ako vyrobiť chyby kontrol zapísateľnosti

julény anton

kontroly, spracovanie, WPÚ

ako posielate súbory na kontrolu zapísateľnosti, tak ich posielate na dve adresy, na jednej sa súbory kontrolujú programom AVK a na druhej sa kontrolujú rezortným programom WPU. kombinácia týchto kontrol vám dáva istotu, že údaje v súboroch fúvi a vgi sú správne. niektoré správne orgány podmieňujú svoje rozhodnutia kontrolou programom AVK, naproti tomu správa katastra ich nepotrebuje a spolieha sa len na jeden program. avšak tento program je nekontroluje obsahovú stránku, na to sa spolieha správa katastra na pozemkové úrady, ale formálnu stránku súborov. nesprávny postup môže však vygenerovať nesprávne výsledky.

kontrolný program WPU kontroluje údaje v dvoch fázach:

kontrola grafických údajov
kontrola údajov fúvi a súlad s grafickou časťou

pri kontrole grafickej časti je nutné, aby sa vykonali kontroly všetkých súborov naraz. a vždy. nestačí skontrolovať naraz všetky súbory a potom pri ďalšej kontrole len zmenený súbor, lebo sa zmažú údaje kontrol ostatných vgi súborov. a kontrola je zlá.

ak sa načítajú všetky súbory z daného adresára, tak výsledok kontrol vgi súborov je nasledovný

poznamenávam, že chyba sa týka objektov BPEJ, ktoré sú nulové a mimo obvodu projektu. takéto objekty a chyby tam budete mať skoro vždy, lebo napríklad intravilán má bonitu 0 (celkom určite je v súbore BPEJ, ktorý ste dostali zo správy katastra).

po ukončení kontrol súboru FUVI

sa vygenerujú chybové protokoly, na základe ktorých sa spraví protokol a rozhodne sa, že tieto a tieto chyby treba opraviť alebo sa prehlásia za prevzateľné. poznamenávam, že každá chyba aj prevzateľná, je chyba a treba ich odstrániť čo najviac a aj za cenu toho, že sa využijú všetky možnosti, ktoré poskytuje metodický návod – niečo ako daňový raj, napríklad súbor PUUOxxxxxx.VGI sa dá upraviť tak, aby nemal žiadne chyby topológie a niektoré rady nájdete na tomto serveri.

chybový protokol potom vyzerá nasledovne

a chýb je málo, a ka ste si istý, môžte správu katastra presvedčiť, že sa jedná o ich chyby (ak máte kontroly AVK v dobrej kondícii).
 v tomto prípade vyzerá chybový protokol nasledovne

takýto výsledok je prijateľný, chyby 50002, 50003, 50010 a 50011 sú chyby kontrolného programu, ktorý ešte stále nenaučili správne zaokrúhľovať. stačí si pozrieť písomné zostavy (zoznamy parciel a identifikácie na objekty cenovej mapy), aby ste „zdravým sedliackym rozumom“ ukázali, že údaje v projekte sú správne.

ak sa skontroluje po tejto kontrole len jeden grafický súbor (napr. PUxxxxxx.VGI), alebo sa súbory vgi kontrolujú samostatne a po každom súbore sa pozerá na chybový protokol, tak dostaneme nasledujúci výsledok. kontrola vgi sa spustí len s jedným súborom. najskôr kontrolný program sa spýta na toto:

ak odpoviete nie, tak sa nebude kontrolovať nič, takže nezostáva nič iné ako vymazať predchádzajúce kontroly.

v tomto bode, by mal program vymazať len údaje, ktoré sa týkajú len vstupného alebo vstupných súborov, lebo sa predpokladá, že ostatné súbory sa nekontrolujú lebo už boli skontrolované.

ak vyberiete tlačítko áno, tak vyberte súbor PUxxxxxx.VGI

a spustite kontrolu VGI a po ukončení sa otvorí chybový protokol, ktorý bude pochopiteľne bez chýb (lebo súbor PUxxxxxx.VGI bez chýb)

čo je celkom super, lebo sa stratili aj ostatné chyby kontrol vgi súborov. potom sa opätovne spustí kontrola súboru FUVI (môže sa načítať alebo spustiť z už načítaného databázového súboru) a chyby, ktoré sú v súbore sú nasledovné

toto je síce chyba z predchádzajúcej kontroly, ale je tu aj chyba, ktorú reklamuje správa katastra ako neprevzateľnú

takže výsledok je taký, že súbor fuvi a vgi je nezapísateľný. a postačuje na to len malá zmena postupu kontroly.

pre porovnanie

chybový protokol AVK vyzerá nasledovne a pre prehľadnosť najskôr len chyby

a nesúlady

poznámka:
v tomto katastrálnom zemí je bsm vlastníctvo zapísané tak, aby bola dodržaná rodová rovnosť: vlastníctvo je zapísané v dvoch podieloch 1/2 a na každom podieli sú obaja bezpodieloví vlastníci zapísaný v opačnom poradí.