ako sa dozviem o začatí PÚ

julény anton

zisťovanie záujmu

Ako sa dozvedia vlastníci a nájomcovia pozemkov o začatí pozemkových úprav, môžu sami ovplyvniť začatie pozemkových úprav? Ak áno, akým spôsobom, ako majú postupovať?

V prípravnom konaní nariadených pozemkových úprav sa zisťuje záujem vlastníkov, spravidla anketou alebo formou verejného stretnutia. Samotné prípravné konanie a konanie sa zverejňuje verejnou vyhláškou na obci alebo iným obvyklým spôsobom. Pozemkové úpravy sa dajú vyvolať aj samotnými vlastníkmi (v takom prípade sa môže zmeniť poradie vykonávania pozemkových úprav).

V prípade povolených úprav sa postupuje podobne, povolia sa na základe žiadosti a súhlasu budúcich účastníkov pozemkových úprav. Vlastníkom sa doručuje do vlastných rúk rozhodnutie o nariadení zisťovania záujmu o pozemkové úpravy spolu s formulárom na vyjadrenie.