mikušovce pri pruskom: rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav

julény anton

Za riadenie a koordináciu všetkých aktivít v rámci konania o pozemkových úpravách a zapájanie účastníkov do konania zodpovedá okresný úrad. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor komunikuje a koordinuje  činnosti s obcou, účastníkmi pozemkových úprav, so zhotoviteľom pozemkových úprav, zhotoviteľom miestneho územného systému ekologickej stability, s orgánmi štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností,  ochrany poľnohospodárskej pôdy, lesného hospodárstva  a s ďalšími dotknutými inštitúciami. Obec spravidla poskytuje okresnému úradu a združeniu účastníkov logistickú podporu, najmä pri organizovaní stretnutí.

Prípade nariadených pozemkových úprav je v každom prípade nutné, aby sa spravilo prípravné konanie, kde sa záujem je preukázaný, ak s pozemkovými úpravami súhlasia vlastníci najmenej polovičnej výmery pozemkov, ktoré tvoria obvod projektu pozemkových úprav. A potom sa dané katastrálne územie dostane do zásobníka projektov a zaradí sa do verejného obstarávania. A ak prebehne úspešne verejné obstarávanie, tak sa vydá rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav.