálnou mapou alebo s použitým operátom.

Lomové body parciel budú očíslované a určené analyticky v súradniciach S-JTSK. Trvalé označenie hraníc pozemku si zabezpečia vlastníci na svoje náklady.

 • Operát z vytýčenia hraníc vlastného pozemku sa predkladá do 30 dní od jeho vyhotovenia na úradné overenie orgánu štátnej správy na úseku katastra, v obvode ktorého sa nachádzajú dotknuté nehnuteľnosti, a to najmenej v troch vyhotoveniach, pričom jeden prvopis ostáva na orgáne štátnej správy na úseku katastra pre potreby dokumentácie.

Náležitosti zjednodušeného rozdeľovacieho plánu

 • Zjednodušený rozdeľovací plán pre vytýčenie hraníc vlastného pozemku obsahuje:
  • kópiu katastrálnej mapy so zobrazením vlastného vytýčeného pozemku,
  • kópiu mapy zobrazujúcu vlastný pozemok,
  • vytyčovací náčrt,
  • výkaz výmer,
  • protokol o vytýčení a prevzatí hranice vlastného pozemku,
  • zoznam súradníc použitých (doterajších a novourčených) a vytýčených bodov,
  • prehľadný náčrt vytýčených pozemkov,
  • technickú správu.
  • prehľadnú situáciu melioračných stavieb
 • Vytyčovací náčrt obsahuje všetky konštrukčné a zaisťovacie miery, geodetické a podrobné (meračské) body polohového poľa (PBPP) tak, aby bol jasný úplný postup prác pri vytyčovaní. Mierka vytyčovacieho náčrtu sa volí tak, aby bola zabezpečená čitateľnosť údajov uvedených v náčrte.
 • Protokol o vytýčení hranice pozemku obsahuje:
  • meno a adresu zhotoviteľa,
  • číslo objednávky,
  • dátum vytýčenia hranice pozemku,
  • meno a adresu navrhovateľa vytýčenia hranice pozemku,
  • údaje o vytyčovaných hraniciach pozemkov s udaním katastrálneho územia, obce, okresu a parcelných čísiel predmetných pozemkov,
  • údaje o použitých podkladoch, podľa ktorých bolo vytýčenie vykonané a stručný popis postupu vytyčovacích prác,
  • spôsob označenia lomových bodov vytýčenej hranice pozemku,
  • porovnanie nových a evidovaných výmer
  • vyjadrenie zúčastnených strán, ktoré boli oboznámené s výsledkom vytýčenia hraníc pozemku s udaním mena, priezviska, rodného čísla, adresy, právneho vzťahu k pozemku a s ich podpismi,
  • meno, priezvisko, pečiatka a podpis osoby, ktorá hranicu vytýčila.

Čl. XIV

Vyčleňovanie pozemkov do náhradného užívania

 • V prípadoch, keď nie je možné vyčleniť vlastníkovi pozemky, ktoré sú v jeho vlastníctve z dôvodu neprístupnosti alebo sťažených podmienok pre obhospodarovanie, pridelia sa mu iné pozemky do bezplatného náhradného užívania.
 • Podkladom pre vytyčovanie náhradných pozemkov a vyhotovenie zjednodušeného rozdeľovacieho plánu sú údaje súboru geodetických informácií a súboru popisných informácií KN a údaje o bodoch základného polohového bodového poľa.
 • Na kópii katastrálnej mapy budú zobrazené všetky pozemky pridelené do náhradného užívania, vrátane prístupových ciest, prípadne ďalších nevyhnutných spoločných zariadení.
 • Pozemky pridelené do náhradného užívania budú označené osobitným číslovaním, rozdielnym od číslovania v katastri nehnuteľností.
 • Lomové body parciel budú očíslované a určené analyticky v súradniciach S-JTSK a v teréne vyznačené železnými rúrkami alebo drevenými kolíkmi.
 • Odovzdanie hraníc sa uskutoční za účasti navrhovateľa, doterajšieho užívateľa dotknutých pozemkov a zástupcu správneho orgánu.
 • Vytyčovanie a zameranie pozemkov do náhradného užívania sa vykoná v triede presnosti vyhotovenia katastrálnej mapy.
 • Vyčlenenie pozemkov do náhradného užívania môže vykonávať fyzická alebo právnická osoba, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetickú a kartografickú činnosť.
 • Zjednodušený rozdeľovací plán sa odovzdáva sa aj vo výmennom formáte podľa článku XI. tohto MN.

Náležitosti zjednodušeného rozdeľovacieho plánu:

 • Zjednodušený rozdeľovací plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností a vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene.
 • V písomnej časti ZRP musí byť uvedené parcelné číslo pozemku podľa KN určeného na pridelenie pozemkov do náhradného užívania a k číslam náhradných pozemkov musí byť uvedená výmera, druh pozemku, meno, rodné číslo a bydlisko navrhovateľa.
 • Zjednodušený rozdeľovací plán na vyčlenenie pozemkov do náhradného užívania obsahuje:
  • technickú správu,
  • kópiu katastrálnej mapy KN so zákresom vytýčených parciel,
  • vytyčovací náčrt,
  • výkaz výmer,
  • zoznam súradníc použitých a vytýčených bodov,
  • protokol o vytýčení a prevzatí hraníc pozemkov do náhradného užívania,
  • prehľadný náčrt vytýčených pozemkov.
  • prehľadnú situáciu melioračných stavieb
 • Zjednodušený rozdeľovací plán sa vyhotovuje minimálne v štyroch exemplároch a podlieha autorizačnému overeniu.

Čl. XV

Odčlenenie časti náhradného pozemku pre zrušenie práva užívania

 • Podľa §15 ods.6 zákona o pozemkových úpravách pri zmene podmienok, za ktorých boli pozemky vyčlenené do bezplatného náhradného užívania, správny orgán rozhodne o zrušení práva náhradného užívania.
 • Pokiaľ má byť zrušené právo užívania vyčleneného pozemku v celosti, údaje o pozemku sa prevezmú z rozhodnutia správneho orgánu, ktorým bolo urýchlené usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov schválené (vzor rozhodnutia – príloha č.3).
 • Ak sa zrušenie práva náhradného užívania bude dotýkať len časti vyčleneného pozemku, pre rozhodnutie podľa §15 ods.6 zákona o pozemkových úpravách je nutné vytýčiť a zamerať odčlenenú časť náhradného pozemku.
 • Z vytýčenia a zamerania odčlenenej časti náhradného pozemku sa vyhotoví operát.
 • Vytýčenie a zameranie odčlenenej časti vyčleneného pozemku môže vykonať fyzická alebo právnická osoba, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetickú a kartografickú činnosť.
 • Vytýčenie a zameranie odčlenenej časti náhradného pozemku sa vykoná v triede presnosti vyhotovenia katastrálnej mapy.
 • Lomové body hraníc odčlenenej časti náhradného pozemku budú očíslované a určené analogicky v súradniciach S-JTSK.
 • Označenie odčlenenej časti náhradného pozemku sa prevezme zo ZRP pre vyčlenenie náhradného pozemku s príslušným podlomením pôvodného označenia náhradného pozemku.
 • Vytýčenie a zameranie odčlenenej časti náhradného pozemku sa uskutoční za účasti užívateľa náhradného pozemku a zástupcu správneho orgánu. Z vytýčenia a zamerania sa vyhotoví protokol (zápisnica), kde sa užívateľ náhradného pozemku vyjadrí, či za odčlenenú výmeru náhradného pozemku bude v novom konaní podľa §15 ods.1 zákona o pozemkových úpravách požadovať nový pozemok (platí to len pre dôvod zmeny II. uvedený vo vzore rozhodnutia – príloha č.3, kedy touto zmenou nie je dotknutý vlastný pozemok, za ktorý bol vyčlenený náhradný pozemok).

Operát z vytýčenia a zamerania odčlenenej časti náhradného pozemku

a) technická správa
b)  vytyčovací náčrt
c)  výkaz výmer
d)  zoznam súradníc použitých a vytýčených bodov
e)  protokol o vytýčení hraníc odčlenenej časti náhradného pozemku

Operát z vytýčenia a zamerania odčlenenej časti náhradného pozemku podlieha autorizačnému overeniu a je súčasťou rozhodnutia o zrušení práva užívania podľa §15 ods.6 zákona o pozemkových úpravách.

Čl. XVI

Záverečné ustanovenie

Metodický pokyn nadobúda účinnosť ……………….
JUDr. Jozef Gaisbacher
generálny riaditeľ sekcie legislatívy a aproximácie práva